Saturday, 18 November 2017

Kugagwa nhaka

Varume vemukore uno zvekugara nhaka havachadi asi kugara nhaka chaive chiito chaikurudzira mhuri kukura kwayo uye kugara pamwe chete kana hama dzashaika. Zviva zvakakodzera kuti  hama yenyu ikafa, pasava nomufungo wekuti mhuri yake yoparara uye musha woputsika. Ngatitange nokutarisa mukomana mukuru wepamusha. Toti oroora mukadzi iota vana vaviri kana vatatu nomukadzi wake obva ashaika.  Mukadzi aibvunzwa nevakuru vemhuri kuti ndiyani waanoda kuti amugare nhaka, iye otaura waanoda. Zvadaro vakuru vainobvunza uya adomiwa kuti anodawo here kugara mukadzi nhaka. Kana ati anoda, vakuru vaironga kuti vaviri ava vachigara somukadzi nomurume wake vachirera vana vavo.
Hekuno kusiyana kwenhaka: Totanga nokutarisa kuti varume vaikwanisa kugara nhaka ndevapi? Kwaitanga kutariswa kumhuri yomufi kuti kune mununguna here akura zvokukwanisa kuroorana namaiguru asi iye asina mukadzi pari zvino. Kana awanikwa ndiye oroora maiguru. Kana pasina potariswa kuvanunguna vemufi kumhuri dzekwaana babamunini kana babamukuru.
Kana pasina potsvakwa kuvazukuru vana vavatete vemufi.  Ndidzo mhuri dzaitsvakwa murume anokwanisa kugara nhaka. Kana pasina murume awanikwa, Mukadzi aizobvunzwa kuti anoda here kundogara pana babamukuru mukoma wemufi ane mhuri yakewoana zvabvumiranwa mukadzi oenda ondoita mukadzi wababamukuru. Kana zvaramba zvese vakuru vaibvunza mukadzi kuti anoda kugara here kana kudzokera kumusha kwake nevana vake kuti vandoreriwa nemadzisekuru.  Zvikuru kana achiri mukadzi wechidiki pazera.

Kubvuma kugagwa nhaka change chisiri chinhu chiri nyore asi waingozviita nokuti wafigwa nomurume. Zvaikwanisika kuti uzova noupenyu hwuri nani nokuti une murume mumba asi paiita madambudziko akawanda.

Kana murume ari mwanana maiguru vati kurei, zvainetsa kuti vanoita samai asi ari mukadzi. Pamutemo wechivanhu, maiguru, mukadzi wemukoma ndimai kusvika mukoma ashaika. Maiguru vanokwanisa kunemera murunyana wavo asi iye haanemeri maiguru. Anozama kuti kwati kwati namaiguru vake asi achizvidzikisira pasi.  Ivo maiguru ndivo vaizodoma murunyana wavanoda kuti aite murume wavo kana vava chirikadzi. Kana iwe mukomana ukadomiwa, waikwanisa kuramba asi vakuru vaikunyengerera kusvika wabvuma.  Kusiyana kwemazera kunowanzoda mukadzi ariye mudiki nokuda kwekuti pachivanhu murume ndiye mukuru wemusha. Asi maiguru vaizoti kana vava nomurunyana mumba vozvidzikisira pasi kuti akasire kukura kuva saimba.

Zvizoti kana musangano wekusarudza usati waitwa nemhuri, vakuru vemusha vaisanobvunza mukadzi kuti anoda ani pamusha. Iye akataura vakuru voenda kumurunyana uya arebwa vomutsanangurira kuti maiguru vanoda kugagwa nhaka saka ngaapote achisvika kumba kwavo achiita mabasa okuvaka musha nokurera vana vemukoma wake. Vayavo maiguru vaizoti murunyana auya vomubikira vomunyengerera kumovavaraidza kusvika nguva yokunovata yosvika oenda hake. Pamwe vanonyebera kuti kuvata vega pamusha kunotyisa kuti murunyana avatepo.

Vaizosvika pakuti umwe musi vopindira murunyana mumba yokuvata vozvipa kwaari kava vaona kuti pane rudo. Musi wekusarudza waizosvika murunyana atombosangana namaiguru nechekare.
Mazuvano kwava nenyaya dzakawanda dzinokonesa kugara nhanka yemukoma.  Tikadziongorora tinoona kuti dzimwe dzacho dzinonetsa kugadzirisa.

Chitenderi:
Vanhu vanoverenga Bhaibheri  vamwe vanoona sokuti kugara nhaka chinhu chakaipa. Asi kana munhu afigwa nomurume anobvumidzwa kuwanikwa noumwe murume zvisinei kuti murunyana. Hapana chakaipa. 
Kuzvisarudzira :
Koitawo vamwe vanoona sokuti zviri nani kuzvisarudzira mkadzi/murume wako pane kutsvaka munhuri. Vakomana vechidiki vanoona sokuti maiguru havaite kuwanana navo nokuti vakasarudzwa noumwe munhu. Zviri nani kuzvisarudzira wangu ndega.

Kundogara pane umwe mukadzi:
Koitazve vamwe vakadzi vasingawirirani nokunogara pamusha sokuti pababamukuru pane umwe mukadzi kare.  Zvinoonekwa sokupusa.

Zvigwere:
Mazuvano nokuwanda kwezvigwere zvechihure kana usingazivi kuti mukoma akafa nei zvechokwadi zvinonetsa kuda kugara maiguru nhaka nokuti ungangofawo saizvozvo.

Kushaikwa kwefuma:
Zvinokwanisika kuti mumusha munoshaikwa mukomana ane fuwa inokwanisa kurera vana vasiiwa nomukoma. Mazuvano fuma yonetsa kuwana saka vakawanda vanenge vasina.


Tinoona kuti pavanhu vaviri vanoti maiguru nomurunyana, maiguru ndivo vane dambudziko. Vanoda pokugara uye murume. Kuti vatsvake murume wekudanana naye zvinoda murue anokwanisa kuzochengeta vana vasinei naye. Zvinoreva kuti maiguru ndivo vanofanira kukwezva murunyana.

Murunyaya anokwanisa kubuda mumba achinotsvaka musikana wekuroora achitouya naye kuzoratidza maiguru.

Nhaka ichiriko:
Kune vakawanda munyika yedu nevari kuzhe kwenyika vachiri kuita zvenhaka. Zvikonzero zvakawanda zvinoitisa kuti ufigwe nomurume/mukadzi kusvika waroorana nomurunyana kana muramu.  Nyaya yaitisa ndinyore pano ndichaibudisa pachena asi ndeyamaiguru nomurunyana wavo uye kuti vakasvika panyaya yavo sei.________________________________________________________________
Kana uri panhaka tiudzewo kuti zviri kukufambira sei. 

Saturday, 4 November 2017

Kutsvaka wekudanana naye

Pane vanhu vakawanda vari kugarobvunza nezvekunyengana uye kuti kana wabva zera usina rudo noumwe munhu chii chaungaita kuti zvigadziriswe. Taimbova nepokuti vanhu vasiye mazita avo nezvimutauro zvavo zvokukwezva. Saka pano toda kusanganisa vari kutsvaka rudo chete.  

Kana uri munhu ari kutsaka wekudanana naye, asi usingahwisisi kuti zvinoitwa sei, Chimbofunga kuti unoda here kuti vanoda zvauri vakunyorere mwadhi mutaurirane. Tanga nokunyora zvauri pano. Ugoisa EMAIL ADDRESS yako as hatiitaridzi. Kana pakawana anoda zvauri izvozvo. anosiyavo Email ADDRESS yake. Kana iwe ukazoti unoda kuona EMAIL ADDRESS Yake tobva takuratidza. Motaurirana. 

Saka pano siya zvindiwa paFORM iri riri pazasi. Kana uchida kutsvaka wekudanana naye, kana uchida kuti utumire mwadhi kumunhu wawaona pano zvese isa INFORMATION pa Form irori chete. 

Zvimwe zvese mozotaurirana mozotaurirana mava vaviri. 

Usatambisa nguva yevanhu. Kana usiri kutsvaka rudo siya vari kutsvaka vatsvakane. 
____________________________________________________________________________
Chiisa ma Detail Ako pa FORM iri ugoposita. Pakuisa pano paBLOG tinobvisa Email  ne SURNAME kuti pasawana anokunyorera pachivande. Zita-Rangu:

Taura kuti unoda kunzi ani Pano
Gender: Uri murume here kana kukadzi?
Email Address: Email Yako inotii??
Ndiri Kutsvaka: Uri kutsvaka murume kana mukadzi?
Nyika-Yangu: Unogarepi?
Dhorobha-Rangu: Guta rako nderipi?
Makore-angu: Une makore mangani ekuerekwa?
Wada-Ani: Kana pane wawada kutaura naye reva Zita rake pamazita ari pano?
Mutauro-wangu: Taura zvinokwezva zvaunoda kuudza vari kukutsvaka


Usakangamwa kuisa SUBJECT pakuposita nokuti ukakangamwa Zvinoenda ku RUBBISH BIN/JUNK MAIL BOX saka hapana chinosvika. 


Mahara Chete Chete!!!! 
Tinongokumbira kuti usapedza nguva youmwe munhu. Kana ukaona kuti haumudi kasira kumuudza. 
Kana une mukadzi/murume chirega kutsvaka umwe. Zvechihure bodo veduwee. Pano ndepevanoda kuvaka mhuri dzavo kwete kuputsa dzavo kana kuti dzevamwe. 


Tichatanga kuposita kana vanhu vari kutsvaka vekudanana navo vati wandei. Saka rambai muchitimira ma DETAILS 
________________________________________________________________________

Pakubuda pano zvawanyora zvichabuda zvakadai se EXAMPLE iyi pasina Email ne SURNAME. Chikasirai kuposita titange nyaya uve wakasirawo kuwana rudo. 


Today at 16:12
Zita-Rangu=Lilian 
Gender=mukadzi
Email Address=
Ndiri Kutsvaka=mukomana
Nyika-Yangu=South Africa
Dhorobha-Rangu=Cape Town
Makore-angu=22
Wada-Ani=hapana wanada. ndiri kutsvaka
Mutauro-wangumutauro=ndoda mukomana ane makore 20-28. wekudanana naye kusvika pakuroorana. Ndoda munhu akatsiga, ane tsika, ane rudo. Zviri nani kana uchigara muCape Town. Ndokubirawo munhu asingadi zvokutambisirana nguva, uye anoda kutanga taenda Kuma Test kana tafunga kuti tidanane. Ndiri munhu ava kuda kuronga zvokuroorwa. Ndatenda

____________________________________________________________________________________________________
Kana tikaona vakawanda vachitsvaka tichataura kuti kana muhisanga musi wekutanga munosangana sei. 

Saturday, 14 October 2017

Kuronga mhuri

Toda kumbomira pano tokurukura kuti kuronga mhuri kunoitwa sei uye kunobatsirei pamhuri yenyu?  Tinoona sokuti vanhu vakawanda havana hanya nokuronga mhuri. Kare vanhu vechivanhu vaitaura kuti varungu vane mari. Waizoti ukatarisa unoonawo kuti zvechokwadi varungu vane mari kutipfuura asi mabasa avo achiita sokuti akangofanana needu. Wozoona kuti siyano iri pakuti murungu anoronga mhuri yake oita vana vaanokwanisa kuchengeta uye kana mwana akangozvika makore 18 otenge ane mari yake pachezvake yakawanda zvakamukwanira kuti aone upenyu hwake huri mberi.

