Monday, 20 February 2017

Kuchemerera ndekwevakadzi chete here?

Pakuvatana zvinozikamwa kuti mukadzi ane murume anohwisisa muviri wemukadzi wake anonakigwa kashanu kupfuura kunakigwa kwemurume. Izvi zvinobva pakutarisa maNERVES ari pabhinzi yemukadzi tichimaenzanisa neari pamusoro wechombo chomurume. Zvinoonekwa kuti bhinzi iri mberi chose.

Kutizve mudzi webhinzi unopatsana woti hafu uku hafu uku kumativi echitubu zvokuti chombo chiri mukati make chichikwiza mativi awa, maNERVES aya anodavira kunokubhinzi. Kana mukadzi akazowanazve mukana wekuti uku ane chombo mukati, uku ari kukwizirigwa bhinzi, zvinonaka chose chose.

Zvinofungigwa kuti kunaka uku kunowanda zvokudzungaidza fungwa kusvika mukadzi atanga kuchemerera, kureva kuti kuchemerera iratidzo yokunakigwa nekuvatana nomurume. Kotizve kana murume akahwisisa bhinzi akada kushamwaridzana nayo, Mukadzi wake anongogara ari munhu anochemerera iri nyaya yokudzungaidzwa fungwa nemanakire azvinoita.

Saka apa tiri kubvunza kuti imi varume, pane paunombonakigwawo here kusvika pakuchemerera mukadzi wako, zvisiri zvokutofunga kuti "Rega ndimbochemerera." asi kungoerekana zvatoitika kubva pakunakigwa kuti pamusorosoro?


Tiudzeiwo kuti munohwa sei.

Tuesday, 14 February 2017

Kukudza bhinzi.

Bhinzi kana imire muridzi ane zemo, inokwanisa kureba kubva pa 5mm kusvika pa 5cm zvichibva nokusiyana kwevanhukadzi. Kunakigwa kwava hakunei nokukura kwebhinzi saka hapana chakaipa pasaizi yebhinzi. Asi kungoti kune vamwe vane bhinzi dikidiki vanoona sokuti zviri nani kuva nebhinzi yakati kurei.

Tisati taenda mberi nenyaya iyi hwisisa kuti kune varume vanotyiswa nebhinzi zvokutoitiswa buka nayo kana yakakurisa. Koitazve vamwe vakadzi vane bhinzi huru chose kuti uku yakareba uku yakakora zvokutoti chero asina zemo inoonekera.

Koitazve varume vanoda bhinzi hombe. Iwe zivana nomurume wako nezvaanoda. kugaroisana mumba chinhu chakanaka. Mukadzi ndiye MANAGER wekuisana saka ndiye anorongera murume zvokuita. Ukasvoda murume wako ndiwe unoita dambudziko. Wana mukana wekuitisa murume wako zemo pese pese. Ukatanga nyaya yebhinzi akangoijoinira chete kana kubvunza mubvunzo, hazvichaiti kuti asamira chombo. Watowana mukana wekuiswa.


Bhinzi inonaka kutambwa nayo nomurume uye kutamba nayo wega iwe muridzi. Asi kukura kwayo hakuna basa. Chine basa kungoziva pairi chete uye kuziva makwizire aunofarira iwe. Zvadaro chidzidzisa murume maitigwe azvo iyewo achikudzidzsa mabatigwe echombo chake nemaoko muchikwizana musina kupfeka.

Kune vanoti ivo bhinzi yakati kurei iri nani kana une murume anohwisisa nyaya yokumwa bhinzi semunyatso kana kuikwiza norurimi. Kukwizwa bhinzi norurimi gunodziya kunonaka chose chose uye kunobatsira kukasira kutunda kwemukadzi. Bhinzi ir kumusoro kwechitubu saka hakueredzi sezvinoita mukati mechitubu. Kune varume vakawanda vanogaronyora vachihunza kuti zvekunanzva bhinzi zvineutano here? Chokwadi ndechokuti kana mese musingahuri uye mese musina zvigwere, kunanzva bhinzi kunonakira mukadzi wako chose kupfuura kupinzwa chombo saka ukatanga wambomusveta bhinzi ukazipedzisa nokupinza chombo unoita munhu anodiwa chose nomukadzi wako.

Iyewo akakusveta chombo akazopedzesa nokukuti pinza uchanakigwawo chose asi zvinohi bhinzi yomukadzi ine ma NERVES akawanda chose kupfuura ari pamusoro wechombo chomurume. Saka mukadzi anokwanisa kunakigwa kukupfuura, kana uchihwisisa kuti maitire anomunakura ndeapi.

Kukudza bhinzi kunokwanisika kana ukashandisa pombi dzokukurudzira ropa kuti riuye pabhinzi kwenguva refu. Pane zvipombi zvinoshandiswa kupomba bhinzi kusvika yazvimba iri mukati mepombi yacho. Womboisiya yakadaro kwenguva wozobvisa. Wopotazve uchiita nguva nenguva. Uchaona bhinzi yako yoti ukaita zemo inoti kurei kupfuura zvayange iri.

Pombi dzacho dzine mazera akati siyane asi dzinoshandiswazve kukudza minyatso. Varume vanofarira mazamu ane minyatso mirefu. Kana zviya muchiisana murume ari pamusoro ukamukweva musoro womupa munyatso unozvionera wega kuti anofarira kumwa zamu serusvava uye zvinokuitisawo zemo iwe. Minyatsi inomira kuti twii kana murume achitamba nayo.

Zvipombi zvacho zvinokurudzira ropa kuuya kumunyayso kuti umire. Ukajaidza munyatso kumira kwenguva refu inozoita sokuti yareba asi zvinohi inongoti korei zvokuwedzera kuonekera. Zvinohi varume vashomanana vasinganatsofarira minyatso murefu kana mikuru.

Ko varumewo? 
Patakatanga kutaura nezvipombi izvi.  Zvakaonekwa kuti zvinouya zvakatonyogwa kuti UNISEZ, kureva kuti vese varume nevakadzi vanokwanisa kuzvishandisa paminyatso, zvichitoonekwa kuti inowedzera kukura.

Saka mubvunzo wobva ipapo ndewekuti ko sei chombo chisingakudzwi nepombi yakadai. Pombi dzechombo dziriko chose uye dzinoshandiswa nevarume vakawandisa. Asi zvinohi dzinongoshanda kuvhura tsinga dzinomisa chombo kuti dziwedzere ropa rinomisa chombo, chobva chagwinya pakumira. Zvinohizve chombo chinokwanisa kuti wedzerei kukora asi kureba hachiwedzeri kureba, zvisinei kuti washandisa pombi kwenguva yakadii.

Tese tinoziva kuti pachombo kukora kuri nani chose pakureba kana tichitarisa kunakigwa kwekukwiziwa mukati nechombo pakuiswa nomurume. Vakadzi vakawanda vanonetseka pakushinnya chombo asi vasinganetseki pakuti chapinnda zvakadii. Vakadzi vakawanda chose havatombohwi kudzika kwekupinda kwechombo pakuiswa, asi vanohwa chichikwiza madziro ekuno kumukova. Zvinoreva kuti murume ane chombo chikobvu anohwikwa kupfuura ane chitete chirefu.

Saka pombi idzi dzinokwanisa kuti murume akadzishandisa nguva refu chombo chinowedzera ropa rinosvika kwachiri, chowedzera kumira uye kukora mese monakigwa nazvo.

