Monday, 14 August 2017

Kugeza wapedza kuiswa

Pavhiki nhatu dzakapera pene vakawanda chose vari kubvunza nenyaya yokugeza kana wapedza kuiswa nomurume. Iyi inyaya inonetsa kutsanangura nokuti umwe noumwe ane maitire ake zvichibva nokuti anoona sei nyaya yokuisana. Varumewo vene maonere avo panyaya iyi.  saka ndati ndimbotaura zvishomashoma pairi. Inyaya isingataugwi nevakawanda. Kana shamwari yako chaiyo yepamoyo haambokuudzi zvokuita wapedza kuiswa, nokuti iyewo ane maitire ake aasina kuudzwa nomunhu. Tinoudzana nyaya dzokuti Murume haasi kuda kuvata neni mazuvano, Murume haasi kumira chombo mazuvano, Muazuvano ndogara ndichida/ndisingadi kuiswa. Asi vashomanana vanoudza zvokuita pakupedza kuiswa. Unongofanira kuziva wega hameno kuti sei.


Kana mukavatana nomurume wako (asiri wako chihure) murume anokupa urume mukati mechitubu chako. Kazhinji ndipo panoperera kuisana kwenyu nokuti chombo chake chinobva chabatwa nehope. Kubva ipapo humwe urume hunovhinza. Humwe hunosara mukati hugogaramo mazuva anoita mana (4days) huchikwanisa kukuitisa mimba panguva iyoyi. Hunosara mukati ndihwo uzhinji kupfuura kunobuda. Saka kana uchifunga kuti urume itsvina hwisisa kuti uzere nahwo mukati mako. Chinhu chinotofadza munhukadzi wese kuziva kuti apiwa urume. Kungozopfeka makondomu ndizvo hazvo zvezvigwere nemimba asi chokwadi ndechokuti urume tenge tichihuda kuhugamuchira uye kuti murume ahubudisire mukati, hwakawanda.

Zvemazuva mana zvoreva kuti unokwanisa kuiswa kutanga kwevhiki ugozobata mimba kupera kwevhiki. Hatisi tega takadaro, mhuka zhinji chose dzinochengeta urume hwevarume vadzo kwenguva refu. Huku chaiyo inokwanisa kuiswa kamwe chete igokandira mazai gumi nemashanu, rimwe pazuva, ese agokwanisa kuita zvikukwana.

Hwisisa kuti murume anobudisa urume uye mukadzi anonyorova zvokukwanisa kueredza saka tikabatanidza mese zvinoonekwa kuti panowanikwa kunyorova kwakawanda uye zvese zvinosarira pamukadzi. Murume anongokwanisa kuita CREAM yemukadzi pachombo nepachoya asi haanyanyi kunyorova somukadzi. Unokwanisazve kudikitira kana kubuda furo jena zvichibva nenguva yako yokumwedzi. Mapedza kuisana unofanira kuva ne PLAN yokuita kuti iwe uhwe uri munhu akachena. Asizve unofanira kuva nenguva yokugumbatirana nomurume wako kuti murame muri pamwe chete mufungwa.

Kana muchiri vechidiki, (makore ari pasi pe 35, vamwe varume vane utano hwakanaka vanopfuura kumakore 50 vachingoda kuisana kaviri pazuva) munokwanisa kuisana futi pasina kupera nguva refu saka unofanira kuti pachinhano chokuti pamberi pako pange pari FRESH zvokuti murume akatangazve kutambapo nemaoko pange pakanaka kumuwedzera zemo. Iwewo unenge uchitoda kuiswa kupfuura murume kuda kwake kukuisa. Kuisana hakuperi mumba mune vanhu vaviri vanodanana. Nguva nokumira kwechombo chete ndizvo zvinhu zviviri zvinoregesa. Dai zvisizvo waitouraya murume wako nechiuno.

Kuisana kunonaka chose asi basa rokuisana  harisi rokunakirana. Basa nderokupanana urume nokuitisana mima kuti rudzi rurambe ruripo panyika. Kunaka uko inongori INCENTIVE kana kuti chinhu chinokurudzira kuti muisane. Nyaya iri pano ndeyemaonere eurume huya hunozovhinza huchiuda. Murume kana ana utano hwakanaka anogadzira urume hwakawanda kupfuura hunodiwa pakuisana nokuita mimba. Urume hune mhodzi dzakawanda chose zvokuti hunokwanisa kuzvarisa vakadzi vanopfuura 40 million -1.2 billion pese paanovata newe. Chifunga izvozvo. Kupiwa mhodzi (sperm) dzinopfuura 40 million asi dziri pasi pe 1.2 Billion muurume (semen) hwaanokupa maisana kamwe chete. Asi kunongodiwa mhodzi imwe chete kuti uite mimba. Pamwe mbiri kana wazoita mapatya asina kufanana.

Saka kuti humwe urume huude hapana chakaipa nokuti mangwana acho uchaiswa futi ugopiwa humwe urume. Kana uri munhu ane utano, murume wako ane utano, munokwanisa kuisana pamwe kaviri kana katatu pazuva.

Mubvunzo wekugeza uyu unobva pakuona urume huya hunovhinza sechinhu chine tsvina. Vanhu vava vanhu vakuru (Kuma 50 kana kupfuura) vakadzidziswa naana tete kuti kana waiswa, unofanira kupukuta chombo chemurume, wadaro wozvipukutawo, mozovata henyu hope dzenyu.  Sokuona kwangu ne EXPERIENCE yangu yokuisana, kana mukapedza kuisana, zemo rikapera toti watundawo sezvaita murume, kana kuti waguta hako chero usina kutunda, muviri unosununguka. Zvadaro unotohwa kuerera kweurume huchivhinza muchituu. Kazhinji hazviiti kuti usapukuta nokuti hunoerera zvishomanana kwenguva yaunoda kubatwa nehope. Saka REACTION ndeyokupukuta kana kuisa kamucheka pakati pemakumbo.

Kana mashandisa kondhomu hazvirevi kuti hapana chiripo. Mukadzi ega anoeredza kunyorova. Koitazve kuti makondhomu akawanda ane LUBE yekuti zvasagwadza.
Koitazve kuti iro kondhomu racho rinoda kuraswa. Pamwe ndiwe unorasa pamwe murume anobvisa ega orasa.

Koita avo vanoda zvokugeza. hapana chakaipa kana kuti chakanaka pakugeza. Anongori maitire evanoda kugeza. Hazvinei ne utsanana nokuti urume hwemurume wako haisi tsvina. Dzinongori mhodzi dzeupenyu dzaunopiwa. Kune vakadzi vanoti apedza kuiswa osimuka ondogeza. Ini sokuona kwangu nePATERN yemumba medu yokuisana, ndoona sokuti hazviiti, nokuti tikaita hope tinokwanisazve kuisana pakati peusiku. Hino kuti pese pataisana ndigomuka ndichinogeza, hazviiti.  Ini maonere angu mukaisana pakunovata, ukapukuta ukabatwa nehope wakagumbatirana nomurume wako, murume akapepuka akamira chombo, kana achida kupinza ngaapinze. Maitikire ekuvata ndeekuti munoshanyarik mese muri kuhope zvkuti kuisana hakunetsi.

Vamwe vanoenda kunovata nechidhishi chine mvura, kuti vasimuke vapedza kuiswa votonona padhishi paya vogeza chitubu. Ini ndoona sokuti hazviregesi urume kurama huchivhinza. Kana wanatsoiswa unokwanisa kuvhinza kwekanguva. Vamwewo vanomuka voenza kuBATHROOM vonogeza nemvura yakawanda. Zviri kwavari nemaitire avo. Hapana chakaipa.

Urume hwakanaka chose mukati mechitubu. Kana hukavhinza hunobhowa (asi zvinofadza kuziva kuti wawanzigwa). nokuti unenge usiri COMFORTABLE nahwo. Kana murume wako ari munhu anomwa mvura yakawanda, anoti pese pamunoisana anokupa gusvi reurume, kureva kuti hunovhinza hunowandawo. Ndipo panoita nyaya yokuti unofanira kuwana zvokuita pega pega pamunoisana. Kana ari murume asingahwisisi kuti utano hunobva pamvura, anokwanisa kukupa ushomanana zvoita nani pakuvhinza. Vakadzi vazhinji chose vanofarira murume ane urume hwakawanda. Pano ndinogarobvunzwa nenyaya dzevarume vane urume ushoma richionekwa sedambudziko, izvo bodo, mhodzi ndinenge dzakangowanda zvakafanana asi urume huri ushoma. Kuzvarisa kwakangofanana.

 (Varume rerusai kufunganya kwevakadzi venyu. Imwai mvura urume huwande kuti asafunga kuti wamborhoja mvana yemuraini Mukadzi  anofanira kuziva kuti avhinza urume uzhinji. Rega riite dambudziko rake. Iwe mupe urume hwakawanda chete wakanyarara. Zvinopa manyawi okuziva kuti murume wangu anakigwa nokundirhoja. Ko wavatirei naye kana usina hanya nokuti afarewo pazviri? )

Pano ndiri kuti geza hako kana uchida kugeza asi hwisisa kuti hauvati hope dzakanaka kana une murume ane tsika yokukuisa muri kuhope, nokuti pamwe unoiswa futi kuma 1 am, wozoiswazve kuma 5 am. zvino ungavata uchingomuka uchinogeza here? Isu vamwe tozogeza kwaedza, pakumuka. Usiku kungopukuta paunopedza kuiswa, woti mirei, wopukuta futi, Wobatwa nehope. Ukaiswa kuhope pamwe unenge une hope zvokuti mukapedza pamwe hautombofakanyiki uchitsvaka matawero.pamwe unongoisa tawero pakati pemakumbo wotovata futi. Pamwe hautopepuki unoita seuri kurota uchiiswa izvo uri kutoiswa czvechokwadi, womuka zvidya zvakachena urume hwakavhinza.

