Monday, 18 September 2017

Kuhura nomuramu

Muchivanhu vanhu vanovatana nevaramu vavo vakawanda chose iri nyaya yoruchiva nokujairirana. Pano toda kumbotaura nenyaya yomuramu ava munhu mukuru kwete chimwana, nokuti chimwana ukavata nacho uchiti muramu unofanira kusungiswa ugoenda kujeri nokuti uri munhu akaipa chose. Nyaya iri pano ndeyemurume anovata nomuramu pasina ganyabvu kureva kuti muramu azvisarudzirawo kuvata nababamukuru. Koitazve mukadzi anovata nomuramu pasina ganyabvu kureva kuti babamunini vazvisarudzirawo kuvata namaiguru saka vese vari kuda zvivari kuita.

Chokutanga ngatibvumirane kuti kuvata nomuramu chihure chakangofanana nokuhura nerimwewo hure remuraini asi kungoti pakadai mese muri kukanganisira hama yenyu imwe chete zvese nemhuri dzenyu mbiri dzese.

Ngatitange nenyaya yevanhu vaviri vakomana/vasikana vari mukoma nemununguna. Vanhu ava vanhu vanokura vane makwikwi pazvinhu zvakawanda asi mukoma ndiye anowanza ava murairidzi pamununguna wake. Uyawo mununguna achigarotoredzera kumukoma. Zvino nyaya yechiramu iyi inowezeredza nyaya yokutoredzerera kumukoma zvokuti kana usina kunatsozvibata ukahwisisa kuti BOUNDARY iri papi unokwanisa kuerekana wahura namaiguru/babamukuru.

Muchikura unotarisa zvinoita vana mukoma wotevedzera izvozvo. Zvino mukoma akazodanana nomukomana/musikana wake, kazhinji iwe unotumwa kundosvitsa mashoko kumukomana/musikana
uya, pamwe wotoziva ma SECRETS ari pakati pavo kubva pakutanga. Pavanoroorana nokuchata iwe unenge uripo uchitopiwa zvokuita panyaya yese kureva kuti uri pakati penyaya yese. Zvinofungigwa kuti unenge uchihwisisa BOUNDARY yako kuti unogumira papi. Vamwe vanototanga kuvata namaiguru/babamukuru muchato usati watomboitwa. Tinohwa nyaya dzakawanda dzinoti mukomana akarabwa nokuti ange avata nevasikana vaviri vanoberekwa mumba iwe chete. Tohwazvi vanonyora vachibvunza kuti voita sei nokuti mununguna akamutorera mukomana.

Mukoma nomurume wake pavanoita mwana, kana uri musikana unokwanisa kutumwa kuti enda undobatsira sisi kusvika vadzokera pautano. Panguva iyi mukoma haakwanisi kuvata nomurume wake kwenguva refu (mwedzi nehafu) ipapo babamukuru vari kukuona uriwe mukadzi mumba, nokuti ndiwe unobika, ndiwe unowacha, ndiwe unosuka nokukorobha, ndiwe unoisira babamukuru mhura yokugeza. Ndiwe unoaina hembhe dzavo. Zvese zvinohi mabasa emukadzi mumba ndiwe unoita. Mukoma ari pa LEAVE panyaya yokuva mai vemba. Iwe ndiwe mai nokuti ndiwe uri kuita zvese zvemumba.

Kana magara muri vanhu vanotamba CHIRAMU, babamukuru vaya vonotokwanisa kugarokubata magaro kana mazamu sisi varipo. Ipapo iwe unofanira kutukirira babamukuru kuti vasaita musikahwa, pamwe wotoratidzawo kutsamwa nezvavari kuita. Kana uri munhuwo anogarokwira zemo pane nguva yaunombokwirawo zemo uri wega. Pakuzvibatabata nguva yokunovata, unokwanisa kuisa mufungwa pikicha yemurume wauri kuona paunozvibvisa zemo. Pakutevedzera sisi sezvawakakura uchiita, uchatevedzera sisi nokuona babamukuru vari murume akakodzera kuvata naye sezvinoita sisi. Ndipo unotanga kuona babamukuru vari EXAMPLE yemurume akanaka kuvata naye. Ukaita nguva refu uripo panokwanisa kuita nyaya. Unokwanisa kuti paya paunorota uchiiswa, worota babamukuru. Paunovaona mangwanani, hazviiti kuti fungwa iyoyo isapinda mufungwa dzako.

