Wednesday, 23 November 2016

Kunyengana nokudanana pa Internet

Toda kumbokurukura nenyaya yokusangana nokudanana pa Internet, tigohwisisa kuti zvinoshanda here kana kuti kwete. Kune vakasangana pa Internet vakatodanana zvokuroorana here vaunoziva.

Ndasangana nomurume nomukadzi vakaroorana vatori nevana vaviri, mukuru ane makore matatu mudiki and mwedzi mina. Murume akakurira kuSouth Africa, mukadzi anobva ku Poland. Uchivaona vanoratidza kudanana chose as rudo gwavo gwakatangira pa Internet.

Ngationgorore nyaye yerudo pa Internet pane zvinoti
WhatsApp
Facebook
 • Twitter. 
 • MeetMe. ...
 • Google Plus. ...
 • Dot429. ...
 • TalentSplash. ...
 • Empire Avenue. ...
 • Orkut.
 • Zoosk's
 • Pof 
 • Harmony
 • Martch
 • Elite singles
Zvimwewo zvakawanda. 

Tiudzewo kana wakamosangana neumwe parudo paInternet. 

Tuesday, 22 November 2016

Matinji anoita basa rei?

Mubvunzo wekuti "Matinji anoita basa rei unobvunzwa kuda katatu pavhiki imwe neimwe. Regai tiwedzere pane zvatakambotaura, kuda zvingabatsira vamwe vanongoramba vachibvunza. Kana uri munhukadzi uchishamisikawo kuti pamberi pako pakamira sei, tora MIRROR uise pasi wotonona wakanangisa pamberi pako pa MIRROR, wozviongorora kuti pako pakaira sei.

Wotarisa zvinhu zvakati wandei zvinoti
 1. Bhinzi yako
 2. Buri rako reweti
 3. Matinji ma lips asina choya akaurungana
 4. Maromo akaita chikomo ane choya
 5. Chitubu-Buri guru panobuda ropa kana uri kumwedzi. Ndipo pachapinzwa chombo nomurume kana wakura. Ndipozve pauchazvara mwana napo. Panokura zvokuti musoro nemafudzi emwana zvinokwana
 6. Kozotiwo buri rinobuda netsvina kana waenda kuchimbuzi. Riri pedo pedo nechituu chako (2cm kana usina mkumbozvara, 3.5 kana wambozvara) 

Pamberi 
Pamberi pemunhukadzi pane maromo anova makuru pamatinji. Maromo anomera choya. Matinji haameri choya.  Choya tinogera hedu asi basa racho kudzivirira guruva kuti risapinda pamberi nokuti rinokwanisa kuva nezvigwere. Mazuvano tinopfeka mabhurugwa.

Maromo akaita se chikomo muani zvokuti kukura kwawo ndiko kunoitira kuti chituu chigare chakavharika kusvika chapindwa nechombo. Kuvharika uku kwakanakira kuti zvigwere zvisapindamo.

Maromo nematinji zvese zvakavaka pamberi uye zvese zvinoita chitubu chigare chakavharika kuti kusangopinda zvinhu.

Ndipo patinotangirawo nematinji. Matinji anovara buri reweti kuti risapindwa nezvigwere zvinobva kuzhe.

Kunaka 
Matinji anoti kana akakwizirigwa zvinyoronyoro, anotanga kuzvimbirira, obudisa oiri yakatsetseka chose chose inotsvedza. Oiri iya yonyorovesa matinji zvese nepamberi pese. Kena murume opinza chombo kana kungokwizirira pamberi pese nechomo zvokunyemudza zviya zvinoitwa muchimotamba, matinji anozvimba owedzera kubuda oiri iyoyo.

Matinji ane ma NERVES ainonakidza murindzi kana achipurudzigwa kana kukwizirigwa nomurume wake. Zvinonaka chose, zvikuru kana murume achihwisisa kuti kumusoro kwakananga kuguvhu kune bhinzi inova yakangoisigwapo kuti muridzi wayo anakigwe chete chete kana ichitambwa nayo nomurume. Matinji akabatana kuno kubhinzi kwaanosangana achiperera pakuva chinyaa chakafukidza bhinzi kana isina kumira.

Matinji anobudisa mushonga unouraya ma BACTERIA akawanda asiri epamberi saka zviri nani kuti napo napo womboitawo zemo oiri iwande kubuda zvinova zvinotapudza maBacteria

Pakunyorovesa pameri matinji anobatsira kuti pakupinzwa chomo zvisagwadza mese murume nomukadzi. Matinji ane maNERVES akawanda chose anobatsira pakunakigwa kwemukadzi pakuiswa nomurume kana pakungozvikwizirira matinji nebhinzi yake ega pasina murume. Kumurume anohwisisa nyaya yematinji nemabatigwe awo, anopedza nguva aripo pamatinji nebhinzi uye kuti kana akawana mukana wekurama achikwizirira apinza chomo zvinonakira mukadzi chose.

Iyewo mukadzi anokwanisawo kuti uku ari kuiswa nomurume, uku ari kuzvikwizirirawo matinji nebhinzi. Murume anopinza chombo mukati memukadzi asi pamukova wechitubu ndipo pane ma NERVES akawanda kupfuura mukati saka pakukoirana mukadzi anonakigwa nokukwiziwa kwekwakananga kumukova kupfuura zviri kuitika mukati. Ndizvo uchiona kuti pakuiswa nomurume bhinzi ikashandwa zvinonaka kupfuura kunaka kwechombo chiri mukati icho.

Asizve chombo manakire acho akasiyanawo haho neebhinzi nematinji uye unenge waa kungodawo kupinzwa chombo uye kuhwa murume achikukoira zvinonaka. Kuzivawo kuti une murume mukati zvinonakawo manakire azvo.

Kukura kwematinji:
Matinji haana vasa kuti makuru here kana kuti madiki. Kunaka kwawo kumukadzi kwakasiyana siyana zvichiva mumafungire emukadzi pakuiswa kwake kwete kuti zvinobva pasaizi yematinji. Bodo.

Kuvakadzi vakawanda chose chose mhomho yenyika dzese dzevanhukadzi, matinji ari kuno kumusoro kwakananga kuhinzi. Akafukidza buri reweti kwete buri rinopinda chombo. Chero ukadhonza matinji haasvikiko zasi uko saka matinji haabati chombo pakuiswa. Kana wakafongora zvakanaka ndipo kaunohwa kurohwa rohwa nemabhora emurume pamatinji achikukoira. Zvinonaka futi izvozvo.

Kana waka pakachigwa makumbo ako pamafudzi emurume zvinokwanisika kuti choya chemurume chikwiizirire matinji ako zviwedzere kunaka.

Asi chikuru ndechokuhwisisa kuti mukadzi ngaasaregeregwa matinji ake nomurume wake. Ratidza murume mabatire aunoda kuti matinji ako aitwe uye kuti nguva yakareba zvakadii kuti unakigwe. Kana uchisvoda kumuudza ingotora ruoko gwake uisepo pamberi womuti kwenya nokuti pati kuvava. KUkwenyewa nomurume pasingambovavi kunonaka chose saka jaidza murume kugarokukwenya pamberi chero makagara muchiona henyu TV yenyu yemubhedroom.  Jaidza murume kuziva ziso riya rokuti ukamupa anongoziva ega kuti zasi kunoda zvakunoda.

Akagarokwenya anojaira kuti zvinonaka ndazvipi nemaitire ako ekuwedzera kupatsanisa makumbo uye kusimudzira chiuno kuti adzire zasi kuburi rechombo, kana kuti akwire kuno kubhinzi.

Varume vakawanda vanogarobvunza pano kuti matinji anoita basa reiko. Matinji anonaka kubatwa veduwee, batai nokutambisa matinji evakadzi venyu mudzimba. Isuwo ngatiwedzere kudzidzisa varume vedu kuita nguva vari pamatinji nebhinzi vachiitawo zvavanodapo nemaoko. Kuzopinzawo  chombo zasi chava chimwe chinhanho chokunakigwa uye kutiwo iye murume ahwe pane moyo.

Kutunda kwemukadzi
Vakadzi vanokwanisa kuita ORGASM NOKUPINZWA CHOMBO  vashomanana kuma 30% Mupasi rese. Asi vanoita nokuda kwekutambiswa matinji nebhinzi vakawanda chose. Varume mukadzidza kuita zvese munenga magona chose. Kuti uku uri mukati uri kukoira uku uri kukwizirira matinj nebhinzi zndizvo chaizvo kana maitire achibvumdza.

Kunakigwa kwemurume nomukadzi 
Ngatihwisisezve kuti hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete asi kuwanda kwemaNERVES kwakada kungofanana uye anopfuura 8000 pabhinzi chete paanosanga ese saka tingati uku neuku kune 4000.  Murume pachombo pake pane kuma 4000. Kurekuti mukadzi akabatwa  zvakanaka anokwanisa kunakigwa kupfuura murume nokure.

Varumewo chitangai nokufunga manakire anoita mukadzi wako kuti iwe unohwa sei. Chihwisisa kuti unokwanisa kuti mukadzi wako apfuure ipapo kana ukangohwisisana naye maitire aanoda. Anokwanisa kukuda zvokuti anokuitira zvese zvaunoda nokuda kwekunaka kwako iwe murume. 

Ndizvo muchiona kuti murume akanatsokoira mukadzi, hazviti kuti mukadzi aite EXPERIENCE iyoyo akanyarara. Zvinenge zvichinaka. Sezvatakambotaura kuti kufema chaiko kunonetsa kana uchiiswa nomurume anokunakira anokuhwisisa, anokuziva.

Nokuda kwekuwanda kwemaNERVES, ukawana murume anokukwiza matinji nebhinzi norurimi gwake manakire acho haatauriki nemashoko okunyora kana okutaura. Zvinongoda uzvihwire wega. Hazvitombodi mazuva ese futi. Ungagara uchirovha basa wakarukutika muviri nenyaya yemaziORGASM asingaiti.


Saka tati matinji anoita basa reiko
 1. Kudzivirira zvakaipa zvingapinda pamberi
 2. Kunyorovesa pamberi
 3. Kunakira mukadzi pakuiswa
 4. Kuvaka pamberi kuti pave panova zvapakaita. 

Saka nyaya yematinji yataugwa. Chiendai kudzimba mundotaridza kuti kuva nomurume/mukadzi mumba chinhu chakanaka chose. Ngatisununguke pazvinhu izvi nevarue/vakadzi vedu tihwe kunaka kweupenyu tichinazvo mumba pasina zvigwere. 

Udzai vamwe!!!!!!


Saturday, 19 November 2016

Mibvunzo ne mhinduro 8

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 7 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda
1 Chii chinohi kudzikamisa murume? Kune vasikana vanoti akanyengwa nomukomana otarisa zvinhu zvakaita seufumi, kudzidza, basa, mota, zvine mukomana kana mhuri yemukomana. Akaona zvakati nakei, oti anoda mukomana uya asi achiziva kuti murume haamudi. Kunozoti napo napo musikana oita mimba kuti awanikwe mukomana asingadi zvokumuwana.

Vawanana mukomana anoshaya hanya nomukadzi zvokuti anozikamwa kuhura kwake. Mukadzi akabvunza shamwari dzake kuti oita sei, anokwanisa kuudzwa kuti kune mushonga wekudzikamisa murume kuti asahura.