Kana une murume anongoda zvokuisana kamwe pazuva kana pavhiki, unokwanisa kuti maisana wonogeza. Kune vane varume vachiri kuda zvinhu, ungaita seunogara mu BATHROOM.

Hwisisazve kutu urume hauna HYGENE ISSUE. Unokwanisa kuita ATTITUDE pazviri kufunga kuti pane chigwere chaungabata kana ukasageza izvo bodo hapane. Kune zvigwere zvakaita saana CYSTITIS zvinozikamwa kuti zvinobva pakuisana kwakawandisa, asi damudziko riri pakukweshana mukati muchiisana zvinova zvinokuvatsa ganda romukati zvopedzisira maBACTERIA opindapo. Hausi urume hunoitisa. Zvinokwanisazve kuitiswa nokusahwisisa kuti kupisika kunofanira kuitwa uchibva mberi uchienda shure.  Utsanana hwemurume ndihwo hunokwanisa kukupa maBacteria. Uye iwewo kusamwa mvura yakawanda. Hazvinei nokugeza wapedza kuiswa.

Saka gezai vanoda kugeza. pukutai vanoda kupukuta. Hachisi chinhu chokuti tese ngatidai kanakuti ngatiite izvi kana izvo nokuti hapana zvakaipa zvingaitika zvichiti nokuti pane chamusina kuita. Umwe noumwe ngaaite zvaanoda. Varume vakawanda havana basa nokuti wageza here kana kwete. Chake kupedza zemo chete. Asi kune vashoma vanoona sokuti kuti akupa urume wokasira kugeza, zvinoreva kuti unofunga kuti akupa tsvina, zvovashungurudza. Koitazve vamwe vasingafariri urume hwavo zvokuti ukasageza anoona sokuti une tsvina. Uwe hwisisa murume wako kuti anofungei pazviri. Kana uchidawo kumutsanangurira mafungire ako tsanangura muwirirane.

Hwisisazve kuti kune vakadzi vakawandisa vanozora urume kumeso kuita gana ritsetseke zvokuti vanotokurudzira varume vavo kuti pakuisana murume abudise chomo kana oda kutunda, odiridzira urume padumbu kuti mukadzi agozora.  Koitazve vakadzi vanosveta chomo chomurume kusvika abudisa urume mumuromo memukadzi, pamwe ominya pamwe osvipa. Mukadzi akadai haangaiti nyaya nourume kuti asimuke ageze apedza kuiswa. Tese tine ATTITUDE dzakasiyana paurume asi haumbooni vanhu vachienda kuzvipatara vachigwariswa nemaitire avo pakuiswa. Iswa waasununguka. Geza wakasungunguka. Rega kugeza wakasununguka. Pukuta wakasununguka.

Hwisisazve kuti pakugeza usaisa mvura mukati mechitubu. Geza kuzhe nesipo chete.

Asi tese ngatihwisise kuti pamuheda pokuvata ngapagare pane utsanana. Hazviiti kupedza vhiki yese uchingovhinzira pamachira anmwewo. Wadzira tawero hombe pakati pemubhedha wofuma uchirivisa uchiisa rime kana mamoisana usiku ukavhinzirapo.

Varumewo vene tsika yokuta apedza kukupa urume akabatwa nehope, anoramba achivhinza urume hunokwanisa kuva pamachira. Pukuta murume kaviri musati mabatwa nehope. Pachivanhu pedu mukadzi anopukuta chombo chomurume. Kana musina tsika iyi, ipa murume chokupukutisa azvipukute. Asi zviri nani kujairira kubatabata chombo chomurume wako sezvaanokubatabata pamberi iwe. Kana muvete murume avete akakufuratira, gumbatira murume wako uise ruoko pachombo chake avete kana kuti akasvinura muchiita nyaya. Zvinokurudzira kuitisana zemo nokugaroisana.

Saka hezvino zvinokwanisa kuitwa


Vakadzi
Varume 
Fanogadzirira pokuisirana uchiziva kuti pakunovata munotanga maisana mozovata. Kana muchishandisa makondhomu tarisa pamunomachengetera uone kuti achirimo here akawanda. 
Wadzira tawero hombe nechepakati pemubhedha. Gara unematawero kana zvimwe zvokupukutisaGarotaridza mukadzi kuti unofarira kuisana zuva rimwe nerimwe. Gara wamupa mood yekuisana nguva ichipo kwete kungozoti monovata woda kumupa zemo. Zemo rechikadzi rinonoka kuuya. 
Ipa murume mvura yokugeza kana kumuudza kuti ngaachienda kushower, kana kumuti hendhei kushowerHwisisa kuti unofanira kugeza musati mandovata. 
Rega murume akugezese musana wokupopomesa sipo wokugeza. Kana kungokuona uchigeza muchiita nyaya. Itawo nyaya dzakarerekera pakupa mukadzi manyawi sokuratidza kufara nezvaabika, kana kuterera zvaaswera achiita pamba kana kubasa
Kusimuka wondogezaKutevera mukadzi kundogeza mese. Funga zvokuita nekondhomu kana marishandisa. 
 Kupukuta murume netawero nyoro, 
Kzvipukuta wopawo murume chokupukutisa ozvipukutaZvipukute
 Kuisa chijira pakati pemakumbo wapedza kugeza kana kuzvipukuta
Kupfeka bhurugwa wapedza kuzgeza kana kuzvipukuta
Wona kuti wagadzirira kuisana kunotevera. Mabasa emunhukadzi haaperi. Usakomurena kuti zvinhu zvinoda kuitwa zvakawandisa. Uri munhukadzi, ita mabasa ako nomufaro. 

Hwisisazve kuuti mukadzi ndiye MANAGER wezvokuisana mumba. Ipa murume zemo pese pamunenguva yokuisana. Uye jaira kusiyanisa nguva, nemaitire pakuisana. Hwisisa kuti utsanana mumba ndiwe une RESPONSIBILITY pahwuri. Terera zvinotaugwa nomurume wako uye kurudzira murume kutaura akasununguka panyaya dzokuisana.

Chokupedzisira hwisisa kuti nyaya iyi inoshusha vanhu vokunyika dzese saka havasi vedu chete. Asi vanhu vakaroorana vega vanongozoitawo ROUTINE yavo pazviri. Kana uri munhu anoeredza zvakawanda uye ukazoitawo murume anobudisa urume hwakawanda. Munongohwisisana makadaro maitire anokufadzai.UDZAI VAMWE!!!!!
Friday, 11 August 2017

Mafambire erudo gwevakaroorana

Vanhu vanoroorana nemitovo yakasiyana siyana zvichibva nokuti vanhu vakaita sei. Mumagarire edu isu vanhu veChikaranga munhu kuti hahi ava mukadzi wemunhu anenge abva panyaya yakaitaseidzi:

1 Kunyengwa, wobvisiswa bhurugwa, wopiwa mimba mukomana asati afunga zvokuroorana, wotizira mukomana kumufosa kuti akuroore.

2 Kutizira usina mimba iri ngari yokuti unofunga kuti mukomana akunonokera. Unomuda asi iye haakudi.

3 Kudanana kwevanhu vepamusika, kunoita mugare mese muchibika mapoto zvisina ane hanya kuti zvichaita vhiki ngani kana mwedzi mingani kana makore mangani makadaro.

4 Mukomana nemhuri yake vanouya vokumira vorooreswa, votora mukadzi wavo voenda naye mese muchidanana.

Uyu mutovo wekupedzisira uyu ndiye watinofungira kuti vese mukadzi nomurume vanotangira parudo, voroorana vese vane rudo, voronga nyaya dzavo murudo. Avo vamwe kazhinji vanotanga muchato wavo vane matambudziko akawanda, iri ngari yokuti Havana kunge vachibvumirana kuti nguva yokuroorana yakwana. Kune vasikana vanoona sokuti kuvhurira murume makumbo asiri murume wako, zvoreva kuti anofanira kubvuma kuva murume wako kana mapedza kuvatana. Asi handizvo.

Kuroorana chinhu chinofanira kubvumiranwa. Nyaya ngaitangire apo pokuti hakuna musikana anoita mimba asingadi kuita mimba, zvikuru mazuvano. Chokutanga kana usina kubatwa chibharo, unofanira kuronga nomukomana wako kuti motanga kuisana riini. Pakuronga apa mofanoenda kumaTEST mese monoudza STATUS dzenyu mese motaridzana. Mobvumirana kuti mese muri vanhu vakakodzera kuisana pauviri hwenyu.