Hino kukazoti mukoma haapo pane kwaaenda, babamukuru vaya kana vane ruchiva, mese mava noruchiva. Pakukubata magaro nemazamu pavambenge vachiita vanokwanisa kuwedzera wotoona umwe musi sisi vasipo ukabatwa makaro hausuduruki, hautiki babamukuru, hautaridzi kutsamwa. unongorega vachikubata. Nyaya yotokura, Babamukuru munhu awajairira saka hauoni somunhu mukuru. Uku ivo havana kuvata nasisi kwenguva. Munokwanisa kuita mukana wekutaudzana nenyaya yokuisana.

Vanhukadzi zvokuudzwa runako zvinhu zvinotiitisa manyawi uye kutibvisa chimiro. Ukaterera babamukuru vaya vane EXPERIENCE yokukumbira pamberi vokutaudza norunako gwako neshure yako yakanaka zvokuti murume wese zvake anokuona anomira chombo, wobva wafunga kuti sisi vakagona kusarudza. Pasina nguva wava kutovata nomurume wemukoma. Vasikana vakawanda vanodaro. Vasikana vakawandisa vanoiswa pamuedzo naana babamukuru chero vasingazosviki pakuisana nababamukuru. Vasikana vakawanda vanobviswa humhandara nababamukuru.

Varume vedu vakawanda vanomukira kumabasa. Kana murunyaya wako achigara nemi, toti ari kutsvakawo basa, kureva kuti ava munhu akura. Anokwanisa kusara pamba mukoma wake aenda kubasa. Kana magara muchiita Chiramu nomurunyana wako, munongoramba muchiita. Kazhinji maiguru vanonzi ndimai kusvika mukoma afa. Saka ivo maiguru ndivo vanopa GREEN LIGHT kumurunyana kuti avambuke kubva pakuti MAI-GURU kusvika pakuti mukadzi. Maiguru ndivo vanowedzera chiramu pakati pavo nomurunyana iye otevedzerawo nyaya.

Murunyana uya akazoti paanozvibvisa zemo opota achifunga maiguru, anobva afunga kuti mukoma akagona kusarudza mukadzi akanaka. Zvoreva kuti atova munyaya. Kukura kwaakaita achikwikwidzana nomukoma zvoreva kuti ava kukwikwidzana naye pana maiguru. Ngatihwisise kuti mhomho yevanhukadzi vanoita zemo mangwanani. Murume akamuka akaenda kubasa mukadzi akasara mumba kana asingashandi, akasara ane zemo. Murunyana anochivika arimo mumba maiguru vanotomuchiva nechekare hazvinetsi kuhwisisa kuti kana vachida kuiswa vanotanga sei nyaya. Unohwa vakadzi vakawanda vachinyora tsamba vachireurura kuti vakaisana nomurunyana saka havachazivi kuti mimba ndeyomurume here kana yomurunyana. Unohwa munhu achiti

"Zvakangoerekana zvaitika. Hatina kuzviPLANA. "  Idzi inhema hadzo. Hakuna munhu anoisana noumwe munhu pasina azviplana. Maiguru vanenge vagara nguva vachichiva murunyana. Chinenge chisipo mukana wekuisana chete. Mukana ukazongovapo murunaya akashaya matyira, vaviri votoisana mukoma ari kubasa.

Hino kana wangotanga kuisana nomuramukadzi/muramurume, hwisisa kuti chihure BREEDS Chihure saka motombowedzera kuisana kwenyu. Pamwe munobatwa pamwe hamubatwi saka matori pagwendo. Hwisisazve kuti pavaviri vari kuisana apa babamukuru/maiguru ndivo vane EXPERIENCE yokuisana kureva kuti chero muramu uyu akazowana mukomana/musikana wake waanoisana naye, hazvinaki sezvaanoita nababamukuru/maiguru.

Pano ndinowana tsamba dzakawanda dzichivhunza kuti seiko mukomana wangu/musikana waku asinganaki sezvinoita maiguru/babamukuru vandakambovata navo makore mana apfuura? Kureva kuti maiguru/babamkuru vakaita IMPRESSION pamuramu uyu iri ngari yeEXPERIENCE panyaya dzokuisana. Kuisana nomunhu wausingafaniri kuisana naye kunowedzera kunaka nokuti zvakafanana nechinhu chinotyisa zvinokupa ADRENALIN inokuwedzera kunaka. Babamukuru vanoisana nomuramu zvinonaka kupfuura maisirane avanoita na Sisi. Maiguruvo kuisana kwavo nomurunyaya zvakawedzera chose kupfuura nomkoma wake. Hwisisa kuti vano vese vanohura vanohwa kuda kudzokera kuhure nokuda kwekuti zvinonaka kuisana nomunhu wausingafaniri. Efoort yokuda kuti zvinake inenge yakawanda.