Hakuna mushonga wakadaro kuzhe kwekuti wauraya murume wako. Chakanaka kugara waroorana nomurume akadzikama, ane rudo newe. Kwete kuti wafosa murume kukuroora wobva wati ngaachikudzikamira. Bodo.
Chimwezve kuhwisisa kuti murume wako wemumba zvido zvake ndezvipi womuitira zvese zvaanoda osawana chimwe chaanoshaya. Garomubvunza kuti anodei nhasi kana wamuitira womubvunza kuti pane zvimwe here zvaangada.

Kazhinji tisi tinohurisa varume vedu nokusabuda pachena kuti unoda kufadza murume saka ngaakuudze zvaanoda. 
2 Ndokumbirawo kubvunza. Ndakazvitakura mazuvano uye murume wangu anoshanda kure saka toonana kaviri pamwedzi anouya oita mazuva matatu ari pano.

Nyaya yangu ndeiyi, Ndinonzwa kuda kuiswa chose chose saka ndinozvibatsira kakawanda.

Pane zvazvingakanganisa nhumbu here? 
Kuzvibatsira uine mimba kunoitwa nevakadzi vakawandisa. Nyaya yedu ndeiyi. Kana une mimbamaHORMONES ako anowanda chose mumuviri. Vazhinji vanowedzera zemo panongopera kurutsa zvokuti murume anofanigwa kutisunga dzisimbe nokuti anenge ava kupiwa basa guru.

Zvinokwanisika kuti murume anoswera asipo kana kuti anoshanda kure achingouya kupera kwevhiki. Uri wega pamba hazvina kuipa kuzvibatsira kuita ORGASM. Kugaroiswa nomurume uine mimba mazuva okutanga zvinobatsira kuti usasvodza uye mwana asazvagwa nguva isina kukwana. Kana murume asipo ukazviatsira zvokusvika pa ORGASM zvakangofanana nokuiswa nomurume. Kusiyana kwazvo kuti unopiwa urume nomurume.

Kune vamwe vane varume vanoti akangohwa nezvemimba otitya kuisa mukadzi wake. Kana une murume akadai watoita dambudziko guru. Kuzvibatsira wotowedzera.
Koitazve vamwe vanoita zemo nguva dzese nokuda kwemimba. Murume anombozama asi anokundikanawo. Unokwanisazve kuzviatsira wega.

Asi hwisisai kuti kukwiza pabhinzi nematinji kwakasiyana nokupinza zvinhu mukati. Kana ukada zvokupinza zvinhu mukati, hwisisa mapinzire asingakuvadzi uye tanga wageza chaunopinza chacho kuti chisava nemaBACTERIA asiriwo.

Hapana chakaipa kuzvibatsira asi kune vamwe vanotoudzwa navarapi kuti imbomrai kuisana kusvika mmba yati kurei. Terera varapi.  
3 Hakuna here zvandingaita kuti handikwanise kubata pamuviri ndatambura ndibatsireiwoChokutanga hwisisa kuti sei usiri kuita mimba. Unokwanisa kunge uriwe une damudziko kana kuti  murume wako ndiye ane dambudziko. Hazviiti kugadzirisa nyaya yenyu musingazivi pairi. Saka chokutanga kuenda kunotesitwa kuti ane dambudziko pakati penyu ndeupi. Zvadaro mochitanga kurona nyaya yokugadzirisa kana zvichigadzirika.

Kana muri vanhu vasina kuchenjera, munokwanisa kupedza mari muchinotsvaka vanhu vasina zvavanokubatsira. Endai kuTEST muzive kuti nyaya yenyu iri papi.

Chimwezve chinotadzisa mimba kufunganya pamusoro pemimba uye kusadya zvakakwana zvinohi BALANCED DIET.

Koitazve kuti kana une muviri wakakoresa kana kuti wakaondesa zvinokwanisa kukutadzisa kuita mimba. 
4 Ichokwadi here kuti kana murume akandipinza chombo, ini ndisina matinji, chombo chinongobuda chega zvoreva kuti handikwanisi kusvi**a?  Ndichiri mhandara uye handina matinji. Hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete. Mukadzi wese asina kuremara ane matinji. Matinji kukura kwawo hakunei nokupinzwa chombo nomurume. Murume anopinza chombo kusasi kuchitubu. Matinji ari kuno kumusoro kubhinzi. Kana ukaiswa wakafongora zvinokwanisika kuti chombo hachitombosangani nematinji.

Vanhu vanofarira nhema kukutyisidzira kuti ude kudhonza matinji chete. Varume chaivo vakawandisa havanei nokuti une matinji marefu here kana kwete. Murume kana amira chomo chaanoda kupinza chombo mumukadzi wake chete. Murume haafungi zvakawanda kana chombo chimire mukadzi wake aripo. Zvokuti mukadzi akamira sei pamberi zvinongoitwa imwewo nguva. 
5 Zvinoita here kuroora mukadzi ane vana noumwe murume? Zvinoita chose chose asi mese munofanira kuhwisisana kuti kana maroorana nyaya dzenyu dzinofamba sei nokuti baba vevana vachadawo kupota vachizoona vana. Kana muchigara kure nakure zvinokwanisika kuti baba vevana vasakwanisa kuti vakauya vodzokera musi umwe chete, saka munotokwanisawo kupedzisira mavapa pokuvata. Zviwe chetezvo kana mai vevana vakazoda kuzonotora vana.

Kungohwisisana chete kuti nyaya yenyu inorongeka sei pavana, uye pakutaurirana pafoni. Hazviiti kuti mai vevana vasazotaura nomurume wavo wakare. 
6 Kana ndazvara mwana ndinobuda ropa kwemazuva mangani? Kana une mmba, muviri wako unovedzera ropa kusvika pa 50%. Kana wazvara muviri wako unoziva kuti ropa raunaro rakawandisa saka unotapudza ropa kwemazuva akati wandei. Vanhu vanosiyana siyana asi panomboita tumazuva.

Kana wabvaruka muromo wechizvariso kana kuti wachekwa ukasonwa, pakabvaruka ipapo panokwanisazve kubuda ropa. Usatyiswa nazvo terera zvavanokuudza ivo varapi.

Kana wakazvarira kumusha, ukaona sokuti uri kuwanza ropa, zama kunotariswa nevarapi uudzwe zvokuita. Asi kazhinji hazvityisi. 
7 Ko condom rinoita kuti munhu anakirwe here?Kondomu rinokwanisa kuwedzera kunaka kwemurume iri ngari yokuti anononoka kukupa urume kureva kuti anokukoira kwenguva refu zvinova zvinonaka. Kune makondomu ane ganda rakakora zvokuti murume anowedzera nguva chose. Kana une murume uya anongoti kupinza nokutotunda ipapo (kusina kupera 7 minutes) munokwanisa kutsvaka makondomu makobvu mombotanga nekondomu mozoti zvambonakira mukadzi mobvisa moita musina. 
8 Zvinokwanisika here kubaya chibereko nechombo pakuisana? Hazvikwanisiki nokuti chibereko chiri kuseri kwemadziro ekumberi kwemukati mechitubu munopinda chombo. Kuti upinde kuchibereko pane kaburi kadikidiki kasingakwani kana penzura. Ndiko kaoti chibereko chinomwa urume nokamuromo ikako mukadzi woita mimba.

Ndipo panozobuda futi nomwana. Kamuromo kacho kanotatamuka zvokukwana mwana achibuda. 
9 Murume anozorega kuda kundisv**a ave nemakore mangani? Ane makore 47 asi anoona sokuti achiri mwana mudiki. Anongoda everyday. Pamwe kaviri pazuva. Ndodii?Ndatosekawo hangu pano. Murume ane makore 47 achiri mwanana hake uyu. Pachine nguva. Anokwanisa kuita mamwe makore 47 achingodaro.

Kwamuri kuita uku ndiko kunohi kubhositira vamwe kuti murume wenyu ndiye murume chaiye. Vanhu vakaita semi vane utano hwakanaka kupfuura vamwe vasina vekugarovata navo sezvamunoita.

Chikuru kubikira murume zvakanaka uye kugaromutenda kuti zviito zvake zvakanaka chose. Dai aramba akadaro. Nemiwo motevedzera zvinoda murume veduwee. 
10 Mishonga inonwiwa nemunhu ane nhumbu ndeipi? Hapana mishonga inomwiwa kana munhu ane mimba. Chikuru kutorega mishonga yakawanda. Unongomwa mishonga yawapiwa na DOCTOR chete chete nokuti kune mishonga yakawanda isingawirirani nemimba.

Inokanganisa mwana mishonga. Dai mamborega zvemishonga. Mimba hachisi chigwere. Mushonga wemimba kuzvara mwana chete.

Chikuru kana une mimba kugaroiswa nomurume wako kakawanda. Pese paakumisira chombo bvisa bhurugwa murume akurhoje uye akupe urume. Urume hune zvakawanda mahuri zvinokabatsira nemimba yako.

Unokwanisa kuiswa kusvika mazuva mashomanana woda kuzvara. 
11 Pane zviratidzo zvokuhura kwemurume here? Zviripo. Varume kazhinji havagoni kuviga chihure chavo kwenguva refu senanhukadzi, iri ngari yokuti varume vakawanda vanohura vanoregeregwa nevakadzi vavo saka vamwe vanoona sokuti haisi nyay huru.

Hwisisazve kuti murume ane mukadzi kumba akatanga kuhura noumwe mukadzi, hazviiti kuti azorega kuhura muupenyu hwake. Munhu akatanga chihure atova hure kusvika achembera. Chihure chinoitiswa nokumhura munhu wawakaroorana naye, kumuona seasina kana basa.

Zvioniso zvokuti ari kurura zvakawanda asi chikuru ndechokuti pane chinochinja pakati penyu:
1 Kuwedzera kuda kukurhoja iwe wemumba
2 Kuramba kukurhoja
3 Kukupa sick
4 kuwedzera kugeza muviri wake
5 Kuda kushandisa tunonhuwira
6 Kunonoka kuuya kumba
7 Kufunganya
8 Kuchengera foni yake

Pane chinhu chinototi chichinje zvokuti iwe kana wakachenjera unozviona kuti pane chasiyana. 
12 Mukomana wangu haachandidi. Pane zvandingaita here kuti adzoke nokuti ndinomuda. Please ndibatsireiwo. 
13

Wednesday, 9 November 2016

Munhukadzi anonzwa sei pakurhojewa?

Ndinogara ndichibvunzwa kuti pakuiswa mukadzi anohwa seiko? Chii chinohi kunakigwa?  Ko manakire azvo akafanana here nemanakire anoitigwa murume? 

Takambodavirazve mubvunzo wekuti mukadzi anohwa urume huchipiwa kwaari nomurume here. Takati vashoma vanohwa. Mhomho yese inongoona nemaitire emurume kuti ari kumupa urume asi hapana chaanohwa mukati

Pano tiri kubvunza kuti pakuiswa kwese nyaya yese munhukadzi anhwa sei?

Nyaya iyi haifaniri kutiendesa kure asi kungoti tihwisise kuti munhukadzi kana ari kuiswa nomurume wake waajairira waanovimba naye uye anomuhwisisa, anohwa sei ? Zvakafanana nokubvunza kuti chii chinonaka pakuiswa nomurume? 