Mabvumirana kuti munokwanisa kuisana, mobvumirana kuti mese munoda kugutsana zvokuti hamuzodi zvokufambafamba. Ipapa ndipo pamunotaurirana kuti mimba muchadzivirira sei.
1 Musikana anokwanisa kumwa mapiritsi
2 Musikana anokwanisa kubaiwa jekiseni reDepo
3 Musikana anokwanisa kuiswa IMPLANT
4 Musikana anokwanisa kushandisa COIL
5 Musikana anokwanisa shandisa Femidom
6 Mukomana anokwanisa kushandisa makondhomu.
7 Mukadzi anokwanisa kundopiwa mapiritsi anohi MORNING AFTER kana kondhomu rabvaruka kana kuti mukomana amutundira urume zvisingafungigwi, sokuti muvete hope. MORNING AFTER inopiwa kusvika pama HOUR 72 kubva pamakaisana. Tichiongorora magarire edu tinoona kuti hakuna munhu anogara kure nevarapi zvokuti anopedza 72 HOURS ari muzhira yokufamba achienda kuvarapi.

8 Zvokuvhomora chombo murume oda kutunda hazvishandi saka ngatisataura nezvazvo.

Tinoona chose chose kuti kuti ubate mimba usingadi kubata mimba hazviiti zvachose.  Vasikana vakawandisa vanoita mimba kuri kuzama kufosa mukomana kuti amuroore nokuda kwemwana. Hino kana mukomana agara asingadi muchato asi ari munhu anongonakigwa nokuisana kwenyu, zvoreva kuti muchapanana kunyunyuta kwakawanda kwenguva refu muri mese.

Pano toda kutarisa vanoroorana murudo chete kuti michato yavo iri STABLE zvakadii. Zvinozikamwa kuti chero mune rudo gwakadii, panombosvika imwe nguva yamunotadza kunatsova panzvimbo imwe chete. Munopedzisira umwe noumwe achiita zviitwa zvake ega muchingonosangana pakunovata zvisisinei nerudo asi zvangori HABIT kana kuti kujairirana. Munokwanisazve kusatombofunga nezverudo gwenyu asi kungova vanhu vanogara mumba imwe chete.

Pakutarisa maitikire enyaya dzemudzimba, zvinotaridzika kuti vanhu vaviri vakaroorana zviri zverudo, kwete zvokuforesedza kuva pakumitisana, rudo gwavo gunosvika pakuneta vose voshaya EXCITEMENT pamuchato wavo. Panguva iyoyo vanokwanisa kuhurirana kana kurambana, zvisinei kuti vane vana here kana kwete. 

Nguva iyi inoonekwa kazhinji kubva pamakore manomwe ekroorana kusvika pamakore mapfumbamwe. Kunetsana nokushungurudzana kunoramba kuripo kusvika pamakore gumi nematatu. 

Kana mukazopfuura makore awa muchiri mese, zvinokwanisika kuti munojairirana pamaitire enyu zvokuti kana kuvimbana munokwanisa kuvimbanazve sezvamaichiita pamakore manomwe okutanga aya amaiva norudo. Munokwanisazve kutodzokera parudo sakare. 

Apa tiri kuti DANGER ZONE yemichato inoonekwe pamakore 7-11 kubva pamakaroorana. Asi tinozoonazve nguva yakadai panobva mwana wekupedzisira pamusha achinzi ayaruka. Pamakore iwawa panguva inoti vakawanda vanopedzisira varambana.

Pano toda kumbotarisa zvimwe zvezvikonzero zvinokanganisa michato panguva iyi. Kana uri panguva iyi, tora nguva kuzama kuhwisisa kuti chii chiri kuitika muupenyu hwako ukasire kugadzirisa kana une dambudziko.

Zvino MANAGEMENT yemakore ekushushana awa anobva pa 7 achisvika pa 11inoda kugara mahwisisa kuti kushushana kunobva papi uye zvinoonekwa sei kuti kwavapo. 

Saka zvinotanga sei?

Tinotanga muchato wedu tichingori vaviri. Atention yese iri pamunhu umwe chete. Tikada kubika tese, kugeza tese, kuone TV tese, kubuda tomboenda kumafaro tese, kuvatana sharaude, etc. Zvese zvatinoita tinoita tiri vaviri. Fungwa dziri pamurume/mukadzi chete. Hapana chaunoda chaunoshaya kana umwe wako anacho.  
Napo napo mukadzi iota mimba. Moita nguva muchigadzirira mwana. Munonotenga zvinotengwa mese, moita nyaya dzomwana mofara nemimba yenyu muchiona ichikura. Murume anofarira kuti anogona kuisa mukadzi mimba. Mukadziwo anofarira kuti anogona kuita mimba. Chinhu chinofadza chose. Kana une mima murume wako anokubata zvakasiyana. Anokuitira zvakawanda kuita sokuti uri mugwere.  Kana kuisana kwenyu  kunosiyana. FOCUS yese yemurume iri pamukadzi nedumbu rake rine mwana. Focus yese yemukadzi iri pamurume ne ATTENTION yaari kupa mukadzi wake.  Kana vanhu ava vakasiiwa vari vega mumba mavo vanoita munhu umwe chete pauviri hwavo.

Nhamo yese inotanga mwana azvagwa. Mukadzi anoisa ATTENTION yese pamwana. Zvese zvinoitika mumba zvinoitika pamusoro pemwana. Mukadzi anogwadziwa nomuviri wake asi anorera mwana wake. Murume kazhinji anoona sokuti nyaya haichinei naye nokuti pamusha pave nomunhu anodiwa kupfuura iye. Kana mukadzi akasahwisisa kuti murume anodawo ATTENTION, zvinokwanisika kuti nyaya inochinja pasina kupera nguva mwana azvagwa. Zvino iye mukadzi apapa ane basa rakawandisa. Zvikuru kana ari ega sevemuDIASPORA.

Mwana paanongoti kurei kusvika makore maviri unoona mai vake vava neimwe mimba futi. Ipapo nyaya dzese dzakabuda pakuzvagwa kwemwana wekutanga dzichiripo, vowedzera nyaya yese. Hapana afunga nezverudo guya gwaivapo kare.  Munombowana kamufaro kwemwedzi yakati kuti asi mwana munhu anonetsa kuchengeta. Mai vemwana vanoriritira vana vavo uye vanoita mabasa akawanda avenge vasingaiti vasina vana. Murume anotangawo kuwedzera nguva yokushanda kuti mari iwande mumba nokuti pava nomwana.  Nyaya zhinji dzachinja dzava dzamhuri. Kare dzaiva pakati penyu.  Kuonana kwenyu kwave kushoma. Nyaya iyi ichaita makore yakadaro uye pasina anonatsoona kuti ndizvo zviripo

Kuzosvika makore manomwe, vaviri vaimbodanana vava kuti uyu zvake uyu zvake. Kubhowekana kunouya mumba nokuti kana uchifunga kuti haudiwi unokasira kuona usingatodiwi zveshuwa. Kushorana kana vanhu vasinga nguva yorudo hakushaikwi. Meso meso haanonoki. EXCITEMENT yese yaimbovapo pakati penyu yoita sokuti hapachina.
Isu tinogarokurudzira vakadzi kuti vahwisise nyaya iyi nokuti ndivo vanopiwa shaisano kana ikakanganisika. Asi chokwadi ndechokuti varumewo vanokwanisa kuzoerekana mukadzi amuhurirawo zvinova zvinosvodesa chose kuvarume vakawanda. Asi dai akagara ahwisisa kuti nyaya yemumba iri kuchinja dai akaita mazano okugadzirira mhuri yake kuti ive pamwe chete pakuchinja kweupenyu hwavo.

Kana mukadzi achishanda panguva iyi, STRESS yemumba inokwira chose. Kana muchigara kure nemhuri dzinokwanisa kubatsira munokwanisa kutsvaka vanhu vekubhadhara mari kuti aite mamwe mabasa emumba, asi zvinoreva kuti kushanda kunofanira kutowedzere kana kuti mari mumba inoshota. Hapana chinonakidza pakutapudzigwa mari mumba.

Saka todii?

Haisi nyaya yokubvunza kuti todii. Chikuru kungohwisisa kuti tinoda kuti michato yedu irambe yakasima. Zvimwe zvezvinouraya muchato zvinoitika nokuti hatizvihwisisi. Panguva yatareva iyi mumusha muri kuitika zvakawanda. Tinofanira kuhwisisa kuti zvinopa STRESS saka ngatibatsirane kurera mhuri dzedu nevarume vedu. Mai vemba, garai muchiziva kuti mhuri yenyu iri papi. Saimba riritira mhuri yako uchihwisisa kuti mukadzi wako mhunhuwo. Pane nguva dzaanoneta zvokuti anongoda kuvata. Kana ane mwana iwewo pota uchiti mwana akachema usiku womuka wonoona kuti chii chiri kunetsa.

Potawo uchibatsira mabasa emumba. Zvikuru kana mukadzi achishanda. Kungohwisisa nokupanana nguva yekuzorora chinhu chikuru. Kugaroudzana rudo nokuwana nguva yamunoti ndeyenyu zvinobatsira. 

Nhamo dzevakaroorana vasina rudo dzinokwanisa kuwedzera kupfuura vaiva norudo. Asi moyo wemunhu unokwanisa kudzidza kugamuchira zviri paari. Usafunga kuti uri nani pane munhu akatizira murume wake. Zvinokwanisika kuti iye ari nani. 

