Sunday, 18 September 2016

Mibvunzo nemhinduro 7

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 6 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda

1 Zvinoita here kuti murume agare kubasa kwake ini ndiri kumusha namai vake. Anoshanda asi mari ishoma. Hatikwanisi kuwana imba yakakodzera.

Takaroorana muna May 2016
Kufunga kwangu kunoti kana muchangoroorana zviri nani mutambure muri pamwe chete muchisheya kutambura kwenyu pane kuti uyu kwake uyu kwake. Kumusha unokwanisa kupota uchimboenda hako kana mari yebhazi iripo asi kuti ugareko handizvo.

Pane zvakawanda zvaunodzidza pakugara mese. Kana iye ane pokugara pakaita se ROOM yeRENT, enda unogarawo ipapo. Hakuna muridzi wemba anodzinga munhu achiti nokuti aroora. Anokwanisa kuwedzera mari zvishoma kuitira mvura nemagetsi asi zviri nani pane kuti mugare makatarangana. Kana zvisingaiti hazviiti.

Miyedzo yakawandisa kuvanhu saka zviri nani munge muri mese. Ndiwo mafungire angu. Vamwe vanofunga zvakasiyana. 
2 Murume wangu akaudzwa 
kuti haazvari
Ndoitawo sei? 
Pakadai chokuita ndechokuti ivavo vakamuudza kuti haazvari ndivo vanokwaisa kumuudza kuti zvoitwa sei kana muchida mwana. Kusazvara kwemurume kunokwanisa kunge kuchingori kwekanguva kapfupi zvichibva nokuti vakaona chii kuti vazoti haazvari. Kana vakaita zvokuverenga mhodzi dzeurume vakaona dziri shoma, zvinokwanisika kuti murume aite mhodzi dzakashomakara imwe nguva ozoitazve dzakawedzera imwe nguva zvokuti anokwansa kuitisa mukadzi wake mimba.

Hwisisazve kuti kuwanda kana kushomakara kwemhodzi hakunei nokuwanisa kuvatana kwenyu. Chombo chinongomira zvakafanana uye urume hunongobuda zvakafanana, zvisinei kuti mhodzi muurume dzirimo here kana kwete.

Zvimwe zvinokonzeresa murume kusazvara zvine zvokuita nokugadzigwa kweurume, kuwanda kwemhodzi dzeurume kana kufambiswa kweurume kubva kumabhora anogadzira kusvika hwabuda kuzhe huchinopinda muchitubu chemukadzi. Zvinhu zvitatu izvi zvinokwanisa kukanganisika. Asi varapi vanotarisa vachikuudza.

3 Tinosangana pa weekend chete nokuti murume wangu anoshanda kure. Kutaura chokwadi handisi kuguta. Kubasa kwedu kune murume ane mukadzi wake anogarawo kumusha. Ari kuda kuti ndikabvuma tipote tichisangana kana murume wangu asipo. Zvinoita here kana kuti ndogara ndisingaguti?

Kuita zvinoita nokuti iwe uri kufunga kuti murume uyu anokwanisa kukugutsa uye murume wako haagutsi. Asi chokwadi ndechokuti kusaguta kwako nomurume wako inyaya yemafungire ako kana unaye.

Kuguta kwemunhu pakuvatana kunobva pazvinhu zvakawanda asi zvizhinji zvazvo zvinobva pana iye nyakusaguta wacho kwete pane umwe  munhu. Kana murume achikwanisa kukumisira chombo uye achikwanisa kukunonokera, zvimwe zvese chiita iwe muridzi.

Chihure hachina zvachinokupa nokuti uchangotora maitire ako iwayo ugoenda nawo kuchikomba. Paunozoona kuti hausi kuguta unenge watove nedambudziko idzva rokuti wave hure. Unokwanazve kunge wave nechigwere.