Chokutanga kuhwisisa kuti kunakigwa kweumwe noumwe munhukadzi pakuiswa kwakasiyana saka pakudavira mubvunzo uyu tinotodawo kuhwa kubva kwamuri kuti tigokwanisa kupa ma ekizamburo ezvatiri kureva. Kunakigwa kwemunhukadzi kunobva pane zvakawanda zvinoti

1.      1  Kujairirana nomurume
2.       Zvinoitika murume asati apinza chombo zvichiitigwa kuti mukadzi afane kunyorova
3.       Mukadzi ari kufungei akamirira kuiswa, pakumbotamba anotamba sei
4.       Mukadzi ari kutya mimba here kana zvigwere nomurume waaari kuda kuisana naye uyu
5.       Makaroorana here, muri kubika mapoto here, muri kungohura here, uri simoro hausi yemurume uyu here, wabhadhagwa mari kuti akuise here.  Pano toda vaya vajairana chete hazvinei kuti makaroorana here kana kwete.

6.       Kunonokegwa nomurume anotora nguva achikoira mukadzi wake
7.       Mukadzi anokwanisa here kurerusa muviri kuti anatse kuiswa akadaro.
8.       Mukadzi ari kuiswa maisigwe api kana kuti murume ari pamusoro kana kuti sei?
9.       Mukadzi anosvika pakuita ORGASM here nokuiswa kwake ipapo

Tobva tatohwisisa kuti kunaka kwazvo kwakasiyana imwe neimwe nguva yazvinoitika pamunhu umwe iyeye.
Tapfuura kwese uku mukadzi ava kutoiswa, anohwa chii pazviri. Kune vasikana vasina kumboiswa (mhandara) vanoda kuhwisisa kuti zvinombonaka seiko? Koitavo varume, chero murume wako chaiye anongodavo kuhwisisa kuti pakukuisa ipapo unombohwa Seiko, nokuti iye ane mahwire akewo akatosiyana neako. Vakadzi vakawanda havaudzi varume manakire azvo nokuti varume havanatsi kuziva kuti vobvunza sei mubvunzo wacho. 

Saka ngatichienda mberi nokuti  kuiswa kuita sei uye unohwa sei?
Kutanga nokubatwa batwa muviri nomurume: Pane nengo dzomuviri dzinoti ukabatwabatwa noumwe munhu, zvikuru murume (vamwe vanoda vakadzivo) unohwa muviri uchidavira kuzasi kuchiti nyevenyeve nyeve wosaziva kuti uri kusekenyedzwa here kana kwete asi unohwa muviri wese uchida kuti zvirambe zvichiitika.

Ukazobatwa batwa kubhinzi uko nokupurudzigwa zvidya nematinji, unongoona wega wowedzera kuvhura makumbo kuti murume arambe achiita. Akazomwa minyatso yemazamu, uku achipurudzira achindosvika kubhinzi achipurudzira achitevedzera kwauri kumusundira ruoko gwake achindopurudzirako, pamwe unotoerekana watsinzina maziso kuti fungwa itevera zviri kuitika.
Unohwa kunyorova nokuzvimbirira kwekuzasi. Pamwe ungada kuti murume apote achipinza chigumwe mukati mako. Kana usina kumbopinzwa chinhu mukati uri mhandara ndipo patinoda kuti zvinohwikwa kudii kwazvo?

Chokutanga unohwa kubitirigwa (Overwhelming URGE) nokuda kupinzwa chombo kana chigumwe. Unongohwa kuti kuda kwauri kuita kuti upinzwe kwakurira fungwa. Pamwe kana murume wako ari pafungwa yokumbotama newe anokwanisakuit nguva ari pamatinji nebhinzi. Pamwe anotokwiza matinji nebhinzi achizvikwiza nemaoko kana kuti nechombo chimire. Zvinowedzera kuti ude kuiswa.

Matinji anonyorova ozvimbirira oda kubatwa batwa, Bhinzi inomira sezvinongoitawo chombo pamurume asi kungoti bhinzi idikidiki zvokuti inoti pamwe haionekeri kumira. Murume anotoita zvokuikwizirira nemimwe yake kuti ahwe kuti yamira. Iyo bhinzi yacho inonakachose kukwizirigwa asi pamwe haidi kuikwizirira iriyo asi nyamwa dzakaitenderedza. 

Kupinzwa muchitubu:
Kupinzwa muchitubu kana murume achihwisisa mapinzire, kune vanhukadzi vakawanda vanoti nguva yokupinda kwechombo muchitubu iyoyo dikidiki yacho nguva iyoyo, inonaka zvisingatauriki kuhwa chombo chichipinda. Saka udza murume asangoita seari kukanda pfumo asi kupinza zvishoma nezvishoma zvinomisa kufema uchihwa achipinda.

Kuzvimbirira kuya kwawaita kuzasi kunoreva kuti chitubu chazvimirira zvese nomukati. Madziro emukati anatsa kubatana. Murume achipinda anopatsanura madziro emukati zvokuti unohwa achipinda.
 Wega unoerekana wosimudzira chiuno kuti murume anatse kupinda. Unohwa muviri kuti zharara kubvuma kupindwa kusvika nokutsoka uko kuda kuwedzera kupindwa. Kana wajairana nomurume wako unoerekana watobatirira kuti murume asambokwanisa kubudapo asi arambe ari mukati. Kufema mweya kunotochinja. Hana inowedzera kutinhura, minyatso twii, ganda romuviri kutoshinya chiuno kuti uchireruse zvonetsa. Zemo muviri wese nefungwa.

Kana wange usina kumbopinzwa chombo usaverenga pano. Enda kwakahi (Kana wafunga kubviswa humhandara)

Toti murume ava mukati mukadzi anohwa sei?
Kazhinji zvinonaka chose zvokuti unotoda kuramba uchikoigwa nomurume asi manakire azvo anononoka chose kuitisa ORGASM kuvakadzi vakawanda. Kune vashoma vanokwanisa kuita Orgasm nazvo. Chinoitisa zvinake asi zvisinganyanyi ingari yokuti chombo hachikwizi bhinzi. Kupinzwa kunonaka asi bhinzi iri mberi chose. Asi zvadaro vakadzi vakawanda vanofarira manakire azvo zvokusvika pakuda kuti dai murume aramba achingokoira.

Kusvetwa kana kunazvwa bhinzi:
Chiito ichi chinonaka zvisingaiti uye chinokasirisa kuitisa ORGASM. Zvinoda kuti murume ashandise rurimi, muromo (LIPS) uye kufemerapo mweya wake unodziya. Vanhukadzi vakawanda vanoti zvinonaka chose chose asi kune vakadzi vasinazvidi zvachose. Iwe zviri kwauri kuti unohwa zvichinaka sei.

Kupinzwa mumuromo:
Kusveta/kumwa  chombo chomurume kunoita uhwe sei pazviri? Vakawanda vanogarozviita vanowirirana kuti manakire azvo anobva pakuongorora murume achinakigwa nazvo uye kuziva kuti uri kunakira murume wako. Kunge uriwe uri kushandisa chombo kunofadza. Asi mahwire aunoita zvinobva nokuti uri kuitei nechombo. Kumunhukadzi kungova nechomo mukati mako chinhu chinofadza.

Tozoti wakoigwa kusvika pakuita ORGASM (kutunda kwemukadzi)
Unohwa sei? Hazvikwanisiki kutsanangura kuti mukadzi anohwa sei panguva iyi nokuti pane zvakawanda zvinoitika zvisingatauriki zviakakwana asi kungoti  iko zvimwe zvezvinoitika ndeizvi.
Unohwa kuita unga kuwanzotangira pabhinzi nguva zhinji kana mukati mechitubu dzimwe nguva. Pamwe zvinotangira kushoka zvokwira nemakumbo zvochisunga chiuno nomusana. Ipapo chero ukasvinura maziso haunatsi kuona zvakanaka kwekanguva kakati. Musoro unotenderera woita seunne dzungu. Nyika yese inotenderera seuri pamuzeerere uye sewabatwa nechidzimira. Unohwa muviri kuchukuchwa kuita seuri pa tarakita iri kufamba pazhira yakaipa.

Kufema haukwanisi, kuminya mate haukwanisi saka pahuro panotooma, mhepo muchifuva yoita shoma. Mukati mechitubu munoita ma SPASM anotangira mukati achisvika pakati pese pemakumbo kusvika muzvidya nomudumbu mese nomusana. Kana wakambobatwa nemagetsi, kutyisa kwazvo kwakada kufanana. Kune vamwe vanofenda zvokutomboita nguva akati zii.

Zvinosvika mufungwa mese uyepaunozogona kufema mweya unohwa hana kurova zvinotyisa. Asizve tadaro tinoona kuti maitikire azvo haana kufanana. Pamwe unotombofunga kuti wava kufa pamwe unongoona chiri chiitiko chemazuva ese.Pamwe unoita chidzimira nyika yese yoita seiri kutenderera. Zvino ndirini ndoita nyota yemvura yakawanda. Pamwe zhara yezvokudya futi.

Kana murume ange asina kukupa urume, ukamutangira iye akaramba achikukoira iri pakati pekuita Orgasm yako, unokwanisazve kutana imwe igoramba ichiitika. Zvinonetsa kutsanangura kuti munhu anohwa sei pazviri.

Kurarira:
Kune nyaya yokurarira. Vamwe vanonakigwa nayo zvokuti vanotoshusha varume vavo kugaizviita asi zvinonetsa kuita. Kurarira kunoitwa nomukadzi nomurume pakunovata paya vakapedza kuisana, murume akambozorora, anokwanisazve kumisa chombo asi pamwe chisina kusimba zvokukwanisa kuvatazve nomukadzi.

Vanokwanisa kuti mukadzi ofuratira murume osimudzira gumbo akaita sokukotama, murume okwanisa kupinza chombo vovata vakadaro. Murume akangojaira tsika iyi, chombo chinongopota chichimra chiri mukati vese vavete. Mukadzi anopepuswa nokushinya shinya chombo kwechitubu chake zvinova zvinonaka chose uye zvinoitisa vamwe vakawanda vanozviita Orgasm. Koitikazve kuti zvinokonzera kujairana nomurume wako. Asi pamwe munobatwa nehope makapindana mozopepuka musina kupindana. Tsika yokurarira inonaka asi inoda kudzidza nokujaira.

Pamwe munoita hope murume ari pamusoro kana kuti mukadzi ari pamusoro. Kana mazvijaira anenge ari pamusoro anozvisapota nemagokora pa PILLOW padive peari pasi. 

Zvimwewo zviitiko:
Kune zvimwewo zvatisina kutsangangura pano zvinoitika muupenyu hwevanhukadzi. Chokutanga kuva munhu asingadi mimba asi kuiswa achida. Kune vasikana vanoudza murume kuti kana achida kumuisa ngaapinze kushure chaiko kuti asaita mimba uye kuti asabva humhandara. Kunyika dzinokoshesa humhandara zvinoitika chose. Kuti musikana anohwa sei achiiswa kushure zvinohi kune vamwe zvinogwadza, kune vazvijaira zvinonetsa kurerusa muviri asi kana akarerusa muviri zvinoita nani.

Saka wako chaiye mukadzi anohwa sei pakuisana kwenyu?