Mari iyi yabvepi? Muvunzo unoshaikwa pavanhu vedu vakawanda. Hakusi kuti hatikwanisi kugadzira mari semamwe marudzi, asi kuti hatikwanisi kuronga. Zvikuru isu vanhukadzi, tinogara nomurume tisina kunatsotenda kuti musha uno ndiwo wava wedu. Kwatakabva takatobva kare. Kuti uchigara pasi uronge nomurume, zvonetsa.

Varumewo, vakawanda kana mukadzi akati uya tironge, kwahi wava kuda kunditonga. Kana zano risina kubva kwandiri harisi zano kwaro. Nyamba murume wacho ifuza rokupedzisira risina kana zano rinobudapo. Kupopotera mukadzi ndiko kutoronga kwacho.

Mese murume nomukadzi, chokutanga hwisisai nyaya yeBUDGET yemusha wenyu. Mukangochata chete chitotangai nokugara pasi mowirirana kuti BUDGET yenyu inofamba sei. Kana mwedzi uchizopera mangoti vavava sehuku yanaiwa nechimvuramabwe, mari yapera, zvoreva kuti munofanira kufunga nezvokuita maPROJECT okuti muwedzere mari. Mukadzi ngaabike makokisi achihodhesa. Murume ngaanohoda zvinhu achisenga nebhasikoro achitengesera vemuraini. Mari ikawedzereka kana ne 20 Dollars chaiyo pamwedzi nyaya yenyu yatowedzera kureruka uye matoita zano rokuwana mari ramunokwanisa kuwedzera. Kurima mubhedha wemuriwo newemadomasi chaiwo kunobatsira pamusha. Kana mvura iripo ita mihedha mishanu kana gumi wotengesera vemuraini menyu. Rima muriwo kumusha wopota uchindofusha uchiuya nawo musaga kutaundhi. Panopera mari mumba munowana chokusevesa kana upfu huripo.

Varume regerai zvokuhura muchishandisa mari yemhuri. Kana shamwari dzako dzine magero hazvirevi kuti iwewo woita magero. Idzodzo shamwari dzichatozoita tsika yokukwereta mari nokuti iwe uchinayo ivo havachina mwedzi uchiri kure.

Kana muri kuDiaspora ma Project haanetsi kuita. Ndakaona kuSouth Africa munhu achirarama zvakatonaka nokungonotenga murivo kuvarimi achitengesera vemisika vaya. Kudzoka ane masaga maviri emurivo mukombhi. Otonosiya pamusika opiwa mari yake odzokera futi. Pazuva katatu atova nemari yokudya. 

Mari dzaana WhatsApp idzo kana tisina ngatisamhanyira kushandisa foni.

Ukasahwisisa BUDGET yemumba mako hapana chimwe chauchagonazve kuhwisisa chinokuatsira.

Zvinobatsirei Kuronga?
Kuronga mhuri kunobatsira pakuti munoronga upenyu hwenyu zvakakodzerana nemagarire amunoda kuita nevana venyu. Umwe noumwe mwana anowana upenyu hwakafanirana nezvamunoda. Mari dzenyu dzinokana pane zvamunoda kuita. Zvinoreva kuti munoronga upenyu hwenyu makatarisira kuti muchagara mese kwemakore akawanda. Saka zvinobatsira kukupai CONFIDENCE yokuti muri kuronga mese semurume nomukadzi kwenguva. Vakadzi vakawanda vasingagoni kuronga, ingari yokuti havana chinovakonzera kufunga kuti vachange vari pamusha uyu vava vachembere.

Kuronga hazvirevi kuti uchakwanisa kutevedzera zvese zvawarong asi kuti ndizvo zvauri kufunga panguva ino kuti uchaita. Vanhu vanoronga upenyu hwemhuri dzavo vakatosiyana nevanhu vasingarongi. Zvinoonekwa pamagarire ese avanoita.

Zvinokubatsiraizve kuwedzera kuhwisisana, Kutaudzana zvakadzama kwakanaka pakuti ukabvunza mubvunzo unopindugwa zvaunohwa wega kuti munhu uyu munhu akaita sei uye akakodzera here kuroorana naye. Chii chaanoda muupenyu uye anofunga kuti achachiwana sei. Kune vanoti vainda ku zvirongwa izvi vohwisisa kuti munhu uyu haana kodzero, zvikuru kana asingafariri zvokutaura zviri pamoyo pake.

Chii chinorongwa:
Zvinoda kurongwa zvakawanda asi zvimwe zvazvo ndeizvi.  Chokutanga pamunoronga nyaya dzokuroorana mukakwanisa kundopiwa COUNSELLING nomunhu ane EXPERIENCE yezvokuroorana uye ari munhu akachenjera, muchakurudzigwa kufunga nezvokuti munoda vana vangani. Mukadzi anokwanisa kuti vatatu, murume oti vaviri. Pakadaro munotaudzana kusvika mabvumirana kuti zviri nani ndezvipi.

Kubva ipapo mava kuziva zvakawanda pane zvimwe zvamuchada kuti mukwanise kuronga upenyu nevana vaviri.
 • Imba yokudara
 • Mari yamuchada kuti mukwanise zvamuri kuda
 • Zvikoro zvevana
 • Muchawanepi mari inokwana 
 • Muchagovana sei mari yamunowana
 • Budget yenyu ndiani anoita 
 • Nyaya dzenyu dzokuwedzera chokoro munodzifamisa sei
 • Muchatanga riini kuita vana
 • Muchasiyanisa vana mazera zvakadii
 • Nezvimwe zvinoda kurongwa. 


Zvese izvi mazuvano zvinhu zvisinganetsi kuita kana muri vanhu vanoronga.

Sezvatambotaura, Kuronga ndiko hako asi panokwanisa kuita dambudziko saka imi pakuronga kwenyu munoronga kuti kana dambudziko rikaitika zvinozofamba sei. Matambudziko anoitika akawanda asi anozikamwa.  Ngatitarise amwe acho.

Muruume oshaika kana kuremadzwa
Mukadzi oshaika  kana kuremadzwa
Mwana okuvara asi achizoda kureriwa futi.
Kuita vana vakawanda kupfuura vamange muchida.

Zvese izvi zvinorongwa ne INSURANCE. Ukabvunzabvunza uchaona kuti kune INSURANCE dzakasiyana siyana. Kana uri mu UK unokwanisa kutenga INSRURANCE yekupinza mwana chikoro kana oenda kuUniversity. Unoitenga achiri rusvava iye ozoishandisa mari yacho ava nemakore 18.

Kana mada vokuroorana munonotora LIFE INSURANCE yokuti umwe wenyu akashaika uyo asara anosara ane mari yakakwana kurera vana. MuUK INSURANCE yakachipa chose zvokuti munhu wese wese anoida anoiwana nyore. Kwaunogara ikoko vhunza kuvanhu vekumaINSURANCE kuti yaunoda yacho inoita marii.

Mukaronga zvakanaka munokwanisa kugara upenyu hwakasununguka uye kuwana kurera vana venyu zvakakodzera.

Zvinonetsa pakuronga:
Kune varume vakawanda chose anoti kana aroora mukadzi ari pamusoro pake kumhuri dzavo kana kuti mukadzi waanoda kuti asakwanisa kubva pamusha kana aona kuipa kwemurume, anomurambidza kuronga mhuri zvokuti vanoti pagore nehafu rimwe nerimwe voita mwana. Zvinonetsa kuva nomurume asina njere pamusha.

Koitazve vakadzi vanoona sokuti kuwanza vana zvinovapa SECURITY pamusha saka anokwanisa kuita bvararira revana kunhu huku, ipapo asina zvokuvapa kana mari yokuvapinza chikoro. Vakadzi vakadai kazhinji vanopedzisira vahurigwa nevarume vavo iri ngari yokuti haana nguva yokufadza murume nokuti anoswera achireva vana chete, oneta chose.

Kana wakaroorana nomurume/mukadzi akadai ngatibvumirane kuti imhosva yako nokuti waidai wakahwisisana nomunhu wako musata matanga kutaura nyaya dzokuroorana. Upenyu hwako nevana vako huchakunetsa.

Kuronga kunoitwa sei:
Vakawanda vanotsvaka mufundhisi wechechi kana umwe munhu anogaroita basa iroro sokuti COUNSELOR, anoshanda nevanoda kuroorana. Kana musiri vatendi, zvakangonakawo kunokumbira kuti mubatsigwe nemufundhisi weshamwari yenyu, zvisinei kuti munoda kuzochatira kuchechi yake here kana kwete. Vamwe vafundhisi vanoramba kana vakahwisisa kuti hamusi vatendi. Siyanai nomufundhisi akadaro nokuti haahwisisi basa rake.

Basa romunhu anokubatsira harisi rokukuudza zvamunofanira kuronga asi kukukurudzirai kuti mutaudzane zvakadzika chete uye muchidudzirana zvamunoda, nokupanana mukana wekutaura zviri pamoyo yenyu.

 Hwisisa kuti munokwanisa kuronga mega asi kana mafunga kudaro tanga nokuti umwe noumwe aite nguva achinyora mibvunzo yezvaanoda kuti zvirongwe. Madaro mobatanidza mibvunzo yenyu moinyora asi umwe noumwe opindura mibvunzo yese. Mapedza mosangana mobatsirana kutarisa mhinduro dzenyu muchitaura zvamange muchireva padziri.

Zvamabvumirana nyorai pasi kuti pamunozoda kuzvichinja munge muchiziva kuti mabva papi uye muri kuenda papi.

Wednesday, 4 October 2017

Mibvunzo nemhinduro 12

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 11 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 11, 10, 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Ndatenda1Pane mukomana ari kundinyenga. Problem yangu ndeyekuti iye akadzidza kundipfuura nokure saka ndoshaya kuti ari kudei kwandiri.  Zvinoita here kudanana zve chi SERIOUS nomunhu akadzidza ini ndisina. Kana tichoda hedu kutaura chokwadi tinoti munhu akadzidza chose neasina kudzidza zvinokwanisa kunetsa pakati pavo kuti vadanane zvakada kufanana.  Zviri  nani kuti vanhu venge vakada kufanana pakudzidza kwavo, kuti kana vachitaurirana vahwisisane. Pachirudzi chedu, kudzidza kunoonekwa sokuti chinhu chinosiyanisa vanhu chose pamafungire avo. 

