Thursday, 15 June 2017

Nyaya dzemadhimoni

Kuvanhu vakawanda verudzi gwedu mazuvanio unongohwa vanhu vachitaura nezvamadhimoni kubva pazviito zvevanhu vavanoona vasingaiti zvinovafadza kana kuti zvinoenderana nemagariro emuraini mavo kana munhuri yavo. Mazuvano kwava nemaPastor, Maporofita, etc, vanogaroudzwa zvinhu zviri pamoyo yevanovaudza, ivo voona sokuti pane madambudziko anofanira kugadziriswa, vobva vazama kuagadzirisa.

Ngatitange nokutarisa zviitiko zvinohi ndezvamadhimoni. Ukaongorora uchaona kuti kare kwaiva nemadhimoni aihwisiswa nevanhu kuti madhimoni aipedzisira ahi atumugwa nevaroyi kana kuti nemadzitateguru akare ari kuda kubikigwa doro. Kwaizoti kwaitwa chimwe chinhu mumusha womboti zii kwenguva pasina dhimoni raonekwa kubuda pamunhu wemhuri.

Zvino mazuvano kwakazouya vaparidzi vachitiudza kuti zvekuroya nokushumira madzitateguru ndezvevahedheni. Tava muchinhanho chokuti tishumire vaporofita saka chiteverai zvavaporofita musiye zvekuroyana. Asizve kuroyana hakuna kuzopera. Chakangosiyana dechekuti muroyi ava kuatwa nemuporofita kwete ne n'anga dzaisimbobata varoyi. Uyavo munhu aichimbonzi endai naye kun'anga andotemegwa nyora, ava kuhi endai naye kumuporofita and derivhigwa. Saka chasiyana chaicho hapana. Kwakangoitwa n'anga REDUNDANT ndokupinza vaporofita basa.

Chinohi dhimoni kazhinji kuratidza mamwe maitire asingahwisiswi nevamwe.

Ukada varume zvakanyaya une dhimoni
Ukada vakadzi zvakanyanya, une dhimoni
Ukagarofamba usiku zvisinei kuti unoburuka bhazi usiku, une dhimoni
Ukachovha bhasikoro kwese kwese kwaunoenda une dhimoni
Ukafarira kumwa mvura vamwe vachimwa tii, une dhimoni
Ukagarofenda kana kuchipisa, une dhimoni
Ukashaya anokunyenga une dhimoni
Ukasada kuroogwa, une dhimoni
Ukarima mbeu kupfuura vamwe gore negore une dhimoni
Ukapota uchimbopenga une dhimoni
Ukagarotaura nevekurota hope, une dhimoni
Ukajaira kundoraura hove uchikwanisa kudziata, une dhimoni
Chese zvacho chaunoita chinoratidza kupfuura vamwe chinoitiswa nedhimoni.

Saka zvinotyisa kuhi une dhimoni, asi vakawandisa mazuvano vanotosimika vega kunanga kumufundhisi kundomuudza kuti mufundisi ndauyawo kuti mundibatsire nokuti ndine dhimoni. Mufundhisi akabvunza kuti waziva sei kuti une dhimoni, kwahi ndohwa chichinakigwa chose chose pakuiswa nomurume zvokuti zvava kutondinetsa kuregera. Pane kuti mufundhisi achikuudza kuti wedzera ubikira murume kuti asaneta pakuisana kwenyu uye hapana chakaipa pakunakigwa kwenyu nokuti muri murue nomukadzi, mufundhisi anobva atofunga zvokukubvisa dhimoni rako kuti vemuCHURCH yake vapururudze kuti hama yedu yabva dhimoni rokuda kuiswa nomurue wake.

Hakusi kupengawo here ikoko. Ko kumurume wakangouya hako here usinawo kumbofunga zvokuzoiswa uchinakigwa. Chazokusimudza kundoda kuudza sangano rese kuti kuiswa kuri kukunakira chii?

Madhimoni emazuvano angoita sechingwa chomusupermarket. Chero ani zvake angofunganya akatadza kuvata zvakanaka anomuka atova nedhimoni. Ukangofunga kundovhakachira imwe CHURCH yausingasiindi, unonobatwa dhimoni ikoko.


Saturday, 3 June 2017

Nyaya yokusvinira mwana mukaka

Pano toda kumbokurukura nenyaya yokusvinira mwanasikana mukaka kuti tihwisisane kuti zvinofamba sei uye zvinoitigwei naanamai vevana. Kana usina kumbohwa nezvenyaya iyi uchaihwisisa uye uchafungawo nezvayo uchizvionera wega kuti zvinobatsira ani. Kana iwe wakazvarigwa muZimbabwe namai verudzi gwedu, pamwe wakasvinigwa mukaka. Zvifungire wega kuti zvakakubatsira here muupenyu hwako pane zvavaida kuti ubatsirike pazviri.

Zvinoitwa sei?
Kusvinira mwanasikana mukaka kunoitwa mwana achiri rusvava. Hamakadzi dzinounganidzwa, kobikwa zvokudya vanhu vodya havo vachifara. Pedzezvo mukadzi mukuru mumhuri yenyu wochidana vanhu kuti vaungane mumba vachiita ma WITNESS okuti chiito ichi chaitwa pamwana wavo. Kana vaungana kudaro mwana unotogwa obatwa nambuya vaya vakuru mumuhuri, vamwe vakuruwo zvichitevera vopatsanura makumbo emwana, kuvhura muromo wechitubu chake. Zvadaro mai vemwana vanozvikama mukaka vakanangisa munyatso pachitubu chemwana wavo.

Mbuya vaya vane mwana mumaoko vodembademba kumwana zvichemo zvavo zvavanoda kuti mwana akure ane tsika dzakanaka dzakakodzerana nemhuri yake. Vanhu varipo obvumirana kuti zvaitwa vofukudza mwana nyaya yapera.

Zvinoitwa nani?
Zvinoitwa nevanhukadzi vese vemhuri vava vakadzi vevanhu kana kuti vanamai vevana. Vasikana nevana vasina varume havasvikipo panyaya iyi. Zvinoitwa nevakurukadzi vemhuri. Vamwe vanononodaidzira kuita semutambo. Vamwevo vanongoti chero auya asi mukurukadzi wemhuri anenge aripo.


Zvinoitigwei?
Nyaya iyi inoitigwa kuti mwana paanozokura ava mhandara asada varume zvokusvika pakuita nhunzvatunzva yemuraini achisvodesa mhuri yake nenyaya dzechihure kana kumitiswa nevakomana.

Vanozviita vanotozviita nomoyo wese vachipanana ruzivo gwekuti mwana akasvinigwa mukaka wamai muchitubu anoita munhu asingahuri, zvichibva nokuti varume vanoona mukaka uya chiri chinhu chinoera nokuti zvoita sokuti mai vake varipo. Asi zvinofungigwa kuti murume wake achamuroora haazvioni kuti mai varipo nokuti munhu akabvisa mombe youmai akapiwa mvu,o yokuvata nomwana wamai vake vakamusvinira mukaka.

Chihure ndiyo nyaya huru pakusvinira mukaka pachitubu chomwana. Zvinohi zvinodzivirira chihure uye varume vanoremekedza mwana uyu kana akura


Zvinoshanda here? 
Kushanda kwazvo kunonetsa akuti hapana munhu akamboita RESEARCH yacho kuti zvionekwe kuti vasikana vakasvinigwa mukaka vari rusvava vakazokura vakahura here kana kwete. Asi tichitarisa munyika yedu yeZImbabwe nokusaremekedzwa kunoita vanhukadzi nevarume mumaraini nomumabasa, tinoona kuti zvinonetsa kuti titi zvinoshanda.

Totarisazve panyaya yacho tozvibvunza kuti mukaka wemunhu unei nokuzohura kwemwana azvagwa? Hazviiti kuti mukaka wemunhu une simba rokutadzisa munhu akaupiwa makore makumi maviri akapera kuhura. Kuhura kunokonzegwa nedzidziso yevabereki mumba. Dzidziso iyi inpiwa mwana ava kuhwisisa kuti chii chaari kudzidziswa kozoti kana ati kurei anoona zviito zvevabereki vake otevedzerawo izvozvo.

Mwna anozvarigwa mumhuri ine vabereki vanohurirana zvinonetsa kuti iyewo akazowana wekudanana naye agotadza kuhura. Chihure hachibviswi nomukaka asi kuti chinobviswa nemaitire evanhu vemhuri yakurira mwana.

Asi awa maonere evanhu vanoverenga mabhuku. Hakuna bhuku rinotaura nezvemukaka wamai kuti unokwanisa here kubvisa chihure pamwana saka inyaya yekuZimbabwe chete iyi.  Mubvunzo wasara ndewekuti "Vasikana vemuZimbabwe vanohura zvakasiyana neve kune dzimwe nyika here? " Kana vakasiyana tingawana mukana wekuongorora kuti chikonzero chacho chii? Mukaka wamai here kana kuti pae chimwe? Ko kana vachitohura kupfuura vekune dzimwe nyika, zvoreva here kuti mukaka hausi kushanda ?