Chikuru kujaidzana kuti mapedza paya kana kuti mangwana moita nyaya pazviri. Mohwisisana kuti zvange zvakadii . Murume ohwisisa, mukadzi atsanangura kuti anohwa sei uye anofarira zvipi. Kuti wakamboona mukadzi achinakigwa neizvi, wofunga kuti uyu wawava naye achanakigwavo nazvo bodo. Vakadzi vakasiyana.


Varume hwisisaizve kuti vakadzi vakawandisa vanofarira kuvata nevarume vavo. Imi varume ndimi munoona sokuti kunakira vakadzi venhu chinhu chisina kukosha, kusvika mukadzi angoona sokuti hauzvikoshesi obva angozvisiyawo zvakadaro Tohwa motizve mukadzi ane unyope hwebonde. Bodo unyope ndimi munohuunza mumba. Usajaira kungovata mukadzi wako asina kukutaridza kuti aguta.  Ipa mukadzi zemo, ugomunonokera agutewo. 

________________
Sezvataona, inyaya inonetsa chose kutsanangura nokuti umwe noumwe ane manakirigwe ake akatosiyana neeumwe uye pamunhu umwe chete hazvinaki zvakafanana zuva nezuva. Zvinobva nokuti muri kuitai pauviri hwenyu uye iwe mukadzi uri kufungei pakuvatana kwenyu nguva iyoyo. 

Kana pane zvaunoda kutaura taura hako pano tidzidzewo zvimwe.

Udzaivo Vamwe!!!!!


Sunday, 6 November 2016

Kusadudza baba vemwana.

Kune vakadzi vakawandisa vaoita mimba vagozvara mwana vagorera mwana kusvika akura, vasina kuudza baba vemwana kuti ndiye baba vemwana kana kuudza mwana kuti baba vake ndiani. Pamakore apfuura zvawedzera chose. Chii chinokonzera nyaya yakadai?

Kana une mwana wausina kuudza kuti baba vake ndiani kana kuti murume wausina kuti kuti akakuitisa mimba, Tiudzewo nyaya yako kuti chikonzera chaivei?

Nyora kukero inoti maichibwe@yahoo.co.uk.

Tuesday, 25 October 2016

Nyaya yokugarira vana muchato chaiwo pasisina.

Kune vanhu vakawanda chose vanokoshesa vana vavo zvokuti unoona mai vevana vachiita sokuti vari kugamuchira zviito zvemurume zvakaipa chose chose iri ngari yokuti vanokoshesa nyaya yokurera vana vavo.  Tichada kutaura zvishoma nenyaya iyi pano

Chokutanga ndechokuti tibvumirane kuti kana tichiti muchato wapera tiri kureva chimwe chezvizvi chaitika.

 1. Murume haachakudi uye akuudza kuti haachakudi
 2. Murume ari kukuhurira 
 3. Mhuri yomurume haichakudi uye murume ari kubvumirana nazvo
 4. Iwe hauchadi murume.
Zvadaro unoona mukadzi anohwisisa nyaya yake kuti shuwa pano rudo hapachina, anogara achizviudza kuti ari kugarira vana vake pamurume asinamudi. Chii chinonzi kugarira vana? Chechipiri ndechokuhwisisa kuti hakuna munrume anogarira vana vake. Varume vanu vanoona sokuti vana namai vavo zvakangofanana. Kana asisadi mai vevana zvoreva kuti vana haachinawo hanya navo. Vongofunga nyaya yekubhadhara mari yechikoro neyokutenga mayunifomu. Zvokuti vanoreriwa sei zvosarira mai vavo. Haumbooni munhurue achinetseka nenyaya yokuti vana vake nomukadzi waachisadi vavata nguvai uye vadyei kana kuti vadzidziswei. Kutomirira kuona chakaipa chinoitwa nomwana kuti agokwanisa kutuka mai vemwana kuti havagoni kuchengeta vana. Zvokuti iye haasi kutombochengeta kana kamwe chete haazvioni. Ndiwo maitire evarume vakawanda.

Mukadzi anogarira vana vake pamurume asingamudi munhu asina STATUS yemukadzi wemumba. Haana Status yomukadzi wekubika mapoto. Haana Status yeGIRLFRIEND. Haana kana STATUS yehure remurume wake. Haana remekedzo yokuhi mai vemusha. Saka anohi ani pamusha waagere?  Tichitarisa tinoona kuti maitire ake zuva nezuva akangofanana neemukadzi wemumba. Vanomutarisa vasingabvunzi kuti zvinofamba sei hapana chanoona chakasiyana nezvaachiita achiri kudiwa nomurume.


 1. Anobika murue achidya
 2. Anowachira murume
 3. Anoainira murume hembhe dzokupfeka
 4. Anowaridzira murume mubhedha wekuvata
 5. Pakunovata murume, chero abva kuhure rake, akada kuvata naye, anovata naye asi asingamudi kana kuva nehanya naye.
 6. Mukadzi anopiwa mari yokumagirosa asi haakwanisi kumburena kuti haikwani kana kutenga zvaanoda iye, kana kutumira vabereki vake imwe yacho.  Mukadzi uyu haana STATUS pamusha uyu. 


Ndizvo tichibvunza kuti anozvifambisa sei? Vakawanda vedu havahwisisi kuti nyaya yokugarira vana inofamba sei. Vana ndevenyu mese saka kana muchato waparara unokwanisa kubvapo wosiya vana woenda kwaunokwanisa kurarama wega, murume osara achichengeta vana vake ega.

Kune vakadzi vanoona sokuti hazviiti kuti hure remurume riuye rizochengeta vana vake iye ari mupenyu.

Vanhu vakarambana zvine mwero vanoendesana kuCOURT vondobvumirana kuti voita sei. Kana vane musha vanohi govanai musha wenyu uyu hafu uyu hafu, mai vopiwa vana kana vari munhu akakodzera, baba vohi potai muchibatsira kuchengeta vana nezvimari pamwedzi pamwedzi. Nyaya yomira yakadaro kusvika vana vakura.

Isu pano tiri kubvunza nyaya yomunhu anoziva kuti haadiwi asi anozviudza kuti ari kugarira vana vake pamusha. Anoudza here murume kuti abva pakuva mukadzi wemurume uyu ava pakungova HOUSE GIRL wevana. Anoudza murume here kuti ngaachiita hake zvaanoda kuita nevamwe vakadzi nokuti muchato wavo hapachina. Anoti chii pakunovata? Anobvumidza murume kuuya kumba nehure here achivata naro iye aripo akamiririra vana vake?

Panyaya dzakawanda  dzinozvokugarira vana izvi, tinoona kuti chokwadi mukadzi achiri kungoiswa nomurume wake chero musi wada murume kuisa. Hakuna chinhu chinotaridza kuti uri mukadzi wemunhu kupfuura nyaya yokuti chero murume paadira anokuisa uchimubvisira bhurugwa wega pasina mubvunzo, achiti akati fongora, akati vhura makumo, akati simudzira chiuno, hauiti nyaya nazvo unongotevedzera zvaari kuda izvozvo. Mukadzi wemunhu akagarira kuva mukadzi wemunhu ndizvo zvaanoita pamusha wake.

Iwe kana uchiti musha uyu hauchisiri wako, Murume haasi kukudzinga, zvawabika anodya, bhurugwa ukabvisa anokuisa. Chasiyana chii? Toona sokuti hapana chasiyana pakuri uri mukadzi wake kana kuti wakangogarira vana vako. Changosiyana ndechokuti hauchakwanisi kubvunza kana ukaziva kuti ange ane hure rake.  Unongopiwa zvigwere zvaabva nazvo kuhure. Saka apa wada kuchinjana upenyu nehure. Iwe ndiwe wava HOUSE Girl with sexual benefits.  Hure rake rave mukadzi wemumba.

Chiri kuitisa kuti murume asashingirira kukudzinga pamusha ndechokuti anoziva kuti hauna kungogarira vana vako. Nyaya yokuudza vanhu kuti wakangogarira vana iyi inyaya yokuti wapera mazano panyaya iri kukukonzera kufunganya, asi unoziva kuti murume wako anokuda uye iwe unomuda asi kungoti muri kukonana pane chimwe chinhu. Mese hamusi kuda kugadzirisa chinhu ichocho.

Sokuona kwevaoni. mukadzi akadai mukadzi wepamba apa. Zvese zvekugarira vana ndezvokuti awane mataurire ekukoniwa kwake kugadzirisa nyaya dzake.

Sokuti murume oti anoda kuroora mukadzi wechipiri. Mukadzi oti haazvidi asi kubvapo haadi futi. Zvinotoreva kuti murume ari kuvata ne SMORO HAUSI iya asi vahosi vari kuita sokuti hazvisi kuitika. Panozosvika pakuti chimuhure chiya choita mimba, kureva kuti icho hachina basa nokuzoita mukadzi wechipiri, vahosi ndivo vari kutsika madziro. Mimba yavapo muhure osvika pamusha. Murume nokusapiwa mvumo anoti kana usingadi kuti uyu auyewo chienda hako kwenyu.  Nyaya yakadai ndiyo inowanzoti mukadzi oti ava kugarira vana asi chokwadi chiri chokuti anodawo murume.


Kana uri umwe wevanamai vakadai tiudzewo nyaya yako timboiterera.

 1. Zvinofamba sei mumba menyu?
 2. Wakangogarira vana chete, uchiri mukadzi wemurume uyu here kana kuti kwete?
 3. Iwe nyakugarira vana unowanei pazviri?
 4. Zvinobatsira vana here kana kuti zvinokanganisa vana?
 5. Ko sei kusina murume anogarira vana vake kana muchato wapera?
 6. Ko kana vana vazokura vakabva pamusha unozvifambisa sei? 


Zvinoita here kugarira vana chete pamurume asisina hanya newe? Unomuudza kuti kudii murume wako?

TIUDZEIWO VAKAGARIRA VANA 

Saturday, 22 October 2016

Munhu hwisisa upenyu hwavamwe vanhu.

Pano toda kumbotaura nenyaya yokusahwisisa utano hwevamwe. Inyaya dikidiki hayo asi inoda kutaugwa nokuhwisiswa.  

Kuti vanhu tigare tine utano hwakanaka hwemuviri nefungwa, tese tinofanira kunge tiri vanhu vane hwisiso youpenyu uye kusaitirana majerasi pazviri. Iwe wega zvionere kuti unokudza upenyu hwavamwe vanhu vari mu SOCIAL CIRCLE yako vakaita sehama, shamwari, vavakidzani, vaunoshanda navo, vaunosangana navo pamabhazi, etc. 

Munhu ane murume/mukadzi anoshanda kure.
Kana munhu ane murume/mukadzi anoshanda kure achingouya kumba pa WEEKEND, zvoreva kuti paanouya kumba ndiyo nguva yake yokusangana nemhuri yake. Iwe ukazviziva izvozvo chionawo kuti wavapa nguva yokusangana nokufara pamhuri dzavo. Chirega kupindira pazviri nokuva netsa panyaya dzisingawedzeri mufaro wavo. Iwe enda kumba kwako unofara nemhuri yako. Kana usina mufaro kumba kwako hazvirevi kuri unofanira kushaisa vamwe mufaro.  