Zvimwe zvinhu zvinoderedzwa nokuzviziva. Pano taona kuti kunyika dzakawanda STRESS yemumba inoonekwe pamakore anobva pa 7 -11 kuva pamunoroorana. Tatarisa zvikonzero asi ziva kuti zvimwe zvezvikonzero hazvizikamwi. Unokwanisa kungohwa usisadi umwe wako chero pasina chaitika chinganzi chikonzero. Kujairira chaiko kunokwanisa kuita usamuda.  Kozotiwo zvimwe zvakaita seizvi


 1. Kugara kure nakure
 2. Kusadiwa nehama dzake
 3. Kubhowekana nemaitire amwe chete iwayo pakuvatana
 4. Kusada kudzidza nokuchinja mabasa
 5. Kusageza kwemurume/mukadzi
 6. Kusawhisisa nyaya yeDIET mumba, kukoresa kana kuondesa
 7. Kusabvumirana pakushandisa mari
 8. Kupokana panyaya dzechitendero (CHURCH)
 9. Mukadzi anofarira kuwirirana nemaPASTOR.
 10. Kupokana panyaya dzemishonga mishonga idzi.
 11. Kusada kuuya kumba kana wachaisa kubasa.
Dzese nyaya idzi dzinokwanisa kupokanisa vanhu nokukasira zvisinei kuti maita makore mangani makaroorana. Wednesday, 9 August 2017

Pakusangana nomukadzi weBOYFRIEND yako.

Kune vakadzi vakawandisa vanonyengwa vevarume vane mhuri vagotadza kuziva kuti murume ane mhuri, kusvika vapedza nguva refu vachidanana, vachivatana, vachiporomisana kuroorana, izvo murume ane mukadzi nechekare.  Nyaya dzakadai mazuvano dzawandisa nengari yokuti vanhu vava kufambafamba kunyika dzakawanda nemadhorobha akawanda kureva kuti vari kure nemhuri dzavo.

Pano toda kumboongorora nyaya yomusikana anozoziva kuti mukomana wake ane mhuri atombovatwa naye kakawanda achiudzwa nhema pane zviri kuitika. Unotamba sei nyaya yakadai kana ukazoziva kuti murume ane mukadzi wake zvechokwadi? Iwe somunhukadzi uchazvifambisa sei. Ko kana wange waronga upenyu hwako nomukomana uyu mufungwa? Ko kana une mimba yake?

Nicola akahwa foni yake ichitinhira ari pakati pemunamato kuchechi kwavo. Akamboirega ichitinhira sezvo pange asina anoihwa kuzhe kwake iye. Asi yakambomiri ndokutangazve ndokuramba ichitinhira kusvika aibudisa ndokutarisa kuti ndiani ari kufona. Paakaona kuti hapana zita raanoziva, akambozamazve kusaidavira asi yakaramba ichiti ikamira, yotangazve. Akabuda muchechi ndokudavira foni.

"Hello!"
"Hello, ndingataurawo na Nicola here? "
"Ndini Nicola, Ndiyani andiri kutaura naye?"
"Ndinonzi Tendai. Ndokumbirawo undibatsire. Ndawana zita rako nenumbha yako pafoni yeBoyfriend yangu. Handisi kuti munozivana kana kuti pane chakaipa asi ndiri kungoda kuziva kuti hapana chaari kuita chaasingafaniri kunge achiita. Please musanditsamwira kana kundipopotera. Ndiri kungodawo kuziva chete."
"Hoo, Uri kupiko Tendai? "
"Ndiri kuBirmingham."
"Ko mukomana wako aninzi ani.?
"Anonzi Cathbert Masimba. Unomuziva here. Kungoti ndaona kuti munogarotaudzana pa WhatsApp."
"Eh ndinomuziva. Kana uri paBirmingham apa ngatisangane titaurirane. Ndoona sokuti pane nyaya. Kana uchikwanisa ngatisangane. Ini ndiri kuCoventry. Zvinoita here tisangane masikati ano. Asi ngatisaudza Cathbert, nhaika? une mota here?  "
"Ndine mota asi handina Licence. Wava kundityisa. Unomuziva here Cathbert? Pamwe muri hama."
"Usatya hako. Ihama yangu saka rega tisangane ndikuudze zvimwe zvausingazivi. Saka chinditumira pokuti tisangane ndouyako ini kuma 4 masikati ano."

Vakasangana panotengeswa maTicket ezvitima pa Birmingham New Street Station. Nocola akatenga zvinwiwa ndokutsvaka pekugara naTendai kuti vatsanangurirane pane nyaya yavo. Tendai ange anyengwa ndokuita tsika yokuvata na Cathbert kaviri kana katatu paviki kwemwedzi mipfumamweyapfuura, iri ngari yokuti Cathbert anoshanda kuBirmingham achigara kuCoventry nomukadzi wake Nicola nevana vavo vaviri. Tendai haana kunge audzwa kuti mukomana wake ane mhuri, kusvika asangana nomukadzi wake pa Birmingham New Street Station akazvionera pamhuno sefodya. Mhosva chaiyo ange asina. Aitoriwo munhu akangokurukiwa nomurume uyu. Zvakatozobudawo kuti Tendai ange akweretwa mari ne Cathbert, inoita £2430 inova yakashandiswa kutenga mota iya yaaiti anayo asi haana Licence, uye kutenga chimota che £530 chinofamba na Nicola.

Tendai anofanira kuita sei?
Nicola anofanira kuita sei?

Nicola kugamuchira kwaakaita foni ya Tendai, munhu aihwisisa murume wake maitire ake nokuti kaiva kechipiri achibatwa pakuhura nevamwe vakadzi. Tingati mhosva yange iri pana Nicola nokuti akatombobata murume achihura, akamuregerera achifunga kuti zvichapera. Munhu ari pamuchato akatanga nyaya dzechihure, zvinonetsa chose chose kuti azoregera. Kana wafunga kumuregerera, regerera hako asi mumoyo mako ziva kuti achatoti ahure futi zvisinei kuti murume kana kuti mukadzi.

Pano nyaya iri pana Tendai ange aporomiswa muchato, kuti akasire kufunga kuti kuiswa kunovaka rudo. Ndosaka ange ava kungoti katatu pavhiki nomurume wemunhu, achifunga kuti awana murume. Zvakangozoitikawo kuti afunge kuti sei munhu ava munhu mukuru asingadi kuvata kumba kwake usiku hwese ndokukwanisa kuona foni yemurume, wanei mune nhambha dzevamwe vakadzi, nedzomukadzi wemuchato. Tendai akaita nguva yoda kusvika gore rese achishandiswa se DRIVE By Sex achitofunga kuti upenyu hwake hwava pari nani nokuti awana murume. Kuzoti murume wacho neEXPERIENCE yekufamba nevakadzi aihwisisa zvokuita. Pakuvatana achinatsoonawo kuti musikana aguta. Uku achitenga zvinotengwa achipa musikana, achitaridza rudo nokuronga nyaya youpenyu naye, asi dziri nhema nguva yese iyi.

Tendai kuzvipa nomoyo wese kumurume. Hazvisi nyore kuzoziva kuti zvese zvawaiita nomurume, aisvikozviita nomukadzi wake kuma kwake. Hapana chaaida chausina kumuitira.

Uriwe unofungei pakadaro?

Ko dai asina kuzofunga kutarisa foni? Ko dai akaita mimba panguva yese iyi? Toti akabuda nepaburi retsono nokuti akakwanisa kusiya murume uyu pasina EVIDENCE yokuti zvakamboitika. Asi chigumu chaanacho chokuti aitwa sebenzi hachikasiri kupera, uye varume vese vaachazodanana naye achavaona sevanhu vasina kuvimbika.

Saka aifanira kuzvidzivirira sei? 
Kana musikana akanyengwa nomukomana akabvunza mibvunzo yese inobvunzwa, akaudza mhinduro dzenhema angaziva sei kuti inhema? Chokutanga ndechokuhwisisa kuti hazviiti kuti murume anogona kunyenga, asvika makore anopfuura 21 asina musikana, zvikuru kuvakomana verudzi gwedu. Saka zvoreva kuti akakunyenga iwe zvifungire kuti sei ange asina musikana.

Chechipiri ndechokuongorora kuti anodei pakudanana kwenyu. Kana akakasira kuda zvokuvata newe pasina chinoonekwa kuti munhu anoronga upenyu newe, zvoreva kuti munhu asina nyaya refu newe. Asizve isuwo vanhukadzi tinoda varume vanotaridza kuda kuvata nesu. Saka varume vanoziva kuti ndizvo zvatiri. Mukamana akadanana newe kwevhiki mbiri akasambotaridza kuti akakufunga anomira chomo, zvinoita sokuti ingochani kana kuti nyakunyengwa haana APPEAL. Musikana anofarira kukumigwa kuti azviramire ega kwete kuti mukomana asangotaridza kuda kuvata  naye. Ndiyo nyaya inonetsa iyi. Murume ane mukadzi kuma munhu anotogarovata nomukadzi wake. Zvinoreva kuti anokwanisa kuita nguva yakareba achikurezva kusvika wafunga kuti munhu ane unhu.

Zvinonetsa musikana asina kumosangana nenhubu dzakadai kuti afungeri munhu kuti pane chakaipa.