Pane chakaipa here pachiito ichi?
Kuipa kwechiito kunokwanisa kubva panyaya yokuti mukaka ukasvinigwa panhu pemwana panova panodziya, pedzezvo mofukidzazve mwana kuwedzera kudziya, zvoreva kuti maBACTERIA ari muukaka uya achaenda muchitubu chomwana zvisinei kuti chakavarika. Kuvakari kwacho kuri nechemberi toti kubva pa hafu ye centimetre kusvika pa centimetre asi muvharo wachi une maburi hauna kuvhara kuti kwindi zvoreva kuti mukaka unokwanisa kupinda mukati

Ndipo pane dambudziko randinoda kuti tibate kuti mwana akaita INFECTION ari rusvava inguva isina kunaka nokuti haana RESISTANCE panguva iyi. Hatifaniri kuwedzera zvingaitika kwaari.

Mukaka hautani kuita maBacteria kana wangobuda muzamu. Zvorevava kuti unokwanisa kukuvadza mwana wauri kufunga kuti uri kubatsira kuti asazoita chihure.

Pane zvimwe here zvatingaita?
Zvatingaita kana mhuri dzedu dzisingahwisisi kuti mukaka haudziviriri chihure ndezvokuti mapedza kusvinira mwana mukaka. kasira kundogezesa mwana. Zvimwe zvese unokwanisa hako kutevedzera nokuti kana uri muroora, zvikuru usina sapoti kumurume wako, unokwanisa kufosiwa kuita zvinhu zvisina maturo vevanhu vemhuri yake. 

UDZAI VAMWE!!!!!

 Asi kana iwe wakasvinigwa mukaka, kana kuti wakaudzwa kuti svinira mwana mukaka, chii chawakahwisisa pazviri ?

Kana uri murume, ukaudzwa kuti mukadzi wako wasvinira mukaka muchitubu chemwanasikana wako unofungei nazvo?

Kana ukasangana nemusikana akakuudza kuti akasvinigwa mukaka, zvinokutadzisa kuda kuvata naye here?

Thursday, 1 June 2017

Kuzvirotera kwevakadzi nevarume

Pane nyaya yokuti vanhu vakawanda chose vanozvirotera (kurota uchiisana noumwe munhu kusvika pakubudisa urume uri kuhope kana kuita Orgasm uri kuhope) Nyaya inoshamisa, zvikuru kuvanhukadzi ndeyokuti kurota uchiiswa nomurume kunokwanisa kunaka chose kupfuura kuiswa chaiko nomurume. Kutiwo varume kurota uchiisana nomukadzi kunokwanisa kunakawo chose.

Kurota kwevanhukadzi hakuwanzi kutaugwa nezvako asi zvinoonekwa sokuti chikonzero ndechokuti varume vanobudisa urume pakuzvirotera asi vakadzi hapana chavanobudisa saka zvoita sokuti havana kuzvirotera asi kurota kwavo kwakangofanana nekwavarume. kungosiyana pakuti hapana chinobuda chinoonekwa.

Ngationgorore maitikire azvo.

Murume:
Mukomana anotanga kumira chombo achiri mudumbu ramai vake. Munozoona zvaka rusvava akada kuita weti anokwanisa kumira chombo futi. Zvinomisa chombo zvinonetsa kutsanangura asi vese vakomana nevarume vanomira chombo kusvika chero makore akawanda muupenyu hwavo.


Murume kuti akwanise kupinza chombo mumukadzi chombo chinofanira kumira zvakasimba. Apinza anokwizirana nomukati memukadzi kusvika urume hwabuda, chombo chobva chadzokera pakuvata. Hino kana akarota achiisana nomukadzi. Chombo chinomira zvakangofanana, obva anatsorota achipinza mumukadzi nokushandisa chiuno kusvika urume hwatobuda ari kuhope kudaro. Pakubuda hunongobudira mumachira umomo ozozviona mangwana.

Mukadzi 
Mukadzi anofungigwa kuti anomirawo bhinzi kubva achiri mudumbu ramai. Mukadzi kana ari kuhope, anokwanisa kurota achiiswa nomurume. Asi kazhinji anorota maitikire azvo achiita zvaanoda iye kuti zviitike. Sokuti anoda kurezviwa sei pakutamba musina zvipfeko, kuti anoda kukiswa sei, kuti anoda kupurudzigwa sei. Anonakigwa chose chose nemaitikire azvo. Bhinzi inomira kuzasi kwese kunosvimbirira kusvika atovhurira murume wekuhope iyeye opinzwa chombo otochemerera ari kuhope kusvika atunda zvokuti akapepuka anopepuka muviri wakati rukutu sokuti anatsoiswa akasvinura.

Pamwe haatombopepuki asi mangwana paanomuka anoziva kuti akaiswa kuhope. Kana akapepuka anokwanisa kuwana gusvi rekunyorova. Kana ari mhandara anoziva zvaitika. Zvikuru kana achidhonza matinji. Kana ari mukadzi mukuru anohwisisa.

Vanhukadzi verudzi gwedu havadi kurota vachiiswa. Zvinoonekwa sokuti pane chakaipa pazviri. Saka mazuvano vakawanda vava kuda kundotaurira mufundhisi kuti pane dhimoni riri kumunetsa usiku. Izvo bodo ari kungozvirotera ari kuhope. Ari kutoshuswa nokunaka kwazvo. Vafundhisiwo kufarira kureva nhema. Vashoma vafundhisi vanokuudza kuti dzokera kumba uvate zvakanaka hapana chakaipa uri kungorota uchiiswa chete chete. Hapana dhimoni. Ukaita nguva usina kumbovata nomurume, muviri unoziva kuti hauchina purakitizi saka unodzokera pakurota. Koitawo vamwe vanowanza kuzvirotera kupfuura vamwe. Hazvirevi kuti une dhimoni. Fungwa kuda kuvata nomurume hazvibvi pamadhimoni. Zvinongoreva kuti muviri wako unoda murume zuva nezuva.


Chii chaunoona:
Pakuzvirotera apa unokwanisa kuti kana pane mukomana/musikana waunoda pamoyo pako unokwanisa kumurota iye asi kazhinji unoona munhu asina kumeso zvokuti unongoona pamberi pake chete sokuti unobatabata chombo chake womuvhurira okupinza munakigwa asi usingaoni kuti ndiyani. Ingari yokuti fungwa yako iri pakuiswa chete kwete pakuda kuiva kuti ndiyani.

Zvimwezvo kuvarume, unokwanisa kurota munhu wauri kuda pamoyo kana kuti kungorota uchiona chitubu chomukadzi nokupinza chombo asi usingaoni kuti muridzi ndiani.

Zvinobatsirei kuzvirotera? 
Kuzvirotera kunowanzotngira pazera rinotanga muviri kuenda kumwedzi kana kukura mabhora evakomana. Zvinoitwa nomuviri kupurakitiza panyaya yokuzogadzira vana. Kuvakomana muviri unotanga kugadzira urume nokutesita kuti urume hunozofama sei hwava kuenda kumukadzi saka SYSTEM yese inotesitwa kuti iri kushanda zvakanaka here. Mukomana womira chombo wozvirotera urume hwobuda asi ari kuhope.

 Pamazuva amwe chetewo mukomana anotanga kuita zemo otangazve kushandisa maoko kuzvibudisa urume. Zvichadaro kwemakore akawanda kusvika achembera. Kune varume vakawandisa vanozvinakira zvisinei kuti ane mukadzi mumba here. Koitazve vamwe vanofarira kuti mukadzi ashandise maoko ake pakutamba nechombo chomurume kusvika abuda urume. Hapana chakaipa. Ukadzidzswa nomurume kudaro unokwanisa kumubatsira kana uri kumwedzi.

Vasikanawo pavanotanga kuzvirotera muviri unodzidza kugadzirira kupinzwa chombo zvokuti zasi kunonyorova chose kana ane zemo. Zemo rinokwanisa kungoerekana rauya usingazivi kuti rabvepi. Unokwanisa kungonyorova zasi. Pamwe panguva dzimwe dzemwedzi kana dzezuva unowanza zemo.

Bhinzi inomira kuzasi kozvimba wotorota murume achikuisa zvinotonakidza chose.  Hapana chakaipa pazviri. Zvinobatsira kugadzirira muviri kuzoiswa wava nomurume. Saka kufanotesta kuti zvinhu zvese zviri kushanda here? Kana pane chisingashandi kuwedzera ma HORMONE kuti chishande.

Bhinzi inotanga kumira nokuwedzera kukura
Magaro nechiuno zvinowedzera kukura
Mazamu anowedzera kukura
Chitubu chinotanga kunyorova zvokuti pamwe unonyorovesa bhurugwa
Unotanga kuenda kumwedzi nokukandira zai mwedzi umwe noumwe.
Pamwe unoita zemo zvokuti unozvibatabata zasi kusvika wazvipedza zemo nokutunda.


Kna wazoita murume unenge wava kuziva kuti chii chinokunakira wodzidzisa murume kuita maitire iwawo.