Murume nomukadzi vanoshanda
Murume nomukadzi vanoshanda vese zvinoreva kuti pakati pevhiki vanoshaya nguva yokunatsogara vese vasingafungi zvekubasa. Pakati pevhiki vanokwanisa kungoonana kwekanguva kadiki maneru uye mangwanani.  Ikako kanuva kadiki kakavakwanira asi kuvanhu vakaroorana inguva shoma iyoyo.  Zvinoreva kuti isu vokuzhe tinofanira kuvabatsira kuva nenguva iyoyo pauviri hwavo nevana vavo.

Vanhu vasingashandi
Vanhu vasingashandi vane nguva yakawanda chose asi pakuwanda kwenguva apa vanokwanisa kupokana nokuti murume ndinzvengamutsvairo mumba. Mukadziwo anokwanisa kuva munhu anofoya. Chero muchidanana henyu sei, kugarisana mumba pasina chamuri kuita hakuvaki musha. Isu vokuzhe kuona kwedu apa ngakubatsire mhuri iyi kuti umwe wavo akwanise kuwana chokuita chinovaka musha wavo.  

Vanhu vachangoroorana
Vanhu vatsva pamuchato vanhu vanofanira kukurudzigwa kuita nguva vari vese vachidzidzira rudo gwavo uye kugarisana. Musva mutsva chinhu chinonetsa kuvaka. Hino isu vokuzhe ngatione kuti tinoratidza rukudzo mukuvaka kwavo. Zvokuti isu takatadza kuvaka dzimba dzedu saka toda kutadzisa vamwe kuvaka dzavo, kukananisa kufunga. 

Vanhu vanogara mumba yako vachibvisa mari
Kuva nevanhu vanogara mumba mako vachikubhadhara rhendi hazvirevi kuti vafanana nevana vako. Vanhuwo varikutoda kuwana musha. Havakwanisi kutenga musha wavo saka vauya kuzorhenda pako.  Hwisisa kuti vanhu vanofanirawo kupiwa rukudzo kuita sokuti vari pamusha wavo. Munokwanisa kushamwaridzana navo asi ushamwari hwevanhu ngahubatsire kuvaka vanhu kwete kuputsa.

Vanhu vanoshanda usiku.
Kana tine hama, shamwari , vavakidzani , etc vanoshanda usiku, ngatihwisise kuti zviito zvedu kwavari zvinobatsira upenyu hwavo. Kune vanhu vasinei zvachose nevamwe vanhu zvokuti chero vanozviona vanopedzisira vaona kuti pane dambudziko apa.  Ngatihwisisezve kuti kupokana navavakidzani chinhu chinoitika kakawanda chose nengari yokusahwisisana, asi vavakidzani ndivo vanhu vanoti ukaita dambudziko vanokasira kukubatsira.  Iwewo batsira paunogona napo.

Vanhu vane vana vadiki
Kurera vana ibasa guru chose zvokuti kune vanhu vasingarikwanisi.  Kana une hama dzine vana vadiki hwisisa kuti upenyu hwavo hwakamira sei.  Vana vanoendeswa kunovata nokukasira kwasviba kuitira kuti vakwanise kumukira kuchikoro kana kuti vawane nguva refu yokuvata.  Zvadaro vabereki vanombosara vakasvinura asi vanenge vakaneta  zvokuda kumbozorora. Isu vokuzhe ngatichiregawo kuwedzera kuneta kwavo nokuvapa zvimwe zvokuita zvisina basa. Ngatirege kuvanonotsa kuvata pazvinhu zvisingavaki upenyu hwavo.

Mukadzi/murume wemunhu
Kuti munhu anzi murume/mukadzi wemunhu zvoreva kuti iye ari kutozama kukura uye kupiwa rukudzo. Isu vokuzhe ngatichitevedzerawo izvozvo nokuremekedza chinhanho chaava munhu uyu.  Kuhi mukadzi/murume wemunhu hazvirevi kuti ava kutogona kuva munu ari pachinzwimbo chakadaro. Ari kutodzidzawo kuzviita. Ndosaka muchiona kuti munhu anokwanisa kuhura asi ega ozochemedzwa nokuhura kwake, achichemerazve munhu waahura naye kunge abatwa achihura. Kuchema uku kushungurudzwa nefungwa yokuti , mukadzi/murume wangu ndomuda chose uye ndiri kuzama kumuratidza rudo neremekedzo asi ndongoerekana ndahura.  Zvinobva pakuti isu vokuzhe hatiremekedzi upenyu hwemunhu uyu. Kana munhu ahi mukadzi/murme wemunhu, ngatichisiyana naye panyaya dzinopedzisira dzahurisa.

Saka tingaratidza Seiko kuti tinohwisisa?
Zvimwe zvezvinoratidza kuti uri munhu anofungawo upenyu hwavamwe zvinhu zvisingambonetsi kuita. Ngatiudzane zvimwe zvacho kuti tese tizive.

1 Usavhakashira munhu ane murume/mukadzi anoshanda kure paWEEKEND, nokuti ndiyo nguva yavo yokusangana pamhuri yavo. Rega vaite zvavanoda, kunonoka/kukasira  kuvata and kunonoka kumuka. Kana uchida kuvavhakashira vhakasha pakati pevhiki. Kana zvisingaiti vatumre zvaunoda pa WHATSAPP mutaure ipapo.

2 Usafonera vamwe kwasviba usingafungi kuti pamwe vavata kana kuti pane zveuviri hwavo zvavari kuita. Sokuti vanhu vachangoroorana vanofarira kuwana nguva yokudzidza zvoupenyu. Vasiye vakadaro. Kana ukafona foni ikarira katatu isina wadavira, chirega kuti irambe ichirira. Tumira MESSAGE.

3 Usafonera munhu kana upi zvake kana 9 yachaya mu UK kana 7.30 yachaya muZimbabwe. Inguva yokuti vana vaendeswa kunovata. Zvino hazviiti kuti uku munhu ari kuzama kuti vana vavate uku foni iri kurira. Kana munhu wauri kufonera ane vana vadiki, tumira MESSAGE iye azvifungire kuti opindura here kana kuti ozopindura mangwana.

4 Usavhakashira vanhu vakaita sevatataura ava pa WEEKEND kana kuti manheru kana makuseniseni. Handizvo. Hazvina kunaka kuti wosvika kumba kwevanhu wowanika vanhu vatopfeka hembhe dzokuvata nadzo kana kuti wowanika magetsi emuhedrhumu mavo atotungidzwa. Zvoreva kuti uri munhu asingahwisisi.

5 Usavhakashira munhu asingazivi kuti uri kuuya uye asina kubvumirana nazvo. Hakuna chinhu chinobhowa sokungosvikigwa pamba pako nomunhu wausingafungiri kuti achauya, hazvinei kuti ihama yako here kana kuti shamwari. Munokwanisa kuti maendesa vana kunovata, magara kuti muchitanga nyaya dzenyu imi vabereki, rimwe benziwo rogugudza pamukova. Unohwa kusembugwa Kana wovhura mukova kuona hama yako yaunoziva kuti hapana chakaipa chaitisa kuti auye nguva iyi. Munhu fona usati wanovhakasha ubvunze kuti zvinoita here kuti uvhakashe. Kana vati zvinoita, wovaudza kuti ndozvikako nguva yokuti.

Unoona umwe munhu achikwira bhazi kubva kwamutare kusvika Bulawayo, ozofona ava pa RANK kwahi uyai muzonditora ndasvika. Vamwe vanoenda kana Joni chaiko, pasina anoziva kuti ari kuuya. Remekedza vamwe vanhu noupenyu hwavo. Magarire avo anongogozhawo seako saka usafunga kuti varipo kushungurudzwa newe. 

6 Usatanga kutaura nyaya dzisiridzo nomukadzi/murume wemunhu. Kana iye akakutsverukira iwe dzora nyaya idzokere kwakanaka. Usanemerana nomurume/mukadzi wemunhu. Siyana naye akure mumuchato wake. Zvinoitwa nevamwe varume zvokuda kutaridza kuti vane mari nokunyenga vakadzi vevanhu izvo handizvo. Hazvina kusiyana nezviito zvembwa.  Remekedza michato yevamwe vanhu.  Usaita nyaya dzekuvatana nomunhu ane mukadzi/murume wake pafoni yako. WHATSAPP haina kuitigwa kuti iwe uwedzere kuhura. Ita unhu kwete kuzviita imbwa. 

7 Usavhakashira munhu anoshanda usiku nguva isiriyo. Hwisisa kuti nguva yako neyake zvakatosiyana. Munhu uyu ane dambudziko rokuti anovata masikati. Iwe unovata usiku. Usafonera munhu uyu masikati kana kumuvhakashira masikati. Usagugudza pama pake. Musiye avate womutumira MESSAGE yokuti kana ava nenguva akuudze mugotaura. Vanhu vanoshanda usiku vakaita semanesi, madhokotera, vanodhiraiva magonyeti, vanokorobha mumahotera ne zvikoro nemabhizimisi, vanocheneta nzvimbo vakaita seve SECURITY,  vanocheneta chembere, nevamwe vakadaro. Hwisisa upenyu hwake munhu akadai.

8 Kana kukaita mabasa kubasa kwenyu, kasira kuudza vaunoziva vasingashandi kuti vakwanisewo kutsvaka basa. Hazvirevi kuti wavatsvakira basa. Kana asingadi hake kuzvitsvakira rega asada asi iwe muudze kuti kwaita basa rokuti nerokuti azvifungire kuti anorida here kana kuti kwete. Zvinokubatsirawo iwe nokuti vanhu vokuziva kana vakatambura vanouya vachikumbira zvinhu kwauri. hino kana vakatangawo kushanda zvinokuitira nyore iwe. 

9 Usajaira kufonera umwe munhu kana upi zvake paWeekend mangwanani 10 isina kuchaya. Vanhu vakawanda vakaroorana vane tsika yokunonoka kumuka paWEEKEND kuti vawane nguva yakanaka nevarume/vakadzi vavo. Zvino iwe nokusahwisisa izvi uye nokusada mukadzi/murume wako, woda zvokukanganisa upenyu hwavamwe. Hazvina kunaka. Mirira wozofona zuva rakwira.


10 Iwewo kana uri umwe wavanhu vatataura nezvavo ava vanofanigwa kubatsigwa, hwisisa kuti sei tichiti ngavabatsigwe. Kana murume/mukadzi wako achishanda kure, iwe chirega kukurudzira vanhu kukuvhakashira nguva yamuri mese. Kana foni ikarira muri mese usadavira foni. Pamwe dzima foni kuti isarira, shamwari dzako dzihwisise kuti kana mukadzi/murume wako aripo, moita zvemhuri. Zvefoni mombosiya. Usajaidza vanhu kukupa nguva dzavo dzokuita zvavanoda iwe une mhuri.  Ita musi wamunoti musi uyu ndewemhuri yenyu pasina zvokuita nevamwe vanhu, hazvinei kuti ndevekuChechi kwenyu here, kana kuti ihama kana shamwari. Ngavahwisise kuti nguva yemhuri yako ndeyenyu.

Usajaidzazve vanhu kuti akangosvika asina kukuudza kuti ari kuuya, iwe wotosiya zvinhu zvawange uchida kuita womomubikira kana kumutaudza. Bodo. Iye ndiye anofanira kujoinira zvawanga uchida kuita, basa rako rokasira kupera.  Kana wange uchida kuwana nguva yokutamba nomurume/mukadzi wako, wowana mukana wekuti muvhakashi aende kwaanoenda muite zvamuri kuda kuita.