Chechitatu musikana anofanira kutarisa mafamire emukomana. Kana pane kwaanogaroenda uye asingambokukumiriwo kuti uende naye, fungwa yako ngaikasire kufunga kuti pane chaari kukuvanzira paupenyu hake. Cathbert akakwanisa sei kuita musikana kwenguva refu yakadai asi uku ane mukadzi kumba. Zvinoreva kuti aitova ne ROUTINE yaaiteverera. Kuti zvibude zvakadaro pairehwa nhema dzakawandisa. Munhu anoreva nhema ukamuterera anokasira kutaura zvakasiyana nezvaakakuudza vhiki yakapera. Rudo rudo hago asi gara wakasvinura maziso. Ukaudzwa chinhu terera musoro wenyaya. Hwisisa munhu wako nemafambire ake.

Zama kusangana nehama neshamwari dzake. Kazhinji munhu anokuda zverudo anoda kuti uone hama neshamwari dzake, pamwe vanhu vaanoshanda navo. Kana uri wezvechihure unovanzwa zvokuti hautombozivi vanhu vaanotama navo. Iyi nyaya ukaihwisisa unokasira kuziva munhu wako zvaari. Kana ukasaihwisisa panyaya yehama neshamwari zvoreva kuti hapana zvauri kuita. Chinhu chokutanga kana wadanana nomunhu kuziva hama dzake neshamwari dzake. Ukaona achikuvharira kuti usasangana navo, ziva kuti ane nyaya dzisina kururama. Kana ukahwa achiti iye nomukadzi wake vakarambana, zvoreva kuti munhu anokasira chose kutaridza mukadzi wake kuti ava noumwe mukadzi. Usatya kundoonekwa nomukadzi wake waakaramana naye. Chinhu chinokuita uhwisise mhuri yemukomana wako uye kuti ude kana kusada kuvaka upenyu naye.

Kana zvese zvaunoona zvakati tasa asi uchiona usina shuwa kuti amire papi, zvoreva kuti unofanira kumuongorora wega kusvika waziva zvaari. Hapana chakaipa kubhadhara munhu kuti amuteverere nokuti panopera vhiki, uchaziva zvakawanda pamusoro pake.

Kune vasikana vakawandisa vanoudzwa nhema kusvika vavatwa navo kusvika ivo vapa nhubu rudo gwakapfurikidza. Ukasangana nomusikana akadai usafunga kuti munhu akapusa kukupfuura. Munhu anovimba nezvinotaugwa noumwe munhu kureva kuti iye munhu akavimbika. Nhubu iyo ndiye anofanira kutsoropodzwa nokuti haana unhu. Pakubatsirana kwevasikana, kana shamwari yako ikakuudza kuti anyengwa nomukomana ava munhu mukuru. Mutsanangurire kuti EXCITEMENT yake ndiyo hayo asi ngaaite nguva achiongorora mafambure emunhu amunyenga kana achimuda zveshuwa. Kana achingodawo hako kuwana munhu wekuisana naye, zviri kwavari.

Hwisisa kuti zviri nani kuziva kuti mukomana ari kukuda ane mukadzi, pane kuzoziva watombopedza nguva uchivata naye. Vashomanana varume vane mhuri vanoda kusiya mukadzi wemumba kuti vadanane nemusikana aasina vana naye. Usafunga kuti unokwanisa kuramanisa murume nomukadzi wake achiti nokuti ava kuda iwe.

Kana wanyenga nomunhu ane makore anopfuura 21 tora nguva uchiongorora upenyu hwake kuti ane umwe musikana here kana kuti mukadzi uye kuti sei akunyenga iwe. Mazuvano zvese vakadzi nevarume vava kuita vanhu vavanongoda kuitira INSURANCE.

Vanohwisisa vanhurume taurai mafungire enyu panyaya yakadai.


Monday, 7 August 2017

Kubviswa chibereko uchiri kuda vana.

Kumunhukadzi pane zvinokwanisa kukanganisika pautano zvokuti varapi vanokuudza kuti unofanira kubviswa chibereko asi iwe ipapo uchiri kuda kuita vana. Mazuvano vanhu vanowana nyaya iyi vari kuwanda nokuda kwemagarire atava kuita anowedzera kuipa kweutano hwedu.  Tichada kumboongorora zvemwe zvezvinokwnisa kuitika panyaya iyi.

Kana wakamboudzwa kuti unofanira kubviswa chiereko, tiudzewo kuti zvange zvaita sei uye wkapiwa COUNSELLING here pazviri? wakazvigamuchira sei?

Monday, 3 July 2017

Kana une murume anokukasirira

Kanaune murume anoti pese pese anokukasirira, zvinokwanisika here kuti azomboitawo zvine mwero zvinogutsa? Kune vakadzi mudzimba umu vanokura kusvika pakuchembera vasina kumbonakigwa nokuiswa nomurume. Asi iye achitonakiigwa chose achizvirova dundundu kuti ndiye shasha yokurhoja mukadzi.

Chaitisa kuti tidzokorore nyaya iyi kuva patakamboitsanangura kare ndechokuti ndakaenda kune umwe musangano wevanamai vemba paitaugwa nyaya dzakasiyanasiyana dzokuvaka misha yedu. Nyaya yokuhurirana payakapinzwa mudariro pana vamwe mai vakataura kuti fungwa dzavo dzinowanzofunga zvokuhura nokuti nokuti murume wavo haana hanya nokunakigwa kwavo. Anongoti kupinza napo napo nokutodiridzira urume. Zvinovashungurudza chose chose. Saka vaiti vanoda mazano okuti murume ambotorawo nguva pakuisana.

Paiva novamwewo mai vaiti vakadzidza zve Psychology vaiti vanohwisisa kuti chimwe chezvikonzero zvokukasirisa ndisu varidzi vevarume. Tinotadza kupa murume nguva yokudzirira kunonoka kudiridzira.

Ngatitange nenguva yokukura kwemwanakomana. Kana muomana ava nemakore gumi nemana, chombo chake chinowedzera chose kukura uye anotanga kumira chombo pese pese nokuzvirotera avete. Ukuzve anotanga kunakigwa nokuzviita chimhandara maoko (masterbation) zvokuti anopota achizvinakira ega. Zvino mukutaurirana kwevakuru nevadiki mukomana anokasira kuhwisisa kuti vakuru havafariri munhu anoita chimhandara maoko. Izvi zvinoreva kuti pese paanoita ega, anoita muchivande uyezve anoita achikasira chose kuti asawanikidzwa achiita.

Pakuita achikasira ipapo ndipo paanodzidza kukasira. Anongoti chero akaenda kuToireti kwekanguva kashomanana otodzoka apedza chimhandara maoko imi vemhuri musina chamambofungira nokuti aita nguva shoma.

Baba vemwana havambogarisiwo mwana pasi vachimurondedzera kuti hapana chakaipa pakuita chimhandara maoko nokuti varume vese uye vakadzi vese vanozviita, saka kana achiita ngaatore nguva adzidze kunakigwa nazvo. Ipapa pamaitire okuda kukasira mukomana achiri mudiki ndipo panotangira dambudziko rinozoonekwa ava nomukadzi.

Kotizve isu vana mai vemba kusahwisisa varume vedu. Murume kana ada zvokuisana muwanire nguva muisane. Kwahi unohwa mukadzi mukuru achiudza murume wake kuti KANA UCHIDA KUISANA CHIKASIRA KUISA UPEDZE NOKUTI MANGWANA NDIRI KUMUKIRA KUMEETING. Chinhu chisingabatsiri murume kana mukadzi, kuudza murume kuti akasire kupedza nokuti fungwa dzako dziri pane imwe nyaya. Uri kutaridza murume kuti hauna hanya nokunakigwa saka anofanira kukasira. Zvino kana ange ari munhu akajaira zvechimhandara maoko kubva kare, anongoona zvafanana nokuvata nomukadzi nokuti mukadzi ari kutomuti akasire, sezvaaichiita nemaoko.

Saka zviri kuhi isu varidzi vevarume, ngatisataridza kuti pane nguva yatinoda kuti murume akasire kupedza. Zviri kutonzi kana murume akakukasirira, usangoti zii pazviri, asizve usamunyomba. Taridza murume wako mamwe maitire aangaita kukubatsira kusvika pa ORGASM nemaoko kana muromo chombo chake chavata nokuda kwekuti adiridzira.

Murume anokwanisa kumwa nokusveta mazamu, kukwizirira bhinzi, kupurudzira zvidya, kukisa mutsiba nezheve nepamuromo, oramba achidaro kusvika watundawo iwe. Ratidza murume zvokuita kuti urambe une zemo. Unokwanisa kuzvikwiza bhinzi iye achikusveta paanoda kusveta sokuti mazamu.

Ngaahwisise kuti akasira kuguta iwe usati waguta saka ngaarambe achienderera meri. Mudzidzisezve kuti kana ari mukati mako, akahwa oda kutunda, ngaamire kukoira asi oramba achikukisa nokusveta mazamu, guvhu, zheve. Kana kuda kutunda kwaderera odzokerazve pakukoira. Iwewo ziva mashandisire echiuno kuti usakasirisa murume.

Kana pari ppi zvapo, usaudza murume kuti akasire nokuti pane chauri kuda kuita. Rega anonoke paadira kuti agare achihwisisa kuti kunonoka ndiko kwaunotofarira.