Kana achikuda achakukurudzira kuti udzidzewo kuwedzera kubva pauri ipapo kana uchifunga kuti hauna kudzidza. Varume vakadzidza kazhinji vanokoshesawo kudzidza zvokuti akafunga kuti hauna kudzidza achakuti udzokere kuchikoro. iwewo kana uchimuda, dzokera kuchikoro. 
2Kudhonza kunobvumidzwa here kuvatendi? Ko mubvunzo wako wabva pakuti kudiiko? Pane zvakawanda zvatinoita zvinochinja masikigwe atakaita. Kana uchifunga kuti zvingangova zvisingabvumigwi, hapana chakaipa. Unongorega kuzviita. Zvimwe zveizvi zvandinosihwa vamwe vachibvunza ndeizvi:
 • Kudhonza matinji
 • Kuboora zheve
 • Kushandisa MAKEUP
 • Kupfeka madhikauzi
 • Kukoresa
 • Kuondesa
 • Kuita nzara dzakareba
 • Kupisa vhudzi (PERM)
 • Mukadzi kubata chombo chomurume wake
 • Murume kubata pamberi pemukadzi wake
 • Mukadzi kufongorera murume wake
 • Murume nemukadzi kudyanana pamberi
 • Murume/mukadzi kuzvinakira uri wega
 • Kupfeka wig
 • Kupfeka shangu dzinohi HIGH Heel
 • Kunyima murume/mukadzi
Zvese izvi nezvimwe vanhu vakawanda vanobvunza, vachida kuhwisisa kuti zvinoitwa here nevatendi. Ini ndoona sokuti nyaya dzisimo muBhaibheri dzinoda kuti utange waverenga zvirimo ugokwanisa kuzvisarudzira zvaunoda nezvausingadi kuita. Asi chese chaunoita ona kuti unokudza Musiki wako pazviri. 
 1. Kana umwe wako ane rudo kwauri, Tenda 
 2. Kana mukadzi/murume wako achinaka, tenda kupiwa kwawakaita munhu anonaka, wobva warega kumuhurira. 
 3. Kana muviri wako wakaumbwa zvinofadza, tenda
 4. Kana une matinji akaumbwa zvinokufadza tenda
Chivi chikuru chandinoona mazuvano ndechekuti "OMG" nokuti zvakatonyogwa kuti usatambisa zita guru iri pazvinhu zvisina maturo. 

Kozoita chivi chokusagamuchira zvawakapiwa. Kuzvishongedza kuti uratidzike wakanaka kumurume wako handioni kuipa kwazvo. Asi kuti kuurue haunei nazvo asi kana wobuda mumba woita sakwini, ndoona sokuti kukanganisa. 

Handioni kuti changahi chakaipa kudyanana nomurume wako kana kufongoresana chii. Asi ini zvewig nekuzora mafuta ekuchenesa ganda bodo. Handizvigamuchiri. Vamwe, chero vana mai mufundhisi vanozvigamuchira. 

3Kuvhura masuwo emwana kunoitwa sei. 

Kugadzira nzira yemwana 
Masuwo anovhugwa zvakanaka chose nemushonga unogadzigwa nomuviri wako unohi ma HORMONES. Panyika yese pane vanhu vanopfuura mabhiriyoni manomwe. Vese ava vakazvagwa nokuda kwekuti vana mai vavo vakaita maHORMONES anovhura masuwo. Hakuna mwana akarega kuzvagwa achiti nokuti mai havana kuvhugwa masuwo. 

Kungoti kuchivanhu chedu tinoudzana nhema uye tinoda mishonga pazvinhu zvisiri zvigwere. 

Chinhu chikuru chinokonzera kuti kuzvara mwana kuite nyore kugaroiswa nomurume wako une mimba. Kujairira kuiswa uye kufadzwa nokuiswa une mimba kunokonzera kuti kuzvara kukuitire nyore chose. Kana une mimba yokutanga, usaterera vanhu vanokuti udzokere kumusha kwako kunomirira kuzvara. gara nomurume wako mutowedzera kuisana kwenyu. Zvinokubatsira chose. Hapana umwe mushonga unozikamwa usingakuvadzi mwana. 
4Kana mukadzi abiswa chibereko for medical reasons anongoramba achida bonde here?Verenga Q37 
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2014/10/mibvunzo-nemhinduro.html

5Ndibatsireiwo. Ndine musikana ande ndomuda zvisinngaite. Akauya kumba kwangu Sunday afternoon.Akabika tikadya tikaswera tese. Ndakamubata ndikamukwira. Akamborama but akazongonyarara ndobva ndamukwira. First time yangu. First time yake. Patakapedza ndakaona kuti ari kutochema. Cut story short Ari kuti ndakamubata Rape. Akati haasi kuda but akarega ndichimukwira haana kumbosunga makumbo. Kana akakuendera kumapurisa zvisinei kuti muri munyika ipi zvayo, unokwanisa kuenda kujeri makore anosvika kana 7 kana waudza mapurisa zvawataura izvi. Kuhi RAPE hunge wavata nomunhu asina kukuudza kuti ari kuda kuti uvate naye. Unofanira kutanga wahwisisa kuti zvechokwadi ari kuda kuvata newe. Kunyarara ambokuudza kuti haasi kuda hazvirevi kuti ava kuda. 

Kana achida anofanira kukuudza kuti ari kuda. Kana ukamubvunza kuti toita here akati kwete usaita. Akati ngatiite ndipo paunomukwira uchiziva kuti ati ngatiite. 

Zvino apa nyaya yowofanira kuita ndeyokuenda kunomuuna motaurirana mohwisisana. Iwe sezvawati unomuda wochimuudzawo kuti unomuda zveshuwa. Kana achida kukuregerera anokuregerera. Kana asingadi zviri kwaari. Asi mhosva unayo. Kuiswa usina kupa murume mvumo, iRAPE, zvisinei kuti akaridza mhere here kana kwete. Pamwe musikana wako anotokuda zvisingaitiwo sekuda kwaunomuita asi wakatadza kumuremekedza kureva kuti haunei nemafungire ake. Chitokasira kunomuona asati afunga kuti uri mubati wechibharo. 

Zvinorevazve kuti hamuna kuronga nyaya yenyu. Maifanira kutanga maenda ku ma TEST mopiwa COUNCELLING motaurirana nezve CONTRACEPTION. Pamunozowana mukana wekuisana menge mawana mukana wekuhwisisana panyaya yenyu nechekare.

Kana musina kushandisa Kondhomu, anokwanisazve kubata mimba kureva kuti dambudziko renyu rinowedzera. 
6Ko nhai mai chibwe ko mushonga wechikaranģa unoshandiswa kuwedzera kukudza matinji unonzi chii kana żvichiita muņgatiisirawo photo uye kuti unoshañdiswà sei Hapana mushonga inoshandiswa kukudza matinji wandinoziva. ndongoziva kuti matinji kana uchida kuti akure unodhonza. Asi hwisisa kuti kana wava munhu ati kurei uchaona kuti kudhonza nokusadhonza ndezvedu isi vanhukadzi varume havanei nazvo. Murume kazhinji anongoda kuti paadira kuvata newe iwe wovata naye mopedzerana Kana atombokunyenga mukadanana, zvokuti une matinji esaizi ani ndezvako wega. 

Kana wada kudhonza dhonza hako pachako wega chero uchihwisisa kuti hazvinei nevarume uye pamwe haatombombooni siyano yacho. 

Kukudza matinji kwakaitigwa kuti nguva yekuti musikana omumudza mazamu iya awane chimwe chaanooti ane CONTROL pachiri, nokuti anokura mazamu, okura magaro, okura chiuno, Otanga kuenda kumwedzi. Zvakawandisa. 
7Mai Chibwe, Chii chinoitisa kuti mukadzi asakudze murume vake?Murume kana achipa EXAMPLE isina kunaka pamukadzi wake, asingataridzi kuti mukadzi munhu akakosha pamusha wavo, asingataridzi rudo kumukadzi wake, Asingashandi mabasa anokudza musha, Asinei nokugarovata mukadzi wake zvinofadza kana kuti pakuvatana asingagutsi mukadzi, zvinokwanisika chose kuti mukadzi anoshaya rukudzo kumurume wake. 

Pamusha murume ndiye mukuru asi anofanira kupa mukadzi simba rokuita MANAGER wepamusha kuti mukadzi ahwe kuti munhu akaremekedzwa paagere. Kuti mukadzi ave MANAGER anofanira kupiwa zvishandiso pabasa iri. 


 1. Mari yokuchengetesa musha. zvokudya, zvipfeko, etc
 2. Simba rokusarudza zvinofanira kuitwa pamusha achipira kumurume wake
 3. Kubika zvinodyiwa mumba
 4. Kusarudza zvinopfekwa nomurume wake nevana. 
 5. Kusarudza hama dzinopiwa mari yamashandira
 6. Kuti mhunhu akashanya anopiwa marii yebhazi pakudzokera
 7. Kuti totenga imba ipi
 8. Kuti munoisana kangani pavhiki mukadzi kwete murume. asi vashoma chose vakadzi vanoisana nevarume vavo kakawanda pavhiki vanotsoropodza murume. Kuiswa zvinogutsa kwakanakawo. 
Tozotizve kana pane vanhu murume ngaakudze mukadzi. Kana muri mese kurudzira mukadzi kuhwisisa nyaya yezvinhu zviri CONFIDENTIAL pamusha. Iwewo murume chirega kunyeya mukadzi wako chero zvodii. Murume usafungigwa chihure. 

Kusakudzana mumba chinhu chakaipa chose nokuti munobvisana chimiro uye munoshaisana CONFIDENCE. Murume remekedza mukadzi, Mukadzi remekedza murume uye ngapashaye anoita zve DEMAND kuti ndoda kukudzwa nokuti ndipo paunototanga kushaiswa rukudzo. DEMAND yako zviito zvako. 

Asi kune vamwe vanhu varume/vakadzi vasina rukudzo zvisinei kuti iwe wamuitira chii. 
8Mazamu anorwadza here kana uine pamuviri? 
Kana une mimba, mazamu anokwanisa kugwadza zvichitangira pa mwedzi miviri yemima zvichienderera mberi. Unohwa achiita seakazvimba uye achiti kupurudzirana nezvipfeko ogwadza kana kuti kubatwavinoitiswa ne ma HORMONES  emimba. Zvinozopera hazvo saka usatya uye usamwa mishonga. Rega muviri wako uumbe mwana pasina zvokukanganisa nyaya nemishonga. 
9Ndinonzwa, uye kuverenga kuti varume vanotundira urume kuvakadzi vavo pakusv**na. Dambudziko rangu nderokuti ndava ne mwedzi taroorana uye taimbovata tese before taroorana but handina kana kumboona kuti anditundira zvakawanda. Pamwe one or two drops.  Zvinoreva here kuti haazvari? Kana muchiisana, kuti muhi mapedza kazhinji murume anenga atunda urume mukati mako. Kana hwakawanda, humwe hunochururukira pazhe murume paanobvisa chombo mukati. Kana huri ushomanana zvinokwanisika kuti kunoshaya hunobuda asi kashoma. Kazhinji pane hunotobuda. Kubuda ma DROP iwawo maviri kana matatu zvoreva kuti ari kutunda urume. 

Kuwanda kweurume kunoitiswa nokuti murume anoswera achimwa mvura yakawanda sei. Kuzharisa mukadzi hakunei nokuwanda kweurume. Zvinoitiswa nemhodzi dzeurume (SPERM) kwete urume SEMEN). Usatya hako mimba inouya payadira. Ingonafonakgwai nokuisana kwenyu mombomira zvemimba izvo kusvika mava nemba nemari yokurera mwana. 
10
Kunwa.gavakava kunokonzera kuenda kumwedzi here? 
Ukanwa gavakava unobata mimba here?
Gavakava rinovava kana ukarichekacheka ukaisa mumvura ukamwa. Asi rinorapa zvigwere zvakati wandei kuvanhu zvese nokumhuka neshiri. Kana uchichengeta mombe kana huku, unokwanisa kuchekacheka wodziisira mumvura yokumwa kana dzine utano hwaunoona kuti hahuna kumira zvakanaka. Vanhuwo vanoisigwa mumvura vomwa kana vasingahwi zvikanaka uye kana musina imwe mishonga. Koitazve kuti ukakuvara unokwanisa kuzora muto wegavakava. Zvakafanana okumwa mapiritsi anohi ma Antibiotic. 