Usajaidza vanhu kukutonga nefoni dzavo. Kune vanhu vanokuudza kuti uvafonere. Wadaro munhu agokunyomba nokukutuka pafoni yawamufonera iwe, kureva kuti uri kubhadhara kuti utukwe.  Usajaidza vanhu zvinhu zvakadai. Udza munhu kuti nguva yaafona haisiriyo. Uchazotaura naye mangwana. Foni dzakagadzirigwa kuwedzera mufaro muupenyu hwedu, kwete kutishungurudza.

Rongai nguva dzokuonana zvakakwana pamuchato wenyu. PaWEEKEND inguva yokuti muonane masikati kana usiku. Rongai zvokuita musarega vane nyaya dzavo vachikukanganisai.

Kana uchida upenyu hwakareruka, kana kwasviba, toti kuma7.30 mu Zimbabwe, 9 pm ku Europe, dzima foni yako uite nguva yakanyarara nemhuri yako. Kuzhe uko kune vanhu vasinei noutano hwako vanongokufonera pafoni yako pasina nyaya iripo ingahi munhu afonera umwe usiku. Kana uchinovata, siya foni iri pa Charge yakadzimwa, uvae hope dzakakwana kwete kupota uchimutswa navanhu nezvinhu zvisina maturo. Unoona munhu ari kuZimbabwe achikufonera na 6 am kukubvunza kuti vana vamuka sei. Bodo, kana uri kuZimbabwe uchifonera munhu ari ku UK fona kana 10 am yapfuura. KuUSA mirira 1400 hrs ipfuure.

Chinonetsa ndechekuti vanhu vakawanda vane foni vanotya kudzisiya pese pese nokuti mukadzi/murume wake angangoitarisa kuti inei. Iri ngari yokuti inenge ine ma MESSAGE asina kukodzerana nomunhu ane murume/mukadzi. Saka kuzoda kungoti kwatikwati nefoni yako kwava kutokutadzisa kuva nenguva yakanaka kumba kwako zvoreva kuti wava kusapota nyaya dzechihure dziya dziri pafoni kupfuura nyaya dzemumba. Dzima maMESSAGE asina kukodzera aya utange upenyu hwemunhu ane murume/mukadzi. Kana une chinokupa EXCITEMENT pama MESSAGE epafoni, chiite nomukadzi/murume wako zvipere zvakadaro. Murume/mukadzi wako iyeyu anotogonawo Zvekurhojana sezvinongoita uyo wauri kutaura nayewo pamukadzi/murume wake. Murume/Mukadzi wako anongodawo kutaura nyaya dzekuisana sezvinongoita iyo wauri kutaura naye saka tanga nyaya idzi naye uone EXCITEMENT yaunoita nazvo kutopfuura yechihure iyo.

Usajairazve kungoti munhu wese wawasangana naye womupa nhambha yako yefoni. Ndivo vanhu vanozokushungurudza ivavo. Ipa nhambha kuvanhu vakakodzera vanokubatsira kuvaka upenyu hwako. Ngatihwisise kuti kune vanhu vasingatohwisisi kuti magarire evamwe akanaka akamira sei, zvokuti ukasavadzidzisa kuti unoda nguva iyi neiyo kuti ive yako, vanokushungurudza.

Vanhu ngatipe rukudzi kumhuri dzedu dzatakazvisarudzira idzi. Kana une murume/mukadzi mumba hwisisa kuti
1 Murume wako munhu anofarira kugara achikurhoja kakawanda chose. Haaneti nazvo. Haakangamwi. Hazvimusemburi. Chako kumurongera chete kuti aite. Usanete kupa murume zvinhu. Hapana imwe nyaya yawakabvira kumusha kwenyu. Kuiswa kunodzivirira zvigwere, kunodzivirira MENTAL ILLNESS. Kunofadza moyo.

2 Mukadzi wako munhu anofunga kuti chimwe chezvinhu zvinotaridza rudo, kuiswa kakawanda. Usatya kugaroisa mukadzi wako. Ndizvo zvaakatovinga. Hauiti mhoni nokuisana. Unotonakigwa nazvo uye hope dzinowanda.

Saka wanai nguva yakakodzera nokuroorana kwenyu, kwete kupembedza nyika pa WEEKEND imi muchimboparadzana vhiki yese. Kana matowana nguva iyi chitaridzai kuti mange musipo vhiki yese, mopedzerana shungu.

Hama dzapedo
Kana uri hama yomunhu, remekedza ukama hwako ubatsire hama yako kukura. Kana une mwana nomuroora, ukaona mwana wako achimbosara achiita nyaya nevasina vakadzi, mukadzi wake aenda kunovata, dana mwana wako umutsiure muri vaviri. Wotsanangura kuti kana mukadzi aenda kunovata iwe chikasira kutevera nokuti ndivo mai vemhuri yako. Kana une mwana ane murume, ukaona sokuti haasi kuchengeta murume zvinokugutsa, tora mwana wako umutsiure urondedzere zvawaona zvisina kururama. Womukumbira kuti umubatsire kuronga PROGRAM yemumba inoshanda. Mwanasikana anoita zvaakabva araigwa namai kana tete zvinoitwa mumuchato wake, zvese nokuti murume anochengetwa sei. Iwe mubereki ndiwe unofoirisa mwanakomana kana mwanasikana, nokusagona kuraira nokutsiura.

Unoona vamwe mai voti sika nomuroora wavo kwahi uri kunditorera mwana wangu. Hezvo. ko moda kuvaka musha nomwana wenyu here mhai? Mwana atokura ava murue wemunhu. Chimubatsirai kuwedzera mufaro nomukadzi wake. Idai muroora wenyu mwana wenyu azive kuti akasarudza zvakanaka. Muroorawo azive kuti akauya kuhuri yakakodzera.

Ngatibatsirane kuvaka misha.

Udzai Vamwe!!!!!

Sunday, 9 October 2016

Mukadzi anorova murume

Munyika dzese kune varume vakawanda chose vanoti nyaya ikaipa mumba mukadzi anomurova pamwe zvokutopedzisira aenda kuchipatara kundorapwa. Vanhu takajaira nyaya yomukadzi anorobwa nomurume. Yamerume anorobwa nomukadzi hatina kuijaira asi kuwanda kwenyaya dzakadai kunoda kufanana.

Asi pano toda kuongorora chimiro chemukadzi anorova murume. Zvevarume vanorova vakadzi takambokurukura nazvo kare tikati siyanai navo nokuti kana zvangotanga hazviperi. Ko vakadzi vakadiiwo ndiyo nyaya pano.


Kuti mukadzi akwanise kurova murume chinhu chinonetsa kutanga. Kumunhukadzi murume wake munhu akakosha chose aanopa chiremera zvoreva kuti hazviiti kuzosimudza ruoko achimurova.  Vakadzi vakawanda vadiki pazera kuvarume vavo asi varume vanhu vasingakasiri kukura sevanhukadzi zvokuti chero murume ari mukuru, kwemakore maviri kana matatu, pakukura kwefungwa dzokuvaka musha (MATURITY) vakangoinzana kana kuti mukadi ndiye mukuru. Murume kana asina mukadzi anohi rombe rinova vara rakaipa kuti munhu ahi irombe. Mukadzi kana asina murume iye abva zera anohi Tsikombi, vara risina chakaipa paari.  Zvinoreva kuti kazhinji kuti murume atange kuhwisisa nyaya yokuvaka musha anoda kunge ava nomukadzi muupenyu hwake.


Vakadzi vanodzidziswa kuremekedza varume vavo nguva dzese, uye kutora murume kuti ndiye mukuru wemusha pamusha. Murume, parudzi gwedu, ndiye samusha wemusha. Vana vanotora zita remhuri yemurume nomutupo wemurume.


Mukadzi kana ane mimba anoita fungwa yokuzvarira murume vana. Unohwa kazhinji vanhu vachitukana mukadzi achibvunza murume wake kuti “handina kukuzvarira vana here?” kureva kuti mukadzi anoona sokuti basa rake kumurume kumuzvarira vana.  Asi vana ndevakewo iye mukadzi. Ndiye akarutsa mangwanani nokuda kwemimba. Ndiye akaita mimba akatakura mwana mwedzi mipfumbamwe. Ndiye akagwadziwa nemimba akagwadziwa nokuzvara mwana. Asi ega anozvitaurira kuti akazviitira murume wake.

Kana tichitarisazve nyaya yokuti ane simba muupenyu ndeupi murume nomukadzi wake, tinoona kuti vakadzi vakawanda vanoti murume akahura vomuregerera, vachinatsoziva kuti achatohurazve, asi varume vakawanda mukadzi akahura vanoona zvakavaremera kumuregerera. 

Kana muri pane vanhu, murume wako achitaura, iwe mukadzi wake unotsigira murume wako kuti aonekwe ari pakakwirira.  Kana muri vaviri muchitaura nyaya dzomusha, kashoma kupopota pasina chinhu chikuru chaitika.

Kana muchivatana zvinoonekwa kuti mukadzi ndiye anopa murume zvinhu. Vakadzi vakawandisa Mupasi rese vanovata manhede, vovhura makumbo murume opinda pakati pemakumbo ovate nomukadzi wake. Izvi zvinoreva kuti mukadzi ndiye anopa murume. Mukadzi ndiye anofanozvigadzirira kuiswa nomurume. Murume ndiye mukuru pane zvakawanda mumusha.
Kureva kuti mukadzi wemumba nzwimbo yake inzwimbo yakatosiyana neyemurume wake.  Kuti mukadzi  asimudzi ruoko arove murume, pane chaitika muupenyu hwavo change chisina kufanira  kuitika pakati pavo.


Kana tiri muUK, tinoona kuti tikatora vanhu vese vanoita inohi DOMESTIC ABUSE, tinoona kuti Varume vanorova vakadzi vavo 60%. Vakadzi vanorova varume vavo 40%. Kureva kuti dambudziko iri idambudziko guri.  Kuvanhu vedu hatizivi kuti iguru zvakadii asi ririko. Kungoti vamwe varume vanosvoda kutaura kuti vakarohwa nomukadzi kumba. Kutaura kunofumura mese murume nomukadzi.  Vanhu vanoterera nyaya yokurohwa kwemurume nomukadzi wake vanowanzoseka, ask kana murume iyeye akarova mukadzi vanokasira kuudza mukadzi kuti ngaanoudza mapurisa murume asungwe. Vanhu vemuraini kazhinji havahwisisi kuti kurohwa kwemunikadzi kwakanofanana nokurohwa kwemunhurume.

Asi chii chinoitisa kuti mukadzi arove murume, zvisiri zvokuti mukadzi ari kuzvidzivirira kurohwa nomurume. (SELF DEFENCE) ? Chii?  Kuti tihwisise zvikonzero zvekurohwa kwevarume ngatitarise zvikonzero zvinoitisa vanhu hasha. Apa tinoona kuti kazhinji vanhu vane hasha vanhu vasingakwanisi kunatsotsanangura zvavari kuda kutaura. Vese vakadzi nevarume hasha dzinobva pakusagona kutaura zvaunoda kutaura saka ukataura ukashaya mhinduro yaunoda, iri ngari yokuti wawataurira haahwisis zvawataura, Pane kutsanangura, munhu anotanga kurova.