Psychology yemurume ndeyokuda kukasira. Dzidzisa murume wako kuti kunonoka ndiko kunotonaka zvinofadza.


_______________________________________________________________________
Vane dambudziko iri taurai tihwe uye kuti zvinonakidza here kana kubhohwa kukasirigwa nomurume zuva nezuva.

Nyaya yokuhurira mwana

Iyi inyaya yokuti murume nomukadzi pauviri hwavo vashaya mbereko. mukadzi kana murume ofunga zvokunozama noumwe murume/mukadzi asi ipapo achiri kuda uyu waanaye. Chihure ichi chichingobva pakuda mwana chete chete.

Stella akawanikwa ane makore makumi maviri nemaviri, mugore ra 2006, ndokuchata nomurume wake Simoni. Vaidanana zvokuti asi havana kumbofunga kuti pane nyaya ingavashungurudza pamuchato wavo. Vakaita rombo rakanaka chose kukwanisa kuwana nzwimbo yokudzidzisa pachikoro chimwe chete ku Masvingo District, pachikoro chokumamisha.

Kwakapera makore maviri Stella achimwa mapiritsi okudzivirira mima. Vange vabvumirana kuti vombomira zvevana vozoita vatenga kana kuvakisa imba isiri yepachikoro. Umwe musi vari kubasa vakaerekana tete vakuru vanoberekwa kumhuri yokwa Stella vasvika nomununguna wavo. Kwasviba, tete vakatsanangura kuti vauya kuzotora mwana wavo kuti vandobvunzisa kuti sei asiri kuita pamuviri sezvo nguva yareba pasina chaonekwa. Simoni akamoterera ndokushaya musoro wenyaya, ndokuzohwisisa kuti Stella ange asina kuudza hama dzake kuti ari kumwa mapiritsi.

Kwakaita nguva nyaya ichitaugwa kusvika Stella aona kuti vana tete havahwisisi kuti sei asina mimba, uye zvavashungurudza kusvika pakukwira bhazi kuuya kuchikoro kuzomutora kuti vaende naye kunomurapisa. Pane kungoti dai vfona vakati iye aende ega. Vakazotsanagurigwa havo kuti chikonzro chii asi hazvina kuvafadza kuti mwana wavo anotoita zvozvikonesa kuita mimba iye ari pamurume.

Muna 2009 Stella akabva pamapiritsi ndokuchitanga kuronga nyaya yokuita mimba. Mugore ra 2010 richinopera vakaenda kumusha paKisimisi. Mai va Simoni vakabvunza kuti Muchakamirira here? Simoni akaudza mai kuti vakamirira. Mai havana kufara nazvo, Pavakangowana mukana vakaudza muroora wavo kuti dai awana zvokuita kuti abate mimba. Ndizvo here kuti  aitombomwa mapiritsi okuti asabata mimba kuita sezvinoita mahure asingadi mimba? Nyaya yakashungurudza vakawanda kusvika Simoni atorana nomukadzi wake akadzokera kuchikoro kundopedzisa horodhei.

Kwapera mwedzi yakati kuti hazvanzi dzaSimoni dzakatangawo kutaura mashoko dzichiita sokuti Simoni akasarudza mukadzi asingazvari. Gore reshani rino pasina mwana zvinorevei? Ivo vese vaiva vadiki paari uye vakazochata iye atochata asi vange vatozvara vana kare. Sei iye asina mwana?

Muna 2011 Tete vakakwira bhazi vakasvikazve pachikoro vakati handiendi ndisina Stella. Ngaauye azobvunzigwa kuti chii chakaipa. Ne Friday, Stella natete vake vakakwira bhazi ndokuenda kumusha wanei pane vakarongwa kuti vabvunzigwe, mudzi yaurawa, vanhu vakuru vemusha vaunganidzwa.  Paakazodzokera neSvondho, akapiwa midzi yokunoisa muporridge yaaifanira kudya mazuva ese, uye mushonga wekuvhenganisa nemafuta ekuzora.

Muna 2012 pakasvika horodhei yeEASTER, pange pasi na mimba, mhuri dzese mbiri dzava pakaipa panyaya yacho. Umwewo musi Stella akatsvaka makomhi okundoshopa kuMwasvingo. Pakudzoka ndokusangana na Finos, mununguna wa Simoni wekwa babamukuru mukoma wababa vake, aiva mupurisa. Vakamirira ma Lift vese kwekanguva ndokutaudzana panyaya dzakawanda. Maiguru vakaudza murunyana wavo kuti nyaya yembereko yaivadzya moyo chose zvokuti havachazivi zvokuita. Finos aitiva nomukadzi wakewo nemwana umwe chete nemimba yotoonekera.

"Zvino muchaita seiko nhai maiguru? "
"Babamunini, ndatoperegwa zvandiri izvozvi. Mhuri yenyu yese iri kuti ndirambwe nokuti handizvari. Murimi ini maidiiwo nhai babamunini? Munohwisisa nyaya yangu.? "
"Pamwe regai nditaure namukoma kuti iye anofungei. Pamwe muri kungozvinetsa pasina nyaya. Imi mange mafunga kuti chii changaitwa, maiguru?"
"Mukoma wako hapana chaanotaura. Hama ndidzo dzinogara dzakangofona dzichindituka. Dai waiziva zviri pamoyo pangu waindibatsirawo shuwa. Pavanhu vese vemhuri yenyu iwe Babamunini, haungaregi ndichidzingwa pamusha. Dai waonawo zvokuita. Ndibatsirewo, Finos, shuwa. Ndodzingwa here iwe wakatarisa? "
"Maiguru muri kurevesa here kana kuti muti kutamba? Ko mainini venyu vozoti kudii? "
"Babamunini, ukandibatsira, chakaipa chiiko. Mwana ndewemhuri yenyu. Mainini vanoudzwa nani? Mukoma wako anoudzwa nani? Iwe kana wangoonawo kuti moyo wako wandiitira tsitsi, wofona woti ndizotora muriwo, wondibatsira. zvopera zvakadaro shuwa babamunini. Uye zvikaita ndingafara chose. Bundu randinaro pamoyo uguru. Ndamirira makore awanda veduwe. "
"Mandiomesera maiguru asi ndahwisisa hangu."

Muna February 2013, Stella wakazvara chana chisikana chakafanana chose nomurume wake Simoni. Nanhasi vakawanda vanongoti mwana akafanana nababa vake. Paakangotanga nyaya yokunotora muriwo kuGarden yemurunyana wake, haana kunonoka kumira kuenda kumwedzi.

Asi chihure ichi ndechekuda mwana chete pamusha wevanhu vasingahwisisani. Zvaifanira kunge zvakaitika ndezvokuti mukashaya mbereko moona sokuti idambudziko renyu mese morigadzirisa mese. Taurai maonere enyu pakuhura kwa Stella nomurunyana wake. Zvaikwanisika kuti ahure nomunhu wekuzhe kwemhuri kusvika aita mimba. Asi akasarudza murunyana aaiziva kuti anevana nechekare saka anozvarisa. Zvinokwanisika here kuti Stella aitoziva kuti murume wake ndiye ane dambudziko asi achishaya mayaurire?


Kune varume/vakadzi vane nyaya yokushaya mbereko asi vasina mukana wekutsanangurirana kuti zvoitwa sei. Ngatiude pachena kuti vakawanda vari kuzopedzisira vahura.Kana wakambosvika pakadai, tiudzewo kuti wakazozvifambisa sei nokuti nyaya dzinokwanisa kubvapo dzakawanda.

Thursday, 15 June 2017

Nyaya dzemadhimoni

Kuvanhu vakawanda verudzi gwedu mazuvanio unongohwa vanhu vachitaura nezvamadhimoni kubva pazviito zvevanhu vavanoona vasingaiti zvinovafadza kana kuti zvinoenderana nemagariro emuraini mavo kana munhuri yavo. Mazuvano kwava nemaPastor, Maporofita, etc, vanogaroudzwa zvinhu zviri pamoyo yevanovaudza, ivo voona sokuti pane madambudziko anofanira kugadziriswa, vobva vazama kuagadzirisa.

Ngatitange nokutarisa zviitiko zvinohi ndezvamadhimoni. Ukaongorora uchaona kuti kare kwaiva nemadhimoni aihwisiswa nevanhu kuti madhimoni aipedzisira ahi atumugwa nevaroyi kana kuti nemadzitateguru akare ari kuda kubikigwa doro. Kwaizoti kwaitwa chimwe chinhu mumusha womboti zii kwenguva pasina dhimoni raonekwa kubuda pamunhu wemhuri.

Zvino mazuvano kwakazouya vaparidzi vachitiudza kuti zvekuroya nokushumira madzitateguru ndezvevahedheni. Tava muchinhanho chokuti tishumire vaporofita saka chiteverai zvavaporofita musiye zvekuroyana. Asizve kuroyana hakuna kuzopera. Chakangosiyana dechekuti muroyi ava kuatwa nemuporofita kwete ne n'anga dzaisimbobata varoyi. Uyavo munhu aichimbonzi endai naye kun'anga andotemegwa nyora, ava kuhi endai naye kumuporofita and derivhigwa. Saka chasiyana chaicho hapana. Kwakangoitwa n'anga REDUNDANT ndokupinza vaporofita basa.