Koitazve kuti kugarobatabata chombo uchichipomba kudaro kunochijaidza kubatwabatwa zvokuti murume anokwanisa kuzononoka kutunda zvinova zvinonaka kumukadzi.

Saka apa tiri kuti kune mukana wekuwana zvekutambisa pakuita nyaya muchiseka henyu musina kupfeka muchirezvana. Kana mukatengerana zvipombi izvi munokwanisa kutombopombana makadaro muchifara. Chero zvikakuitirai, chero zvikatadza, munenge madzidza kuongororana pamberi uye munenge mamboita mwedzi wese muchiwedzera kuisana. Hapana chingahi chakaipa ipapo.

Yambiro
Kana ukapomba bhinzi zvakapfuuridza usina kujaira, inokwanisa kuzvimba uye kuramba yakazvima wabvisa pombi. Unokwanisa kugwadziwa zvokutozotadza kuiswa musi iwoyo, pamberi pachigwadza.

Udzai Vamwe!!!


Nyaya Ye INSURANCE parudo.

Mazuvano kune vanhu vakawanda chose vanoshandisa vara rokuti INSURANCE kureva kuti iye munhu abva zera ane mukomana/musikana waari kudanana naye uye waari kuda kuroorana naye, asi haana vimbo yokuti musikana/mukomana wacho anomuda zvakafanana uye achada kuroorana naye zveshuwa.

Saka anotsvaka umwezve wekudanana naye anohi ndewe INSURANCE kuti kana nyaya ikakanganisika uko ndobva ndakasira kungozoroorana nouyu pasina zvokuita rimwe gore ndichitsvaka wekudanana naye. Kune vasikana vakawandisa vanoshandisa INSURANCE parudo. Varumewo vava kuzvitevedzera.

Nyaya dzakadai dzinobuda kana paita mimba woona musikana opomera uyu naponapo wopomera uyu. Zvoreva kuti vese varume vange vachipakurigwapo. Asi chero pasina zvokuvatana kune vasikana vanoita INSURANCE nokuda kwemaitire evarume pakuramba vasikana kwapera nguva refu vachidanana.

Saka pano toda kumbotarisa kuti INSURANCE inyaya yakana here kuva nayo kana kuti pane chingahi chakaipa here?


Monday, 30 January 2017

Kusiya vana vadikidiki pamurume warambwa

Kune vakadzi vava netsika yokusiya zvanana pamurume kana varambwa. Kwahi iwe ndiwe unoshanda une mari. Ini ndikaenda nevana ndinonovapei? Zvadaro mai vaya vanoenda kwavanoenda murume haachakwanisi kuenda kubasa nokuda kwekurera vana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurambana kwevakaroorana kunokwira chose kana vagara makore anoita manomwe kusvika pagumi. Vazhinji vanorambana ndipo pavanorambana ipapo panguva iyi. Hazvina kunyatsobuda kuti chikonzero chacho chii asi zvinoonekwa sokuti  ndiyo nguva yavanenge vane vana vadiki vaviri kana vatatu.
Kana mhuri ine vana vechidiki vakadai, baba namai mumba vanoita mabasa akawanda kuti variritire mhuri yavo. Zvikuru mai vemba vanoswera nevana, voita manheru navo futi. Kuneta uku kunoita kuti vashaye nguva yakanaka nomurume wavo. Zvikashaya anobatsira kugadzirisa, uyewo murume akava munhu asinganatsi kuona zviri kuitik mumba make, zvinokwanisika kuti kurezvana kwamasiita kare kuya kunopera musingaoni kuti kwapera.

Kuzoti pepu moona umwe ava uko umwe uku, hamuchataudzani , mofunga kuti rudo hapachina, Kazhinji murume anotanga chihure. Varume akangofunga kuti mukadzi haasi kuvhura makumbo zvakakwana, hoyo onanga kumahure emuraini. Nyaya yenyu yemhuri yese yatokanganisika uye haichagadziriki.
Ukuwo mukadzi akangofunga kuti murume ari kuhura, otoona sokuti asaririra. Kune vakadzi vanofunga kuti kuhura kana murume ahura kunogadzirisa nyaya dzemumba. Zvinohi tafanana saka hapachina anokwanisa kupopotera umwe. Kwahi iwe wakanakigwa nehure iniwo ndikanakigwa nechikomba saka ini ndikakuregerera iwe unofanira kundiregererawo. Hazvifambi saizvozvo. Muhume uya anohura anobva atoona sokuti awana mukana wekuramba mukadzi kuti adanane nehure zviri pachena. Zvikuru kana hure risina vana richingoti chero parahi bvisa bhurugwa robvisa.

Kana mazorambana, munorambana zvine hasha chose mukati nokuti umwe noumwe anenge asingadi kuregerera umwe kuti nyaya ipera mutange kudananazve. Zvadaro imi munganakigwa henyu nokuhura kwenyu asi vana ndivo vane dambudziko guro rokuti upenyu hwavo hwatosiyana.

Ndipo pane nyaya yedu iyi yokuti mukadzi arambwa anobva oenda kumusha kwake osiya vana pamurume. Zvinoitigwa kuti awane mukana wekuhura zvakanana , kana kuti ashaise murume mukana wekuhura, kana kuti kuti atadzise murume kuenda kubasa zvisinei kuti iye haasi kushanda. Kana achishanda murume asingashandi, chinhu chakanaka kusiya vana nomurume kuitira kuti ape murume mari yokurera vana nayo.

Asi varume verudzi gwedu kurera vana pasina mukadzi havadi. Kugona vanogona havo asi vazhinji vavo havadi. Saka unozoona kuti maitire avo haana kodzero kuvana.

Totanga nomuadzi anosiya vana pamba kuti munhu akaita sei. Maitire evanhu verudzi gwedu ndeekuti mukadzi ndiye anorera vana. Hazvinei kuti anoshanda here kana kuti haashandi. Kana arambwa anobvapo nevana vake oenda kwake. Murume kana achida kuona vana ndiye anotevera kwakaenda mukadzi zvisinei kuti ari kumusha kwake here kana kuti kuchikomba chake.

Kusiya vana zvinoratidza munhu asina hanya nevana vake. Mhomho yese inozviona inomhura mai vakadai kuti munhu asina kodzero yokuva mai vevana. Tichitarisa tinoona vakadzi vakawandisa vanogara pamurume asingamudi zvachose asi achigarira vana vake. Ingari yokuti anohwa kushushikana pakuva achisiya vana vake.

Kana uchishanda usina nguva yokurera vana vako murume asipo, savaya vanochinjana kuti murume oshanda masikati, mukadzi oshanda usiku kuti vana vave nomuereki panguva dzese, kana mukarambana mai vevana enda nevana kana kuti murume okusiyai muma oenda hake kuhure rake. Zvadaro tsvaka anobikira vana asi gara nevana vako.

Kana ukabva pamba ukasiya vana, murume akatora hure akaisa mumba, haungazivi zvinoitika kuvana vako. Kana ukabva nevana vako, zvinokwanisika kuti unohura hako asi unohurira kuzhe kwemusha wauri kugara. Vashoma vakadzi vane vana vanounza chikoma mumba mune vana. Varume ndivo vasina hanya nokutiunza hure pane vana.