Bodo, gadzirisa nyaya yemumb amenyu pane kubuda mumba. Hazvishandi. 
4 Kukura kwebhinzi kune basa here. Bhinzi yangu yakakurisa. Ndotya kuonekwa nomukomana saka handina kumboita mukomana. Ndine makore 22. Chii chandingaita. Kukura kwebhinzi chinhu chinototsvakwa nevanhukadzi vakawanda chose. Vakatokuhwa uchikomburena kuti yako yakakurisa vanotoshamisika kuti uri munhu akaita sei asingadi zvinhu zvakanaka..

Bhinzi kana yamira une zemo inokwanisa kuva pakati pe hafu ye CENTIMETER kusvika pa 5CM. Hapana chakaipa ipapo.

Ikazopfuurawo pa 5 cm hazvirevi kuti yakurisa, zvinongoreva kuti uri munhu ane bhinzi refu chete. Hapana chokunetseka fungwa nacho. Varume vakwanda vanonetseka kuwana bhinzi nokuti inogara pakavanda. Hino yako ichaita nyore kuiwana sanda chinhu chinofanira kukufadza. 
5
Ndirimusikana ane 21 years , kubva ndine 12 years , ndakadzidziswa kudhonza matinji , but haana kana kumbokura , ndoita sei kuti akururmidze kukura , ndakazama kiuita nevaseline but still haasi kukura zvandinoda. 
Chokutanga ndechokukukurudzira kuti usazvinetsa moyo nenyaya yekuti matinji akakura sei. Kutaura chokwadi hapana chaanowedzera pakunakigwa kwako kana kwemurume. Nyaya iripo chete ndeyokuti tinokura tichifunga kuti kukura kwawo kunodiwa nevarume. Koitawo tumwe tuvarume tusina ruzivo panyaya dzokuvatana tunofunga kuti ane basa raanoita. Unohwazve varume vakadai vachiudzana nhema pamusoro pazvo kusvika pokuti unotoshaya kuti vakazvihwepi zvakadaro. 

Kudhonza chinhu chakaitigwa kuti musikana achikura ajairire kuzvibatabata kuzasi kuti akasire kuhwisisa kuti kuzasi kunonaka kubatwa. Kana azakura asavhunduka pakuatwabatwa nomurume wake, zvinova zvinoita nyaya mumba dzisawandisa.

Totarisawo kuvanhurume toona kuti vakawanda vanofunga kuti saizi yechombo ndiyo inonakira mukadzi.  Bodo. Handizvo. Tese vakadzi nevarume kunaka kwedu kunobva pa ATTITUDE dzedu panyaya yekuisana, uye parudo nomunhu watiri kuisana naye.

Hapana siyano yekunaka kwemukadzi ane matinji marefu neane mapfupi. Kunaka kuzhinji kuri mumashandisire aunoita chiuno chako pakukoirana nomurume wako. Iyewo achikunakira nokukunonokera kukubudisira urume. 

Zvadaro hwisisazve kuti vakawanda vanodhonza vanopedzisira mnatinji avo ava marefu kupfuura pakutanga, asi kune vamwe vanooona chiri chinhu chinonetsa kuita. Unofanira kutanga wapinda mumvura inodziya wozoisa mafuta mumaoko akaita se OLIVE OIL kana vaseline, womboadhonza kwekanguva sokuti ten minutes. wosiya, wozodhonza futi dzimwe ten munutes. zuva nezuva. Handina kumbohwa munhu asingawedzeri kukura kwematinji chidhonza saizvozvo. 
6 Chii chinonzi barika. Barika zvinoreva pachirungu kuti BIGAMY kana POLYGAMY. Murume umwe chete ane vakadzi vaviri kana vakawanda, tisingaverengi mahure ake akaita se SMALL HOUSE, asi vakadzi vake chaivo vekuroora.

Mukadzi umwe chete achiita varume vaviri kana vakawanda, kwete zvikoma asi vakadzi vekuroorana navo.