Vakawanda chose vane zvikomba nemahure vanopupura kuti chikoma chinonaka chose kupfuura baba vemusha. Asi mukadzi wechikomba chiya haatombooni chivhimunakira. Anotozoti vabatwa woshamisika kuti Mai ava vaionei pamurume wangu. Zvinoitiswa nokuti kana une munhu mutsva unoisa EFFORT pakumnakira. Asizve dai taihwisisa kuti tinofanira kuisa EFFORT kumba chihure chaiita chishoma mumaraini.  Chitubu/Chombo ndizvo zvimwezvo zvakangofanana. Uri kupedza nguva nehure iro pane kuti dai wapa murume wako asati aenda kuasa kwacho.


Pakati pevanhu vaunoziva pane vakawanda vakambovata nababamukuru/maiguru. Vakawanda vavo ndiye anenge ari murume/mukadzi anomubvisa umhandara/ujaya. Zvoreva kuti anozvirangarira kwenguva refu.

Pano tiri kutarisa nyaya iyi maitikire ayo uye kuti inozopera sei. Taona kuti magarire edu ndiwo anokonzera kuitika kwenyaya iyi. Tinokonzera kuti vana vemhuri mbiri idzi vajairirane uye vaonane sevanhu vakakodzera kuva nerudo, asi tichiziva kuti havakwanisi kudanana norudo gwehama nokuti vakazoita ukama vakura. Saka zvinokwanisika kuti vatange kuhura.

Kupera kwazvo kunonetsa. Muramu anofanira kuzorega kuvata nababamukuru/maiguru, kana ahwisisa kuti zvakaipa, kana abatwa akanyadziswa, kana aita mimba ikaonekwa pamusha pakaita nyaya. Asi zviri nani kungogara arega kuzviita. Mukutaura kwedu nokupanana mazano okudzikisira chihure, ngatihwisise kuti zemo rinokwanisa chose kuwanda kupfuura fungwa. Pane nguva yaunobatwa nezemo zvokuti kufunga unotadza. Ndizvo tichikurudzira vanhu kuti kana une murume/mukadzi garai mese kwete kuti uyu kwake uyu kwake.

Asi ukaongorora vanamaiguru vakawanda vanovata nababamunini, kazhinji inyaya yokuti murume haasi kugutsa mukadzi, murume haagari pamba. Kashoma kungochiva murunyana asi zvinoitika hazvo kuti maiguru vanongochiva murunyana wavo nokuona ari munhu ane runako. Vanamaiguru kazhinji vanoita zve POLITICS mumusha. Vakangovata nomurunyana kwenguva diki, vanoregera, murunyana uyu ava pedo namaiguru zvokuti pakaita nyaya mumba anosapota maiguru. Maiguru pakadai vanokwanisa kutotsvakira murunyana musikana, pamwe hama yavo chaiyo kuti INFLUENCE yemhuri yavo iwedzere. Zvoreva kuti mrunyana ari kushandiswa zve POLITICS.

Kana zvikazoitika kuti maiguru vanotadza kuita mwana, uchaona kuti vanoitiswa mimba nomurunyana uya wavakagara vakurudzira kuvajairira. Iyewo haakwanisi kuramba nokuti akatombosvikako nechekare.

Kuvarumewo kune vakawandisa vakamitisa varamu vavo. Isu kumhuri yekwedu pane hazvanzi yangu yokwa babamkuru ane vakadzi vatatu, vese vari vana vemunhu umwe chete, kureva kuti aingomitisa varamu. Asi kune varamu munyika yedu vakavatwa navo vakasaita mimba zvikasambozikamwa kuti vavatwa navo, nokuda kwekuti ivo vaitonakigwawo nazvo vongonyarara pazviri. Kukwikwidzana nasisi pamurume. Pamwe muramu uya anotozowanikwawo nomurume wake asi sisi vakagwara akauya kuzovachengeta anongopota achiisana nababamukuru vaya.

Churamu ndicho hacho asi pachiri panokwanisa kubuda nyaya dzakawanda.  Vana saimba vanorera vana vevanunguna mudzimba zhinji chose. Kuhura nemuramu kunoonekwa sokuti chinhu chiri nani pane kuhura nomutogwa. Asi chihure chihure chete hapana siyano. Kana uchikwanisa kuhura nehama zvoreva kuti unokwanisa kuhura nomutogwa saka chihure unacho muupenyu hwako.