Saka apa tiri kuti dai zvaikwanisika gara nevana vako kusvika vava vanhu vakura zvokukwanisa kuzviriritira, toti makore 16 zvichikwira. 

Vana havafaniri kushandiswa kudzwanyirirana pakati pemurume nomukadzi. Kana musisadanani, hazvirevi kuti hamuchisina vana. Zvinoreva kuti matofanira kuwedzera kushandira pamwe kurera vana venyu. Ukaramwira murume vana kuti achitadza kuenda kubasa, zvoreva kuti svimari sviya zvaanga achiti svimwe kumba svimwe kuhure hakuchina svichasvika kuvana venyu. 

Kana tatsamwisana isu ngatisawedzera nhamo yevana. 
----------------------------------------------------------

Tongai tihwe vanohwisisa nyaya iyi. Pane vanodawo kupiwa mazano pairi.

Sunday, 1 January 2017

Nyaya yokupfugamira murume

Ko nhai vanhu, nyaya yokupfugamira murume monoiwonawo sei? Tokumbirawo kuhwa mafungire evarume vedu. Unoda here kuti mukadzi wako akupfugamire kana kuti haudi. Zvinorevei kwauri kuona mukadzi achipfugama?

Kurudzi gwedu tinopfugamira varume vedu uye murume haadanwi nezita rake. Anodanwa nomutupo wake kana kuti nezita remhuri. Zvikuru kana mune vana nokuti vana murudzi gwedu vanokura vasingatombozivi mazita evabereki vavo. Ini ndakazoziva zit ramai ndapfuura Grade 5. Ndaingoziva kuti zita ravo ndimai.

Mumagarire edu amazuvano zvichiri kuita here kuti tinopfugamira varume vedu kana tiri tega uye kana pane veri kushanya? Zvinoonekwa sei nevanobva kune dzome nyinya. Zvinokudzwa nevanozviona here kana kuti zvinomhurisa? Iyi mibvunzo yatinoda kuzama kupindura as tisati taipindura tiudzeiwo mafungire enyu mese varume nevakadzi mudziba. Kana usina murume kana mukadzi tiudzewo kuti kana wazova naye unofunga kuti zvinofanira kuitwa sei.

Ini kazhinji ndinoona sokuti mafungire emurume wangu akakosha kupfuura angu saka kana akataura zvaanofunga zvikasiyana nezvandinofunga toita zvaanofunga iye. Asiwo iye kazhinji anoda kuti tiite zvandinofunga saka anoramba achibvunza kuti "Ndizvo here?" kana ndikati ndizvo, onyarara. Ndikati handizvo, toramba tichitaura nyaya yacho.

Murume akati Masibanda fongora, hazvinei kuti ndange ndichigunga maitire api, kungofongora pasina mubvunzo zvinoitwa zvoitwa tofadzana takadaro, asi pamwe anobvunza kuti unodei. Ndotaura zvandinoda. Iniwo ndikamutanira kubvunza kuti anodei zvaataura ndizvozvo.

Tongai tihwe vanotonga. Mese varume nevakadzi.

Saturday, 31 December 2016

Ivai ne Gore Dzva ra 2017 rakanaka

Tine mufaro kuti tachengetwa mugore ra 2016 tikaripedza tiri vapenyu. Pane hama neshamwari dzakashaika asi tinotenda nenguva yatakaita navo. Kana uri mutendi panyaya yoMusiki wevanhu nemhuka nezvese zviri panyika, ipa chipo chokutenda. Kana usiri mutendi vitende iwe kuti ndiwe wachenjera chose kuti usafa kusvika nguva ino.

Ngatichitendawo nenguva yatinayo tese isu vasara tigohwisisa kuti kuitirana zvakanaka ndicho chinhu chikuru mumhuri uye kuzhe. Tine matambudziko akawanda chose asi kana mumba mune rudo zvizhinji zvimwe zvinoita nani. Rudo chinhu chinoti iwe ukapa vamwe rudo iwewo unowana rudo kubva kune vamwe. Hazvirevi kuti iyeye wawapa rudo ndiye anofanira kukudzisera rudo, bodo, hachisi chikwereti. Rudo gwakanakira pakuti ukaguhafura ukapa umwe munhu hafu yerudo gwako, iwe unongosara une rudo gwakazara. Hazvinei kuti wahafurira vanhu vangani.

Hino mumba kana une murume/mukadzi wedzera kumupa rudo mugore ra2017. Zvibvunze kuti chii chandinorangarira chandakaitira murume/mukadzi wangu mugore ra 2016 chaachiri kurangarirawo iye? Kana pane chaunoziva kuti wakamuitira, chifunga chimwewo chokumuitira mugore ra 2017. Kana pasina chaunorangarira chawakaita, zvoreva guti gore rino unofanira kuita zviviri.

Mudzimba medu umu mukadzi hwisisa kuti irombo rakanaka kuva nomurume waunoti uyu ndiye wako anokufadza, anoita nyaya dzechikuru newe muchiseka, anokumiririra pamhuri yenyu. Anoti ukanonoka kusvika kumba onetseka moyo kuti mukadzi wake aendepi, uye kushuhikana kuti kwakanaka here kwaari kusvika wasvika pamba. Itira murume wako zvakanaka nguva dzese. Hwisisa zvaanoda zvaunogona kumupa. Varume vedu vanofunga kuti ndidzo shasha dzokuriritira mhuri. Ipa murume wako manyawi muraini renyu adade nomukadzi wake.

Panyaya dzomumba hwisisa murume wako aramba ane meso pauri chete. Muviri wako ndewake. Zvipe kumurume wako muviri wako uite wake. Unoona ava kuita nawo zvimwe zvawange usingafungiri kuti anokwanisa kuita. Ngaasununguke kuita zvaanoda uye azive kuti hapana chaanoda chaasingawani.

Varumewo hwisisai vakadzi venyu. Vakadzi tine pamuromo nguva zhinji. Pamwe tinongopopota nyaya chaiyo pasina. Murume swedera pado nomoyo wemukadzi wako. Terera zvinomupopotesa Gadziridza nyaya. Potawo uchitenda basa remukadzi wako pamusha. Anobka, anowacha, anoaina, anokorobha, anokumwisa zamu, anokudziisa muviri, anokugezesa, anoriritira vana, anochengeta BUDGET yemusha zvakanaka. Anokuzvarira vana, Anofarira kukubvisa zemo kuti uvate hope dzakanaka zuva nezuva. Wanawo musi waunoti musi wekumutenda kuti ari kuita zvakanaka mumhuri yenyu.

Gore rino wanaiwo chinhu chamunobvumirana kuwedzera paupenyu hwenyu mumba menyu chamunokwanisa kupurakitiza muripo vaviri chamunokwanisa kuzorangarira kuti makachiita mugore ra 2017.

Upenyu hwatinahwo handi hwekupedza tichipopotedzana kana kupokana. Upenyu ngatizame kuva vavaki vemhuri. Kuva vanhu vanonakigwa noupenyu.