MuZimbabwe mune varume vane vakadzi vakawanda, uye vakadzi vane varume vaviri. Kashoma kuona mukadzi ane varume vanopfuura vaviri.

Kana uri munhukadzi, uchida barika, zviri nani kuita varume vaviri pane kuita umwe wevakadzi vaviri pamurume umwe chete, nokuti unoshoteswa zvinhu. 
7 Mushonga wekusimbisa
 hurume
 ndingamuwanepi? 
Mushonga wekusimbisa urume unawo nechekare haunetsi kuwana zvachose, uye haudhuri.

Verenga apa pandakambonyora nezvemushonga uyu,

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2015/08/kuremara-kweurume.html
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Wednesday, 14 September 2016

Mwana anovata nomubereki

Kunyika dzese kune vanhu vanetsika yokuvata nomubereki toti mwanakomana namai vake kana kuti mwanasikana nababa vake. Kune vamwe vanotosvika pakuzvarisana vana kana kuroorana nokugara somurume nomukadzi. Inyaya isingabvumidzwi munyika dzese iyi asi zvinongoitika.

Zvinohi kuMwenezi kwakaita mai vakada chose kuroorana nomwana wavo wavakazvara. Iyewo mwana akataridza chose kuda kuvata namai vake. Ndisingazivi kuti anokwanisa here kuti Mhamha, bvisai bhurugwa kana kuti mhamha fongorai . Hameno kuti imi vanhurume munozvionawo sei asi ini sokuona kwangu nyaya yakadaro haaiti hayo. Mai kutoudza mwana kuti haa nhasi wange uchinaka zvisingaite. Bodo. Ruzhinji gwedu tinoona zvichirema asi variko vanozviita. Takahwa nyaya yake uyu Betty Mbereko weMasvingo.

http://jadeafrican.com/40-years-old-mother-set-to-marry-own-son-in-zimbabwe/

http://www.thezimbabwedaily.com/bizarre/75168-mother-44-and-her-25-year-old-son-arrested-for-incest.html?doing_wp_cron=1473964288.8794000148773193359375

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2915094/I-lost-virginity-d-never-felt-comfortable-man-Daughter-plans-marrying-father-talks-taboo-relationship.html

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mum-arrested-for-marrying-25-8790959

Apa tiri kuti zvinohwisisika kuti mubereki atange kubata mwana zvisirizvo nokuti mwana munhu mudiki. Chisingahwisisiki ndechokuti mubereki otanga kufunga zvakadai mwana ava munhu mukuru, mwana obva atobvumawo kuvata nomubereki. Kusvika pakutopinda muBEDROOM mamai kana kuti mababa. Zvinofamba sei mufungwa dzomwana uyu?

Munyika zhinji zvikazikamwa mese munosungwa nenyaya yokuvatana pachenyu vanhu vemhuri. Hazvibvumudzwi. Zvokuti sei zvisingabvumidzwi ndeimwewo nyaya asi kungoti tikatarisa nyika dzakawanda chose tinoona kuti hazvibvumidzwi. Ku America kune mamwe ma STATE azvinobvumidzwa asi isiri nyaya yokuti vanoti itai. Nyaya ndeyokuti mukaita hamsungwi.

Nyaya yedu yoenderera mberi yakadai.  Mwanakomana, chii chinoitika mufungwa make kana achihwa mai vake vachichemerera achivarhoja iye? Ko mwana sikanawo chii chinoitika mufungwa yake achiona chombo chababa chakati twii kuti iye atambe nacho? Zvisiri zvokuti vana ava vakatanga kuita izvi vari vanana asi vava vanhu vakuru? 

Tochiwedzerazve zviitiko zvedzimwe dzenyika nyika dziya dzatati zvinosungisa.  Pamakore akati wandayi apfuura tinoona kuti nyika dzawanda dzava kuudza vanhu kuti munobvumidzwa kuroorana pachenyu varume mese kana kuti vakadzi mese. Varume kare vaimbosungwa kana vakazikamwa kuti vanopinzana zvombo kumashure vachipanana urumeko sevari mujeri. Kuvakadzi zvaionekwa sokuti hapana chokusungira munhu nokuti hapana chapinzwa mumunhu saka kana muchida kungokwizana zvitubu kwizanai henyu isu tongosekeka kuti muri mapenzi.