Murume anoona musikana anoita mabasa mumba somukadzi akakodzera kuvata naye anokwanisa kuvata nomuramu kana mushandi webasa. Siyano hapana. Mukadziwo akaita tsika yokuvata nomurunyana, haana matyira okuvata nomushandi. Ruchiva chete gwekuti ukaona murume akagwinya muviri wotanga kufunga kuti akavata newe unohwa pane moyo. Ruchiva.


UDZAI VAMWE!!!!!
kus**rwa nabamunini
Kus**ra  mainini
Kuhura nomuramu
kuhura nehama
Saturday, 9 September 2017

Kutsividza chihure mumba

Kutsividza chihure mumba zvinoitwa nevanhu vakawanda kana vabata varume/vakadzi vavo vachihura asi vasingadi kuvaramba, vobva vonohurawo kuti vaenzane pagoshaya anomhura umwe. Uyezve kuti uya umwe ahwisise kuti kuhurigwa kunogwadza sei. 

Kutsividza kunowanzoitwa nevakadzi kupfuura varume asi variko chose varume vanozviitira vakadzi vavo. Ndinowana tsama dzakati wandei panyaya iyi vanhu vachibvunza kuti zvinobatsira here kutsividza kuti murume/mukadzi agwadziwe sezvaita munyori pakuziva kuti ahurigwa. 

Iwe imbofunga kuhura kwako ugozvibvunza kuti kana umwe wako akakuhurirawo zvokutsividza ungazvigamuchira sei? Kana usina kumbohura asi wakahurigwa, funa kuti kuhura kweumwe wako kungakurerukira here kana ukamuhurirawo? Kana mese musingahurirani, hamupo panyaya iyi asi kungodawo henyu kupindira pamusingakwani. 

Kune vanonyora vachibvunza asi munyori azoitisa ndide kuongorora pano neuyu anyora achiita sokuti ari kutsutsumwa kuti mukadzi waari kuhura naye haanei naye iye asi ari kungoda kushungurudza murume wake. Haino nyaya yake.

"Tete, ndakadanana nomukadzi wemunhu anoshanda pa Company iri close nepandinoshanda. Tinokwira bhazi rimwe chete kuenda nokudzoka kubasa as tinogara kure. Iye anokwirira munzira manu. Ndinomubatira seat, uye ndofanobhadhara iye ozogara ondipa mari yangu.  Mukutaudzana ndakaona sokuti anondida ndokumunyenga kusvika tadanana. Ndaiziva kuti ane murume asi mukadzi akabatana zvinofadza kuona. Ini handina mukadzi kana umwe musikana uye mukadzi uyu mukuru kwandiri negore. 

Last week Ndakarara naye ne Monday, first time, ndokupamhidza Tuesday.  Ne Thursday ndakamubvunza kuti ko murume wake ari papi, akati anoda murume wake stereki. Mukutaura zvakabuda kuti ari kuvata neni like some kind of revenge kumurume wake ane two girlfriends one yacho iri former friend yemukadzi. Problem is inini wacho I am hooked kumukadzi uyu.  Handichazivi zvokuita. Ndoudza murume wake here kana kuti ndoita sei?"

Iyi i SUMMARY yenyaya asi ndoona sokuti mahwisisa musoro. Ngatisiye kusahwisisa kwemunyori toine kuti mukadzi uyu mafungire ake ari papi uye kuti tinobvumirana nazvo here?

Wednesday, 6 September 2017

Chii chinokonzera kushaya hope?

Kune vanhu vakwanda vane chigwere chokushaya hope zvokuti pamwe anongovata nguva pfupi obva atomuka asisina hope.  Ndati chigwere asi hachisi chigwere chaicho pachirungu chigwere i DISEASE isi apa toti CONDITION nokuti hapana INFECTION. Chaitisa kuti nyaya iyi itaugwe pano ndechokuti zvinoita sokuti chiratidzo chedzimwe nyaya dzingangozoitika kana munhu agara nguva asingavati zvakanaka.  Saka ndicharamba ndichiwedzera panyaya iyi.

Asi kana uri munhu asinavati zvakanaka, enda unobvunza kuchipatara kuti woita sei. Usarega vachikupa mapiritsi ehope nokuti ukatanga kumamwa hazvizoiti kuti uwane hope usina kuamwa.