Hazvinei nokuenda kumwedzi kana kubata mimba. Unoenda kumwedzi kana usina mima. Unoita mimba kana ukaita tsika yokuvata nemurume pasina makondhomu uchiita zvokupiwa urume mukati mako. 
11Chii chinonzi G spot yemukadzi? Inzvimo iri mukati mechitubu chako inoti kana ukaita zemo inozvimirira mukati. Iyo iri pasi pebhinzi kana ukavata manhede. Zvinofungigwa kuti mudzi webhinzi. Bhinzi yako ine midzi miviri umwe kurudyi uwe kuruboshwe. 

Kana une zemo Ukavata nemusana wakaita manhede, makumbo woapatsanisa, murume akapinza chigumwe mukati akatanga kukwenyerera madziro ekuno kumusoro kwakanangana nekuguvhu, madziro anenge akatozvimba nechekare. Ndiyo nzvimbo ine G Spot yokuti akaramba achikwenyerera zvinonaka chose. 

Kozotizve kana wakavanarika murume womutanyanga wakaita zvokugwadama chombo chake chopinda muchitubu chako, unokwanisa kurerekera meri kana shure kusvika chomo choita zvokugofa pazvimbo iyi muchiisana. Zvinonaka. 

Kotizve kana wakafvata nedumbu wakasimudzira chiuno zvishoma murume achikukoira ari shure, anokwanisa kunokugofa ipapo futi zvichibva nokukura kwemagaro ako. Zvinonaka futi. 
12Chii chinonzi uronyo? Zvinoreva urume kana kuti SEMEN pachirungu. kwete SPERM. Hakuna vara rokuti SPERM kuchiShona saka tinongoti mhodzi dzeurume. 
13Chii chinoita kuti mukadzi anakirwe nebondeZvinobva nokuti munhu akaita sei asi kana tichiterera voruzhinji tinoona kuti pane zvinhu zvakafanana zvinoitisa kuti vanakigwe pakuvatana. Chokutanga kuhwisisa kuti unofanira kubvunza kuti chii chinoita anakigwe iye nokuti umwe noumwe ane zvinomunakira. 

Kumunonokera: kureva kuti kuita nguva refu kuva pakupinza chombo kusvika pakumudiridzira urume. Nguva iyi ikareba chose, sokuti kusvika maminitsi anopfuura manomwe, zvinowedzera kunaka. 

Kumuitisa zemo nguva ichipo: Kureva kuti kutanga kumurezva kubva kuzhe kusati kwasviba kusvika monovata. Zemo remunhukadzi haringouyi ipapo ipapo. Zvinoda nguva. 

Kumuatabata kwenguva refu musina kupfeka makamirira kuti atange anyorova zasi. Kukisana, kupurudzirana, kuzevezerana, kupinza zvigumwe mukati, Kutamba nebhinzi, kutamba nematinji, kumurega achitama nechombo, 

Kumutaridza rudo nguva dzese. Kuona kuti ahwisisa kuti anodiwa chose zvinova zvinomuita asununguke pamaitire uye pakutaura zvaanoda uyezve kusununguka pamaitire ake pakuisana kwenyu. 

Kuziva kuti haarambwi uye anodiwa nehama dzemurume. Ane Stability pamusha wenyu. 

Kumutaurira zvaunoziva kuti ndizvo zvaunofarira kuita naye pakuvatana kuti asaita zvokufungira kuti ari kukufadza asi kuti azive kuti ari kukufadza. 
14Ndingaitawo sei? Kana  ndiri pa bonde nomurume ndohwa chibereko kuita sechiri kubaiwa. Hazviiti kuti chombo chomurume chizvike kuchibereko nokuti hapana zhiri yachingasvika nayo. Kunogumira chitubu kune kamukova kadikidiki kanohi nechirungu CERVIX kanoti mapedza kuisana urume hunonopinda naipapo huchitsvaka zai rokuti utange kuumba mwana. Chombo hachikwani ipapo chero zvodii. 

Kana uchihwa sokuti pane pari kubaiwa, zvinongoreva kuti maitire amuri kuita anoita kuti pamwe pasina kujaira kugofiwa pakwanisa kugofiwa. zvinokwanisazve kubva pakuti murume ari kuisa pusesha pachiguchu cheweti paanokutsmbirira. 

Kana kuti kana wakamufongorera ukadhefura musana chiuno chikarerekera kumusoro anokwanisa kupinda zvokuno gofa pedo nepanohi G -Spot panova panonaka chose kugofiwa. Hino kana usingapazivi zvinokwanisa kukupa DISCOMFORT nokuti unohwa uchiita sounoda kuweta asi usingaweti. Kana ukarerusa muviri (RELAX) pachikwiziwa panhu apa unokwanisa budisa yenge weti asi isiri weti. 

Usapinda pakuisana nomurume uchitya, nokuti hapana chaanokuvadza mukati mako, Rega muisane munakigwe. Chatinoisirana nevarume vedu kutsvaka kunakigwa chete chete. Nakigwa wakasununguka. 
15Kune varume vane shavi rebonde here. Handichazivi kuti ndizvo here. Murume wangu haarare. Usiku hwese achingoda bonde. 4-5 times zuva nezuva. Ndizvo here? Kana muchangoroorana Toti pamakore maviri okutanga munongoti pese pese pamakwanisa moisana iri ngari yokuti muri kuvaka ukama somurume nomukadzi. Unokwanisa kutombogwadziwa pameri asi uchingoda chete kuti murume akuise. Zvotoita zvokuti ukaona murume amira chombo kuti usaisana naye zvinokudya moyo wopedzisira wongomuti apinze. 

Kunozoti magara nguva, kana makore matatu kana kuti maita mwana, kuisana kunoita kushoma sokuti kaviri pazuva. Asi ukazoonawo moisana katatu pavhiki chiziva kuti handizvo. Vanhu vakaroorana vanodanana vanoisana kakawanda. Kuma 7, 8, 9 pavhiki. 

Kana vazova kumakore anopfuura 40 zvinoderera. 

Saka kana pasina chinogwadza pakuisana farira kuisana nomurume wako muchiri kukwanisa kuisana. Usafunga kuti idamudziko. Kana zvichikushaisa hope, ita nguva uchidzidza kuiswa uri kuhope. Vata uchifunga kuti uchaiswa uri kuhope, zvinoitisa kuti usarama uri kuhope uye usamutsva kuva kuhope. Kungosimudzira gumbo wakafuratira murume motoisana. Vamwe vanoti kurarira kunoitisa kuti ukwanise kuiswa uri kuhope,

Kurarira kuti zviya mamoisana kana moda kuvata hope mozana kupinza chombo movata chiri mukati. Zvinoitisa kuti uite maSHALLOW contractions
 anomisa chombo nguva nenguva murume otokukoira otunda ovata. Paanozomuka achizama kukupinza fungwa yako inongoti agara arimo saka haumuki. 
16Murume wangu ndomuda chose asi pabonde pane dambudziko. chombo chake chakakurisa, zvese kukora nokureba. Ndoona sokuti chiri kua 18-20 cm. Takaroorana ndiri chirikadzi murume akashaika ne ACCIDENT. tine mwana umwe chete. Uyu murume wandava naye kutoshinga hangu asi bonde naye hariite. akakurisa. Rubatsiro please. Kukura kwechombo kunokwanisa kukonzera nyaya yenyu iyi asi pane zvamunokwanisa kuita kuti dambudziko riite shoma. Mirirai kusvika iwe mukadzi wanyorova zvakakwana. Momboita nguva muchirezvana muchiudzana zvinyaya zvinoitisa zemo. Kana wazonyorova iwe chikwira murume wozvipinza chombo woita nguva pakupinza kwete kungoda kuti mvoo zvinesipidhi. Wapinza womboita kamwe kanguva uchijairira kuva nechombo mukati. Kana wotanga kufambisa chiuno wotanga zvine mwero zvishoma nezvishoma uchihwa kuti kuzasi kuti kudavira sei. Kana zvapindirana wochifunga yokunatsohwa pane moyo nokuisana kwenyu. 

Dambudziko riri pakuiswa uri kuhope nokuti pamwe unenga usina kunatsonyorova asi kazvinji kuiswa uri kuhope unenga wakarerusa muviri saka hazvinetsi. 

Iko kurerusa muviri mrume achizama kupinza chombo kunobatsirawo chose. 
17Ndakazoziva kuti musikana wangu ane HIV tatomborara tese kakawanda asi pese taishandisa makondhomu. Ndakaenda kuTest 3 times vachiti ndiri Negative. But ndava kutya vanhukadzi. kubva pandakasiyana naye handina kumbonyenga umwe musikana futi. Ndakavhundika. Zvichapera here? Unofanira kutotya vakadzi. Nyaya yokuisana nomunhu wausingazivi STATUS yake inyaya inoitwa nemapenzi chetechete. Munhu akachenjera anotorana nomudikamwa wake voenda kuTEST vese kuda kaviri, voratidzana ma RESULT avo, vobvapo votaudzana nokuronga kuti nyaya dzezvigwere dzafamba, chasara kuwirirana kuti pauviri hwedu pasava noumwe atisina kundotesitwa naye tikahwa paamire. 

Zvadaro kana mada kuchitanga kuisana udzanai zvinogutsa muitirane pasava nounogunun'una panyaya. Motanga matauriranazve panyaya dzemimba kuti moita sei kudzivirira mimba. Inyaya yenyu mese, zvikuru murume nokuti anobhadhariswa mari kana akaitisa mimba. Musikana mazuvano haabati mimba kana asina fungwa yokuteya murume kuti awanikwa. 
18 Chiiko chinoita kuti vana vechidiki vaite chirwere chemukondombera? HIV?Chihure chinokonzera zvigwere kumunhu aita chihure, uyezve kumunhu achazosanga nemunhu amovata nemunhu aita chihure.  Sokuti murume mukuru ovata nechisikana chezera diki  ngatiti 18 YEARS, opa chisikana chigwere, Chiikana chiya chichapawo vamwe varume ivo varumewo vagopa zvimwe zvisikana. Nyaya yoenda yakadaro kusvika nyika yese yazara nezvigwere. Kana usingadi chigwere, torana nomunhu wawafunga kuisana naye monotesitwa, mudzoka mofanoshandisa makondhomu makamirira kunotesitwa futi kwapera mwedzi mitatu. Mozotanga kuisana muchiziva pamatangira. Pa 6Months imwe neimwe monotesitwa futi. 

Asi pauviri hwenyu modzidzawo kuisana nomuyo wese nguva dzese kuti musashuva kuisana nevamwe vanhu. 