 Mitemo iyi yaifungwa kazhinji nevanhurume saka vaaitira kuzviPROTECTA ivo kuti vamwe varume sasafunga kuita chingochani pavari. Zviaonekwa sokuti chingochanikadzi hachina chachingakanganisa pamunhukadzi.

 Hino mazuvano toona kuti varume voroorana, vakadziwo voroorana asi hakuna ane basa nazvo.  Asi tichiri panyaya yokuti kana ukada kuvata nomwana wako ava munhu abva zera mese munosungwa.  Chinosungisa ipapo chii?

 Toti mai nomwana vanogarorhojana, Mai vari pamapiritsi mwana anoshandisa makondhomu. Chingahi chakaipapo kupffura varume vaviri vemhuri dzakasiyana kuvata vese chii? Pese hapana mimba inoitika saka hapazvagwi mwana.  Chii chakaipa kupfuura chimwe. Mwana ndewako uye mese makura munodanana.  Ndiri kuona sokuti tikaita mamwe makore mashanu, mibvunzo iyi ichaendeswa kuCOURT zvokuti tichahwa COURT yoti regai vabereki vavate nevana vavo kana vana vabva zera.

 Izvozvo ku AUSTRALIA vari kugadzirira kuvhota kuti  nochani/ngochanikadzi  dziroorane kana dzichida. Vachiri kuitirana nharo aro kuno kuEUROPE ne America nedzimwe nyika dzakawanda chero dzechi ISLAM dzakaita se IRAN zvakabvumidzwa kare.  Pasara chete pasingabvumidzi ndipapo pemwana nomubereki. Asi tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vari kutozviita. Vamwe vari kutobuda mumanyuzipepa vachizvitaurira vega kuti heee ndinoda kuroogwa nababa, ndinoda kuroora mai.

 Tiri kutaura mubereki wekubereka chaiye kwete mainini kana maiguru kana babamunini kana babamukuru. Chaiye akakubereka.  Asi mubvunzo woti iwo kana nyika yako ichbvumidza murume kufongoresa umwe murume, chinhu change chisingabvumidzwi nguva shoma yapfuura, chiri kuitisa kuti varambe vachirambidza vanhu kuvata nevabereki vavo chii.

 Ngatitarise nyaya dzinoitisa munhu ade kuvata nomubereki.  Totanga nemagarire evanhu mumadhorobha kana kuti mumapurazi. Mumadhorobha dzimba idiki zvokuti munokwanisa kugarovata pedo napedo. Unokwanisa kuhwa mubereki wako achizvibatabata achinakigwa, iyewo achihwa mwana achidaro. Umwe wevabereki anokwanisa kushaika kana kurambana pamba posara pane umwe chete. Munokwanisa kuva EMOTIONALLY VERY CLOSE zvokuti umwe musi munoerekana mabatana zvisitangwa zvotanga.

 Kumapuraziwo vanhu vanogara vakatarangana zvokuti umwe mubereki akafa pamba pane vana vakura zvinokwanisika kuti mwana mukuru atanga mabasa ami kana kuti ababa, zvozoonekwa kuti uya muereki asara iota zvinhu nomwana zvasingafaniri.  Asi kana ariwo maitire evanhu, chero tikati vanopenga kana kuti Havana unhu, hurumende inei nazvo? Voroorana here kana kuti vongoita zvechivande sevari kuhura?

Tongai tihwe vanotonga. UNHU hwenyika zhinji hwava kutsanangugwa zvakasiya nezvazvange zviri. Kuvata nomuereki ndicho chinhi chega chasara chichiri kuramidzwa panyaya dzokuvatana.