Kune avo vari pakati pamatambudziko sokuti une chimwe chaizvi:
1 Wakashaikigwa nomurume/mukadzi/mwana
2 Wakarambana numurume/mukadzi
3 Wakahurigwa nomurume/mukadzi
4 Wakamitiswa
5 Wakapiwa siki
6 Hamusi kuhwisisana mumba
7 Pane ari kugwara mumhuri
8 Mari ishoma mumba asi hamuzivi kuti modii
9 Munodanana asi hamugari pamwe chete
10 Mukadzi/murume wako ari kukunyima zvinhu mumba
11 Hamuna pokugara pakakodzera
12 Zvokudya zvishoma
13 Vana havagoni muchikoro

Tese umwe noumwe ane chinomudya moyo. Nhamo dzedu dzakasiyana siyana. Kana tikatanga nokuwirirana mumhuri uchaona kuti nhamo dzimwe dzese dzinoita shoma. Kuchema kunoita kushoma kana une wekuchemera anohwisisa zviri kukuchemedza. Kugwadza kwemoyo kunoita kushoma kana une munhu anokuhwisisa chinokugwadzisa moyo.

Nhamo dzakawanda dzomumba tisu tinodzikonzera. Murume/mukadzi anokuudza zvaasingafariri iwe woona sokuti ari kutaura zvisina maturo. Nyaya yange ichifanira kuita awa imwe chete yoramba ichienderera mberi yoita mwedzi mitatu muchitukana wozoona yakurisa zvokuti haichagadziriki. Kana uchiziva pakatangira nyaya yako, enda kumurume/mukadzi wako umuudze kuti zviri nani mugadzirise nyaya dzese dziri kukunetsai kuti muite upenu hwakareruka.

Kukumbira regerero chinhu hakanaka chose. Kana asingadi keterera murumire mwadhi pa WhtsAPP kana ane foni. Kana asina munyorere pabepa azive zviri mufungwa dzako. Kupopota nokutuka handizvo. Hazvivaki musha.

Ngatitore gore ra 2017 tiriite redu. Tibatane nevamwe vedu kugadziridza zvatinogona kugadziridza kuti upenyu hwuite nani. Ngatiregei kuwedzera nhamo. Murume/mukadzi wako ngaave ne KONIFIDHENZI newe kuti uri munhu anokwanisa kumuhwisisa nguva dzese.

Vanoda kuwedzera wedzerai 

Udzai vamwe!!!!!!!


Saturday, 24 December 2016

paKISIMISI

Veduwee, Chenjerai mafambire enyu pa Kisimisi. 

Inguva yokuti vanhu vanomwa doro vogwa vokuvadzana. Iwe kana murume wako achimwa doro, mukurudzire kumwira doro kumba neshamwari dzake kwete kuenda kumabhawa.

Musafamba mumigwagwa. Pane zvakawandisa zvinokuvadza mumigwagwa vanhu vakawandisa vanofa gore rimwe nerimwe. Mhuri dzinosara dzinoshungurudzwa chose saka kana zvichikwanisika garai panzvimbo imwe chete.

Mudzimba umu zamaiwo kuwedzera kufadzana pane kutsvaka zvokukutukanisai. Chinhu chisingambonetsi kutanga kutukana noumwe munhu, asi ukagara une moyo muchena wekukangamwira vanhu vemhuri yako unona kuti kutukana kunoita kushoma. Kana ari murume/mukadzi wako, pedzera shunhu pakuvatana naye kwete pakurovana naye.

Kana uri wega paKisimisi, tora nguva yehorodhei iyoyi kutsvaka munhu akakodzera wekudanana naye zvisina zvigwere mukati. Ronga upenyu hwako wakachenjera. Kana uri kuDIASPORA usina shamwari kana hama, fonera vari kumusha uwane wekutaura naye. Kisimisi inguva yemhuri kuva pamwe chete kuti vafare.

Kana une chitenderi, enda kuchechi unoterera zvinoparidzwa. Ndokunge chechi yenyu yakavhugwa. Dziwe dzinenge dzakavhara.

Usadhakwa zvokukangamwakuti uri munhu ane unhu. Nyaya yokuzopepuka mangwanani uri mumubhedha wausingazivi kuti ndewani uye kuti chii chaitika usiku hwese handizvo. Munu nakigwa noupenya wakachenjera.

Kana ukajoinira zvavanhu vanobhema mbanje, whisisa kuti unokwanisa kusungwa ugopedza nguva mujeri, zvikuru kana uri kunyika dzisingadi zvevanhu vanobhema manje.

Ngatiite Kisimisi yakananatese. Ndatenda.

Kunyimana Mumba

Zvikonzero zvokunyimana zvakawanda asi zvese hazvo zvinobva pakusahwisisa nyaya yokuroorana nokugarisana. Kana ukaona munhu achigarokunyima mumba ziva kuti haana hanya newe. Usatombofunga kuti pane chawakanganisa bodo. Iye ndiye ane damudziko.

Hakuna chombo chinotadza kumira chichiti nokuti baba vakatsamwa. Hakuna zvakadaro. Hakuna mukadzi anotadza kunyorova achiti nokuti akatsamwa. Kutsamwa ikoko kunotoita kuti mukaisana, kuisana kwenyu nehasha kunonaka zvokuti, zvikuru kumukadzi. (i EXPERIENCE ka iyi) Mukatukana, mukaita hasha chose, pakunovata mukawana mukana wekuisana, unoshuva kuti dai murume wangu achigara akatsamwa shuwa. Unooneswa ndondo.


Chiri nani ndechipi kushaya zvachose kana kuwana zvishomanana? 
Mubvunzo uri pano uri kuti chiiko chiri nani kupiwa zvishomanana kana kusatombopiwa zvachose mumba. Pakuona kwangu inyaya inonetsa kutsanangura nokuti mhinduro yayo yakatosiyana zvichibva nokuti uri murume here kana kuti mukadzi.

Hwisisai kuti hapana chimwe chinhu chinokasira kupokanisa vanhu mumba senyaya yokunyimana kana kusapanana zvakakwana. 

Vakadzi vakawanda vane varume vasingavagutsi pakurhojana, iri ngari yokuti murume haatombonatsi kuhwisisa kuti chinogutsa mukadzi chii. Zvoreva kuti mukadzi anongobvuma kuiswa nokuda kwekuti anongoda kuti murume asamushusha pazviri asi iye mukadzi chake panyaya iyi hapana. Anokwanisa kupedza makore akawanda asina kunakigwa nomurume wake.

Kunozoti umwe musi fungwa dzabva pakungogarogutsa murume, Anotanga mukana wekubva panyaya yokuiswa. Kuti audze murume kuti zvokuiswa haachadi , zvinomunetsa nokuti anenge azviparira mhosva ega, inova inonetsa kubuda pairi. Vakawanda vanongoita nyaya dzokunyepa kuhwa musoro, kuneta, kuporomisa kuti tozoita mangwana, kana kuwana mukana wekusiyanisa nguva yokunovata.

Ukabvuna mukadzi akadai kuti chii chiri nani kuiswa kamwe chete pavhiki kana kusatomboiswa zvachose nomurume wako, anokuudza kuti zviri nani kusatomboiswa, nokuti anoziva kuti hapana chazvinomubatsira, uye murume wake haana hanya nokunakigwa kwake. Hazvirevi kutu achahura kana kuti anoda umwe murume. Anongoona sokuti inyaya yaatadza kugadzirisa.

Varumewo kune vane vakadzi  vasinei  nokuiswa zvokuti murume anokwanisa kudembademba mazuva ese kuti dai abvumidzwa kuvata nomukadzi wake asi mukadzi achiramba zvachose. Kana mukadzi akadai akasatsanangura chikonzero chinohwisiswa nomurume, zvinokwanisika kuti murume anongogara achizama kukumbira mukadzi kuti abvume. Panokwanisika kuti mukadzi anobvuma kamwe chete pavhiki kana kaviri pavhiki kuita seSHOPPING inohi inopedza mari saka hatikwanisi kuita kakawanda.