19 Ini mb**o yangu inongomira nguva pfupi yobva yatovata. No chance yokus**a mukadzi. She is now Saying ndakasumwa noumwe mukadziNyaya iyi inyaya inoda kuti uende unoudza varapi nokuti unokwanisa kunge une chigwere chomoyo chinoda kutariswa nokukasira kuti ugowana rubatsiro. Murume wese ane makore ari pasi pe 65 anofanira kukwanisa kumira chombo zvisina dambudziko uye kuvatana nomukadzi wake kusvika azopa mukadzi urume nguva yokunakigwa yatomboita refu. Vadaro chombo chozovata hacho. Kana pasina izvi pane dambudziko rinoda kuonekwa nomurapi. 

20Makongo marefu ndingaaita sei? Mukadzi umwe chete and gongo (CLITORIS) rimwe chete. kune varume vakawanda vanotyiswa nokukura kwegongo. Saizi pane vakawanda inobva pa hafu ye CENTIMETRE kusvika pama CENTIMETRE maviri kumunhu ane gongo guru. Zvokukudza kupfuura ipapo zvinoitwa nezvimuchini zvinohi VACUUM PUMP zvinotengwa pa INTERNET asi hwisisa kuti kune dziwe nyika unokwanisa kusungwa kana ukabatwa uchizvitenga.

Hazvina chazvinobatsira kuita gongo guru. Kunakigwa kunohi kwakangifanana zvisinei nesaizi yako yegongo. 


21Kutundisa mukadzi kunoitwa sei? Kuti Mukadzi ahi atunda ORGASM) zvinobva nenyaya dzakati wandei. Vakadzi vakawanda havakwanisi kutunda zvichibva pakupinzwa chombo chete. Vashomanana vakadaro. Mhomho yese inoda kuti uku ane chombo mukati uye murume ari kutora nguva refu achimukoira, uku murume ari kutamba ne bhinzi, kana kuti iye muridzi ari kutamba nebhinzi. Ndizvo kuti mukadzi akwanise kutunda. 

Zviri nani kudzidzisa murume matambisigwe ebhinzi kuti adzidze kuzviita muchiri kutamba musati mapinzana chombo. Chikuru chinotadzisa vakadzi kunatsonakigwa pakuiana inyaya yokuti varume vanofarira kukasira kupinza chombo mukadzi asati anatsokwira zemo  Zvadaro futi murue okasira kutunda mukadzi asati anatsonakigwa. 

Varume tambai nebhinzi, nematinji. 
Varume tambai nguva refu musati mapinza chombo
Varume torai nguva refu muru mukati memukadzi musati matunda
Varume shandisai maitire akawanda kwete kungodzidza kutsimbirira mukadzi zuva nezuva. 
22Zvinoita here kutundira mukadzi muchibereko? Hazviiti kutundira muchibereko (Womb/UTERUS) nokuti mukova wacho wakavhara uye mudikidiki. Murue anotundira mukati me mheche. Kuberi kwacho ndiko kune kamukova kadikidiki kechiereko. Hazviiti kuti chombo chisvikeko chigopindako. 

Hapana futi zvazvinobatsira kutundigwa muchibereko. Ukangotundigwa sezvinongoita vamwe unongoitawo mimba sezvavanoitawo vamwe. 
23Chii chinonzi kubika mapotoKubika mapoto kunoitwa nomukadzi nomurume vese. Zvinoreva kuti vari kugara semukadzi nomurume asi ivo varina kuroorana zviri OFFICIAL. Pamagarire avo vanoita sevakaroona, kubikirana, kuisana, kupanana mimba, zvese zvinongoitwawo nevakaroorana vanoita. Zvinonzi vari kubika mapoto. 
24Mukadzi wangu haana matinji. Pane zvaangaita here kuti aite matinjiHakuna mukadzi asina matinji asi kungoti vamwe vane matinji madiki. Pakuisana kwenyu hapana chakasiyana uye munongonakigwa zvakangofanana mese murume nomukadzi. Siya kufunga nezvematinji utsvake kushamwaridzana nebhinzi yake. Uchaona kuti zvinomunakira chose chose uye iwewo uchafadzwa nokuona uchinakira mukadzi wako. Chero dai kuchinzi anozoita matinji, hapana siyano yaungaona pazviri. Matinji inongovawo OBSESSION yevanhu verudzi gwedu. Zvakangofanana nevarume vanofunga kuti kukura kwechombo ndiko kunonakira mukadzi Nyamba bodo. Kuisana nomunhu ane udo uye anokunonokera ndiyo shasha. 
25Gomarara re muromo wechiberekoIyi inyaya ye CERVICAL CANCER. Regai ndigoitanga ndine nguva. 
26Kumukirwa usiku nomurume kwakanaka here? Murume wangu ane tsika yokundimukira usiku. Ndopepuka ndava kutosv**wa.  Dizvo zvinoitawo vamwe here? Munhukadzi wese zvake ane murume muma anokasira kudzidza zvinhu zviviri pakuvata hope. 
1 Kudzidza kuiswa uri kuhope
2 Kudziziva kuti murume anomira chombo kakawanda ari kuhope 

Kana muchivata pamwe chete, munoitisana zemo muri kuhope zvoreva kuti munogaroisana muri kuhope. Murume anokwanisa kupepuka ane chombo chimire. Kana uvete pedo sokuti makagumbatirana, hapana chakaipa kukupatsanura makumbo wokupinza chombo motoisana kusvika akupa urume. 

Iwewo kana uye ari kuhope ukapepuswa nokugogonera kwechombo kumagaro, hapana chakaipa kungo suduruka kusvika wava pakanaka pokuti ubate chombo upinze muchituu chako. Unotohwa wega wachipinza icho choti gwii, gwii, gwii, kuvhundukira nomufaro, kuwedzera kumira. Ukatanga kusunga nemasuru uye kufambisa chiuno, unohwa murume otobatirira otokukoira, napo napo mava kutoisana. Hapana chakaipa kana. Ndizvo zvinongoita vakaroorana. 

Kuseni kuma 4 am vanhu vanoisana vakawandisa. Chinhu chokutojairira zvokuti ukasatozoiswa unotoshungurudzika pazviri. Makuseni kana usiku zvinonaka chose nokuti unenge wakasununguka muviri. 
27Magaro emusikana wangu madiki chose. As pane zvimwe zvese akanaka uye ndomuda but ndoshuvira kuti aite magaro makuru. Kana wada munhu chirega kuda kuchinja zvaari izvozvo. Iwe ndiwe wakamunyenga uchitoona zvaari. Kuzama kuchinga mamirire akaita munhu kuti ave zvaunoda iwewe chinhu chakaipa chose. Ida munhu sezvaari izvozvo. Kana zvichikunetsa siyana naye awane anomuda. Usatambisa nguva noupenyu hweumwe munhu. 

Ngatibatanei nounhu veduwee. Kutsoropodza magaro emunhu waunonyebera kuti unomuda handizvo. 
28Ndava ne two years ndaroora. Recently ndakashevedzwa ku South Africa kunotsvakirwa basa nehama. Hazviiti kuenda tese. Ndichanokwanisa here kugara ndisina munhu wekusv**ana naye. Ko mukadzi wangu achakwanisawo here? Hatikwanisi kukupindurira muvunzo wako asi kungokuudza kuti muvunzo wakanaka chose uye unofanira kuzvibvunza mubvunzo uyu ugowana zvokuita pauri. 

Kuparadzana noumwe wako chinhu chinoshungurudza chose kwamuri mese. Mese munoshaya wekuvata naye asi kana mune rudo munokwanisa chose kumirirana uye kugarotaura pafoni. Chihure ndicho hacho asi vanhu munofanira kuzama kusiyana necho. Kana wazowanawo basa wokasira kuronga kuti mukadzi auye muzogara mese. Kana shungu dzako dziri panyaya yekuvatana, movatana henyu madire somurume nomukadzi. 

Taurira mukadzi kuti dai zvaibvira waisaenda asi kana waenda uchakasira kuti auye kwauri. 
29Ndokumbirawo kubvunza kuti ichokwadi here kuti kana ndichida mwanakomana ndosv**wa ndakafuratira murume. Kana ndichida mwanasikana ndosv**wa takatarisana.? Idzi inhema. Kuti mwana mukomana here kana kuti musikana zvinobva pakuti maisana nguva ipi yomwedzi kwete kuti maisana nomutoo upi. Asi kana uchingofarirawo kuiswa  wakafongora hapana chakaipa ita wakasununguka. Usangozofunga kuti zvinobatsira pakuda kuti mwanai wamunoita. 

Chikuru pamwana ndechokuti ane utano kwete kuti mwanai. 
30Ndine 23 years. Hapana ati amboratidzawo kuti anondida. 23 years, Please Help. Ndoita sei. Kana munhu akadhakwa chaiye haana kumbondinyenga. Not one. Iwe wakamboratidzawo ani kuti unomuda. Mukomana kuti akunyenge anenge aona matarisire auri kumuita nokunyemwerera obva aziva kuti wamuona uye inofunga kuti anoyevedza kutarisa saka ungangomuda. Chero vasikana vanonyengwa mubhazi vaya mukomana anototanga ataura newe ohwa kuti hana yako yakagadzikana kana uchitaura naye. Anozosara okumira nhambha yako yefoni atofungira kuti kana akakumbira unomupa uye unokwanisa kumuda. 

Usamirira kunyengwa, iwewo zama kukwezva vakomana vaunoona kuti vakakodzera. 
31Chii chinonzi RAPE? Kana musikana akati NO, but ndikamubvisa panty ndikamukwira pasina resistance, at all, iRAPE here? Anokwanisa here kundisungisa? Rape kuvata nomunhukadzi kana munhurume asina kukupa mvumo. Kana ukazama kuvata nomusikana akakuudza kuti haadi. Iwe ukaramba uchizama kumubata nhengo dzomuviri wake, yatori SEXUAL ASSAULT
Ukazozama kumupinza chombo yava ATTEMPTAED RAPE
Ukamupinza chomo yava  Rape

Kana munhukadzi akakuti uya tiisane, mukatanga kuisa iwe chombo chako chiri mukati achirochemerera achinakigwa, Kana akakuudza kuti haachadi saka chirega, iwe ukarama uchimukoira, yatori RAPE. 

Munyika zhinji kana musikana asina kukuudza kuti pinza haupinzi. Unomirira kusvika akupa mvumo. Iwewo unobvunzurudza kuti toisana here. Zvokuti haana bhurugwa uye akavhura makumbo hazvina vasa. piwa mvumo yokupinza usati wapinza. 

Kana ari mukadzi wako wemumba munokwanisa kubvumirana kuti munoda kuisana nguva dzese. Asi kana mukagumurana kumbira usati wapinza. Kana akati haadi ukamupinza, yatori rape. 

Kana mukadzi upi zvake akadhakwa haavatwi naye 
Kana musikana ane makore ari pasi pe 18 haavatwi naye kuzhe kwekuti iwewo makore ako ari pasi pe 18. 