Nyaya yokutyiswa nokuzvirotera yakatanga kare. Ukatarisa kunyika dzakaita se Europe zvaionekwa sokuti munhukadzi anoti ari kuhope oita sokuti ari kuiswa zvainzi pane chaanacho chisina kunaka. pamwe aitonorpiswa. Saka kweduwo mazuvano, nokuda kwekusahwisisa maitikire emuviri wemunhu, zvinoonekwa sokuti pane chakaipa pazviri vava kuti idhimoni. Vafundhisi venhemawo vavako mazuvano ava vanoda zvokubhadhagwa mari nenyaya dzisina nebasa rese vobva vakasirawo kuwedzera kuti madhimoni kuti vapiwe mari.

Hapana chakaipa pazviri. Zvinongoreva kuti muviri wako uri kushanda zvakanaka uye uri mupenyu.

Asi hwisisa kuti kuvarume nevakadzi, ukagarovata nomurume/mukadzi wako zvakakodzera, kuzvirotera kuonita kushoma nokuti uri kuwana mukana wekubvisa zemo. Saka iwe chiona kuti mese mumba muri kuvatana zvakakodzerana nokuda kwenyu.

Udzai vamwe!!!!!!


Thursday, 18 May 2017

Kukura usingazivi kuti baba vako ndiani.

"Ndiri murume ane makore 29. Ndinoshanda kuSouth Africa. Ndakarerwa namai naana mbuya. Handina kumoziva kuti baba vangu ndiani kana kuti varipi. Ndakazoona munhu osvika pandinoLoja ima oti anodawo pekugara achitsvaka basa. Ndiye akandiudza kuti munukuna vababa vangu. Ipapo mai vakashaika handina wekubvunza. Zvinoita here kuti mai vanorera mwana kusvika akura vasina kumuudza dzinza rake? "

_________________________________________________________
Veduwee ngatitarise nyaya iyi kuti yakanaka nokuipa papi payo. Kana wakakura zvakadai, ndinyorererwo undiudze kuti unofungei nazvo uye kana wakakura babereki varambana unofungei futi nazvo?

Saka zvoreva kuti tichaenderera mberi nenyaya.

Ngatifanoverenga nyaya idzi takamirira


Wednesday, 10 May 2017

Muvakidzani anoda murume/mukadzi wako

Vavakidzani vanhu vatisingakwanisi kusarudza isu, asi kuti tinongowanawo varipo kana kuti ivo vanowana tiripo. Nyaya dzevavakidzani dzakawandisa dzinoita muvengane nokupokana navo kana kushamwaridzana navo asi pano tongoda kuongorora yemuvakidzani ane ruchiva kumurume/mukadzi wako.

Mumaraini mese unohwa nyaya dzevakadzi/varume vepa NEXT DOOR kana kuti vemuraini vanotozikamwa kuti vanohura nanhingi nanhingi muraini menyu. Zvinoitika sei? Tinoziva chose kuti vakadzi vanonyenga varume kupfuura varume kunyenga vakadzi. Ndiyo nyaya yatinoda kuongorora kuti zvinoitika nengari yei uye zvinoonekwa kuti zvava kuda kuitika sei.

Kana uri kuno kuEurope, vanhu havasvodi kukutaridza kuti pane zvavari kukufungira. Kwedu kumusha zvakati siyane asi unongopedzisira waziva pane fungwa dzake chete.

Unokwanisa kushanda chose wounganidza mari nomurume/mukadzi wako muchifunga kuti mava kuda kuvaka musha wenyu pamwe chete. Ipapo hapana ane fungwa dzezvemudondo. Motenga imba yenyu motora zvimasofa zvamabva nazvo kuFLAT moisa mumba. Napo napo murume anobuda wotanga kutimba gadheni kwahi regai ndisime muruwo. Ukuwo mukadzi anonotenga mutsvairo otanga kusakura bundo paruvazhe achitsvaira achigadziridza musha wake. Mese munoona kuti pano taita chinhu chakanaka.

Pasina kupera nguva munotanga kushanyigwa nevavakidzani. Kazhinji munotsvakiridza ukama kuti mugarisane zvakanaka. Unohwa zvohi "Vaira moyo varamu. Mukadzi wangu muira moyo. Iwe haunonokiti kubvuma kuti ndibabamukuru namaiguru vanogara pedo nemi. mototanga kushanyirana muchipanana zvinhu sehama chaidzo.

Ipapa pakushamwaridzana ndipo panotangira nyaya dzese. Vanhu mudzimba umu havana mufaro saka vanofunga kuti umwe munhu achauya nomufaro. Kana muvakidzani akajairana noumwe muvakidzani, vanotanga nyaya dzese zvadzo, dzimwe dzacho dzorerekera kunyaya dzokunemerana.

Kunemerana kunowanzokonzera kunyengana pamwe musina kutombozvifungira kuti muchanyengana motoerekana manyengana. Varume kazhinji havanyengi mukadzi wemunhu pasina chimwe chavaona chingaitisa kuti vafunge kuti pangangoita rudo. Mukadzi wemunhu ndiye anotanga kuratidza kuti akasununguka nomurume wemuvakidzani. Murume uya ongozoita sokubvumirana nazvo.

Sokuti imi mota hamuna vavakidzani vane mota. Ukaona murume/mukadzi wako opota achizosvitswa pamba nomuvakidzani zvichiwanda maitikire azvo, hwisisa kuti vari kuita nyaya pavanenge vachifamba nemota. Nyaya dzavo dzinokwanisa kunge dzakanaka chose asi pashomashoma dzinorerekera kune zvomudzimba.

Mai Tawanda vaiita tsika yokuudza Baba Mobhi nyaya dzokumba kwavo seshamwari muvakidzani. Kwahi Baba Tawanda havadi kurega doro. Kwahi ndashupika chose kuti dai varega zvedoro tashandisa mari kutenga fenzi yokukomberedza musha asi shuwa babamukuru, mununguna wenyu zvedoro haadi kurega. Hino chitarisai imi namaiguru mugere zvakanaka, zvinhu zvenyu zvakarongeka.

Vaya babamukuru vanoterera kusvika vahwisisa kuti mukadzi haana mufaro mumba make. Zvohi Mainini kana muchida fenzi munokwanisa kuiwana mozotigadzirira zvemari mava nefenzi. Mazuvano kune mbavha saka mukamirira zvekuti Firimoni arege doro munobigwa zvinhu musati mawana mari yefenzi.

Uyawo firimoni paanotimba gadheni usafunga kuti maiguru havazvioni kuti ane makumbo nemaoko zvine simba.
ruchiva gunotangira pakutarisa zviri kuitika iwe usina zvokuita saka wotora nguva kufunga zvauri kuona kuti dai zviri zvangu dai ndine mufaro. Pamwe mufaro wacho unawo asi kukara chete. Kuona murume wemunhu achipinda mukaimba kekugezera iwe uri kuyadhi kwako. Womuona asi turika zvipfeko pamudhuri wemba yokugezera wobva waziva kuti izvozvi haana kupfeka, fungwa yomhanya kufunga kuti kana asina kupfeka akaita sei.

Wako murume aripo asi haatauri newe. iwe autauri naye kumuvunza kuti kana asina kupfeka akaita sei. Une mvumo yokumuvisa zvipfeko nokumuongorora asina kupfeka asi haunei naye. Unoda kupedza nguva uchifunga iye akagwinya wepa NEXT DOOR.  Napo napo babmunini uyai mundivhurire pombi yepazhe iyo mukoma wenyu akanyanya kuivhara ndaitadza. Babamunini mota ime mweya mumavhiri wakakwana here, uyai mutarise ndiende kumusika. Babamunini, pane mago pagedhe pangu, uyai mupise. Babamunini uyai mundisimudzirewo saga rechibagwe mumba muise mumota ndinogaisa. Zvese kuitira kuti aone kugwinya kwemurume wako chete chete. Adaro anopedza zuva rese achifunga kuti haa murume akasimba uyu.

Mukana unozosara wouya matodanana kare kare, Unohwa vamwe vachitozvitaurira vega kuti aah imi murume wangu ndinovata hangu naye asi mufungwa ndenge ndichiona Firimoni. Murume akagwinya iyeye. Musi unohi mukadzi waFirimoni aenda kumusha anopedza vhiki ariko, maiguru vanobikira Firimoni zvokudya powanikwa nguva yenyaya.

Kunyengana kwevanhu hakugozhi zvachose. Munhukadzi wese zvake anonyengwa kwesekwese kwaanoenda asi kungoti varume vanonyenga kana vafunga kuti pane mukana wekudiwa. Iwe mukadzi ndiwe unopa murume manyawi okuramba achida kukunyenga.

Varumewo vanoziva zvinofadza vanhukadzi. Ukaita murume anoterera unowana vakadzi vakawanda. Kuterera chinhu chinodiwa nevakadzi. Kana akakomburena ane zviri kuitika muupenyu hwake iwe ukazviterera ukaratidza kuti zvine basa kuti murume wake agadziridza nyaya kana kuti iwe uatsire, anokuswededza pedo naye mufungwa.

Murume ane mukadzi nemhuri anodiwa nevamwe vakadzi kupfuura murume jaya. Mukadzi asina murume chero ari mvana chero ari mhandara varume vanomuda. Akamira pamugwagwa varume vanomisa mota dzavo kumukwidza.

Saka apa tiri kuti chenjererai magarire amunoita nevavakidzani kuti murege kuvatirana vamakaroorana navo.
Kana une nyaya yakadai fana kutiudzawo tihwe. Zvako zvakatanga sei.