Zvikonzero :
 1. Chigwere che Depression
 2. Kufunganya panyaya dziri muupenyu hwako
 3. Chigwere che PROTATE
 4. Chigwere cheNhetemwa kana kuti Parkinson
 5. Chigwere che Alzheimer
 6. Chegwere che STROKE
 7. Kufamba nendege zvikuru uchiva kumavirazuva uchienda kumabubazuva.
 8. Kuhotsira
 9. Kuhwa uchida kurutsa uye mudumu musina kugadzikana
 10. Chigwere che Asima
 11. Musana unogwadza.
 12. Kungogara wakadaro kuva kare uri mwanana
 13. Kana une mimba unokwanisa kushaya hope.


Vanhukadzi pakushaya hope vari mberi kwevanhurume. Zvinofungigwa kuti ingari yokuti vanhukadzi vemukore uno vava vanhu vanoti uku vanoriritira mhuri uku vanoshanda kumabasa. Zvoreva kuti nguva yokuzorora havachina. Vanababa vanoendawo kumabasa asi kana adzoka kuma anosvikogara pasi ozorora mukadzi achiita mabasa omumba.

Tinoonazve kuti mai vemba ndivo vanofuna zvichadyiwa nemhuri, ndivo vanoona kuti BUDGET yemuma yakamira sei. Ndivo vanoona nezveutano hwevana. Kana vachimukawo vachienda kubasa, vanofanira kusiya varonga kuti vana vanoenda sei kuzvikoro. Vanababa havanei nazvo mudzima dzakawanda. 

Koitazve vakadzi vemukore uno vanoda kuzviona sevarume asi uku vachingodazve kuzvara vana. Vakadzi vane vana asi vasina varume mumba vari kuwanda. Matambudziko avo matsva asati ahwisiswa ari kuwandawo saizvozvo. Anenga ariye mai, ariye baba, ariye mushandi wepama ari ega. Uku haana wekutaurira nhamo dzake dzepamoyo.

Tinoonazve kuti vanhu vekufonera uchida kutaura navo vava kuita vashoma muupenyu hwemunhukadzi. Shamwari dzako kana usina murume dzinoita shoma nokuda kwekutya kutoregwa varume. Kana ukada kufonera vafundhisi vemudzichechi, havanonoki kuuya kumba kwako asi ukasachenjera vakawanda vanoda kumbovata newe. Ukafonera varume vasina vakadzi, anouya oda kuikigwa kumba kwako iwe nguva yacho hauna. Vana vako haana hanya navo futi.

MaREPORT ese ari kubuda ari kuti vanhukadzi vari kushaya hope vakawanda chose kupfuura vanhurue vari kushaya hope. Saka kana uri munhukadzi asinanatsi kuvata hope, gadziridza nyaya yako inake nokuti zvichakuvinga zvakawanda.

Chii chingaitika kana usingavati zvakanaka?
 1. Kushandisa fungwa zvakanaka masikati kunokunetsa 
 2. Unogara wakaneta mumuviri
 3. Unokwanisa kutadza kuita zvimwe zviabasa zvidiki
 4. Kugara uchihwa musoro kana huro
 5. Muviri unokasira kubata zvigwere
 6. Kusahwisisa zvinotaugwa nevamwe
 7. Kungomuka pakati peusiku uchishaya zvokuita.
 8. Kufunganya panyaya yokuvata.

Saka todii ? 
Saka todii?
Kana une murume/mukadzi mumba, ukaziva kuti umwe wako haasi kuvata zvakanaka, mubatsire kuti avate. Chokutanga kumupa mukana wekuzorora. Chinjai nguva yokunovata, Moenda kumubhedha wenyu. Ita nyaya naye dzinorerusa muviri, dzinosetsa, dzinoita ahwe sokuti une rudo naye. Kana uchiziva chiri kumudya moyo wana mukana wekuti abatsirike.  Mumba nyaya dzinowanzonetsa ndeidzi:

 1. Mari ishoma
 2. Rudo mumba hamuna
 3. Mumba mure ugwere
 4. Kuvengwa nehama
 5. Nyaya dzekudzidza iwe wava nemhuri
 6. Kushaya mabasa
 7. Kuhurirana
 8. Kusungwa nemapurisa
 9. Kushaya pekugara nemhuri
 10. Rufu mumhuri

Dzese zvadzo inyaya dzinogadzirika asi kungoti iwe uchiona kutambura kweumwe wako chii chaunoda kumuitira kuti awedzere kusununguka moyo. Kugumbatirana kunobatsira vakawanda uye DEPRESSION inoita shoma kuvanhu vane munhu wekugumbatirana naye.