RAPE inoitisa makore akawanda kujeri. 
32Chii chinoitwa nemukadzi kana achida kusv**wa? Ndingaratidza sei murume kuti ndiri kuda kusv**rwa? Tarisa zvinoita murume wako kana achida kuvata newe, wobva wangoitawo izvozvo nokuti ndizvo zvaanohwisisa. Asi kana une murume mumba, dzidza tsika yokungoudza murume kuti uri kuda kuiswa kwete kumboita chibhende pazviri. Murume ndewako uye iyewo notodawo saka hapana wekuvanzira. Budira murume pachena agare achiziva kuti unoda kuiswa. Pamwe unokwanisazve kuwana chiwe chinhu chaunoti ukamupa anobva aziva kuti une zemo.
33Ndiatsireiwo please. Mukadzi wangu anochema misodzi kana akanatsonakirwa pabonde zvokuita ORGASM. Anochema DURING then oita kanguva achichema tapedza.  Zvinondtyisa saka ndichida rubatsiro. Rega acheme akasununguka. Zvongoreva kuti kana muchida kuisana moenda kuimba isinahwikwi nevamwe vanhu. Vanhu vakawanda zvinovashungurudza kuhwa vamwe vanhu vachiisana, zvikuru kana vaisani vakaroorana. Kana vasina kuroorana vamwe vanhu havanei nokuita ruzha kwavo. Zvinongohi chihure. Asi kana mukadzi nomurume vemuma vakaita ruzha pakuisana zvinotsverusa. 

Saka imi endai kwakavanda kusingahwikwi. Iwe rega mukadzi anakigwe nokuisana kwenyu. Zvokuti anochema izvo hazvina kuipa chero uchiziva kuti kuchema kwekunakigwa. Rambai muchiisana kusvika mapedza wogumbatira mukadzi wako womuvaraidza kusvika agadzikana hana. Moita nyaya movata hope dzakanaka.  
34Kana mukadzi ava nechikomba anoonekwa sei nhai amai chibwe? Munhukadzi zvinonyadzisa kubatwa ane chikomba saka kazhinji mukadzi anonetsa kubata. Asi vakawanda kana achida murume wake wemumba anowedzera kumuvhurira makumbo kuti asafungigwa kuti ane chikomba. Anowedzerazve kuratidza rudo uye kubata murume zvakanaka. 

Vakadzi vanohura vanowedzera kuhura nguva yokukandira mazai. Zvisinei kuti pakuhura anoshandisa kondhomu here kana kwete. Ndiyo nguva yokuti kana wamufungira chihura tsvaka mutikitivha amuteverere panguva iyi. 

Varume havanetsi kubata pakuhura. 
35Kuzasi kwangu kuri kubuda zvinhu zvichena. Muchitubu memunhukadzi wese akatanga kuenda kumwedzi kunogarosinira tumvura tune ruvara runoti:
 1 CLEAR
2WHITE
3 Yellowish
4 BROWNISH WHEN DRY ON UNDERWEAR

usava nebasa nazvo nokuti zvinoitiswa nokuti chibereko chinozvisuka, chobudisa zvachinobudisa nukuchitubu. Hakuna imwe nzira yazvingabuda nayo.

Chokugaroita ndechichi. isa ruoko pamberi upukutire zvacho zvinobuda paruoko ugonhuwidza. Kana zvisina munhuwi wakaipa uye zvisingavavi pamberi zvinoreva kuti hapana chakaipa. Kana zvine munhuwi, zvawandisa kana kuti zviri kuvava zvokuti unongogarokwenya zvausingasiiti, zvinoreva kuti waita utachiona hunoda kurapiwa. Kasira kundoonekwa. Zvikuru kana wakavata nomurume wausingazivi STATUS yake kana kuti wakazvipinza chimwe chinhu usina kuchisuka.
36Ndingaita sei kuti Joseph andinyenge? Ndinomuda chose asi iye anoita sokuti haazvioni. Tinopinda tese Church. Ndibatsireiwo. Kana Joseph asina umwe musikana iwe kumbira nhamba yake yefoni kana asina foni. Wochitanga kugarotaudzana naye kungoti aite nguva newe, aone kuti uri munhu akaita sei. Vakomana vanoenda kumachurch, zvokunyengwa havadi. Mirira akunyene iye asi iwe swedera pedo naye chete kuti akuone. Wogaroita nyaya naye. Kana musi wekuenda kuchurch wava pedo mutumire MESSAGE uchibvunza kuti ari kuuya kuchurch here mangwana. Akati ari kuuya woratidza kufadzwa nazvo. 

Kuchurch woona kuti wataura naye. Kana ane chaaita muchurch muudze kuti zvakufadza. Pakati pevhiki mutumire MESSAGE uchingobvunza zvaari kuita, kuti muite nyaya. 

Udza shamwari yako kuti unoshuva kudanana na Joseph. Hazvinonoki kuti Joseph ahwisise kuti anofanira kukunyenga. Kana akunyenga tanga wamubvunza kuti anokuda zveshuwa here usangobvuma. Zvadaro muudze kuti uchamuudza kana wahwisisa zviri mufungwa yake. Zvikuru kuti sei asina kumbokunyenga kusvika pari zvino
37Mukadzi wangu ndomuda but kusv**wa haadi. Anongoda kamwe pazuva. Ini kana 5 times ndoshuva but iye anoramba. Pane mushonga here wekuti afarire kusv**wa? 

Hausi kugona kumubata zvakanaka uye kushamwaridzana naye. Kana achitomboda kuisana kamwe chete pazuva zvoreva kuti anoda. Vakadzi vashma vasingadi kufadza varume vavo. Wana mukana wekuswedera pedo nomoyo wake muzvito zvenyu, uchaona kuti kuisana kwenyu kunowedzerawo. 

Usada kuita zvokuisa ma DEMAND asi kuita zvokukwezva. Asizve paanoda kuiswa ipapo onawo kuti wamuwanzira nguva. Kubva paunopinza chombo kusvika paunozomudiridzira urume, nguva iyoyo ngaipfuure 7 Minutes. Pota uchizorora asi uku ramba uchimukisa, uchisveta mazamu, mutsiba, zheve, nokupurudzira muviri wake nokuita NOISE inoratidza kuti anonaka. 

Ipa mukadzi wako manyawi azive kuti anokunakira chose chose. Wogaromuudza kuti akaumwa zvinokuyevedza. Ega anowedzera zvinhu.  Ukuwo mubatsire mabasa omumba asagara akaneta. 
38Murume chombo chinomira ko mukadzi  anoita sei? Chii chinoitika? Murume anomuri chombo
Mukadzi anomira bhinzi 
Mukadzi anozvimbirira maromo nematinji
Mukadzi anonyorova kana kueredza mukati.
Mukadzi minyatso yemazamu inomira
Mukadzi mvere dzepagana romuviri dzinomira

Murume ngaasapinza chombo mumukadzi kusvika mukadzi anorova mukati. Zvinogwadza kana asina kunyorova. 
39Kusv**ra mukadzi akadhakwa kwakaipei. Pane mukadzi ari kuti akabvuma nokuti ange akadhakwa. Kana ari sober haangabvumi nokuti haandidi. Kana uri mu EUROPE kana USA, Canada, Australia, Usavata nomukadzi akadhakwa kuzhe kwekuti ari mukadzi wako wemumba. Kana akakuendera kumapurisa unosungwa nokuti hazvibvumidzwi. Unonzi wakamubata chibharo (RAPE) Asi kana mukataurirana asati adhakwa ukakwanisa kuREKODHA zvamataurirana achibvuma kuti moda kuzoisana madhakwa. Kana pasina izvozvo usatombozviita. 

Kuvata nomukadzi akadhakwa unokwanisa kurutsigwa kana zvimwe. Hapana chingankidza kuvata nomunhu asinganatsi kubatsirana newe pakuisana kwenyu. Hameno varume kuti fungwa dzenyu dziri papi, nokuti zvinoita sokuti kuona kwedu kwakasiyana. 
40Mukadzi ane nhumbu anosvi**a here?Kana mukadzi ane mimba, zvikuru yokutanga, anofanira kugariiswa nomurume wake. 
Zvinoderedza zvigwere zvomuviri
Zvinorerusa hana pamusoro pemimba yake
Zvinoita akwanise kuzvara zviri nyore
Zvinonaka nokufadza. 

Hapana chakaipa chingahi chinoitika kana mukaisana mukadzi ane mimba. Hapana chinoitika kumwa nokuti kwaari kure hakuna chinosvikako uye kwakavharika hakuna chinopindako.  Chamunongofanira kuhwisisa ndechemaitire enyu kana mima yati kurei itai zvinoita murume asatsimbirira mukadzi. 

Mukadzi pamusoro
Mukadzi kufongora 
Mukadzi kuvata nedivi akafuratira murume, obva asimudzira murume ari shure gumbo 
Mukadzi ane mimba yokutanga ngaasabvuma kunomirira ari kumusha kwake asina murume wake nokuti anofanira kugaroiswa. 
41Is it true kuti kana mukadzi akahura maningi anodhambha bec**?  Does that mean kana asina murume panovharika? 

Aiwa idzi inhema. Hakuna zvakadaro. Inyaya dzepadoro dzinoitwa nevarume vanomwa doro kudai nengari yokutadza kunatsobata vakadzi vavo kureva kuti mamirire akaita muviri wemunhukadzi havaahwisisi. 

Munhukadzi anokwanisa kuvata nemurume kakawand pazuva kwenguva refu, pasina kuti chii chingaitika pamberi pake. Iye anongojaira kuiswa chete asi anokwanisa kutoshinya kupfuura mukadzi asingaiswi. 
42Last year ndakas**wa vemuprophet kuti ndiite nhumbu, zvikaramba. Takaita mwedzi wese ndichiendako pa weekend. 

This year ndamboedza futi umwe muprophet but nhumbu handina. Murume wangu ari kuti ndidzokere asi haasi kuziva kuti ndiri kusv**wa. Ndoita sei? 

Ndine dambudziko rekusabata nhumbu 4 years ndisina. 
Boka revanhu vawakasarudza kuhura navo rine vanhu vanotokwanisa kukuuraya nezvigwere asi mimba usina futi. Kuhura hakukubatsiri pakuita mimba. Chinobatsira kuhwisisa kuti chii chiri kukukonesa kuita mimba. Chihure chinouraya vakawanda.  Usafunga kuti wakangwara pakuhura. 

Chokutanga kuenda kuvarapi wonoonekwa kuti chiri kukukonesa kuita mimba chii. Zvinoita sokuti ndiwe une damudziko nokuti wazama nevamwe varume zvikaramba.  Enda kwa Doctor kwete kupedza nguva uchitsvaka vaporofita venhema vari kungonakigwa nokuvata newe. 

Kana ukabata chigwere unokwanisa kupa murume wako chikwere. Hazvikubatsiri chinhu. Zvinokudzikisa chiiro. Kana kuri kuti unofarira kunakigwa nemaporofita nakigwa hako asi hwisisa kuti hapana chinobudapi panyaya yemwana. Ukabata mimba mwana waunozvara haasi wemurume wako. ndewemuporofita. 


43Kuisa chigunwe mukati uri mhandara kubvisa humhandara here? 
44Ndonzwa vamwe vachiti kana murume akatunda chombo chake chinobva charegera kumira. Murume wangu haaiti izvozvo. Anoramba akamira achingoda kundikwira chete kusvika aneta. Ndoita sei? 
45

46

47

48

49

50

Sunday, 1 October 2017

Kuisana nomunhu asiri wako uchifunga kuti ndewako.