Thursday, 4 May 2017

Nyaya yokubvisigwa Condom

Pane nyaya yokuti mabvumirana kuisana nomurume asiri wako uye wausingagoroisana naye, paushamwari hwenyu kana kuti pachihure chenyu. nokuda kwekuti muri mafuza saka hamuna kutanga mandotesitwa kuonekwa kuti hamna zvigwere zvechihure, asi morangarira kuti munofanira kushandisa makondhomu pakadai.  Mopfekedzana kondhomu renyu zvakanaka semaitigwe azvo okuti mukadzi ndiya anopfekedza murume kondhomu kuitira kuti muwane mukana wrkudzvanyirira chohomwe chokumberi chakaita somunyatso kuti chisapinda mhepo pakupfekedza murume kondhomu., ndizvo kondhomu rigorega kubvaruka panobuda urume muchombo richizara neurume nemhepo.

Toti mapfekedzana matanga henyu kuisana. Kune varume vanoita tsika yokuti pakati pekuisana obvisa kondhomu riya mukadzi asingazivi, opinza chombo odiridzira mukadzi mukati mechitubu. Tsika iyi kunyika dzakaita se dzeku EUROPE ne America yawanda chose. Zvinohi yakabva kuvanhu vanoita zvechingochani vanova vagara vanayo kubva kare. Koita vaya vanovhenganisa chingochani nemaitire amhomho yese vanofungigwa kuti ndivo vakaunza tsika yacho pakuvata nevanhukadzi.

Zvino chanetsa ndechokuti pane zvakawanda zvinoda kuhwisiswa pazviri. Chikuru ndechokuti kana uri mukadzi ari kunyika dzandataura idzo, ukabvisigwa kondhomu ukaiswa usina kubvuma kuiswa pasina kondhomu, hwisisa kuti unokwanisa kuendera murume wacho kumapurisa wondotsanangura nyaya yako maitikire ayaita. Kana wange wapinzwa chombo chisina kondhomu pasi bvumirano yokuisa musina sezvo mange mambotanga kuisana uchifunga kuti ane kondhomu, zvoreva kuti akuata chiharo (RAPE) nokuti hauna kumupa mvumo yokukuisa musina kondhomu. Hazvibvumigwi nomutemo wezvokuisana.

Kana muri kuZimabwe nedzimwe nyika dzokuAfrica handizivi kuti mafungire ezvemitemo yoko akadii, asi zvinofanira kunge zvakada kungofanana nokuti iwe wange wabvuma kuisana mune kondhomu.

Apa hatisi kureva kondomu rabvaruka muchiisana kana kuti kondhomu rasarira mukati memukadzi muchiisana. Tiri kureva rabviswa nomupfeki maune chaiwo kuti akanise kukutundira urume mukati mako pasina chinodzivirira.

Mahurerume
Mahurerume vanhu vanofarira kuhura nevakadzi vavasina kuroorana navo. Kune vakadzi vane varume asi varume vavo vasingagari nano nengari dzemabasa. Vakadzi vakadai vamwe vavo vanoita zvikoma mumaraini avo. Kazhinji chikomba chakadai chinenge chine vakadzi vakati wandei vachinohura nano, kureva kuti umwe wavo akabata zvigwere anopa vese vari mudandari rechihure chavo. Zvigwere zvakadai zvinosvika kuvarume vevakadzi ava.

Kune vakadzi vakadai vanohwisisa kuti kuhura nezvikoma kunoda kuti munhu ashandise makondhomu. Zvinoitika chose kuti vamwe vanoashandisa kana vane zvikomba zvavo. Ndipo panokwanisika kuti chikomba chimubvisire kondhomu pakati pekuisana fungwa dzese dzabva pakuzvichengetedza dzava pakuda kunakigwa. Zvikuru kana murume ari kumashura iwe wakafongora, anokwanisa kukubvisira okupinza chombo asina chaanacho. Kana wambenge waiswa uye zvichinaka, kuti uzozive kuti kusiyana kwawava kuhwa kwabva pakuti haachisina chaakapfeka hauzozvifungi.

Kuvakadzi vevanhu chikuru chokufunga imimba nokuti ukabata mima murume wako ari Joni, hazviiti kuti uichengete kana uchida murume, zvikuru kana chikomba chichitoziva kuti mwana ndewacho. Panoita nyaya dzakawanda.

Koitazve nyaya dzezvigwere. Ukabata chigwere ukaenda kuchipatara havanyori nhema pa CARD rako. Kana une siki vanongonyora kuti une siki. Hino murume wako akazorava CARD rako pane imwe nguva, panoita dambudziko.

Varume hwisisai kuti vakadzi venyu kune vakawanda vane zvikomba nengari yokushaya mufaro kumba kana kuti murume haapo kwenguva refu. Kana zvichikwanisika kuti mugare mese garai mese. Mukadzi haasi mombe inonosiiwa kumafuro ekure. Kusiira vabereki mukadzi handizvo.


Hurekadzi:
Kubvisira mukadzi kondhomu kwakafanana nomukadzi anorevera chikomba nhema kuti ari kumwa mapiritsi ekudzivirira mimba kuti murume abvume kuisana naye pasina zvimwe zvokudzivirira mimba. Zvinoitika chose kuti kune vakadzi vanoda kubata mimba kubva kumurume aaari kuda asi iye asingamudi. Varume vanu vasoonekwa sevanhu vasinganetsi kuvta navo. Kana mukadzi ada murume waada, kazhinji anokwanisa kuvata naye zviri nyore, zvisinei kuti murume wacho ane mukadzi kumba.

Zvinoonekwazve kuti kuita mwana zvinofungigwa kuti zvinokonzera kuti murume ade mukadzi. Kuvarume vechidiki, mwana anokwanisa kurambisa musikana. Kuvarume vava vakuru kana akaitisa mukadzi waari kuhura naye mimba, inoita nyaya inozikamwa kuti mukadzi iyeye akasangana nomurume iyeye akada kuti avate naye, kuvarue vedu veChiZimba, zvinovanetsa kuramba. Vakadzi vakawanda vanoziva kubata varume panyaya dzevana. Murume wechiZimba kana achibhadhara mari yokurera mwana kuvata namai vemwana haarambi. Kana achivumidzwa kupota achizoona mwana, kuvata namai vemwana haarambi.

Kuudzwa nhema dzokuti mukadzi ari pamapiritsi zvinoitika kakawanda chose. Kana uchiziva nguva yemwedzi wemukadzi wauri kuhura naye, uchahwisisa kuti nhema idzi unodziudzwa pamazuva anoti 9 – 16 kubva pamusi waakatanga kuenda kumwedzi. Mazuva awa ndiyo nguva yaanokwanisa kubta mimba.

Hwisisazve kuti panguva iyi vakadzi vanoita zvezvikomba vanowedzera kuhura. Vanhukadzi mhomho yese vanowedzera zemo panguva iyi.

Kana waudzwa nhema idzi mukadzi wauri kuhura naye akabata mimba, pari zvino, hapana mutemo waunokwanisa kumusungisa nawo, nokuda kwekuti nyaya dzese dzinotaugwa dzenge dzava pamwana. Iwe sababa vake haupukunyiki.

Asi tichionorora kuipa kwazvo zvakangofanana nomurume anobvisira mukadzi kondhomu asingazivi kuti rabviswa. Asi kungosiyana kuti mutemo unosungisa murume akadai.

Kubatwa Chibharo.
Kana waita zvokuatwa chibharo, ukatundigwa urume usingadi, inyaya inokosheswa nemitemo yenyika dzakawanda. Kunyika dzechiArabhu  chete ndiko kwavanoona sokuti iwe ndiwe une mhosva zvokuti unokwanisa kutochekwa musoro.
Vakadzi vakawanda vanobatwa chibharo vanobatwa nomurume wavanozivana naye. Koitikazve kuti vakadzi vakawanda kunyika dzinomwiwa doro nevakadzi, vanenge vakadhakwa.

Saka ngatihwisise kuti varume vatinoziva ndivo vanokwanisa kutibata chibharo.


Chinoitisa muisane musinganatsi kuhwisisana

Kuisana musingahwisisani zvinobva pakuti mese kana kuti umwe wenyu anenge ane dambudziko rokushaya. Kune vasikana vanoti akasvika makore makumi maviri asina kumbonyengwa, anotanga kuona sokuti pane chaanacho chakaipa. Akazonyengwa nomunhu asina kukodzera anobva amuda asi pasina hwisiso pakati pavo. Kune vasikana vakawandisa vanoti abva zera ozomitiswa nomurume ane mukadzi kuma.

Koitazve chihure muvanhu vanozivana. KumaCHURCH uku kune vanhu vakawandisa vanohurirana. Zvikuru verudzi gwedu. Ukajoina church inopindwa nemaZima, kazhinji haushayi nyaya dzokuhurirana.

Kana wadanana nomunhu wausingahwisisani naye, kasira kufunga zvokuita nokuti nyaya yako inokwanisa kuwedzera kukanganisika._____________________________________________________
Kana wakamobvisira mukadzi kondhomu, kana kuti wakambobvisigwa kondhomu nomurume, tiudzewo tihwe maitikire azvo.