Ukazobvunza murume akadai kuti chiri nani ndechipi kupiwa kaviri pavhiki kana kunyimwa zvachose, vakawanda vanoti zviri nani kaviri pavhiki. Pawawanira ipapo unombofara nazvo.

Zvikonzero zvinoitisa kuti vaviri mumba vasiyane pakuda kuisana zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinobva pakusahwisisana mumba. Zvimwewo zvinobva pakuti umwe haana hanya nokunakigwa kweumwe. Nyaya dzakadai dzinokwanisa kukanganisa mafungire evaviri mumba. Zvishoma zvinhu zvinogwadza kupfuura kuziva kuti munhu waunoda nomoyo wako wese haana hanya nokuvata newe. Varume mhomho yese, zvikuru verudzi gwedu, vanoda mukadzi anomupa FREE ACCESS, kuti chero paadira, zvisinei kuti inguvai kana kuti muripi. Kana akangotaridza kuti ari kuda kukuisa iwe wotomiramira kuti aite zvaari kuda mupedze. Vakadziwo vanoda murume anoratidza kuti anoda chose kumuisa. Zvinotaridza kudiwa nomurume. Vanhukadzi takaumbwa tikapiwa fungwa yokuzvipa kumurume nemhuri. Mufaro wedu unobva pakuratidzwa kudiwa nevarume vedu. Kuiswa ndechimwe chiratidzo chokuti murume anondida. Akanditarisa anoita zemo. Chinhu chinofadza.
Hino murume akangozotanga kushaya zemo mumba zvoita sokuti pane chaipa pamukadzi. Zvisinei kuti zvikonzero zvokushaikwa kwezemo zvakawanda.

Nyaya yedu yabva pakuvunzwa nomurume ane mukadzi mumba kuti iota sei nemaitire emukadzi wake okuti anomurambira nguva dzese zvokusvika pokuti anobvuma kaviri  kana katatu pamwedzi. Murume ari kubvunza kuti zviri nani achirega kukumbira mukadzi here kana kuti oramba achingokumbira asi achiziva kuti anonyimwa nguva zhinji? Murume aiti ava nevhiki mbiri asina kumbokumbira, nengari yokuti  mukadzi wake akamuudza kuti haadi zvokumanikidzwa kuita zvaasingadi. Murume kuti achibvunzurudza kuti saka uri kuti haudi kuiswa here? Mukadzi zii.  Saka kubudirana pachena konetsa kana umwe asingadi zvokutaura.

Murume anoti iye akamboita nguva asingakumbiri, mukadzi akandomurevera kwatete kuti haadi kuvata naye. Zvonetsa kuti  tete vachitonga nyaya zvonetsa nokuti nyakunyima ndiye andoturika nyaya kwatete. Zvonetsa futi kuti murume azodzokera kwatete oti mukadzi ari kumunyima. Mukadzi ndiye akashaya rairo paakauya kukurume kare. Kotizve nyaya dzokuisana mumba menyu dzinonetsa kuti mugare muchidzokera kwatete muchindotongeswa.

Saka chiri nani ndechipi kuregera zvachose nyaya dzokuisana kana kuti iwe nyakunyimwa wongotevedzera zvishomanana izvozvo zvauri kupiwa?  Kana tichida kutaura chokwadi, tinoti hapana chiri nani. Vanhu mumba isanai zvinogutsa mese. Hapana chakaipa kuti mukadzi angovhurira murume kuti amuise zvisinei kuti iye ari kuda here kana kuti haadi. Vakadzi vese vane varume tinoziva kuti pane nguva zhinji dzatinoiswa asi tange tisinei nokuiswa. Hazvina chazvinokuvadza uye hazvigwadzi. Pamwe unotonakigwa wopedzisira wotoda chose kuiswa.  

Varumewo kana mukadzi wako achida iwe usina zemo, rega akutsvakire zemo. Varume hamunetsi sesu. Kungopurudzira chombo nokutaura zvinopa zemo kuti chombo chimire. Kana changomira hapana chakaipa kukwira murume kusvika mapedza. Hazvikuvadzi murume uye zvinokwanisa kutonakira mese.


Asi kana umwe wako ane mweya wekukunyima uyu. Iwe chiona kuti  umire papi, uri kuda here kungopiwa kaviri pamwedzi kana kuti zviri nani kungosapiwa zvachose. Kana wafunga zvokusapiwa, wochirega kukumbira. Wongosiyawo zvakadaro. Uya nyakunyima ndiye oti paadira wokuudza kuti uya tiisane. Iwe chingomrira kuudzwa. Asi ukasawana chokuita panyaya yokubvisa zemo paunenge wakamirira, unokwanisa kushushikana nokunyimwa kwako kusvika wadzokera pakungofoya umwe wako.

Hwisisaizve kuti mukadzi anonyima iri nani pamurume anonyima. Mukadzi anokwanisa kuiswa asina zemo. Murume kana asina zemo hapana kuisana kunoitika. Imi varume chihwisisai kuti kusashuva kuvatana nomukadzi wako kunomushungurudza kusvika paitika chiitiko chisina kunaka. 


Ngatiudzane chokwadi. Kana ukaita tsika yokunyima mukadzi/murume wako hwisisa kuti achazvigamuchira hake asi pachasvika umwe musi waanofunga kukuhurira noumwe murume/mukadzi. Unofanira kuhwisisa kuti imhosva yako iyoyo. Ndiwe wazvisarudzira kuti mukadzi/murume  wako ngaachihura hake. 

Mumba nyaya yokuisana ndeyokutorongerana. Mukadzi rongera murume wako awane wekuisana naye. Murumewo rongera mukadzi wako awane wekuisana naye. Ndizvo zvamakaroorerana. Kurambirana kunokonzera zvakawandisa mumba zvisina kunakira vakaroorana. 

Wednesday, 23 November 2016

Kunyengana nokudanana pa Internet

Toda kumbokurukura nenyaya yokusangana nokudanana pa Internet, tigohwisisa kuti zvinoshanda here kana kuti kwete. Kune vakasangana pa Internet vakatodanana zvokuroorana here vaunoziva.

Ndasangana nomurume nomukadzi vakaroorana vatori nevana vaviri, mukuru ane makore matatu mudiki and mwedzi mina. Murume akakurira kuSouth Africa, mukadzi anobva ku Poland. Uchivaona vanoratidza kudanana chose as rudo gwavo gwakatangira pa Internet.

Ngationgorore nyaye yerudo pa Internet pane zvinoti

 • Twitter.
 • Facebook
 • WhatsApp
 • Skype 
 • MeetMe. ...
 • Google Plus. ...
 • Dot429. ...
 • TalentSplash. ...
 • Empire Avenue. ...
 • Orkut.
 • Zoosk's
 • Pof 
 • Harmony
 • Martch
 • Elite singles
Zvimwewo zvakawanda. 

Kunyengana panzwimbo idzi hakuna kuipa asi kungoti nyenganai muchihwisisa mese kuti zvamuri kuita zvinofamba sei. Ngatitange nokunaka kwekunyengana panzwimbo idzi. 