Kana uri wega mubereki mumba kana kuti uri munhu asina vana asi uri wega, joina ma CLUB ekuti usangane nevamwe vezera rako uchiita nyaya navo. Enda kuCHECHI ine vanhu vezera rako.

Wana zvokudya zvinovaka muviri uye chinja nguva dzaunodya. Wedzera kumwa mvura. Womosiyana nezvinhu zvine shuga zvakaita sema SOFT DRINKS, zvihwitsi, vana CHOCOLATE. Zvese izvi zvinokanganisa muviri, zvikuru kana fungwa dzine zvakadziwandira.

Wana chimwe chokuita chinokuvaraidza, sokuti kunyora mabhuku, kutora mapikicha ezvinhu zvinokufadza uchitaridza vamwe. Kufambafamba neshoka.

Kana ari umwe munhu ari kukunetsa fungwa, wana mukana wekugadzirisa nyaya dzenyu. Kana uriwe wakakanganisa inotumira shoko kuti sori. Shoko rimwero uchaona kuti rinochinja zvakawanda kumunhu aritumigwa kana ane njere.  Kana ari umwe munhu akakutadzira asingadi kukuti sori, iwe tanga nokumuti sori. Hapana chimwe chinodiwa. Kungomuti soti chete, iye achahwisisa kuti chauri kuti sori chii.

Kana pane nyaya inoda DECISION ita DECISION yacho upedze nyaya 

Kana woenda kunovata, tanga waisa mvura inopisa muchidhishi, wonyika shoka dzako imomo mvura ichipisa kupfuura muviri wako asi zvokusakukuvadza. Werega dzakadaro kwekanguva 15 minutes. Wobvapo wonovata.

Kudya zvokudya zvemanheru kasira kudya kuti paite nguva refu kubva paunodya kusvika paunonovata.

Kuvatana kunowedzera hope zvese kuvnhukadzi nevanhurume.


Siyana nemabasa asina basa anokwanisa kuzoitwa pa Weekend. 

Wedzerai vanowedzera. 

Thursday, 31 August 2017

Kuzviwetera wakura

Kune nyaya iri kuitika mudzimba isingawanzi yataugwa pachena nokuda kwekuti inoonekwa senyaya inoitika kuvanhu vasina kuwanda vanoonekwa sokuti pane zvakaipa pavari. Ngatitange nokuhwisisa kuti kuzviwetera kwakawanda kuvangukadzi kupfuura kuvarume kana tichitarisa kuvanhu vakuru vapfuura makore gumi.
 Kana une mwana uchaona kuti anozviwetera ari mucheche oiswa napkin/nappy/ mugwada kuti asangowetera pese pese. Anozoti ava nemakore maviri kana ari musikana otanga kupedza usiku hwese asina kuweta. Vakomana vanoti nonokei. Panozosvika mwana pamalore mana (musikana) kana kuti mashanu (mukomana) anenge ava kugona kuzvionera ega usiku nemasikati, asi pamwe anomoita ACCIDENT ozviwetera. Ipapa pa ACCIDENT kana vakuru vakasahwisisa kutsiura mwana, zvinokwanisika kuti kuweta kwese nguva ipi zvayo kunomupa STRESS, zvokuti anokwanisa kuzowedzera ma ACCIDENT ake usiku nemasikati.
Kune vanhu vanozviwetera panyaya dzakasiyana siyana vava vanhu vakuru. Tichitarisa vanhukadzi chete tinoona vakadai:
1 Kana ane chigwere: Kune zvigwere zvinopinda paboka rezvigwere zvinohi UTI zvinokwanisa kuti munhu atadze kudzivirira kuzviwetera kusvika chigwere charapiwa.
2 Kana akadhakwa: Kune vanukadzi anoti kana akadhakwa haazivi kuti aripi okwanisa kuzviwetera.
3 Kana avhundusigwa: Unokwanisa kutyiswa nezvawaona ukazviwetera.
4 Kana uchangozvara mwana. Panokwanisa kuita nguva yaunoti ukakosora kana kuhotsira woweta, pasina zvaunokwanisa kuita pazviri.
5 Imwe mishonga: Pane mishonga yokuti kana uchiishandisa unokwanisa kuzviwetera. Sokuti mushonnga wekuwana hope.
6 Kuzviwetera wachembera: Kana munhu akura pazera anodzokerazve kuva mwanana panyaya dzokuzviwetera, zvokuti munosvika pakumupfekedza manapukeni. Asi zvinozikamwa kuti vanhu vanorama vachiita zvokuisana utanga kuzviwetera. Mukazi anogaroiswa ava munhu mukuru uye akura kusvika pazera iroro achigaroiswa, anononoka kuzotanga kuzviwetera zvichibva pakuchembera. Murumewo anogaroisana nomukadzi wake kusvika ava munhu mukuru toti kumakore 80 uko anononka kutanga kuzviwetera. 