Kana wakamboudzwa nhema dzokuti mukadzi ari pamapiritsi, tiudzewo zvaiva zvei.

__________________________________________________________
KuScotland oko kwakamboita murume akadanana nomusikana kwenguva kusvika pakutochaya mapoto. Akazoti asangana noumwe musikana ndokufunga kurama uyu wekutanga. Vaishandisa makondhomu. Musikana akavhura chipakiti chemakondomu, ndokucheka zvimaburi zviduku zvinonetsa kuona ndokudzosera mumapakiti ndokunama na GLUE kuti aite sematsva. Akaudza mukomana kuti haana hanya nokuti pava noumwe, achiitira kuti awane mukana wakubata mimba.

Hwisisai nyaya idzi.
Saturday, 29 April 2017

Murume anoshusha

Kuti murume ahi anoshusha chii chaanenge achiita uye zvinogadziriswa sei mumba kuti muite mufaro? Pakutaurirana tinohwa vamwe vachiti varume vav vanoshusha. Toda kuongorora kuti chii chiri kuitika mudzimba idzi uye zvinogadzirika here?

Chimwe chemaitire anohi kufoya ndechokuti murume anotsoropodza mukadzi pese pese kubva pane zvinoti
Kubika kwake,
Kugeza kwake
Mapfekere ake
Runako gwake
Kuti ange ari mhandara here kana kwete pavakasangana
Chikapa chake
Unhu hwake

Zvese zvinoitwa nomukadzi murume anotaura nezvazvo nokuipa kwazvo kuti mukadzi anatse kuhwa kuti haagutsi murume chero papi zvapo, uye kuti anatse kuhwisisa kuti haadiwi pamusha apa.

Murume uye mufungwa dzake kazhinji anenge asiri munhu akaipa sokuona kwake, kana kuti mnhu asingadi mukadzi wake panezverudo. Asi kuti munhu achiri pwere panyaya dzokugarisana. Anoona sokuti kutsoropodza zvaitwa noumwe munhu zvinoratidza vanoterera kuti iye ndiye nyanzvi pazvinhu zviri kuitika kana kuti paruzivo gwezvinhu zviri kuitika.

Kana mavhakashigwa nevaeni, mukadzi obika, murume achiita nyaya nevaeni. Nyaya dzake hadzisi dzokukudza mukadzi wake asi kungomhura chete.

Mataurire ake ndeekutaridza kuti mukadzi pane chaasingazivi. Mukadzi akaunza zvokudya. Murume anokasira kutaura kuti mukadzi haana kuunza mvura yokumwa. Ipapo mukadzi mvura asiya nokuti ange achitanga kuuya nezvokudya achida kuzodzokera kunotora mvura. Murume okasira kutaura kushaikwa kwemvura kuti zvionekwe kuti mukadzi haazivi basa.

Mukadzi akanogeza akauya kuzovata, murume anotanga nokumuudza kuti sipo yaanotenga haisiriyo nokuti hainhuwiriri zvakana. Sei mukadzi achiita sokuti pama mari hapana? Yoita nyaya.

Mukadzi akabvisa zvipfekwa anoudza kuti zvimagaro zvake zvidiki. Sei asingadyi zvinokodza. Kuonda kuita seane HIV kudai zvinosvodesa. Kana akakora anotsoropodzwa kuti akakoresa.

Mukadzi akavata nomurume wake obvunzwa kuti akadzidziswa nani kuita zvechihure. Ndosaka ndakakuwana usiri mhandara ingari yokuti unoarira zvechihure. Mangwana mukadzi akati tonho pakuiswa, Murume opopotazve kwahi ndigoti ndine mukadzi pakudii.

Chikonzero chikuri ndechokuti murume munhu asina CONFIDENCE iye somunhu. Anoona sokuti vamwe vanhu, hama neshamwari vanofunga nezvaari kubva pakutarisa mukadzi wake, vana vake, fuma yake nezvose zvaari. Haahwisisi kuti iye munhu paari ipapo zvisinei kuti mukadzi wake ndiani.

Kufoyo kutsoropodza asi kumwe kufoya kunyarara pane zvakanaka zvaitwa. Ukaterera vamwe vakadzi vachitsanangura nyaya dzavo nevarume vavo unohwa achiti “Murume wangu haatendi, chero ndikamuitira zvakanaka zvakadii haatendi.” Chibvunza kuti chiiko chaunomuitira chakanaka, unohwa otanga kutsanangura zviito zvemazuva ese chaizvo zvokuti kubika, kuwacha, kuaina, kusona, kumuzvarira vana, kuvata naye. Iwe ungatoshaya kuti nyaya yake iri papi, asi ukazoongorora unoona kuti anongoda kuhwa murume achimtendawo kuti mukadzi akakodzera. Kunyarara kwemurume zvoita sokuti hapana chaari kuita mumba.

Kunyararawo kwemurume pamwe kunofungisa mukadzi kuti haadiwi. Dai murume achimuda aiona zviito zvake achizvirumbidza.


Mazuvano vanhu vane mafoni avo avanoshandisa kutaurirana nokutumirana ma MESSAGE anofadza. Kana murume achikutumira zvinofadza, achikurumbidza, achikuudza zverudo musati maroorana, ozorega kukutumira zvese izvi marorana, zvoreva kuti kudii? Koitazve kuti munokwanisa kufoyana nefoni dzenyu idzodzo. Ukaenda kumadare emusha unowona vanhu vachibudisirana foni, kwahi vatongi onai zvaakandituka achiita musi wekuti newekuti. 

Ukabvunza vakadzi vakambohurira varume vavo, asi vari vanhu vaya vane zvakawanda mudzimba dzavo, sokuti ane basa, anotambira mari, ane mota, murume ane mota yakewo, ane madhirezi akawanda, ane imba yakanaka, ane vashandi, etc, asi anosiya zvese onohura nechikomba. Ukamubvunza kuti ko Seiko. Unohwa achitaura kuti chikoma chaimutaurira zvinopa manyawi. Chikomba chikaona akapfeka dhirezi rakanaka chotaura kuti dhirezi rako rakanaka rinotaridza magaro ako zvakanaka. Asi ipapo abuda mumba mune murume wake asina zvaataura padhirezi rake pese pavagara vakadya BREAKFAST vese. Murume akadai anohi anobhowa. Hapana EXCITEMENT kana unaye mumba.


Saka tingati kufoya kugarotaura zvakaipa zvaunoona pamukadzi wako, kana kuti kunyarara pane zvakanaka zvinoitwa nomukadzi wako.


Asizve hatingangopopoteri varume kuti vanofoya. Kana iwe mukadzi ari munhu asingakwanisi kutaurirana zvakanaka nomurume wako unokwanisa kuumba FRUSTRATION mumba mako zvokuti murumewo anongozoona sokuti akaroora munhu asiriye.  Kana maroorana matotanga basa rinogozha chose rokvaka musha wenyu. Swedera pedo nemurume wako zvese pamuviri nepafungwa. Ita kuti murume aziva kuti mava vaviri mumba uye mese munoda kuvaka musha. Chitora chinzvimbo chako chikuhi mai vemba uchiremekedzi uchiite nomazvo. Mai vema ndiye MANAGER wemusha. Baba vema ndivo RESOURCE PROVIDER  wemusha. Mese mukaita mabasa enyu nomazvo hapana chinokanganisika. Chero murume akakufoya anokufoya zvemujee zvaunoziva kuti ari kutamba newe asi moyo wake uri mumoyo wako. Hazvikukumburi. Pamwe unotosetswa nazvo. 

Veduweeka, ngatihwisise kuti kune vakadzi vane zvakawanda zvavasingaiti zvakanaka mudzima dzavo. 
Kune vasingagoni kubika.
Kune vasingagezi zvinoevedza
Kune vanosvoda kuita chikapa
Kune nosvoda kuudza varume vavo kuti vanoda kuiswa
Kune vasina utsanana. 
Kune vasingadi hama dzemurume
Kune vasingagoni kuchengetedza mari. 

Kufoya munhu pane zvaasingaiti zvakannaka kunoita atowedzera zvaasingaiti zvacho kuwanda kwazvo. Zviri nani kukurudzira munhu kutevera nzira yakanaka. Kana mukadzi asingagoni kubika iwe uchigona, ita nguva yamunombobika mese uchimuratidza kuti chokuti chinobikwa sei. 

Pindai mushawa mese mugezesane uone kunakidza kwazvinoita. Kana mkapedza nguva muchiita zvinhu pamwe chete, unotozoona kuti zvinoita nyore kukurudzira zvauri kuda kuti aite zvacho. Kufoya hakuna chakanaka chinobuda po. 

Iwewo nyakufoiwa ukahwa mrume atanga kukufoya zvibvunze kuti zvaita sei. Chii chandaita chisina kumira zvakanaka. Kana uchida kuti murume akuudze chokwadi nokukasira, mubvunze chombo chake chimire asi tanga wamuudza zvauri kuda kuita nechombo chake, Zvadaro ukamubvunza anokuudza zvaanoda kuti ugadziridze. Ukahwisisa enda unogadziridza. 


Taurai tihwe kuti chii chamunoti kushusha.