1 Kukasira kutaudzana:
Kana ukasangana nomukomana/musikana paINTERNET, munokwanisa kuudzana zvakawanda chose panguva shomanana uye zvese zvamunoudzana zvinenge zvakatonyogwa pasi zvokuti unokwanisa kupota uchidzokera kunozviverenga uchiwedzera kuhwisisa. 

Unokwanisa kubvunza mubvunzo ugowana mhinduro nokukasira. 

2 Kuongorora zvarebwa:
Unokwanisa kutarisa PROFILE yomunhu wauri kutaura naye kuti ukasire kuziva zvaari usati wafunga zvokuita naye, kuti wobvuma kudanana naye here kana kwete.

3 Kusangana nehama dzake:
Zvichibva nokuti masangana papi, unokwanisa kuona hama dzake nemazita adzo paINTERNET zvokuti unokwanisa kuziva kuti mhuri yake inevanhu vanofungei. Mazuvano vanhu vakawanda vanonyora fungwa dzavo paFacebook kana pamwe. Kana wakachenjera unokwanisa kutoshamwaridzana nedzimwe hama dzake ukatoudzwa zvakawanda ipapo. 

4 Kuhwisisa zvaanokoshesa
Ukatarisa zvaanongaronyora unohwisisa kuti chii chaanokoshesa muupenyu hwake. Zvinonetsa kuti munhu avanze zvaanofunga kana apiwa mukana wekutaura. Unokwanisazve kuita nyaya naye zuva nezuva achikuudza fungwa dzake zvese zvakatonyogwa zvokuti unokwanisa kubvunza shamwari dzako kuti zvinorevei. Kana ari munhu uya anotsoropodza hama dzake, unokasira kuziva womusiya akadaro wotsvaka umwe. 

5 Kuziva kuti anofungei nezvako
Mazuvano kana mukomana/musikana achikuda anofarira kuudza vamwe paINTERNET. Kana achingoda zvokukutambisa anongoti zii nezvako. Hakuna waanoudza. Unoona status yake ichiti SINGLE woziva kuti achiri kutsvaka wekudanana naye. Iwe uri wekutamba naye chete. Hazvisi zvokubvunza kuti ko sei usina kuchinja STATUS yako. Ukaona waita zvokubvunza ziva kuti iye haana hanya newe. Asizve, usati watanga kufunganya pazviri tarisa kuti akapedzisira kuenda pa FACEBOOK riini. Kune vanhu vakawanda vane maACCOUNTS p FACEBOOK vasingaashandisi. Zvinokwanisika kuti munhu asatarisa zviri pa ACCOUNT yake kwenguva refu. 


Tobva ipapo totarisa zvakaipa pakudanana paINTERNET. Kare Internet ichangotanga nyaya dzokudanana idzi kwakaitika zvakawanda zvakaita kuti vamwe vafunge kuti haisi nzvimbo. 

Kuudzwa nhema
Iri ndiro dambudziko guru paINTERNNET. Zvikuru vanhurume, nhema dzavanoreva dzakawandisa. Unoona murume ane makore kuma THIRTY SOMETHING achiudza musikana ane makore 15 kuti iyewo ane makore 15. Zvoreva kuti kana ukasachenjera unokwanisa kudanana nomunhu asinei nemunhu ari kuti anokuda. 

PaInternet panonetsa kuti unatse kubata munhu kuti ndeuyu. Kana ukanyengwa mubhazi rokwaGororo muchibva muHarare, unotoona munhu ari kukunyenga kuti munhu akaita sei pakutarisa. Unokwanisazve kuita nyaya naye ukaona mafungire ake. 

PaInternet unokwanisa kutotumigwa mapikicha asiri emunhu ari kuti anokuda. Kana kuti anokutumira mapikicha ake ekare achiri mwanana. 

Kudanana numunhu pasina umwe anoziva:
Kudanana kwepaInternet kunokwanisa kuitika pasina umwe munhu anozviziva. Zvakasiyana nokudanana kwevasangana muchitima vanoonekwa vachitaudzana. PaInternet iwe ndiwe unotokasira kuudza vamwe kuti pane munhu wauri kudanana naye. Zvinokwanisika kuti zvakawanda zviitike pasina umwe anoziva kuti zviri kuitika. Unokwanisa kudanana nomukadzi/murume wemunhu ukasatomboziva kuti ndizvo zvauri kuita. 

Saka toti chinhu chakaipa here? 
Kuipa kana kunaka kwekudanana paInternet zvinobva nokuti iwe inofungei nazvo uye uri kuzviitirei. Kazhinji vanhu vanosangana pa Internet vanhu vanongosangana pa CHANCE kana kuti umwe anokuziva zvishoma otsvaka mukana wekukutaudza. 

Kana munhu wausingazivi akakutumire MESSAge, iwe unobvunzwa kuti unoziva here munhu iyu. Kana usingamuzivi unokwanisa kuramba kumutaudza. Asi chinoitika chaicho ndechokuti unoita EXCITEMENT wipindura. zvadaro munhu uya atova ne nhambha yako uye ava kutoziva nezvako. Zvasara kuti azive ndiwe uchamuudza. Hazvinetsi kupiwa zvakawanda nomunhu. Zvikuru kana akafunga kuti pangangoita rudo apa. 

Kusangana nomunhu pa INTERNET hakuna kusiyana nokusangana naye pa magirosa. Chakasiyana maitire ako kana wasangana naye. Varume vakawanda vane vasikana vavanotaura navo pa INTERNET, asi hazvirevi kuti vari kuita AFFAIR. Zvinongoreva kuti vari kutamba. Asi vamwe vavo vakazosangana nemusikana waanombotaura naye pa INTERNET, hazvinetsi kumunyenga nokuti munotozivana. 

Zvokuita:
1 Chokutanga usangoti munhu wese akutumira mwadhi iwe wopindura iwe usingamuzivi. Vamwe vavo vanokwanisa kukukuvadza. Kone vakawanda vakatopinda pakaoma nokusahwisisa INTERNET. 

2 Ukadanana numukomana/musikana pa INTERNET kasira kuda kusangana naye kuti ukasire kuziva kuti zvaari kutaura ndizvo zvaari. 

3 Wakamiririra kusangana naye usamuudza zvese pamusoro pako. Usamuudza zvinhu zvakaita semusi wekuberekwa zvaanokwanisa kushandisa kutora mari dzako. 

4 Pakunosangana naye, usaenda wega. Enda neshamwari kana miri. Sangana nomunhu pane vanhu sokuti mu RESTAURANT. Tanga iwe kusvika. Mopinda muRESTAURANT makasiyana iwe neshamwari dzako. Iwe wogara paunokwanisa kuona zviri kuitika kuti iye azogara paanoonekwa neshamwari dzako. Shamwari ngadzikwanise kutora mapikicha, zvikutu kana ari mukomana. 

5 Zvadaro Pakuparadzana rega iye atange kuenda, usabvuma kuperekedzwa. Muudze kuti shamwari yako ari kuzokutorapo. 

6 Kana wasvika kumba tarisa pa INTERNET nezvake munhu uyu uwedzere kuhwisisa. Kana usingadi zvawaona pamasangana, kasira kumuudza kuti uri kungoda shamwari haudi mukomana/musikana. Usaita tsika yokuudza vamwe nhema. Budira munhu pachena asatambisa nguva yake newe. 