Chinohi dhimoni kazhinji kuratidza mamwe maitire asingahwisiswi nevamwe.

Ukada varume zvakanyaya une dhimoni
Ukada vakadzi zvakanyanya, une dhimoni
Ukagarofamba usiku zvisinei kuti unoburuka bhazi usiku, une dhimoni
Ukachovha bhasikoro kwese kwese kwaunoenda une dhimoni
Ukafarira kumwa mvura vamwe vachimwa tii, une dhimoni
Ukagarofenda kana kuchipisa, une dhimoni
Ukashaya anokunyenga une dhimoni
Ukasada kuroogwa, une dhimoni
Ukarima mbeu kupfuura vamwe gore negore une dhimoni
Ukapota uchimbopenga une dhimoni
Ukagarotaura nevekurota hope, une dhimoni
Ukajaira kundoraura hove uchikwanisa kudziata, une dhimoni
Chese zvacho chaunoita chinoratidza kupfuura vamwe chinoitiswa nedhimoni.

Saka zvinotyisa kuhi une dhimoni, asi vakawandisa mazuvano vanotosimika vega kunanga kumufundhisi kundomuudza kuti mufundisi ndauyawo kuti mundibatsire nokuti ndine dhimoni. Mufundhisi akabvunza kuti waziva sei kuti une dhimoni, kwahi ndohwa chichinakigwa chose chose pakuiswa nomurume zvokuti zvava kutondinetsa kuregera. Pane kuti mufundhisi achikuudza kuti wedzera ubikira murume kuti asaneta pakuisana kwenyu uye hapana chakaipa pakunakigwa kwenyu nokuti muri murue nomukadzi, mufundhisi anobva atofunga zvokukubvisa dhimoni rako kuti vemuCHURCH yake vapururudze kuti hama yedu yabva dhimoni rokuda kuiswa nomurue wake.

Hakusi kupengawo here ikoko. Ko kumurume wakangouya hako here usinawo kumbofunga zvokuzoiswa uchinakigwa. Chazokusimudza kundoda kuudza sangano rese kuti kuiswa kuri kukunakira chii?

Madhimoni emazuvano angoita sechingwa chomusupermarket. Chero ani zvake angofunganya akatadza kuvata zvakanaka anomuka atova nedhimoni. Ukangofunga kundovhakachira imwe CHURCH yausingasiindi, unonobatwa dhimoni ikoko.
Saturday, 3 June 2017

Nyaya yokusvinira mwana mukaka

Pano toda kumbokurukura nenyaya yokusvinira mwanasikana mukaka kuti tihwisisane kuti zvinofamba sei uye zvinoitigwei naanamai vevana. Kana usina kumbohwa nezvenyaya iyi uchaihwisisa uye uchafungawo nezvayo uchizvionera wega kuti zvinobatsira ani. Kana iwe wakazvarigwa muZimbabwe namai verudzi gwedu, pamwe wakasvinigwa mukaka. Zvifungire wega kuti zvakakubatsira here muupenyu hwako pane zvavaida kuti ubatsirike pazviri.

Zvinoitwa sei?
Kusvinira mwanasikana mukaka kunoitwa mwana achiri rusvava. Hamakadzi dzinounganidzwa, kobikwa zvokudya vanhu vodya havo vachifara. Pedzezvo mukadzi mukuru mumhuri yenyu wochidana vanhu kuti vaungane mumba vachiita ma WITNESS okuti chiito ichi chaitwa pamwana wavo. Kana vaungana kudaro mwana unotogwa obatwa nambuya vaya vakuru mumuhuri, vamwe vakuruwo zvichitevera vopatsanura makumbo emwana, kuvhura muromo wechitubu chake. Zvadaro mai vemwana vanozvikama mukaka vakanangisa munyatso pachitubu chemwana wavo.

Mbuya vaya vane mwana mumaoko vodembademba kumwana zvichemo zvavo zvavanoda kuti mwana akure ane tsika dzakanaka dzakakodzerana nemhuri yake. Vanhu varipo obvumirana kuti zvaitwa vofukudza mwana nyaya yapera.

Zvinoitwa nani?
Zvinoitwa nevanhukadzi vese vemhuri vava vakadzi vevanhu kana kuti vanamai vevana. Vasikana nevana vasina varume havasvikipo panyaya iyi. Zvinoitwa nevakurukadzi vemhuri. Vamwe vanononodaidzira kuita semutambo. Vamwevo vanongoti chero auya asi mukurukadzi wemhuri anenge aripo.


Zvinoitigwei?
Nyaya iyi inoitigwa kuti mwana paanozokura ava mhandara asada varume zvokusvika pakuita nhunzvatunzva yemuraini achisvodesa mhuri yake nenyaya dzechihure kana kumitiswa nevakomana.

Vanozviita vanotozviita nomoyo wese vachipanana ruzivo gwekuti mwana akasvinigwa mukaka wamai muchitubu anoita munhu asingahuri, zvichibva nokuti varume vanoona mukaka uya chiri chinhu chinoera nokuti zvoita sokuti mai vake varipo. Asi zvinofungigwa kuti murume wake achamuroora haazvioni kuti mai varipo nokuti munhu akabvisa mombe youmai akapiwa mvu,o yokuvata nomwana wamai vake vakamusvinira mukaka.

Chihure ndiyo nyaya huru pakusvinira mukaka pachitubu chomwana. Zvinohi zvinodzivirira chihure uye varume vanoremekedza mwana uyu kana akura


Zvinoshanda here? 
Kushanda kwazvo kunonetsa akuti hapana munhu akamboita RESEARCH yacho kuti zvionekwe kuti vasikana vakasvinigwa mukaka vari rusvava vakazokura vakahura here kana kwete. Asi tichitarisa munyika yedu yeZImbabwe nokusaremekedzwa kunoita vanhukadzi nevarume mumaraini nomumabasa, tinoona kuti zvinonetsa kuti titi zvinoshanda.

Totarisazve panyaya yacho tozvibvunza kuti mukaka wemunhu unei nokuzohura kwemwana azvagwa? Hazviiti kuti mukaka wemunhu une simba rokutadzisa munhu akaupiwa makore makumi maviri akapera kuhura. Kuhura kunokonzegwa nedzidziso yevabereki mumba. Dzidziso iyi inpiwa mwana ava kuhwisisa kuti chii chaari kudzidziswa kozoti kana ati kurei anoona zviito zvevabereki vake otevedzerawo izvozvo.

Mwna anozvarigwa mumhuri ine vabereki vanohurirana zvinonetsa kuti iyewo akazowana wekudanana naye agotadza kuhura. Chihure hachibviswi nomukaka asi kuti chinobviswa nemaitire evanhu vemhuri yakurira mwana.

Asi awa maonere evanhu vanoverenga mabhuku. Hakuna bhuku rinotaura nezvemukaka wamai kuti unokwanisa here kubvisa chihure pamwana saka inyaya yekuZimbabwe chete iyi.  Mubvunzo wasara ndewekuti "Vasikana vemuZimbabwe vanohura zvakasiyana neve kune dzimwe nyika here? " Kana vakasiyana tingawana mukana wekuongorora kuti chikonzero chacho chii? Mukaka wamai here kana kuti pae chimwe? Ko kana vachitohura kupfuura vekune dzimwe nyika, zvoreva here kuti mukaka hausi kushanda ?

Pane chakaipa here pachiito ichi?
Kuipa kwechiito kunokwanisa kubva panyaya yokuti mukaka ukasvinigwa panhu pemwana panova panodziya, pedzezvo mofukidzazve mwana kuwedzera kudziya, zvoreva kuti maBACTERIA ari muukaka uya achaenda muchitubu chomwana zvisinei kuti chakavarika. Kuvakari kwacho kuri nechemberi toti kubva pa hafu ye centimetre kusvika pa centimetre asi muvharo wachi une maburi hauna kuvhara kuti kwindi zvoreva kuti mukaka unokwanisa kupinda mukati

Ndipo pane dambudziko randinoda kuti tibate kuti mwana akaita INFECTION ari rusvava inguva isina kunaka nokuti haana RESISTANCE panguva iyi. Hatifaniri kuwedzera zvingaitika kwaari.

Mukaka hautani kuita maBacteria kana wangobuda muzamu. Zvorevava kuti unokwanisa kukuvadza mwana wauri kufunga kuti uri kubatsira kuti asazoita chihure.

Pane zvimwe here zvatingaita?
Zvatingaita kana mhuri dzedu dzisingahwisisi kuti mukaka haudziviriri chihure ndezvokuti mapedza kusvinira mwana mukaka. kasira kundogezesa mwana. Zvimwe zvese unokwanisa hako kutevedzera nokuti kana uri muroora, zvikuru usina sapoti kumurume wako, unokwanisa kufosiwa kuita zvinhu zvisina maturo vevanhu vemhuri yake. 

UDZAI VAMWE!!!!!

 Asi kana iwe wakasvinigwa mukaka, kana kuti wakaudzwa kuti svinira mwana mukaka, chii chawakahwisisa pazviri ?

Kana uri murume, ukaudzwa kuti mukadzi wako wasvinira mukaka muchitubu chemwanasikana wako unofungei nazvo?