Kana uchihwa kuti une ruchiva gweZEMO pamubereki kana kuti pamwana wako, enda unotsvaka COUNSELLING uite nguva uchizama kuhwisisa kuti chakakanganisika mufungwa dzako chii. Usarega zvinhu zvakaita zvazvakaita. Kudanana nomwana kana mubereki chinhu chinokubvisa unhu panavanhu. Zvinokuderedza chimiro. Mibvunzo yese yatabvunza, chokwadi ndechokuti hatizivi mhinduro dzakakwana. Pari zvino mhomho yese inoti kuvata nomwana kana mubereki chinhu chakaipa.


UDZAI VAMWE!!!


Thursday, 1 September 2016

Zvimwe zvezvinokonzera ganda kuunyana (Wringles)

Munhukadzi wega wega anofarira ganda rake kuti risaunyanauye rigare rakatsetseka seremwana mudiki , zvikuru rusvava. Asi kana wangokura chete unoona kuti ganda rinotanga kuunyana. Vanhu vatema vari nani kupfuura varungu pakuunyana kweganda, zvokuti ukaona vanhu vemarudzi akasiyana vezera rimwe chete, toti makore 50 vari pamwe chete unokwanisa kufunga kuti munhu mutema mudiki pane vamwe asi zvichingobva paganda rake kuva rakatsetseka kupfuura vamwe. Vechi CHAINA vane ganda rakatsetsekawo.

Kuva neganda rakatsetseka kunobatsira kuti murume wako aone sokuti uchiri munhu mutsva zvinova zvinoita kuti ade kuvata newe sezvinoita vanhu vatsva. Dambudziko nderokuti kune vamwe vanhukadzi mudzimba vanoona sokuti kusvika pane rimwe zera zvinoreva kuti havachafaniri kuiswa nevarume vavo. Kana uri umwe wevanhu vane mafungire awa hapana chakaipa asi kungoti hwisisa kuti murume wechitema zvokurega kukuisa haaregi. Kana uchinetsa kuisa uchahurigwa.

Totizve kuda kwemurume kukuisa kunoreva kuti kazhinji anopedzisira akuisa zvoreva kuti unoitawo zvinoitwa nevechidiki.

Kutsetseka gana kunokubatsirazve kuhwa uri munhu akasima utano. Ukazvitarisa mu MIRROR unozviona uri munhu achiri kuhwa zvokuti unoitawo zviitwa zvevanhu vechidiki.

Tinoonazve kuti munhukadzi ane ganda rakatsetseka kupfuura remurume uye kuti varume vakawanda vanofarira vakadzi vane ganda rakatsetseka.  Kune varume vane zvinhu zvechikadzi pavari zvakaita sekutsetseka ganda kana kushaya ndebvu, kana kuita magaro makuro erhaundhi asi vashoma. Zvinhu zvakawanda kuvakadzi.  

Kana ganda ratanga kuunyana unokwanisa kuona kuti muviri wese unounyana.  Zvinokwanisa kukushungurudza kana kukupedzera mari uchitsvaka ma KIRIMU okuti zvibve. Izvo bodo ndiwe uri kukonzera kuti ganda rako riunyane.

Zvikonzero zvokuunyana ganda:
Kune zvikonzero zvakawanda asi zvinonyanyozikamwa ndeizvi  zvinoti
1.       Kuputa fodya
2.       Kupiswa nezuva
3.       Kusagaromwa mvura yakakwana (8 glasses per day minimum)
4.       Kusadya BLANCED DIET
5.       Kusavata zvakakwana zuva rimwe nerimwe.  (8 hours)
6.       Kudya zvinohi JUNK FOOD
7.       Kumwa doro
8.       Kushandisa ma DRUGS aya asingabvumigwi.
9.       Kugarofunganya zvokukushaisa hope.