Wednesday, 26 April 2017

Mukadzi/murume asingadi kugeza

" Ndibatsireiwo. Ndapererwa. Murume wangu chero ndikadziisa mvura ndikamuisira mubhavhu haadi kugeza, anoti akageza nezuro, but uchiona kuti ane guruva, Mazino haadi kugeza, Ndoita sei? Tasvika pakutukana panyaya iyi. Ndipeiwo mazano. Tinogara kumusha, mvura iriko gore rino. " Ndi Suzeni uyu aita dambudziko.

_____________________________________________________________________________
Kugara nomunhu asingafariri kugeza inyaya ine zvakawanda pautsanana hwemhuri uye pakati penyu murume nomukadzi. Zviri kwese pakuti kune varume vasingadi zvokugeza, koitazve vakadzi vasingadiwo zvokugeza. Tichaongorora kuti zvinorevei paupenyu kana une munhu akadai kana kuti mese muri vanhu vasingafriri zvokugeza. Zvinobatsirei kugeza?

Chokutanga kutsanangura kuti pane mhuri dzisina utsanana zvokuti kana ukaroorana nomunhu anobva kumhuri yakadai unokwanisa kuita nyaya dzoutsanana mumba. Kana ari mukadzi, mhuri yese inokanganisika, Kana ari murume zviri nani asi mukadzi wake anoita damudziko kwenguva refu. Veduweeka, kana muchitsvaka wekudanana naye pana zvinhu zviri BASIC zvokutarisa kuti munhu akakodzera here kana kwete.  Kuti anogeza here chinhu chisinganetsi kuona musati madanana.

Pese paunosangana nemhuri yake nokuona maitire avo pamusha pavo unokwanisa kungoona kuti pano nyaya dzeutsanana ishoma. Pamwe unowana paruvazhe chaipo pakazara svina yembwa, pasina anomofunga kubvisa. Wochipinda muma macho wowana mapete anongofararira, nhunzi kana kwaedza dzakazara. Mumba mawapiwa kuti uvate munongotaridza mega kuti kutsvaira kushoma. Mangwanani unopiwa mvura yokugeza kumeso wopiwa tawero rinenge rakamboshandiswa nezvimbwanana.

Unofunga kuti munhu anobva mumhuri yakadai angazoziva kuti kunogezwa zuva nezuva here?

Koitazve vamwe vanobva kunzvimbo dzezvibhorani vanogara kure nekunowanikwa mvura, vanoishandisa vachihwisisa kunetsa kwayo. Kugeza vanoda asi vanodzidza kushandisa mvura shoma. Kana vazova kune mvura yakawanda vanokwanisa kungoramba vachigeza sezvavachiita kuzvibhorani.

Munhu wese akambopinda chikoro kuBOARDING anoziva kuti kune vana vaisageza asi sipo vanayo mvura yeshawa iripo. Zvokuti yaitonhora zvaiva zvomuchando. Muchirimo mvura yaitonaka nokuda kwekupisa kwezuva.

Mukadzi wese wechiKaranga anodzidziswa kuti
·        Anogezesa vana,
·        Anosuka ndiro,
·        Anotsvaira mumba,
·        Anowacha zvipheko zvemhuri,
·        Anowacha machira emibhedha,
·        Anoisira murume mvura yokugeza
·        Anogezawo zvakakodzera
Nemashandire anoita munhu anohi mai vemba, vakawanda vanogeza zuva nezuva, zvikuru manheru, kuitira kunhuwiriwa pakunovata nomurume uye kuti usasvibisa machira nokuti anonetsa kuwacha.  Vakawanda vedu tinovata tisina chatakapfeka kuna mumba musina nyaya dzakawanda. Kupfeka zvipfekwa kunowanzoitwa nevasina varume. Zvadaro unowadzira tawero guru wakachinjika mubhedha, wochichengetera tawero dikidiki pasi pe pillow kana kudivi rako remubhedha.  

Vakare vamwe vaitora  chdhishi chemvura voenda nacho kuimba yokuvata, kuitira kuzvipukuta nokupukuta murume. Mazuvano vana vechimanjamanje havachinei nazvo. Anongoti apedza basa nomrume wozvipukuta iye osiya murume akadaro. Tsika hakuchina, ndosaka vamwe vachiita makore kana maviri asina kumbobata chombo chomurume kana kuchiongorora. Ipapo anongoiswa murima sezvinoita mapete.  Munhu itawo utsanana pamurume wako uye kutaridza kuti unogamuchira murume zvaari izvozvo.

Kana iwe mai vemba usingagezi, mhuri yese haigezi. Kana murume ari munhu akabva kumhuri inogeza oroora mukadzi asingahwisisi zvokugeza, nyaya  yomumba yatova pakagozha.

Mukadzi asingagezi anokasira kuita hwema husina kunaka, kubva muvhudzi, muhapwa, muzvidya, kunoperera mushoka. Muridzi wehwema haahwi kunhuwa kwake. Munhu wese wese anotanga kuhwa kunhuwa kwevamwe asati ahwa kwake. Hino kana ukaita zemo unonyorova zasi kuti chomo chipinde zviri nyore. Kuno kumusoro kuhinzi kunonyoroverawo. Kana ukasazogeza mamwana acho nesipo, unoita Gweme (zvakaita zvimasadza zvichena zvinoita kuti kudikitira kusakonzera kusvuuka zvinova zvinokwanisa kugwadza).

Gweme rine manhuwire aro akasiyana zvezvimwe zvinhu. Varume vanoita gweme kupfuura vakadzi. Kana ukakweva ganda rechombo chomurume wako kana asina kugeza chombo unohwa gweme kunhuwa. Chifungawo kuti iye anohwa kunhuwa kwako kana usina kugeza. Kozoti muhapwa kozoti vhudzi, zvese pamwe chete.

Kuzasi kana wapiwa urume nomrime wako zvinonetsa kusapukuta nokuti ukazama kuvata unochururuka zvinova zvinokufosa kupukuta. Asi vakawanda vanoiswa vari kuhope murume okupazve humwe urume. Kana hope dzakawanda unokwanisa kungochururuka asi usina kumuka. Ndizvo tichiwadzira zitawero ziguru.

Kana ari murume asingadi kugeza, mukadzi anoita dambudziko rokuwacha. Unoona murume achipinda mumba akapfeka majombho ukugadheni. Ukamudziisira mvura anotokuudza kuti achazogeza mangwana. Anozoda kunovata ane guruva rake, agodazve kuvata newe akadaro, Gweme richinhuwa zvokuti.


Varume vasingadi kugeza vakawanda kupfuura vakadzi vasingadi kugeza asi kusageza kwemukadzi kunokanganisa mhuri kupfuura kusageza kwemurume.

Saka todii kana asingagezi?
Varume vane vakadzi vasingagezi vane tsika yokutuka mukadzi kusvika awedzera kugeza. Murume anomboshinga ashingazve asi anozoona kuti nyaya haisi kugadzirika, otanga kutukirira mukadzi wake kuti aite COMPLEX pazviri kusvika atanga kugeza.

Vakadziwo vane varume vasingadi kugeza vanongodziisira mvura. Unotanga uchati chitorai mvura munogeza, woona kuti munhu haaendi, wopedzisira woita zvokunomudirira mvura kuti aone kuti waita EFFORT kuti ageze. Asi pamwe munototukana achirama kunogeza.

Nyaya yemagezero ake kana aenda inyaya inonetsa futi nokuti anongosvikodira mvura otozviomesa odzoka oenda kunovata.

Kuvanhu vasingafariri kugeza nyaya yokugeza mazino ndiyo inovanetsa kupfuura zvimwe zvese. Ukamira pedo nomunhu asingagezi muchitima kana bhazi unuhwa hwema hwemuviri wake. Paanozotanga kutaura wohwa futi hwema kubva mumuromo. Mazino acho unongoona kuti ava nenguva muridzi asingazivi kuti aripo.

Kana mukadzi akakurira kumhuri ineutsanana, hameno kuti anovata sei nomurume akadai.

Kana vese vasingadi zvekugeza, dambudziko chairo hapana nokuti vanongonhuwirana vakadaro pasina ane hanya nazvo.

Pautano hwevanhu vasingadi kugeza  hapana chakaipa. Hazvigwarisi kusageza. Zvinongobhowa vaunosangana navo chete. Vanhu vajaira kugara nesvina havabati zvigwere zvakawanda sevanoneutsanana, iri nyaya yekujaira kugara neutachiona.Tichaenderera mberi. Kana une munhu mumba asingadi kugeza, tiudzewo kuti zvinokubatabata sei uye nemhaka yei usingazvifariri.Kugarotarisa foni yemukadzi/murume wako

Kune vanhu vakaroorana vanopokana panyaya dzefoni dzavo.  Umwe achida kugaroona kuti chii chiri kuitika pafoni yeumwe umwe asingadi kuti foni yake itariswe. Inyaya inoda kuongorogwa kuti zviri nani ndezvipi muma menyu kana muchigaropopotedzana panyaya dzefoni. Toda kungotarisa nyaya dzevakaroorana chete nokuti kana musina kuroorana zoreva kuti hapana chamakasungirana. Unogona kungobva wonotsvaka umwe wekudanana naye.