7 Kunge wambosangana nomunhu hazvirevi kuti wava kumuziva. imboita nguva uchiti paunonosangana naye wotanga waudza umwe munhu kuti uri kuendepi. Wasvika paari, ngaakuone uchifoera umwe munhu kuti wasvika uye unodzoka riini. Wozamawo kuchengetedza nguva. 

8 Mukomana/musikana wekunyengana naye paINTERNET haana kusiyana nevamwe. Budiranai pachena kuti chii chamuri kutsvaka pane umwe. Zvadaro kana pane chanzi yokuti munokwanisa kuisana, tangai manovhenekwa mopiwa maRESULTS enyu motaridzana, mozotanga kutsanangurirana zvokuisana.  Usazvinyebera kuti unokwanisa kudanana nomunhu mugosavatana kenguva refu. Zvinoitwa nevanhu vane DISCIPLINE yakakwana. Zemo rine simba kupfuura njere.  Vanhu garai mune maKondomu muHANDBAG. 

9 Kana mangopedza pekutanga ipapa, zvimwe zvese zvamuchazoita hazvina kusiyana nevakanyengana pasina INTERNET. 

10 Usa tumira mapikicha ako kumunhu waunoda kudanana naye kana kuti waunotodanana naye INTERNET. Mapikicha chinhu chokuchengera. Chero mukazoroorana hwisisa kuti pane mhando dzemapikicha dzisingatumigwi paINTERNET. Unokwanisa kusungwa. 


Hwisisai kuti mazuvano vanhu vakawandisa vava kusangana paINTERNET mazuvano. Vanhu vane upenyu hwakasiyana nehwekare. Unokwanisa kuona munu wauri kutaura naye pa SKYPE ukatodzidza zvakawanda. 

Vanhu hwisisai kuti paINTERNET pane vanhu vakawanda vanoishandisa kungotsvaka munhu wekuvata naye musi iwoyo. Kune vamwezve vanotsvaka munhu wekuhura naye zvokupiwa mari. Pane mapurisa futi anotarisa zvakaipa zvinoitwa navanhu vemunyika yauri nevekuzhe. Hwisisa izvi kana uchitanga kutaura nomunhu. 

 Iwe kana usingaiti zvakadaro, dudzira munhu kuti hazvisirizvo zvaunoita akasire kukusiya aende kwaari kuenda. Iwewo wosara uchitsvakana nevanhu vanoda zvaunoita uye zvauri kutsvaka. Ngatisaita tsika yokuudzana nhema. paINTERNET hapana nyaya dzevabereki, hama, kana shamwari dzausingadi kuudza. Unokwanisa kuita nyaya dzako pachivande. 
_____________________________________

UDZAI vamwe!!!!!

Tiudzewo kana wakamosangana neumwe parudo paInternet. 

Tuesday, 22 November 2016

Matinji anoita basa rei?

Mubvunzo wekuti "Matinji anoita basa rei unobvunzwa kuda katatu pavhiki imwe neimwe. Regai tiwedzere pane zvatakambotaura, kuda zvingabatsira vamwe vanongoramba vachibvunza. Kana uri munhukadzi uchishamisikawo kuti pamberi pako pakamira sei, tora MIRROR uise pasi wotonona wakanangisa pamberi pako pa MIRROR, wozviongorora kuti pako pakaira sei.

Wotarisa zvinhu zvakati wandei zvinoti
 1. Bhinzi yako
 2. Buri rako reweti
 3. Matinji ma lips asina choya akaurungana
 4. Maromo akaita chikomo ane choya
 5. Chitubu-Buri guru panobuda ropa kana uri kumwedzi. Ndipo pachapinzwa chombo nomurume kana wakura. Ndipozve pauchazvara mwana napo. Panokura zvokuti musoro nemafudzi emwana zvinokwana
 6. Kozotiwo buri rinobuda netsvina kana waenda kuchimbuzi. Riri pedo pedo nechitubu chako (2cm kana usina kumbozvara, 3.5 kana wambozvara) 

Pamberi 
Pamberi pemunhukadzi pane maromo anova makuru pamatinji. Maromo anomera choya. Matinji haameri choya.  Choya tinogera hedu asi basa racho kudzivirira guruva kuti risapinda pamberi nokuti rinokwanisa kuva nezvigwere. Mazuvano tinopfeka mabhurugwa, saka choya tofarira kugera zvokutoveura.

Maromo akaita se chikomo mubani zvokuti kukura kwawo ndiko kunoitira kuti chitubu chigare chakavharika kusvika chapindwa nechombo. Kuvharika uku kwakanakira kuti zvigwere zvisapindamo.

Maromo nematinji zvese zvakavaka pamberi uye zvese zvinoita chitubu chigare chakavharika kuti kusangopinda zvinhu.

Ndipo patinotangirawo nyaya yematinji. Matinji anovara buri reweti kuti risapindwa nezvigwere zvinobva kuzhe. Haavhari buri rinopinda chombo riri nechezasi zvisinei kuti wakadhonza matinji akareba here kana kwete. Matinji makuru kuno musoro kwakananga kubhinzi uye mapfupi chose kuzasi unopinda chombo pakuiswa nomurume. 

Kunaka 
Matinji anoti kana akakwizirigwa zvinyoronyoro, anotanga kuzvimbirira, obudisa oiri yakatsetseka chose chose inotsvedza. Oiri iya yonyorovesa matinji zvese nepamberi pese. Kana murume opinza chombo kana kungokwizirira pamberi pese nechombo zviya zvokukunyemudza zviya zvinoitwa muchimbotamba, matinji anozvimba owedzera kubuda oiri iyoyo.

Matinji ane ma NERVES anonakidza murindzi kana achipurudzigwa kana kukwizirigwa nomurume wake. Zvinonaka chose, zvikuru kana murume achihwisisa kuti kumusoro kwakananga kuguvhu kune bhinzi inova yakangoisigwapo kuti muridzi wayo anakigwe chete chete kana ichitambwa nayo nomurume. Matinji akabatana kuno kubhinzi kwaanosangana achiperera pakuva chinyama chakafukidza bhinzi kana isina kumira. Kufukidzwa kuitira kuti isakuvadzwa nokukweshana nenhumbi dzokupfeka nokuti ine maNERVES akawandisa. 

Matinji anobudisa mushonga unouraya ma BACTERIA akawanda asiri epamberi saka zviri nani kuti napo napo womboitawo zemo oiri iwande kubuda zvinova zvinotapudza maBacteria

Pakunyorovesa pamberi matinji anobatsira kuti pakupinzwa chombo zvisagwadza mese murume nomukadzi. Matinji ane maNERVES akawanda chose anobatsira pakunakigwa kwemukadzi pakuiswa nomurume kana pakungozvikwizirira matinji nebhinzi yake ega pasina murume. 

Kumurume anohwisisa nyaya yematinji nemabatigwe awo, anopedza nguva aripo pamatinji nebhinzi uye kuti kana akawana mukana wekuramba achikwizirira apinza chombo zvinonakira mukadzi chose.

Iyewo mukadzi anokwanisawo kuti uku ari kuiswa nomurume, uku ari kuzvikwizirirawo matinji nebhinzi. Murume anopinza chombo mukati memukadzi asi pamukova wechitubu ndipo pane ma NERVES akawanda kupfuura mukati saka pakukoirana mukadzi anonakigwa nokukwiziwa kwekwakananga kumukova kupfuura zviri kuitika mukati. Ndizvo uchiona kuti pakuiswa nomurume bhinzi ikashandwa zvinonaka kupfuura kunaka kwechombo chiri mukati icho.