Pane zvimwezve zvakawanda zvinoitisa asi izvi ndizvo zvikuru zvatinoita isu. Kuita chikonzero chatisingakwanisi kudzivisa chinova chezera. Kana wazongochemberawo hako, ganda rinounyana rega,

Chokuita: 
Tichadazve kutarisa kuti pane zvatingaitawo here kuderedza kuunyana kweganda.
Unokwanisa kuwedzera zvokudya zvinoti
·      Muchero unohi Blueberries, neMuchero unohi Cranberries, neMuchero unohi Prunes asi ukauwanzisa PRUNES unoita manyoka
·      Muriwo we Spinach nowe Kale uye kudya kale mbishi, uye kungowanzawo muriwo wese wese chinhu chakanaka chose.
·      Mhodzi dzinohi WALNUT
·      Beans  dzemarudzi akasiyana (red, kidney, pinto)
·      Kunozve kuti DIET yako ine BALANCE. Takambotaura nezve BALANCE iyi.

Kuchinja zvinhu zvawajaira kudya chinhu chinonetsa chose asi chokuita ndechokuti usachinja zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Zvimwe zvinhu ndezvokungoita muzvokudya zvaunogarobika iwe. Kungowedzera chimwe chinhu. Michero imwe inodhura uye haiwanikwi dzimwe nguva dzegore sapa pamaiwanira momboitawo nguva muchidya. 

Kana wadawo kuti murume wako nevana vadzidze kudya zvakawanda wana zano rokuvadzidzisa zvishoma nezvishoma. Murume haanetsi nokuti ukada kuti adye chimwe chinhu, muudze kuti musi waakachidya chombo chakanatsomira zvinonaka. Uchaona ega owedzera kudya zvokudya izvozvo. Hakuna murume asingadi kuhwa kuti ichi kana icho chinomisa chombo. 

Tabva pazvokudya apa toenda pakunovata. Jaira kuvata nguva yakakwanirana nokuvata inotita maawa masere. Kana pane zvinonetsa deredza usvike pa manomwe. Kazvinji tinoona kuti vanhu vanononoka kunovata vachiona TV isina zvainovabatsira. Zviri nani kuRHEKODHA PROGIRAMU yaunoda kuona wozokasira kuiona mangwana kusina kunyanyosviba.

Dambudziko rokusavata iri rakawanda kuvanhu vanogara mutaundhi vanozvitsvakira zviitwa manheru pane kunovata.

Toonazve kuti kune vamwe vanomutsva nevarume vavo usiku kuti vaisane pakati peusiku. Hatisi kuti kumutsigwa kuiswa chinhu chakaipa asi kungoti iwe mukadzi batwa nehope une fungwa yokuti uchaiswa usiku. Ukadaro unokwakusa kuiswa uri kuhope wozozviziva ava mamgwana. Vakawanda vedu tinoiswa nevarume vedu kuhope. Pamwe iyewo murume anenge ari kuhope. Kana majairana munongopinzana, pamwe haatomokoiri anongorota achikoira otokupa urume chombo chovata. Pamwe unokwanisa kubvumirana nomurume kuisana pakumuka nepakunovata poshaya anomutsa umwe usiku.

Tsvikazve pakumwa mvura. Vanhu imwai mvura kuti utano hwenyu huwedzere. Munhu anomwa mvura anoita ganda rakanaka kupfuura asinamwi mvura. Anoitazve zvigwere zvishoma. 

Pangangoita dambudziko mazuva okutanga rokuti unokwanisa kumuka usiki kuenda kutoireti asi unozoona kuti kupera kwevhiki unene wava kukwanisa kuvata usiku hwese.

Zvefodya nedoro izvo zvinozvitaurira zvega. Fodya kumunhukadzi haitomboitiwo hayo kuvanhu verudzi gwedu. Doro kune vanomwa havo asi kumunhukadzi dai raita shoma zvokungomwawo kuti vamwe vari kumwa, kwete kutadza kudhiraivha naro.


ma KIRIMU nezvimwe zvokuzora:
Kotizve makirimu anozogwa paganda. Kune akawanda. Mamwe acho tichamatarisa pano togoona kuti anohi anobatsirei paganda romunhu. tichadzoka pano.