7 Kukura uchingoweta: Kune vashomanana vanotadza kuzvibata panyaya yokuweta usiku vavete. Mwana anokwanisa kukura pamusha pane zvinhu zvinomupa STRESS zvisinei kuti mwanana obva atadza zvachose kudzidza kubata dundiro rake usiku avete.  Anosvika makore kana makumi maviri achingoweta avete. Ndivo vatinoda kumbotaura nezvavo pano kuti inyaya i nokwanisa kugadzirika here.
  
Mubvunzi wemubvunzo ndambotaura naye BACKGROUND yake zvikaonekwa kuti ane nyaya dzinofamba dzakadai:
·          Mai vakamitiswa nababa vake ndokurambwa ndokuva iye andoreriwa nambuya mai vamai.
·          Mai vaishanda kure ndokuwanikwa noumwewo murume akati haadi mwana asiri wake.
·         Baba vake vaipota vachiuya kuzomuona asi pakaita nguva vasina kugamuchira mwana uku vakaroorawo umwe mukadzi
·         Mbuya vairova mwana kana aweta ndokubva atowedzera kuweta. Mwana aiva ne STRESS yokushuva kundogara namai vake  asi mai vachiramba, iye achiona vamwe vana vamai vake vachigara namai.
·         Mukadzi wababa ndiye akatozoti murume aende kunotora mwana nokuti paagere hapana kumira mushe asi vaishanda kwakasiyana (baba nomukadzi wavo) saka aipota achinogara kwamuya mai vababa
·         Mwana aiti kana ari kwamai vamai owedzera kuweta. Kana ari kwamai vababa kwaiva nevamwe vana vokutamba navo ange achimboweta hake asi zviri zvishoma. Hakuna aimurova kana kuutuka kana awta. Mbuya vaingofumobvunza kuti kwakanaka here, iye odavira kuti ehe kana kwete. Kana kusina mbuya votora zvanyoroveswa vondowacha pasina imwe nyaya.
·         Ava nemakore gumi nemapfumbamwe akadanana nomukomana wake kuUniversity, vakapengesana zvokuda kuroorana. Akazongomitiswa mukomana ava mugore rokupedzisira kuUNIVERSITY.
·         Mukomana ndokutyiswa nazvo ndokuramba musikana nemiba iya zvese, achiti haana mari yokuroora.
·         Musikana akaita STRESS ndokutanga kuwedzera kuzviweterazve usiku uku ane mimba. Musi wekupedza University anga ane mima ye mwedzi misere.
·         Uku ange asingadi kusangana nevekumhuri yababa achitya kutukwa. Akanozvarira kwambuya mai vamai. Mukomana nemhuri yake Havana kuzoona mwana. Ndipo pakatanga kuuda nyaya yokuti mukomana haadi mukadzi nokuti anowetera mubhedha usiku. Stress ndokutowedzera.
·          Mainini, mukadzi wababa ndiye akazoti abva kundoona mwana murume asingazivi, ndokuuya oudza murume kuti ape mwana mari yokurera mwana nayo.  Uye ataure nemwana amuudze kuti hapana chaakakanganisa. Ndokuzokwira mota kundoona muzukuru uye kupa mwana mari yokuzviatsira.
·         Kwakuzotumira shoko kumhuri yemukomana kuti muri kufungei. Mukomana akati anoda mukadzi wake chose asi mari yokuroora haana sezvo ari nherera akareriwa nasekuru vava munhu mukuru.
·         Mhuri dzese dzakazosangana ndokubvumirana kuti vana kana vachida vanonochatiswa kwamuDzviti mhuri dzobatsirana kuti vavake musha wavo. Ikozvino vagere zvakanaka vava nechimwe chana mukadzi anopota achiita ma ACCIDENT asi zviri nani.
Ndiyo nyaya yake yaari kukumbirawo kuti pamakore 26 aava awa, zvichagadzirikawo here?  Saka tati timboongororawo kuti nyaya dzakadai dzinogumirepi? Vamwe vanoti vakazvihwa voseka voumuruka vomhura munhu ane dambudziko asi shuwa mangwana ndiwe. Tikasataura nyaya idzi tichipanana mazano okuita tinozoti tavesu todyiwa moyo nokushungurudzwa nadzo. 
 Poitazve nyaya yokuwacha zuva nezuva kana asinafariri kuvata akapfeka mugwada. Ko iyo mari yesipo pamwedzi inobvepi kana uri muZimabwe. Unodazve kuva nomurume anohwisisa nokuti weti inokwanisa kunhuwa mumba. Chero mukajaira henyu, uchaona kuti vamwe vanhu vanopinda muma menyu vanohwa kunhuwa kwayo. Zvosapa chimiro chakanaka. 
Nyaya idzi tikakwanisa tichadzitarisa kuti tione zvimwe zvingaderedza kuipa kwadzo. 
Kana uchimbozviweterawo kana kuti uchigara nomunhu anozviwetera tiudzewo kuti nyaya yake yakamira sei. Ndichazama kutsvaka kuti chii chingaitwa nevarapi kuti nyaya iyi iite nyore kuvanhu vari mairi nokuti ukanatsofunga unoona kuti inyaya yakaomera munhukadzi, zvikuru kana ane murume.