Ukaroorana nomunhu asina kuti tasa pazviito zvake, haisi mhosva yemunhu iyeye. Imhosva yako iwe pakutadza kusarudza wekuroorana naye. Zvadaro, uchanetseka nokufunganya pakuhwisisa kuti hazviiti kuchinja munhu maitire ake. Munhu kana ava munhu mukuru ane zviito zvake, achagara akadaro kusvika achembera kana kufa. Kana maitire ake asina kuti tasa, richaita dambudziko rako upenyu hwenyu hwese. Uchada kutsvaka zhira dzokumutasanudza asi uchachembera akangodaro.
Pakutadza kusarudza wekuroorana naye apa ndipo panobva nyaya dzese dzokuzoda kudongorera foni yake. Nyaya dzefoni dzemuhombodo idzi dzavako mazuvano dzawanda chose zvokuti kana munhu asina kuvimbika anokwanisa kuita unhubu hwakawanda achishandisa hunoti:

1 Kunyengana nevamwe vakadzi/varume paSOCIAL MEDIA, chinova ndicho chava chinhu chikuru chinotyisa mumba.

2 Kutumira vanhu mari nefoni. Tine shamwari inobva kuNigeria inogara pedo nesu. Murume wake aitumira hure rake mari achishandisa foni mukadzi asingazivi.

3 Kutamba nevamwe vakadzi/varume pafoni, zvinova zvinotyisa wako wemumba chero pasina nyaya dzokuhura.

4 Kutumirana mapikicha anosvodesa pafoni, navanhu vausingafaniri kunge uchiita zvakadaro navo. Muroora wangu akarambwa nenyaya yokutumirana nomuzukuru, mwana wehazvanzi yemurume wake (mwana wemukoma wangu wekwa babamukuru)  mapikicha epamberi pake akavhura makumbo asina bhurugwa. Paakabatwa, murume wake akaunganidza mapikicha acho ndokutumira mhuri yemukadzi nemhuri yedu. Tikasvodeswa zvokuti. Muzukuru anoshanda kuCAPE Town. Aitumirawo mapikicha ake asina hembhe asi akamisa chombo. Achibvunzana nambuya kuti  vanofungei nechombo chake. Chihure chokusangana chaicho pange pasina zvachose.

5 Kuronga nyaya dzokusangana kunzvimbo dzakahwanda nevanhu vausingafaniri kunge uchisangana navo.

6 Kuita nyaya dzisina kufanira pafoni, nevanhu vasina kodzero nenyaya dzakadaro. Kune vanhu vanosvika pakufonirana nguva dzisina kufanira, sokuti moda kunovata foni yorira, murume/mukadzi odavira foni, nyaya yokunovata yatoperera ipapo. Nyaya dzinozopera umwe wako anguri avata. Nyaya dzaunenge uchitaura nomuhu iyeye anofona nguva idzi dzinosvika kusiriko.

7 Kuona mafirimu epono pafoni yako. Iyi inyaya isina chakanyanyoipa pairi asi kungoti varume/vakadzi vakawanda havafariri kuona umwe wavo achiona mafirimu awa, kuri kutya kuti pamwe angazoda zvisingakwanisiki. Kuvarume zvinozikamwa kuti kugaroona mafirimu apono kunoderedza kusimba kwechombo chimire.

8 Kunyora zvinhu muDAIRY yepafoni inova inozotaridza kwese kwawange uri zvese nenguva yacho.


9 Kushandisa SATNAV yepafoni inova inotaridza kwese kwawafamba nako kana wange uchifamba neshoka kana kudhiraivha mota. 

Saka tinoona kuti foni inoshandiswa zvakawanda. Poonekwa kuti kana murume/mukadzi  akafungira kuti pane chiri kuitwa noumwe wake, anokwanisa kukasira kuwana zvakawanda chose kubva pafoni yake. Ndicho chikonzero chokuti uwane murume/mukadzi achitarisa foni isiri yake.

Murudzi gwedu kune varume vakawanda vanofunga kuti mukadzi munhu akafanana nomwanana zvokuti anofanira kurindwa sezvinoitwa mombe kana mbudzi. Kune varume vakawanda chose vanoda kugarotarisa zviri kuitika pafoni dzevakadzi vavo, asi kana mukadzi akadawo kutarisa foni yemurume poita nyaya yekupokana.

Koitazve varume vanoita zvechihure. Munhu wese anohura anokasira kufungira umwe wake kuti anohurawo, obva ada kuongorora foni yake.

Ukaona munhu achigaroda kuongorora foni yako iwe pasina zvaunoziva zvawaita zvisina kururama, kasira kuziva kuti iye ari kuhura kana kuti pane zvaari kuita nefoni yake zvisina kururama.  Zvikuru munhu anoda kutarisa foni yako munhu asingakuvimi, nengari yokuti iye munhu asina kuvimbika. Asizve anokwanisa kunge agara asina zvaanokufungira asi oudzwa novamwe kuti pane zvawakamboita, mafungire ake ochinja.

Zvakaipei Kutarisa foni isiri yako?
Hapana chakaipa asi kungoti unofanira kutarisa foni mese muchiziva kuti foni iri kutariswa uye muchiwirirana nazvo. Kana musingawirirani nazvo motsanangurirana kuti sei musingawirirani nazvo.  Ukaona murume anoda kutarisa foni yako iye asingadi kuti utarise yake hwisisa kuti unokwanisa kunge uchihurigwa.  Kana achigarokiya foni yake achiramba kuti utarise, iwewo dzidza kukiya yako kusvika adzidza kuti muchinjane foni mese mutarise.

Nyaya inotinetsa ndeyokuti pakuroorana tinodzidza kukudza varume vedu kuti vaite vana Saimba. Izvi zvinoda kuti iwe uzvininipise usimudzire murume kuti Psychology yake imuudze kuti ava Saimba. Inyaya inotora nguva nokuti varume vakawanda zvekuvaka musha havanei nazvo. 

Vanongoda zvokuwana munhu wekurhojana naye chete. Iwe mukadzi ndiwe unotokurudzira murume kuti musha umire. Ndoosaka muchiona kuti murume akaroora mukadzi nhunzvatunzva, hapana chinobuda.

Hino pakadaro uchaona kuti nyaya yokuti uku uri kuvaka murume kuti aita CONFIDENCE pakuva Saimba, uku uri kumuitira ganyabvu nenyaya dzokuda kukuita mwana wake panyaya dzefoni, zvinokwanisa kukunetsa. Uchaona kuti nyaya yefoni kana yatanga inokwanisa kutora nguva refu kugadzirisa. Pamwe haigadziriki.

Kana muchida kukasira kurambana tangai nyaya dzokupokana pafoni dzenyu. Foni chinhu chakanaka chose, asi mukadzishandisa zvisirizvo, munozoona kuti shuwa foni chinhu chakaipa chose.

Saka todii?
Paunozotanga nyaya dzekuda kuona foni yake pane chakaipa chatoitika mufungwa dzako. Unenge watomufungira kuti pane chaari kuti chisina kururama. Kuda kutarisa pafoni yake kwava kungoda kuti asaita nharo pazviri. Akaramba kuti uone foni yake zvowedzera kuti ude kuiona, nharo dzotanga. Kana akaramba kukupa KEY yefoni, hasha kune vaya vane hasha dzotanga.  Hino kana akazoita tsika yokuti kwese kwaanoenda anoenda nefoni yake, kuTOILET, kundogeza, etc, unowedzera kumufungira.  Kuzobvunza kuti ndodii nyaya yadai mhinduro yoonekwa kuti inonetsa.

Tangai nyaya dzefoni pamunotanga kutengerana foni. Mogara pasi mobvumirana kuti muchada kufambisa foni dzenyu nezhira dzipi. Ipapo nyaya chaiyo menge musina saka zviri nyore kuwirirana.  Chakanaka ndechokuti umwe noumwe paadira kuongorora foni yako ngaaongorore. Chimwezve ndechokuti usati watarisa foni youmwe kumbira kuitarisa kwete kungotora wotarisa. Zvoratidza kuti wamumhura. Asi mune dzimwe dzimba hazviitiki izvozvo. Vanhu vakaroorana vanoshaya chiremera. Zvikuru varume. Unohwa oti ndini ndakakutengera foni iyoyo saka ndipe ndione zvawange uchiita.
Mudzima zhinji mune foni dzakapwanyiwa nokuda kwekuti muridzi airamba kuti foni yake ionekwe nomukadzi/murume wake. Foni dzinodhura. Hamufaniri kusvika pakadaro nadzo. Hwisisa kuti mumba munoda kugarisana zvakakodzera.

1 Kana ukatanga kuhura kana kuita zvimwe zvakaipa uchishandisa foni, uchakasira kufunga kuti umwe wako ari kuzviitawo
2 Kana ukatanga kukiya foni yako chinhu chakanaka kuti murume/mukadzi wako azive kuti inokiinugwa sei.
3 Kana pane chawaita chausingadadi nacho, udza murume/mukadzi wako akasire kuziva kuti chiri pafoni yako.
4 Kana munhu akakutumira pikicha/mwadhi  isiriyo, ratidza murume/mukadzi wako ubvunze kuti zvoitwa sei

5 Vakadzi vakawanda vanotumigwa SMS nevarume vanotsvaka wekunyanga. Kunyengwa hazvina kuipa. Zvinoratidza chete kuti uri munhu anoyevedza kutarisa. Maitire ako kana wanyengwa ndiwo anofanira kutaridza kuti uri munhu akavimbika. 