Vanhukadzi vanorova varume havana kunyanyosiyana nevanhurume vanorov vakadzi. Chikuru ndechokti mukadzi anokasira kuhwisisa kuti murume waanaye haadzoreri. Obva aita tsika yokurova murume. Murumewo kazhinji haatauri kuti ari kugarorohwa nomukadzi kureva kuti mukadzi anokasira kuziva kuti akarova murume hapana chinoitika.

Asi pavanhu vakabvunzwa kuti sei uchirova murume, mhinduro dzakapiwa ndeidzi nedzimwe.

Ndoda andihwisise
Haadi kushanda
Akandihurira

Haatereri kana ndichitaura
Ndakamuti gadzira chokuti akasakasira kugadzira.
Ndiye akatana kundirova (21%) 

Saka 79% yevakadzi vanorova varume vanorova murume asina kumurova.Taurai tihwe.
Uri mukadzi akamborova murume here/ uri murume anogarorobva nomukadzi here? Tiudzeiwo mafambire azvo.

Monday, 3 October 2016

Kubvuma kurhojewa musi wekutanga kudanana

Toda kumboongorora kuti zvinorevei kuti musi wawasangana nomukomana ndiwo musi waunobvuma kurhojana naye. Zvinokubatsira here kana kuti zvinokuchipisa?

_______________________________________
Mabvunzire ataita mubvunzo uyu ndeekuratidza kuti munhu watiri kubvunzira musikana. Vakomana vanowanzorhojewa nevamwe varume hatingatauri nezvavo pano. Saka nyaya chaiyo iri pazviito zvemusikana tichida kuhwisisa kuti zvingarevei kana akaonekwa achibvuma kurhojewa musi iwoyo waasangana nanyakurhoja wake.  Pano hatisi kutaura nyaya yokubatwa chibharo asi kukumbigwa zviri pachena iwe wobvisa wega bhurugwa wovhurira mukomana worhojewa musi wamasangana kana kuti pakusangana kwenyu kekutanga.

Ngatitange nokutarisa nyaya dzingakonzera munhu kusvika pakadai. totanga ne vasikana vemazuvano vanofamba nzendo refu.

1 Kufamba mese PUBLIC TRANSPORT:
Sokuti wakwira bhazi uchibva Jubheki uchienda kuZimbabwe. Wosangana nomukomana akanaka chose muhazi mogara mese motanga kuita nyaya. Iwe mukomana hauna, iyewo musikana haana, Mukutarisana mese munoona musi vanhu vakakodzera kudanana. Nyaya nokuwanda kwadzo munokwanisa kuburukira pamwe chete asi iwe uchine mufambo, kuzhe kwasviba. Uku wazivana nomukomana 18 hours. matombovata makatsamhirana mubhazi. Waona chose kuti mukomana anokuchiva muviri wako, uye angangova ari kutanga kuita rudo kwauri. Pamwe iwewo watombomubatabata muvete mubhazi, pamwe ambokutsamura pamakumo ukamurega aripo. Pamwe wamutsamira makumbo ukahwa chombo kumira mubhurugwa make ukafunga kuti ndiwe uri kufungwa.

Kana akakuudza zvine musoro zvokuti kwasviba, chivata wozoenda kwenyu mangwana, pakuvuma kuvata kummba kwake, zvinoreva here kuti unofanira kubvuma kuvata naye? Mhinduro chaiyo inoti bodo. Asi tichitarisa magarire emazuvano tinoona kuti anokwanisa kunge ane ROOM imwe chete pamba paanogara. Hazvirevi kuti vata naye nokuti wavata muROOM yake.  Asi kuti kujairirana kwamaita kubva kwese uko kwave kuda MANAGER anoziva kuti zvoitwa sei kuti mukomana uyu asafunga zvokukukwezvera rhoji. Nyaya haisi pamukomana saka ngatirege kuva nehanya nezvaanofunga asi kuti iwe musikana unofanira kudii pazviri.


2  Kupiwa LIFT mumota yemukomana:
Vasikana vakawandisa vanofamba nemota dzavakomana vavasingazivi kusvika pakutombobatwa nehope mumota iya. Mukomana otokumutsa kwahi tambomira pano, unoda kuenda kuchimbuzi here.

Unokwanisa kukwadzwa mota ku CAPE Town uchienda ku Bulawayo kana Harare. Inguva refu une munhu. Chero mukambokwidzawo vamwe uchaona kuti imi vaviri munojairirana uye munoudzana nyaya zhinji. Kana mazozvika kwamuri kuenda, nyaya zhinji ndedzokuti muridzi wemota anotanga asvika kwake. Anokwanisa kukupa zvokudya asati akuendesa kwenyu kana kunokukwidza bhazi rinoenda kwenyu. Panguva iyoyo yaunopinda mumba make anokwanisa kukukumbira kurhoja.

Pamwe matombotaudzana zvinoitisa zemo, pamwe matombopanana manhambha efoni dzenyu uye mataurirana kuti pamunodzokera muchada kusanganazve mofambidzane.  Nyaya dzavanhu dzinowanda

3 Kusanganiswa nesamwari. 
Toti une shamwari une mukomana waunotoziva. Mukomana uya woitawo shamwari isina musikana iwewo mukomana hauna. Mosangana muripo vana modakadzwa zuva rese. Ruvira mukomana uya mutsva ukoperekedza kwenyu. Kana uri mwana wechikori kana mushandi uchigara wega, zvinokwanisika kuti unomuti uya umbomwa tii ugodzokera hako.

Toti mataridzana rudo chose gwemusi wekutanga. Iwewo uri kuona kuti mukomana munhu akarurama pane zvawaona nhasi.  Kana akazogarisa apedza tii iye nokuti uri kumuwanzira nyaya, akakubatabata zvine rudo mukati zvaunongoona wega, zvinoita here kuti umubvisire bhurugwa akurhoje?

4 Vaimbozivana kare
Ko kana maimbozivana muri pwere mukangoerekana masangana mune nguva yokutaudzana, Wanei nyaya hadziperi, moyo bvuu kufara nokusangana kwawaita nomunhu uyu. Kutohwa kusununguka  chaizvo kunge wange unaye nguva yese yamanga musingatozivi kuti muri vapenyu here. Zvinoita here kuti chitima chamakamirira chikanonoka mukawedzera nyaya, kukazosviba mungarhojana here?
_____________________________
Masanganirane evanhu akasiyana siyana hatingamapedzi ese asi kungoti vanhu vanosangana vodanana zvisina hazvo kudzika asi wega unohwa kuti apa pangangoita rudo rukuru nomunhu wandasangana naye uyu. Uye paanokuudza kuti haana musikana uye ari kutotsvakawo musikana unokwanisa kuona kuti ari kutaura chokwadi.

Nyaya tatinoda kuzoongorora iyi ndeyokuti zvinoita here kuti murhojane musi iwoyo kana mangwa kana vhiki iyoyo kana inouya, tiri pakubvunzira kuti iwe uri kuda kuti mukomana uyu aite mukomana wako? Zvinoita here? Kurhojana naye kunowedzera here kana kuderedza kuti azoda kuita mukomana wako.

Ngatione pachivanhu zvinoitika pakati pevakdzi nevarume. Parudzi gwedu mukadzi anoonekwa somunhu anofanira kuzvidzivirira panyaya dzokuingoiswa iswa nevarume. Varumewo tingati vakomana vari kutsvaka musikana wekuroora, vanhu vane tsika dzakaipa zvokuti pamwe akafunga kuda kuziva kuti uri munhu anokwirika nyore here, anokwanisa kukukwezva kwezva kusvika aona paumire ozokusiya wakadaro oyu uri munhu kwaye nokuti waramba kuiswa. Zvoreva kuti iye kuisa ange asingatodi asi aida kuona paumire iwe.

Kana iye achikuTESITA kudai iwe ukafunga kuti zviri nani ndibvume kuti aondida, watozvikanganisira nyaya yako. Chero ange asingadi kuvata newe, kuti amboti bvisa bhurugwa agozoramba iwe watobvisa bhurugwa hazvichaiti. Vasikana vakawandisa vakavatwa navo nomukomana asingatodi kuvata navo. Kuva ipapo anotanga kufunga nezvekuti heee uri mhandara here, hee wakavata nevarume vangani hee uri nyore kukwira kureva kuti chero murume ada kuvata newe haanetseki.

Kusiyana kwevarume:
Kozoitazve murume anoti mava panyaya yokuvatana anoona kuti shuwa musikana uyu munhu andangosanganawo naye asi ndomuda. Anokwanisa kukubvunzurudza kuti unofungei, pamwe ombozama kuita jendirimani asi nokuti mavata muROOM imwe , zvonetsa kukurega uchivata hako hope. Iwewo kana uri munhu akatsvangamuka, hazviiti kuti ubatwe nehope iye asati atanga kuridza magwiriri akasimba. Unrnge uchitotya tozobatwa pakati peusiku.

Zvinokwanisika kuti murume akusiye wakadaro usiku hwese wozoti makuseni otanga kudembademba kuti muitire tsitsi dzokumubvisira bhurugwa. Kune vamwe vakazorhojewa ava mangwana vamosangana ne jendirimani aunoona wega kuti shuwa amokupa rukudzo usiku hwese.


Koitazve murume anototi dzawiri muchindigwana. Kungovhara mukova ototanga kutaura nezvokuti dai wavata pamubhedha naye kuti asagwadziwa mbabhu parupasa.

Koita umwe anokuudza kuti anokuda zvokuti wega unongoona kuti fungwa dzabva mumusoro dzave uko kukamusoro.

Siyano yevakadzi pachimiro:
Kuvanhukadzi, kana ukabvisira murume wawasangana naye musi iwoyo bhurugwa, hazviiti kuti akurhoje agopedza agozofunga kuti uri munhu akakodzera kuroora. Anotobva ipapo otora foni yake oenda pa WhatsApp otanga kutumisa shamwari dzake gwaro rokuti awana hure rakanaka zvokuti dhuu. Haaudzi mai vake and hazvanzi dzake kuti ava nomusikana waanoda kuroora. Kuti aroore musikana wakadai pane chimwe chinhu chikuru chinenga chazoitika. Chero musikana akabata mimba musi uyu, murume uyu anomira padare rasabhuku kuramba mimba iyoyo pasina DNA pamwana.

Awa ndiwo mafungire evarume mhomho yese. Asi vese varume ivavo mhomho yese iyi vakafunga chete bhurugwa remusikana uyu pane mukana wekumuisa,  vanotora nguva kudembademba kuti ribviswe vaise asi mumoyo mavo vachiziva kuti kungopedza kuisa nyaya yatopera. Kana avata kumba kwemurume akadai murume anotokumukira nepakati peusiku asi usafunga kuti mome youmai ichamuka ipapo.

Kune hando nhatu chete dzevanhukadzi dzinoonekwa pakadai. Uyo anoramba kuiswa zvachose, nouyo anobvuma kuiswa asiiwa akadaro, kozoitawo uyo anoramba asi wobatwa chibharo. Pano tati vechibharohavasi munyaya yedu nokuti ndevekumapurisa.

Pavaviri vedu ava uyo aramba zvachose ndiye anokwanisa kuzobvisigwa mombe youmai. Ifungwa dzavarume dzakasiyana nedzevakadzi pakufunga.