Tuesday, 29 August 2017

Mafungire edu panyaya dzakasiyana

Pano tiri kutaridza nyaya dzakabuda pamivunzo yakabvunzwa pano kuti vaverengi vapindure vachitaridza mafungire avo.  Kana une mubvunzo waunoda kuti uiswe pagungano kuti vanhu vataure mafungire avo tomuira mumbvunzo wako nemhinduro dzaunoda kuti vasarudze padziri tigovapa pano vapindure. Taurazve kuti mubvunzo wekuvarume here kana vakadzi kana kuti tese. 

Verengawo ma RESULTS kuti uzive mafungire evamwe kuti ari papi, woona kuti iwe wakarerekera kupi? 

Ticharamba tichiendera mberi nokuvhota mavhotere enyu achiudiswa pana kana VOTE yavhara. Tokumbirawo muvhote panovoteka. 


Vakadzi
Varume
Tese Varume neVakadzi.
Murume wako ari kukugutsa here?

Anondigutsa chose
23
38%
Ndizvo hazvo
18
30%
Handiguti. Ngaawedzere
11
18%
Handiguti zvachose
8
14%
Votes
60
100%

Ndoona sokuti vakadzi vari kuguta mumba vashoma. Ngatiti 68%. Varume hwisisai zvinodiwa muma veduwee.
Iwe Murume, panhengo dzemuviri wemukadzi/musikana wako, unofarira chii?
Chiso chake, maziso, muromo mhino
22
17%
Mazamu
42
33%
Magaro
57
45%
Makumbo, zvidya
30
23%
Pamberi, matinji, bhinzi
46
36%
Kuenderana kwazvo zvese
43
34%
Votes
126
100%

Tahwisisa. Regai tichengetedze magaro nezvimwe zvabuda kuti ndizvo zvinodiwa.
Kana murume/mukadzi wangu akanzi muroyi

Ndomuramba
19
31%
Ndogara naye chete
42
68%
Votes
61
100%

Kuva muroi kunoratidza kutikunoramisa vashomanana. Hazvirevi kuti ramba uri muroi. Bodo.
Kana murume wangu akaita mwedzi mitatu asingamiri chombo

Ndinomurapisa
39
65%
Ndinoti chihure chaitisa
8
14%
Ndinomuramba
4
6%
Ndogara naye asi ndohura
9
15%
Votes
60
100%

Taona kuti vakawanda vedu vanofunga kubatsirana nomurume kugadzirisa nyaya.
Kana mukadzi wangu akapiwa mimba noumwe murume

Ndomuramba
62
87%
Ndomuregerera
3
4%
Ndomuti abvise mimba kana achindida
6
8%
Votes
71
100%

Varume moyo yenyu ndeyebwe chaiyo. Mhomho yese kwahi ndomuramba.Pasaizi yechombo chomurume wako, pane nguva yaunombofunga kuti dai chisina kudai here? Vhotai!!
Saizi yake yakandikwanira


Akakurisa


Dai awedzera kukura


Votes

100%
Varume tiudzeiwo kuti maoko nemukadzi, chii chinonaka kupfuura chimwe?
Maoko ari mberi
9
10%
Mukadzi ari mberi
57
66%
Zvese zvinonaka
20
23%
Votes
86
100%

Tatenda chose apa. Tahwisisa. Regai tirambe tiri meri.

Murume wangu akandihurira noumwe murume.  Vhotai!!!

Zviri nani pakuhura nomukadzi


Zvinosvodesa kupfuura kuhura nomukadzi


Ndomuregerera kana achiri kundida


Ndomuramba


Votes

100%