Kana wakambosangana nenyaya yefoni mumba mako, tiudzewo tihwe.

Wednesday, 12 April 2017

Chombo chisina simba

Vakawanda muri kubvunza chikonzero chechombo chisina simba uye kuti zvinogadziriswa sei. Kana tichiti chombo chisina simba tiri kureva kuti:

1Chombo hachinatsi kumira zviya zvokuoma zvokuti ukabata chombo chake mumaoko unohwa chakagwinya uye chichiita sechine moyo mukati kuti gwii, gwii, gwii muruoko mako nehasha uye chichidziya kupfuura ruoko gwako.

2 Chombo chinokwanisa kumboti mirei kwekanguva kashoma chobva chaita sokuramwa kushandiswa.

3 Chombo chinomira murume wopinza chobva chabatwa nehope chiri mumukadzi.

4 Chombo chinoti musi uno chambonyebera kumira mangwana chobva charamba Umwe musi unofunga kuti chamira zvokukwanisa kupinzana asi choramba.

Nyaya dzese idzi dzinokonzera mese kushushikana pazviri. Chero ukatora vanhu vaya vanoti mukadzi anogaronyima murume. Musi waanongoziva kuti murume wake haachamiri chombo anotoshushikana pazviri kuita sokuti ari kuda kuiswa.

Kushushikana kwemurume panyaya yokusagwinya kwechombo chake chimire kunowedzera dambudziko. Zvikonzero zvinozikamwa chaizvo zvinoti

- Kugaroona mafirimu e Pono evanhu vachiisana
- Kusvuta fodya
- Kushandisa imwe mishonga yakaita semushonga we BLOOD PRESSURE.
- Kuwanzisa zvokurhoja maoko ako iwe murume
- Kugaroshandisa mapiritsi ekumisa chombo akaita saana Viagra kana kuti Vhuka.
- Kusajaira kuvata nomukadzi wako mumba, kungovata pasina zvaitwa zuva nezuva
- Kuva nezimuviri ziguru (Overweight)
- Kugarochovha bhasikoro kwenguva refu pazuva kana mazuva akawanda
- Kuwanza doro
- Kuva ne Cancer
- Kuita Diabetes
- Kuva ne BP yakakwirira
- Chegwere che Depression (Kushishikana pamoyo nenyaya dzoupenyu hwako)
- Kurambwa, kutadza kuita musikana, kutya vakadzi
- Stroke
-Kusamwa mvura yakakwana
Kusadya zvokudya zvine BALANCE


Apa taona kuti zvikonzero izvi zvinhu zvinoitwa naivo vachazotadza kumirigwa nechombo. Zvinhu zvaunokwanisa kurega kuita uye kugadzirisa. Hatiisi kuti ibva warega zvachose kurhoja maoko ako kana kuona mafirimu aunoda kuona. Tiri kuti hwisisa kuti zvinokanganisa fungwa dzako panyaya dzekuisana. Kumira kwechombo chako kunobva mufungwa saka iwe ukatanga kufunga kuti kuisana kwevanhu chaivo vasiri vekunyebera kwakafanana nekwevanhu vemumafirimu ava uchaona kuti fungwa yako inoti kuisana nomukadzi wako hakunatsi kunaka saka kumira chombo chingamirirei hacho?

Kusvuta fodya kunoitisa kuti maHORMONES anokurudzira kumira kwechombo aite mashoma. Mabhora ako anoita madiki oramba achidaro kwenguva kusvika ava madiki chose. Varume vanosvita fodya mabhora avo anotsonga. Kana mukomana wako ari wefodya ziva kuti muchasvika pamunotanga kunetseka nezvokuisana. Kana wakachenjera siyana naye. Kana ari murume wako isa maSANCTIONS asiye zvefodya izvo. Asi kana asya iwewo chimupa REWARD inomubvisa fungwa pakudzokera kufodya.

Kushandisa mishonga imwe yezvigwere imwe yokuzviitisa, kunokwanisa kukonzera kusamira kwechombo. Imwe mishonga inokwanisa kutanga ichiwedzera kumira kwechomo asi chombo chinozojaira kungomira kana mushonga iwoyo uripo chete. Kana usipo choti bodo.

Kuva OVERWEIGHT kunowanzoitiswa nokugarodya zvokudya zvakawanda iwe pasina chaunoita. Kumunda hauendi, Kufamba haufambi, Kushanda haushandi zvinonetesa. Napo napo woda kudya futi. Kotizve vamwe vanodya zvokudya zvine mafuta akawanda sokuti muriwo wafuraiwa, kana kuti nyama yagochwa, kana dovi rakawanda. Kana BMI yako yapfuura 25 hwisisa kuti wakoresa. (BMI inongotaridza kuti une mafuta akawanda zvakadii mumuviri asi haitaridzi kuti une utano hwakanaka sei) Uchasvika pakunetseka kumira kwechombo, uye kuti maitire enyu pakuisana achanetsa nokuti wava nezidumbu. Unokwanisazve kubata zvimwe zvigwere zvawange usingazoiti.

Pakuisana mukadzi ane chidumbuzenene ari nani pamurume nokuti anokwanisa kufongora kana kukwira murume. Murume ane dumbuzenene anonetseka pakuisana. Vabiki hwisisai pakufidha varume venyu kuti ndimi munovakodza kuita sokuti imombe dzemafidha. Chengeta murume wako ane utano kuti asazoita diabetes inova ndeimwe inokonzera chombo kunetsa kumira futi.

Taonazve zvimwe zvatisingakwanisi kugadzirisa tega asi ngatihwisise kuti zvakawanda zvinokwanisa kusamboitika kana mumba muchigara mune mufaro. Vakawanda vedu tinozvinetsa nezvigwere zvinokwanisa kudzivirigwa nokugara munhu ane mufaro. Kana mumba mako mukashaya mufaro zvigwere zvinoswedera pedo nemi mese murume nomukadzi.

Kotizve iko kuisana chaiko kunorapa zvigwere zvakawanda chose saka munhu dzidza kuva nehanya nokuisana nomukadzi wako mumba menyu. Inga zvokudya munodya wani pasina kuti moita vhiki musina. Ko kuisana munoitirei vhiki musina. Zvikuri muchando muya kuisana kunonaka kugodziisazve muviri kugodzivirira zvigwere. Mukadziwo wana mazano ekumisa chombo chomurume wako aanoziva iye kuti akakuona uchiita uri kuda kuti chombo chimire muisane.

Kana uchida pono, onai muripo mese. mapedza monoisana movata. Pono kamwe pamwedzi kwete zuva nezuva.

Mapiritsi ekumisa chombo kwahi e Viagra musamwa anopfuura maviri pamwedzi. Zvoreva kuti rimwe chete pa 15 days kuti muviri wako usajairira kumiswa chombo ve VIAGRA.

Saka nyaya ndiyoyo ipfupi chose kuti muihwisise nokukasira. Kana waziva chikonzero chako wochigadzirisa wega nokukasira.

Saka Chombo chine simba chinodiiko? 
Kana murume ane chombo chine simba. Anokwanisa kuti pamunotamba musina kupfeka makamirira kuti mai vemba vawane kunyorova, murume haanonoki kuti twiii. Mukadziwo kuona kuti saimba amirira zvinopa zemo. Kuzoti pakutamba kupurudzirawo murume chombo vokumuvhurira makumbo kuti atsvanzvadzire achifeyafeya kuti kuri kunyorova here, unohwa wega kuti murume akwana.

Chero mukaita nguva muchirezvana chombo hachihowekani kusvika pakuvata. Zvadaro murume akapinza chinoramba chakadaro. Mukakweshana, mukambozorora chinoramba chakangoti twii.

Ukakwiziwa pasipo zviya zvikuti unohwa sooda kuweta, ukasimuka ukaenda kutoireti ukanowete, unodzoka uchiwana murume akangoti twii. Chinhu chega chinozokunda chombo kudiridzira chete chete. Ndipo kuti titi chomo chine simba. Pamwe chero akadiridzira anomboita kanguva akadaro zvokuti kana ukamushinya anotokwanisa kumboramba achichovha.

Kumira kwechombo kunopa mese CONFIDENCE mumba. Pamwe kana une murume ano chiramwira anoti mukapokana oramba kuvata newe, usamujaidza kudaro nokuti anozoramba achizviita. Rega azame kuvata ari kure newe. Ukamutaudza uchibvunza kuti tongovata here kana kuti uri kuda kundipanicha? Akakunyararira, vata nomusana, wovhura makumbo wozvibatabata achihwa kuti ndizvo zvauri kuita. Chombo chake chinokasira kumira uye kana chamira asina dambudziko chinoita nguva chimire. Ukazoswedera pedo ukamupurudzira magaro ukati Shamwari sori ndakanganisa chiuya undipaniche tivate. Haanonoki nokuti anenge atogara amira nechekare.


Kana ukaziva kuti chombo chako hachichina simba kasira kundoudza varapi vakuongorore nokuti unokwanisa kunge une damudziko rinorapika. Ukarinonokera zvinokuomera  mberi

Udzai vamwe !!!!!