Kubvuma kuiswa hazvirevi kuti uri hure uye kuramba hazvirevi kuti hausi hure. Pae zvikonzero zvakawanda zvinokuita ubvume kana kuti urambe. Hakuna anokubvunza chikonzero chako kana wabvuma. Kana warama unokwanisa kubvunzwa asi nguva chaiyo yokutsanangura unenge usina. Kana murume amira chombo kazhinji haachina zheve dzokuterera zvaunotaura.

Zvinoita here?
Saka zvinoita here kuti tiwane vamwe vakasangana ndokurhojana musi umwe chete vakatozoroorana?

Sokuona kwangu ukamoramba kuiswa kwenguva refu, asi murume akazokwanisa kukuisa uchiita sokuramba asi uchitaridzawo kuti haasi kukubata chibharo. ozoti akuisa wanikwei uri mhandara. zvingakwanisika kuti afunge kuti kubvuma kwawaita kushaya Experience yokuramba. Pakadai kune varume vashoma vangakwabisa kukufungira kukuroora. Zvikuru kana ukabata mimba. Chinonetsa ndechokuti umhandara chinhu chinonetsa kutsanangurira murume. Kune varume vanofunga kuti kuva mhandara zvoreva kuti chombo hachipindi, kana kuti panofanira kubuda ropa.


________________________________________________
Tiri kuenderera mberi.

Fanai kumbotaurawo tihwe. Varumwewo tiudzei mafungire enyu pamusikana anobvuma musi wekutanga kusangana.

Thursday, 29 September 2016

Kuhwa vamwe vachirhojana.

"Maichibwe, ndiudzeiwo zvokuita. Pandinogara pane nyaya yokuti ndinogaronzwa vamwewo vanogarapo vachivatana zvinova zvinondikanganisa kufunga. Ndakawana ROOM yokubhadhara RENT paFlat yemurume nomukadzi vachiri vechidiki chose. Late 20s. Bedroom yavo iri next kune yangu zvokuti ndinonzwa Everythin zvavanoita. Everyday, even ndikakasira kurara ndinomutswa nekuvatana kwavo. Ndava ne two months ndiripo asi hazvisi kujairika. Pane zvandingaita here kuti vasangogaroita noise pachiito chavo ichi? Ndinoona kuti ndave kuwedzera nyaya yechijaya maoko.
"
Magarire edu emazuvano mumadhorobha, zvikuru pakushaika kwedzimba dzakakodzererna nemari dzatinotambira, haaenderani nezvaaiitika kare zvainge zvakarongwa zvichienderana nokuchengetedza unhu hwevanhu. Mazuvano unongoti ipapo pawakwana kuti uwane pokuvata wotovatapo. Kune vanhu vechidiki vakawanda chose vari kugara nehama dzavo mumadhorobha, hama dzisina chaipo pokuti vagare. Zvadaro magarire acho haaenderani nokuchengetedza unhu. 

Munhu ava munhu mukuru zvokukwanisa kubhadharira imba yokugara anofanira kukwanisa kuti kana oda hake kutandavara makumbo mumba yaabhadharira akwanise pasina zvinomudzivaidza fungwa. Asi tinoona kuti kune vakawanda vabva zera vanowana dzimba dzisina kodzero iyoyo.

Kune dzinodai:
1 Unohwa varidzi vemba kana kuti vamwewo vanobhadhara mari vacho vatana nokuda kwekuti imba haina kupera kuvakwa isati yava nezvimwe zvezvinoti 
·         Ceiling
·         Mikova isna magonhi
·         Dzimba dzomukati dzisati dzapatsanugwa zvakakwana.
·         Midhuri isina PLASTER kana pendhi.
·         Dzimba dzakanyanyobatana zvokuti unohwa zviri seri (maFLAT)
·         Dzimba dzakadurikidzana zvokuti unohwa zviri kubva pasi kana kumusoro (maFLAT)
·         Dzimba dzakavakwa nemarata (zvitangwena)

Pakadai unohwa zvese zvinoitika muimba yese. Kana varidzi vemba vachigarapo unovahwa, wohwa vamwe vese vanogarapo vakaroorana. Hapana zvaunokwanisa kuita zvinobatsira upenyu hwako.  Asi kana waziva kuti ndizvo zviri kuitika, unokwanisa kundotenda ma EAR PLUG wovata wakamapfekera muzheve kuti usahwa zviri kuitika. Chinongozonetsa ndechokuti kana mumba mukapinda mbavha kana kuti mhuka (savaya vanogara kuma PLOTS) hauzoihwi saka panenge pava ne SECURITY ISSUE.

2 Unohwa vamwe vachitukana kana kupopotedzana zvinofanira kuva zvakafukidzwa nematenga edzimba. Izvi hazvina kunaka kwauri kana kuti kwavari ivavo vanopokana. Nyaya dzemuchato dzinofanira kugara dziri nyaya dzomuchato dzakavanda. 

Tichiongorora nyaya yokuhwa vamwe vachirhojana tinoona kuti inokonzeresa zemo pavanhu vakawanda zvokuti kupiwa zemo zuva nezuva iwe usina wekuripedza naye zvinoshungurudza. Pasina izvozvo chinhu chinosvodesa mese vaiti nomutereri. Zvadaro unozoshaya rukudzo kuvanhu ava,  Kuhwa mukadzi wako achichemerera chinhu chinofadza varume vedu chose asi kuhwa mukadzi weumwe munhu achichemerera kunofanisa kushungurudza vatereri vese uye kubvisa chimiro chevaiti.

Asizve muviri wemunhu haukwanisi kumirira kuti pokugara patange pagadzigwa zvakanaka kuti muzorhojana saka vaya varhojani zvinenge zvichitovanetsawo kuti voita sei kuti vasahwikwa. Unoona kuti pamwe vanomirira kusvika vofuna kuti munhu wese avata vozotanga kuchemererana vokumutsa vosaziva kuti wavahwa.

Pamwe kana murume achiziva basa unotohwa kurhojana kwavo kwenguva refu chose wozohwa murume okuma kuma woziva kuti  vava kuzovata iwewo wozowana hope. Haisi nyaya ine utano kumutereri nokuti unokwanisa kutsamwiswa nekumiswa kwawaitiswa chombo kana kunyoroveswa chitubu panyaya isiri yako.

Tinoonazve vamwe vezera diki vanogara pahama mumadhorobha vanovatiswa pasi pemubhedha une vakaroorana. Nyaya iyi inonetsa chose nokuti chero vakaita sei kuti usazvihwa unongozvihwa chete. Iwe ndiwe unotozonyebera kuti uvete kuti vasasvodeswa nenyaya yeamusha wavo.

Zvimwe zvokuita pakadai ndezvokuti kana ukaona varipo vese, vaudze kuti uchambonoona shamwari uye unodzoka nguvai kuti vawane mukana wekurhojana usipo. Kana uchikwanisa kuvata kumba kweshamwari mamwe mazuva, vatako.

Koitazve nyaya yokuvhenganisa vakomana nevasikana muimba imwe chete kuti  vese vawane pokuvata. Munoti mavhenganiswa kudaro mese mohwa vakuru vaya vachirhojana. Mese moitiswa zemo asi mese musina zvokuita naro. Kana vasikana nevakomana vari muimba imwe chete vasina ukama chaihwo, panokwanisa kunetsa. Sokuti  vamwe ihama dzomukadzi vamwe ihama dzomurume, pasina zvinorambidza kuti vadanane,  panoita nyaya inonetsa asi isiri mhosva yevanhu vechidiki ava.

Koitazve nyaya yokuti munogara muimba imwe chete asi unongozohwa zviitwa zverhoji kana ukabuda uchienda kunogeza kana kuti kuchimbizi iri ngari ye CORRIDOR.  Pakadai ita zvokukasira kuita zvekugeza nokuenda kuchimbuzi nguva ichipo kuti vazive kuti vamwe vavata kana kuti vazvivharira mudzimba dzavo nguva yokuti.

Koitazve musi unoti munhu anochigara asina wekuvata naye ouya kumba nemukomana/musikana wohwa zviitiko panosigara pakanyarara. Pakadai unokwanisa kusatovata zvachose nokuti vanovata usiku hwese vachingoti napo napo vochemedzana, iri ngari yokusagara vese.

Kare taimbogara kumaFLAT tichangoroorana. Kwaiti pamwe takagara tichiita nyaya wotanga kuhwa kutsvitsvinya komubhedha weveFLAT repamusoro, koita maminitsi kana maviri wohwa mukadzi otanga kuchemerera. Chero ukazama kusazviterera, kana zvatanga ukaziva zviri kuitika, fungwa inotanga kufunga vanhu vaviri vasina hembhe uye kuti mukadzi akavhura murume ari mukati ari kukoira. Kuchemerera kunakigwa nazvo. Hapana chaunokwanisa kuita kuti usazvihwa.  Kana fungwa yatotanga kufunga zverhoji  kuzasi kotonyorova. Kana uri wega pakadaro ungaita sei? Unotanga uchanotsvaka DRINK kukicheni asi fungwa yerhoji hapana kwainoenda kusvika waigadzirisa.

Saka tingadii pakugara kwakadai?
Chokutanga ita taudzano nevanhu vawakagarisana navo kuti vahwisisa tsika dzako. Zvadaro garovaudza kwauri kuenda, uye vape nhambha dzako dzefoni kuti vakwanise kufonerana newe. Kana uri kuzhe, vaudze kwauri vazive kuti pamba panani uye kusvika nguvai. Zvikafamba zvakanaka unozopinda vapedza kuvatana. Vanhu vakachenjera vanoronga kuvatana nguva dzamafuramhepo kusina vanhu.

Kana uchibuda ita zvokubvunza kuti “Pane chamuri kuda here kumagirosa nokuti ndiri kupfuura neko ndichinoona shamwari yangu anogara nechoko?” izvi zvinoreva kuti uchaita kanguva uriko, saka vane nguva yokuita zvavanoda.

Kana ukanovakasha, tumira TEXT uriko kuti “Sori ndiri kunonoka saka kana ndopinda musavhunduka, uye musashaya hope.”  Zvinovapa nguva yokuita zviitwa zvavo usati wadzoka.

Kana une mota inohwikwa kana kuti gedhe repamba richiita ruzha, hwikwa uchipinda, zvadaro imboti mirei kuti kana vange vachitoita vanyarare paunopinda. Usatya kuhwikwa uchipinda muimba yako yokuvata nokuti kana wapinda vamwe vese vanobva vafunga kuti pane zvavanokwanisa kuita usingazvihwi.

Unokwanisazve kuita tsika yokuoneka kana wonovata. Udza vamwe kuti kwasvina toonana mangwana. Chizvivharira mumba mako uzame kuvata. Asi inyaya inonetsa vanhu vakawandisa nokuti pamwe chokuita chaicho hapana chinoshanda. Nokuwanda kwevanhu mumadhorobha, nyaya dzakadai dziri kutowedzera saka ngatiwane maitire atingaita kuti tikwanise kugarisana tichiziva kuti 

Hazvina kukodzera kuti tihwikwe nevamwe tichirhojana
Hazvikwanisiki kuti tigarisane muma tisingarhojani

Saka kugarisana kunonetsa. 

Pamusha une zvakadai kana uchikwanisa kuwana ma EAR PLUG gara unawo mumba uchimashandisa kuti usakanganiswa hope. 

Tiudzeiwo vanazvo kuti munozviita sei.


Udzai Vamwe!!!!!!!!!!!

Kuchemerera
kukoirana