Asizve chombo manakire acho akasiyanawo haho neebhinzi nematinji uye unenge wava kungodawo kupinzwa chombo uye kuhwa murume achikukoira zvinonaka. Kuzivawo kuti une murume mukati zvinonakawo manakire azvo. Asi bhinzi inonaka zviri mberi, zvikuru ikanananzviwa norurii. Zvinokasirisa munhukadzi kutunda. 

Kukura kwematinji:
Matinji haana vasa kuti makuru here kana kuti madiki. Kunaka kwawo kumukadzi kwakasiyana siyana zvichibva mumafungire emukadzi pakuiswa kwake kwete kuti zvinobva pasaizi yematinji. Bodo.

Kuvakadzi vakawanda chose chose mhomho yenyika dzese dzevanhukadzi, matinji ari kuno kumusoro kwakananga kuhinzi. Akafukidza buri reweti kwete buri rinopinda chombo. Chero ukadhonza matinji haasvikiko zasi uko saka matinji haabati chombo pakuiswa. Kana wakafongora zvakanaka ndipo kaunohwa kurohwa rohwa nemabhora emurume pamatinji achikukoira. Zvinonaka futi izvozvo.

Kana waka pakachigwa makumbo ako pamafudzi emurume zvinokwanisika kuti choya chemurume chikwiizirire matinji ako zviwedzere kunaka.

Asi chikuru ndechokuhwisisa kuti mukadzi ngaasaregeregwa matinji ake nomurume wake. Ratidza murume mabatire aunoda kuti matinji ako aitwe uye kuti nguva yakareba zvakadii kuti unakigwe. Kana uchisvoda kumuudza ingotora ruoko gwake uisepo pamberi womuti kwenya nokuti pari kuvava. Kukwenyewa nomurume pasingambovavi kunonaka chose saka jaidza murume kugarokukwenya pamberi chero makagara muchiona henyu TV yenyu yemubhedroom.  Jaidza murume kuziva ziso riya rokuti ukamupa anongoziva ega kuti zasi kunoda zvakunoda.

Akagarokwenya anojaira kuti zvinonaka ndazvipi nemaitire ako ekuwedzera kupatsanisa makumbo uye kusimudzira chiuno kuti adzire zasi kuburi rechombo, kana kuti akwire kuno kubhinzi.

Varume vakawanda vanogarobvunza pano kuti matinji anoita basa reiko. Matinji anonaka kubatwa veduwee, batai nokutambisa matinji evakadzi venyu mudzimba. Isuwo ngatiwedzere kudzidzisa varume vedu kuita nguva vari pamatinji nebhinzi vachiitawo zvavanodapo nemaoko. Kuzopinzawo  chombo zasi chava chimwe chinhanho chokunakigwa uye kutiwo iye murume ahwe pane moyo.

Kutunda kwemukadzi
Vakadzi vanokwanisa kuita ORGASM NOKUPINZWA CHOMBO  vashomanana kuma 30% mupasi rese. Asi vanoita nokuda kwekutambiswa matinji nebhinzi vakawanda chose. Varume mukadzidza kuita zvese munenga magona chose. Kuti uku uri mukati uri kukoira uku uri kukwizirira matinji nebhinzi ndizvo chaizvo kana maitire achibvumdza. Iwewo muridzi wematinji, kana murume achishanda, fungwa yake yese iri pakunakigwa kwake, Isa maoko ako pakati uzvishande pamatinji ako. Kana wakafongora, unokwanisa kusvitsa ruoko pamatinji, zvinova zvinokuwedzera kufongora wotohwa chombo chomurume chogofa panga pasina kujaira kugofewa zvotowedzera kunaka. 

Kunakigwa kwemurume nomukadzi 
Ngatihwisisezve kuti hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete asi kuwanda kwemaNERVES kwakada kungofanana uye anopfuura 8000 pabhinzi chete paanosanga ese saka tingati uku neuku kune 4000.  Murume pachombo pake pane kuma 4000. Kureva kuti mukadzi akabatwa  zvakanaka anokwanisa kunakigwa kupfuura murume nokure.

Varumewo chitangai nokufunga manakire anoita mukadzi wako kuti iwe unohwa sei. Chihwisisa kuti unokwanisa kuti mukadzi wako apfuure ipapo kana ukangohwisisana naye maitire aanoda. Anokwanisa kukuda zvokuti anokuitira zvese zvaunoda nokuda kwekunaka kwako iwe murume. 

Ndizvo muchiona kuti murume akanatsokoira mukadzi, hazviti kuti mukadzi aite EXPERIENCE iyoyo akanyarara. Zvinenge zvichinaka. Sezvatakambotaura kuti kufema chaiko kunonetsa kana uchiiswa nomurume anokunakira anokuhwisisa, anokuziva.

Nokuda kwekuwanda kwemaNERVES, ukawana murume anokukwiza matinji nebhinzi norurimi gwake manakire acho haatauriki nemashoko okunyora kana okutaura. Zvinongoda uzvihwire wega. Hazvitombodi mazuva ese futi. Ungagara uchirovha basa wakarukutika muviri nenyaya yemaziORGASM asingaiti.

Ngatihwisise kuti vanhu vega vasingahwisisi nyaya yematinji ndeavo vasina matinji, vanova ivo vatiri kuda chose kuti vahwisise kuti vodini kana vava nesu. 

Saka tati matinji anoita basa reiko
 1. Kudzivirira zvakaipa zvingapinda pamberi
 2. Kunyorovesa pamberi
 3. Kunakira mukadzi pakuiswa
 4. Kuvaka pamberi kuti pave panova zvapakaita. 
Saka nyaya yematinji yataugwa. Chiendai kudzimba mundotaridza kuti kuva nomurume/mukadzi mumba chinhu chakanaka chose. Ngatisununguke pazvinhu izvi nevarume/vakadzi vedu tihwe kunaka kweupenyu tichinazvo mumba pasina zvigwere. 

Iwe muridzi wematinji, ratidza murume mabatigwe aunoda kuti matinji ako aitwe kuti unakigwe nazvo. Muratidze zvokuita sezvaunoita kana asipo uri wega. Kana pasina zvaunoita uri wega chimbodzidzira kuzvinakira wega kuti ugokwanisa kudzidzisa murume zvokuita.  Matinji ndeenju mese zvokuti uchafadza murue wako chose chose kana akahwisisa kuti akabatabata matinji ako vinokunakira. Iyewo uchaona oita nguva aripo kureva kuti zviri kumufadza.  Hino ukangoachengetera mubhurugwa uchasvikepi nawo? 

Itiwo kana wasvika kumba kubva kubasa wotanga nokubvisa bhurugwa nokubvisa dhukhu yemazamu, mochitandara mhepo ichipinda zvakanaka murume achipota achihwa hwema hwebhinzi yako zemo richiwanda. Mukadzi ndiwe mukwezvi wemurume. Ndiwe hure remurume wako, ndiwe ghero rake, ndiwe mai vemusha wake, ndiwe FOCUS yemurue wako. Dzidza basa rako nomoyo wese. 


Udzai vamwe!!!!!!