Nyaya iyi inonetsa kutsanangura asi zvaitika kakawanda mudzimba. zvikuru kunyika dzakaita se UK kune vanhu vakawanda vanoshanda ma SHIFTS. Zvinoita sokuti nyaya yese inoitiswa nokuti vanhu vakawanda vakaroorana vanoisana vari kuhope saka kana uri kuhope ukabatwabaywa hazvinetsi kuti ungoenderana nezvinodiwa noumwe wako kusvika maisana, mozotaudzana ava mangwana. Mukadzi wese akaroogwa anoziva kuti anogaroiswa ari kuhope asingapepuki asi mufungwa make achitoziva kuti ari kuiswa.

Ngatitarise nyaya yakaitika yokudai. Murume anoshanda manheru asi achipedza basa kua 2 am. Anouya kumba opinda mushawa, apedza opinda mumubhedha obatabata mukadzi wake voisana vovata. Mukazi omuka kuma 7 am ogeza oenda kubasa. Ndiwo mashandire avo. Hino mukadzi anotaura iye kuti akaenda kunovata kuma 10 usiku. Akazongoita sokupepuka asi kuiswa ndokuto natsobatirira ndokunakigwawo chose. Vapedza ndokugumbatira murume ndokubatwazve nehope.

Haana chaakaziva kusvika murume azopinda kuma 2 ndokutanga kuisanazve naye. Ndipo paakazopepuka ndokubvunza murume kuti apinda nguvai wanike achangopinda. Wambondisa here pawapinda? Murume akati bodo. Mukadzi fungwa iri kuti shuwa ndamboiswa. Vese ndokuvhunduka ndokuto mira kuisana.

Kuzomuka votarisa mumba wanei window rekuseri rapwanyiwa, zvinhu zvange zviri mufiriji zvabviswa, Mukicheni mamboitwa zvaitwa. Musipeya mabiwa zvinhu. Ndokuchifunga kudana mapurisa. Mapurisa anotanga nokuudza munhu aiswa kuti ngaasageza kusvika masamburi atogwa.

Kubva ipapo nyaya dzawanda.

Saka apa toda kumboongorora idzodzo nyaya kuwanda kadzo uye kuti upenyu hwako hunozochinja sei. Sezvineiwo, panyaya iyoyi munhu ange apinda muba akabatwa nokuda kwezvinhu zvaakanga abatabata mumba. Kozoitazve urume hwange asiya mumukadzi waakabata chibharo. Kuti vese vari munyaya vaihwisise, zviri nani kuti munhu akadaro abatwe.

Murume/mukadzi wako:
Toti zvazobuda kuti shuwa waisana noumwe munhu. Zvisinei kuti abatwa here kana kwete, zvinoita here kuti murume/mukadzi wako anatse kubvuma mufungwa dzake kuti wangoitawo usingazivi zvechokwadi? Pamwe anotoona sokuti wanga wazvironga kutizviitike ukangozoona kuti wabatwa saka zviri nani utaure uchizviita somunhu asina mhosva. Kuti afunge kuti shuwa ungaisana noumwe munhu ugotadza kuziva kuti haasi muru,me/mukadzi wako zvinofamba sei, anokwanisa kutadza kuzvigamuchira.

Kana akazvigamuchira: 
Akazvigamuchira, zvinokwanisikazve kuti munotadza kuzovata mese semaitire amange muchimoita. Zvinokwanisika kuti Zvinodya moyo wenyu mese. Pane kuti musapotane panyaya yaitika mumusha wenyu munokwanisa kusemana zvokuti motadza kuvatana pachenyu.

Kana ari murume aisigwa mukadzi nombavha, anokwanisa kusemeswa nomukadzi wake kuona sokuti asvibiswa noumwe munhu. Zvinokwanisa kumunetsa kugamuchira mukadzi wake kwenguva refu. Ukuwo mukadzi anokwanisa kuruza CONFIDENCE panya dzake nokuti anoona sokuti aidai akaona kuti munhu uyu haasiriye murume wake. Kuti achizvipa kumurume wake oona zvichimunetsa.

Kunyarara
Mukadzi/murume wako anokwanisa kutadza kuzvigamuchira asi mumoyo make achihwisisa kuti haisi mhosva yako. Agoshushikana nazvo asi achishayazve kuti otaura newe pazviri sei.

Ukuwo iwe iunokwanisa kutadza kutaura naye nokuti hauzivi kuti ari papi uye kuti unotanga sei kutaura. Mese munokwanisa kungonyararirana kusvika pashaya atanga nyaya kuti itaugwe ipere. Kupera kwacho mese munoziva kuti haiperi pasina nguva refu.


Hama neshamwari:
Hama neshamwari vanhu vasina tsitsi pakutaura kazhinji. Nguva dzakawanda ndivo vanotofurira umwe wako kuti aite fungwa dzinobva pane zvakaitika dzichirerekera pakukufungira iwe kuti pane zvawakaita kuti chiitiko chiitike. Kuti nyaya igonzi yangoitika nokuti pamba papinda mbhavha, Hama hadzidi zvinhu zvinotsanangurika nyore. Panofanira kutoita madare.  Chimwezve chinhu ndechokuti hama hadzikwanisi kuregerera. Musi waunopokana nehama panobuda mashoko akarerekera kunyaya iya yauri kuzama kukangamwa. Vanokutsoropodza pakuatwa RAPE kuita sokuti ndiwe wakafonera nhuu kuti uya nguva dzokuti.

Mapurisa:
Mapurisawo haadi kungoti wavaudza nyaya mazivire ako vobvuma izvozvo voenda kunotsvaka munhu wazviita. vanoda kutanga vakuongorora kusvika iwe wava kuti funga kuti ndiwe wakonzeresa nyaya yese iyi. Hino kana pasina kana banga rashandiswa kukufosa kuvata noumwe munhu, zvinoita sokuti uri kureva nhema kana kuti uri munhu asina njere zvachose. Mukutaura uku vaya vari kukusapota vakatererawo nyaya vanotanga kufunganya pazviri kuita sokuti pamwe vari kukusapota asi uriwe wakonzera nyaya.


Saka Todii kana zvaitika?
Chokutanga kuhwisisa ndechokuti kana uriwe wavata nomunhu asiri wako. unofanira kukasira kudana mapurisa vakubatsire kutsvaka munhu akonzeresa nyaya. Hazviiti kuti ukwanise kutaura nemhuri yako uri wega. Ratidza kuti uri kutaura chokwadi nokukasira kuti mapurisa vatsvake munhu.

Kana vakamubata akaonekwa kuti chokwadi munhu ausina nhoroondo naye kana pa Facebook, WhatsApp, Tweeter, PHONE CONTACT, chii chii, uye hautombozivi kuti ndiani, zvinokwanisa kukasira kugamuchigwa kuti inhuu. Asi zvikaonekwa kuti munhu wemuraini uye unombofambidzana naye, unokwanisa kunetseka kutsanangura nyaya yako asi zviri nani kuti aonekwe achisungwa, pane kuti pashaikwe anopiwa mhosva.  Zvikuru pamurume/mukadzi wako.

Kana muchikwanisa kukasira kuenda ku COUNSELLING kasirai kuenda mese. Zvinoitisa kuti mupiwe mukana wekutaurirana Muhwisisane kuti chii chakaitika uye umwe noumwe wenyu anofungei pazviri. Mobatsirana kushungurudzwa nenyaya.

Munokwanisazve kukasira kuenda kunotesitwa kuti hapana here zvigwere zvmasiigwa. Zvimwe zvezvigwere izvi zvinotora nguva kuuda asi kana ari mukadzi aiswa akatundigwa urume, zvinokwanisika kuti urume hunobviswa mumukadzi hwoongorogwa kuti hahwuna here zvigwere. Kana hwisina munokwanisa kuudzwa kuti imbomirai kuvatana kusvika maitwa mamwe maTEST.

Munokwanisazve kuzoti pava paya murudo gwenyu, mukada kutanga kuisana, moona pava nedzimwe nyaya dzakaita sokusanyorova kwemukadzi, kana kusamira chomo kwemurume. Batsirana panyaya nokutaudzana nokutaridzana rudo. Kana pakati penyu pane ane tsika yokuchema, regai acheme nokuti ndiwo maonere ake. Kuchema kunopedza shungu kuvachemi vakawanda.

Nyaya dzakadai dzakatowanda. Vamwe vanoitigwa zvakadaro vanosvoda kuenda kumapurisa saka zvinokwanisika kuti vakawanda havatomotauri kuti zvaitika. Imbotarisaiwo zvakaitika panyaya nhatu idzi dzoku Zimbabwe, USA, UK.

Nyaya Ku UK
Nyaya Ku Zimbabwe 
Nyaya Ku America

Wedzerai vanowedzera. 
Nyaya yakadai yabuda ku Zimbabwe futi kusina kupera mwedzi taitaura pano. 

Monday, 18 September 2017

Kuhura nomuramu

Muchivanhu vanhu vanovatana nevaramu vavo vakawanda chose iri nyaya yoruchiva nokujairirana. Pano toda kumbotaura nenyaya yomuramu ava munhu mukuru kwete chimwana, nokuti chimwana ukavata nacho uchiti muramu unofanira kusungiswa ugoenda kujeri nokuti uri munhu akaipa chose. Nyaya iri pano ndeyemurume anovata nomuramu pasina ganyabvu kureva kuti muramu azvisarudzirawo kuvata nababamukuru. Koitazve mukadzi anovata nomuramu pasina ganyabvu kureva kuti babamunini vazvisarudzirawo kuvata namaiguru saka vese vari kuda zvivari kuita.

Chokutanga ngatibvumirane kuti kuvata nomuramu chihure chakangofanana nokuhura nerimwewo hure remuraini asi kungoti pakadai mese muri kukanganisira hama yenyu imwe chete zvese nemhuri dzenyu mbiri dzese.

Ngatitange nenyaya yevanhu vaviri vakomana/vasikana vari mukoma nemununguna. Vanhu ava vanhu vanokura vane makwikwi pazvinhu zvakawanda asi mukoma ndiye anowanza ava murairidzi pamununguna wake. Uyawo mununguna achigarotoredzera kumukoma. Zvino nyaya yechiramu iyi inowezeredza nyaya yokutoredzerera kumukoma zvokuti kana usina kunatsozvibata ukahwisisa kuti BOUNDARY iri papi unokwanisa kuerekana wahura namaiguru/babamukuru.

Muchikura unotarisa zvinoita vana mukoma wotevedzera izvozvo. Zvino mukoma akazodanana nomukomana/musikana wake, kazhinji iwe unotumwa kundosvitsa mashoko kumukomana/musikana
uya, pamwe wotoziva ma SECRETS ari pakati pavo kubva pakutanga. Pavanoroorana nokuchata iwe unenge uripo uchitopiwa zvokuita panyaya yese kureva kuti uri pakati penyaya yese. Zvinofungigwa kuti unenge uchihwisisa BOUNDARY yako kuti unogumira papi. Vamwe vanototanga kuvata namaiguru/babamukuru muchato usati watomboitwa. Tinohwa nyaya dzakawanda dzinoti mukomana akarabwa nokuti ange avata nevasikana vaviri vanoberekwa mumba iwe chete. Tohwazvi vanonyora vachibvunza kuti voita sei nokuti mununguna akamutorera mukomana.