Kana ukasangana nemusikana akakuudza kuti akasvinigwa mukaka, zvinokutadzisa kuda kuvata naye here?

Thursday, 1 June 2017

Kuzvirotera kwevakadzi nevarume

Pane nyaya yokuti vanhu vakawanda chose vanozvirotera (kurota uchiisana noumwe munhu kusvika pakubudisa urume uri kuhope kana kuita Orgasm uri kuhope) Nyaya inoshamisa, zvikuru kuvanhukadzi ndeyokuti kurota uchiiswa nomurume kunokwanisa kunaka chose kupfuura kuiswa chaiko nomurume. Kutiwo varume kurota uchiisana nomukadzi kunokwanisa kunakawo chose.

Kurota kwevanhukadzi hakuwanzi kutaugwa nezvako asi zvinoonekwa sokuti chikonzero ndechokuti varume vanobudisa urume pakuzvirotera asi vakadzi hapana chavanobudisa saka zvoita sokuti havana kuzvirotera asi kurota kwavo kwakangofanana nekwavarume. kungosiyana pakuti hapana chinobuda chinoonekwa.

Ngationgorore maitikire azvo.

Murume:
Mukomana anotanga kumira chombo achiri mudumbu ramai vake. Munozoona zvaka rusvava akada kuita weti anokwanisa kumira chombo futi. Zvinomisa chombo zvinonetsa kutsanangura asi vese vakomana nevarume vanomira chombo kusvika chero makore akawanda muupenyu hwavo.


Murume kuti akwanise kupinza chombo mumukadzi chombo chinofanira kumira zvakasimba. Apinza anokwizirana nomukati memukadzi kusvika urume hwabuda, chombo chobva chadzokera pakuvata. Hino kana akarota achiisana nomukadzi. Chombo chinomira zvakangofanana, obva anatsorota achipinza mumukadzi nokushandisa chiuno kusvika urume hwatobuda ari kuhope kudaro. Pakubuda hunongobudira mumachira umomo ozozviona mangwana.

Mukadzi 
Mukadzi anofungigwa kuti anomirawo bhinzi kubva achiri mudumbu ramai. Mukadzi kana ari kuhope, anokwanisa kurota achiiswa nomurume. Asi kazhinji anorota maitikire azvo achiita zvaanoda iye kuti zviitike. Sokuti anoda kurezviwa sei pakutamba musina zvipfeko, kuti anoda kukiswa sei, kuti anoda kupurudzigwa sei. Anonakigwa chose chose nemaitikire azvo. Bhinzi inomira kuzasi kwese kunosvimbirira kusvika atovhurira murume wekuhope iyeye opinzwa chombo otochemerera ari kuhope kusvika atunda zvokuti akapepuka anopepuka muviri wakati rukutu sokuti anatsoiswa akasvinura.

Pamwe haatombopepuki asi mangwana paanomuka anoziva kuti akaiswa kuhope. Kana akapepuka anokwanisa kuwana gusvi rekunyorova. Kana ari mhandara anoziva zvaitika. Zvikuru kana achidhonza matinji. Kana ari mukadzi mukuru anohwisisa.

Vanhukadzi verudzi gwedu havadi kurota vachiiswa. Zvinoonekwa sokuti pane chakaipa pazviri. Saka mazuvano vakawanda vava kuda kundotaurira mufundhisi kuti pane dhimoni riri kumunetsa usiku. Izvo bodo ari kungozvirotera ari kuhope. Ari kutoshuswa nokunaka kwazvo. Vafundhisiwo kufarira kureva nhema. Vashoma vafundhisi vanokuudza kuti dzokera kumba uvate zvakanaka hapana chakaipa uri kungorota uchiiswa chete chete. Hapana dhimoni. Ukaita nguva usina kumbovata nomurume, muviri unoziva kuti hauchina purakitizi saka unodzokera pakurota. Koitawo vamwe vanowanza kuzvirotera kupfuura vamwe. Hazvirevi kuti une dhimoni. Fungwa kuda kuvata nomurume hazvibvi pamadhimoni. Zvinongoreva kuti muviri wako unoda murume zuva nezuva.


Chii chaunoona:
Pakuzvirotera apa unokwanisa kuti kana pane mukomana/musikana waunoda pamoyo pako unokwanisa kumurota iye asi kazhinji unoona munhu asina kumeso zvokuti unongoona pamberi pake chete sokuti unobatabata chombo chake womuvhurira okupinza munakigwa asi usingaoni kuti ndiyani. Ingari yokuti fungwa yako iri pakuiswa chete kwete pakuda kuiva kuti ndiyani.

Zvimwezvo kuvarume, unokwanisa kurota munhu wauri kuda pamoyo kana kuti kungorota uchiona chitubu chomukadzi nokupinza chombo asi usingaoni kuti muridzi ndiani.

Zvinobatsirei kuzvirotera? 
Kuzvirotera kunowanzotngira pazera rinotanga muviri kuenda kumwedzi kana kukura mabhora evakomana. Zvinoitwa nomuviri kupurakitiza panyaya yokuzogadzira vana. Kuvakomana muviri unotanga kugadzira urume nokutesita kuti urume hunozofama sei hwava kuenda kumukadzi saka SYSTEM yese inotesitwa kuti iri kushanda zvakanaka here. Mukomana womira chombo wozvirotera urume hwobuda asi ari kuhope.

 Pamazuva amwe chetewo mukomana anotanga kuita zemo otangazve kushandisa maoko kuzvibudisa urume. Zvichadaro kwemakore akawanda kusvika achembera. Kune varume vakawandisa vanozvinakira zvisinei kuti ane mukadzi mumba here. Koitazve vamwe vanofarira kuti mukadzi ashandise maoko ake pakutamba nechombo chomurume kusvika abuda urume. Hapana chakaipa. Ukadzidzswa nomurume kudaro unokwanisa kumubatsira kana uri kumwedzi.

Vasikanawo pavanotanga kuzvirotera muviri unodzidza kugadzirira kupinzwa chombo zvokuti zasi kunonyorova chose kana ane zemo. Zemo rinokwanisa kungoerekana rauya usingazivi kuti rabvepi. Unokwanisa kungonyorova zasi. Pamwe panguva dzimwe dzemwedzi kana dzezuva unowanza zemo.

Bhinzi inomira kuzasi kozvimba wotorota murume achikuisa zvinotonakidza chose.  Hapana chakaipa pazviri. Zvinobatsira kugadzirira muviri kuzoiswa wava nomurume. Saka kufanotesta kuti zvinhu zvese zviri kushanda here? Kana pane chisingashandi kuwedzera ma HORMONE kuti chishande.

Bhinzi inotanga kumira nokuwedzera kukura
Magaro nechiuno zvinowedzera kukura
Mazamu anowedzera kukura
Chitubu chinotanga kunyorova zvokuti pamwe unonyorovesa bhurugwa
Unotanga kuenda kumwedzi nokukandira zai mwedzi umwe noumwe.
Pamwe unoita zemo zvokuti unozvibatabata zasi kusvika wazvipedza zemo nokutunda.


Kna wazoita murume unenge wava kuziva kuti chii chinokunakira wodzidzisa murume kuita maitire iwawo.

Nyaya yokutyiswa nokuzvirotera yakatanga kare. Ukatarisa kunyika dzakaita se Europe zvaionekwa sokuti munhukadzi anoti ari kuhope oita sokuti ari kuiswa zvainzi pane chaanacho chisina kunaka. pamwe aitonorpiswa. Saka kweduwo mazuvano, nokuda kwekusahwisisa maitikire emuviri wemunhu, zvinoonekwa sokuti pane chakaipa pazviri vava kuti idhimoni. Vafundhisi venhemawo vavako mazuvano ava vanoda zvokubhadhagwa mari nenyaya dzisina nebasa rese vobva vakasirawo kuwedzera kuti madhimoni kuti vapiwe mari.

Hapana chakaipa pazviri. Zvinongoreva kuti muviri wako uri kushanda zvakanaka uye uri mupenyu.

Asi hwisisa kuti kuvarume nevakadzi, ukagarovata nomurume/mukadzi wako zvakakodzera, kuzvirotera kuonita kushoma nokuti uri kuwana mukana wekubvisa zemo. Saka iwe chiona kuti mese mumba muri kuvatana zvakakodzerana nokuda kwenyu.

Udzai vamwe!!!!!!


Thursday, 18 May 2017

Kukura usingazivi kuti baba vako ndiani.

"Ndiri murume ane makore 29. Ndinoshanda kuSouth Africa. Ndakarerwa namai naana mbuya. Handina kumoziva kuti baba vangu ndiani kana kuti varipi. Ndakazoona munhu osvika pandinoLoja ima oti anodawo pekugara achitsvaka basa. Ndiye akandiudza kuti munukuna vababa vangu. Ipapo mai vakashaika handina wekubvunza. Zvinoita here kuti mai vanorera mwana kusvika akura vasina kumuudza dzinza rake? "

_________________________________________________________
Veduwee ngatitarise nyaya iyi kuti yakanaka nokuipa papi payo. Kana wakakura zvakadai, ndinyorererwo undiudze kuti unofungei nazvo uye kana wakakura babereki varambana unofungei futi nazvo?

Saka zvoreva kuti tichaenderera mberi nenyaya.

Ngatifanoverenga nyaya idzi takamirira