Mukoma nomurume wake pavanoita mwana, kana uri musikana unokwanisa kutumwa kuti enda undobatsira sisi kusvika vadzokera pautano. Panguva iyi mukoma haakwanisi kuvata nomurume wake kwenguva refu (mwedzi nehafu) ipapo babamukuru vari kukuona uriwe mukadzi mumba, nokuti ndiwe unobika, ndiwe unowacha, ndiwe unosuka nokukorobha, ndiwe unoisira babamukuru mhura yokugeza. Ndiwe unoaina hembhe dzavo. Zvese zvinohi mabasa emukadzi mumba ndiwe unoita. Mukoma ari pa LEAVE panyaya yokuva mai vemba. Iwe ndiwe mai nokuti ndiwe uri kuita zvese zvemumba.

Kana magara muri vanhu vanotamba CHIRAMU, babamukuru vaya vonotokwanisa kugarokubata magaro kana mazamu sisi varipo. Ipapo iwe unofanira kutukirira babamukuru kuti vasaita musikahwa, pamwe wotoratidzawo kutsamwa nezvavari kuita. Kana uri munhuwo anogarokwira zemo pane nguva yaunombokwirawo zemo uri wega. Pakuzvibatabata nguva yokunovata, unokwanisa kuisa mufungwa pikicha yemurume wauri kuona paunozvibvisa zemo. Pakutevedzera sisi sezvawakakura uchiita, uchatevedzera sisi nokuona babamukuru vari murume akakodzera kuvata naye sezvinoita sisi. Ndipo unotanga kuona babamukuru vari EXAMPLE yemurume akanaka kuvata naye. Ukaita nguva refu uripo panokwanisa kuita nyaya. Unokwanisa kuti paya paunorota uchiiswa, worota babamukuru. Paunovaona mangwanani, hazviiti kuti fungwa iyoyo isapinda mufungwa dzako.

Hino kukazoti mukoma haapo pane kwaaenda, babamukuru vaya kana vane ruchiva, mese mava noruchiva. Pakukubata magaro nemazamu pavambenge vachiita vanokwanisa kuwedzera wotoona umwe musi sisi vasipo ukabatwa makaro hausuduruki, hautiki babamukuru, hautaridzi kutsamwa. unongorega vachikubata. Nyaya yotokura, Babamukuru munhu awajairira saka hauoni somunhu mukuru. Uku ivo havana kuvata nasisi kwenguva. Munokwanisa kuita mukana wekutaudzana nenyaya yokuisana.

Vanhukadzi zvokuudzwa runako zvinhu zvinotiitisa manyawi uye kutibvisa chimiro. Ukaterera babamukuru vaya vane EXPERIENCE yokukumbira pamberi vokutaudza norunako gwako neshure yako yakanaka zvokuti murume wese zvake anokuona anomira chombo, wobva wafunga kuti sisi vakagona kusarudza. Pasina nguva wava kutovata nomurume wemukoma. Vasikana vakawanda vanodaro. Vasikana vakawandisa vanoiswa pamuedzo naana babamukuru chero vasingazosviki pakuisana nababamukuru. Vasikana vakawanda vanobviswa humhandara nababamukuru.

Varume vedu vakawanda vanomukira kumabasa. Kana murunyaya wako achigara nemi, toti ari kutsvakawo basa, kureva kuti ava munhu akura. Anokwanisa kusara pamba mukoma wake aenda kubasa. Kana magara muchiita Chiramu nomurunyana wako, munongoramba muchiita. Kazhinji maiguru vanonzi ndimai kusvika mukoma afa. Saka ivo maiguru ndivo vanopa GREEN LIGHT kumurunyana kuti avambuke kubva pakuti MAI-GURU kusvika pakuti mukadzi. Maiguru ndivo vanowedzera chiramu pakati pavo nomurunyana iye otevedzerawo nyaya.

Murunyana uya akazoti paanozvibvisa zemo opota achifunga maiguru, anobva afunga kuti mukoma akagona kusarudza mukadzi akanaka. Zvoreva kuti atova munyaya. Kukura kwaakaita achikwikwidzana nomukoma zvoreva kuti ava kukwikwidzana naye pana maiguru. Ngatihwisise kuti mhomho yevanhukadzi vanoita zemo mangwanani. Murume akamuka akaenda kubasa mukadzi akasara mumba kana asingashandi, akasara ane zemo. Murunyana anochivika arimo mumba maiguru vanotomuchiva nechekare hazvinetsi kuhwisisa kuti kana vachida kuiswa vanotanga sei nyaya. Unohwa vakadzi vakawanda vachinyora tsamba vachireurura kuti vakaisana nomurunyana saka havachazivi kuti mimba ndeyomurume here kana yomurunyana. Unohwa munhu achiti

"Zvakangoerekana zvaitika. Hatina kuzviPLANA. "  Idzi inhema hadzo. Hakuna munhu anoisana noumwe munhu pasina azviplana. Maiguru vanenge vagara nguva vachichiva murunyana. Chinenge chisipo mukana wekuisana chete. Mukana ukazongovapo murunaya akashaya matyira, vaviri votoisana mukoma ari kubasa.

Hino kana wangotanga kuisana nomuramukadzi/muramurume, hwisisa kuti chihure BREEDS Chihure saka motombowedzera kuisana kwenyu. Pamwe munobatwa pamwe hamubatwi saka matori pagwendo. Hwisisazve kuti pavaviri vari kuisana apa babamukuru/maiguru ndivo vane EXPERIENCE yokuisana kureva kuti chero muramu uyu akazowana mukomana/musikana wake waanoisana naye, hazvinaki sezvaanoita nababamukuru/maiguru.

Pano ndinowana tsamba dzakawanda dzichivhunza kuti seiko mukomana wangu/musikana waku asinganaki sezvinoita maiguru/babamukuru vandakambovata navo makore mana apfuura? Kureva kuti maiguru/babamkuru vakaita IMPRESSION pamuramu uyu iri ngari yeEXPERIENCE panyaya dzokuisana. Kuisana nomunhu wausingafaniri kuisana naye kunowedzera kunaka nokuti zvakafanana nechinhu chinotyisa zvinokupa ADRENALIN inokuwedzera kunaka. Babamukuru vanoisana nomuramu zvinonaka kupfuura maisirane avanoita na Sisi. Maiguruvo kuisana kwavo nomurunyaya zvakawedzera chose kupfuura nomkoma wake. Hwisisa kuti vano vese vanohura vanohwa kuda kudzokera kuhure nokuda kwekuti zvinonaka kuisana nomunhu wausingafaniri. Efoort yokuda kuti zvinake inenge yakawanda.

Vakawanda chose vane zvikomba nemahure vanopupura kuti chikoma chinonaka chose kupfuura baba vemusha. Asi mukadzi wechikomba chiya haatombooni chivhimunakira. Anotozoti vabatwa woshamisika kuti Mai ava vaionei pamurume wangu. Zvinoitiswa nokuti kana une munhu mutsva unoisa EFFORT pakumnakira. Asizve dai taihwisisa kuti tinofanira kuisa EFFORT kumba chihure chaiita chishoma mumaraini.  Chitubu/Chombo ndizvo zvimwezvo zvakangofanana. Uri kupedza nguva nehure iro pane kuti dai wapa murume wako asati aenda kuasa kwacho.


Pakati pevanhu vaunoziva pane vakawanda vakambovata nababamukuru/maiguru. Vakawanda vavo ndiye anenge ari murume/mukadzi anomubvisa umhandara/ujaya. Zvoreva kuti anozvirangarira kwenguva refu.

Pano tiri kutarisa nyaya iyi maitikire ayo uye kuti inozopera sei. Taona kuti magarire edu ndiwo anokonzera kuitika kwenyaya iyi. Tinokonzera kuti vana vemhuri mbiri idzi vajairirane uye vaonane sevanhu vakakodzera kuva nerudo, asi tichiziva kuti havakwanisi kudanana norudo gwehama nokuti vakazoita ukama vakura. Saka zvinokwanisika kuti vatange kuhura.

Kupera kwazvo kunonetsa. Muramu anofanira kuzorega kuvata nababamukuru/maiguru, kana ahwisisa kuti zvakaipa, kana abatwa akanyadziswa, kana aita mimba ikaonekwa pamusha pakaita nyaya. Asi zviri nani kungogara arega kuzviita. Mukutaura kwedu nokupanana mazano okudzikisira chihure, ngatihwisise kuti zemo rinokwanisa chose kuwanda kupfuura fungwa. Pane nguva yaunobatwa nezemo zvokuti kufunga unotadza. Ndizvo tichikurudzira vanhu kuti kana une murume/mukadzi garai mese kwete kuti uyu kwake uyu kwake.

Asi ukaongorora vanamaiguru vakawanda vanovata nababamunini, kazhinji inyaya yokuti murume haasi kugutsa mukadzi, murume haagari pamba. Kashoma kungochiva murunyana asi zvinoitika hazvo kuti maiguru vanongochiva murunyana wavo nokuona ari munhu ane runako. Vanamaiguru kazhinji vanoita zve POLITICS mumusha. Vakangovata nomurunyana kwenguva diki, vanoregera, murunyana uyu ava pedo namaiguru zvokuti pakaita nyaya mumba anosapota maiguru. Maiguru pakadai vanokwanisa kutotsvakira murunyana musikana, pamwe hama yavo chaiyo kuti INFLUENCE yemhuri yavo iwedzere. Zvoreva kuti mrunyana ari kushandiswa zve POLITICS.

Kana zvikazoitika kuti maiguru vanotadza kuita mwana, uchaona kuti vanoitiswa mimba nomurunyana uya wavakagara vakurudzira kuvajairira. Iyewo haakwanisi kuramba nokuti akatombosvikako nechekare.

Kuvarumewo kune vakawandisa vakamitisa varamu vavo. Isu kumhuri yekwedu pane hazvanzi yangu yokwa babamkuru ane vakadzi vatatu, vese vari vana vemunhu umwe chete, kureva kuti aingomitisa varamu. Asi kune varamu munyika yedu vakavatwa navo vakasaita mimba zvikasambozikamwa kuti vavatwa navo, nokuda kwekuti ivo vaitonakigwawo nazvo vongonyarara pazviri. Kukwikwidzana nasisi pamurume. Pamwe muramu uya anotozowanikwawo nomurume wake asi sisi vakagwara akauya kuzovachengeta anongopota achiisana nababamukuru vaya.

Churamu ndicho hacho asi pachiri panokwanisa kubuda nyaya dzakawanda.  Vana saimba vanorera vana vevanunguna mudzimba zhinji chose. Kuhura nemuramu kunoonekwa sokuti chinhu chiri nani pane kuhura nomutogwa. Asi chihure chihure chete hapana siyano. Kana uchikwanisa kuhura nehama zvoreva kuti unokwanisa kuhura nomutogwa saka chihure unacho muupenyu hwako.

Murume anoona musikana anoita mabasa mumba somukadzi akakodzera kuvata naye anokwanisa kuvata nomuramu kana mushandi webasa. Siyano hapana. Mukadziwo akaita tsika yokuvata nomurunyana, haana matyira okuvata nomushandi. Ruchiva chete gwekuti ukaona murume akagwinya muviri wotanga kufunga kuti akavata newe unohwa pane moyo. Ruchiva.


UDZAI VAMWE!!!!!
kus**rwa nabamunini
Kus**ra  mainini
Kuhura nomuramu
kuhura nehama