Tichazotaurazve nenyaya yourume nokuti kune vanoti hunoshanda chose pakudzivirira kuunyana kweganda. Kune ANTI_OXYDENT inohi SPERMINE yava kugadzigwa muma LABORATORY ichitengeswa ichidhura chose, inohi inoshanda zvakasimba kutsetsa ganda. Yakatanga kuonekwa kare muurume hwevarume vedu kusati kwazikamwa kuti ingagadzigwa sei. 

Iwe zvokunotenga chinhu chaunacho mumba hazvina musoro. Unokwanisa kungoti mamwa mazuva murume oti chombo chake chirasire urume padumbu pako wozora urume kumeso kutsetsa ganda. Asi hwisisa kuti panooma urume, hunoita sokuti une ganda dzva riri pamusoro perako. Zvinomboita sokushinya kuzvika wajaira kuzviita. Murume haanetsi nokuti unotomujaidza kuti kana uri kumwedzi akurhoje mazamu okupa urume muhuro kana pachifuva zvichibva nemaitire enyu. Zvadaro unenge une urume pamuviri wondohuzora paunoda kuzora. Kana mave kuzoisana wabva kumwedzi unokwanisa kungoti akukoire mazamu. Varume vakawanda vanozvifarira nokuti iwo mazamu akatsetsekawo somukati mechitubu. Kungosiyana kudziya kwacho. Munokwanisa kutangira muchitubu kusvika oda kutunda wokwiza chombo nemazamu kana kuti wochiputira nemazamu iye wokoira. Maitire anonakidza kuona nokuti unoona kumeso kwemurume wako iyewo achikuona uchitamba nechombo.

Urume hunobatsira ganda chose chose. Hapana HYGENE ISSUE paurume. hunokasira kuoma. zvokuti hahusvibisa zviri pamubhedha. Kana usingadi kuwacha, isa tawero pa PILLOW kuti isasviba. 


Hwisisazve kuti vamwe varume havafariri urume hwavo saka anoramba kukuisa kana wazora urume. Tsanangura kuti uri kuzviitirei nokuti kune vamwe varume vanozoti ndezvemishonga. 

Wednesday, 31 August 2016

Pano ngatiudzane zvinotiitisa zemo

Pama Comments apo ingonyora zvinokuitisa zemo. Zvemazita tosiyama nazvo. Inongonyora pakahi ANONYMOUS wotaura chinhu chimwe kana zviviri kana zvitatu zvinokuitisa zemo kana kukuyeuchidza nezvekuvatana nonurume/mukadzi wako. Tanga nokutaura kuti uri mukadzi here kana murume.

Pane zvinhu zvakasiyana siyana zvinounza fungwa yokuda kuvata noumwe wako. Kana ukawana nguva, nyora List yacho pafoni yako utumire murume/mukadzi wako ugomuudza kuti asadzima MESSAGE iyoyo.

Chinhu chakanaka kuti agare achiziva kuti zvinokumutsa zemo zvii.

Hwisisazve kuti munhukadzi zemo rake rinosiyana siyana nenguva yemwedzi. Mazuva akukandira zai munhukadzi anowanza zemo zvokuti imi varume dzidzaiwo nguva dzevakadzi venyu mowedzerawo basa panuva iyi. Hwisisaizve kuti vakadzi vakawanda vanohurira varume vavo vanowedzera kuhura panguva iyi.  Kana uri murume uchihura nomukadzi asiri wako, hwisisa nyaya iyi nokuti ndipo paanokwanisa kukuitira mima iwe usingamudi. Zemo kana rikabata munhu chero murume chero mukadzi, zvokurhizena zvinombosiiwa munhu ozoti pepu atopedza kuvatana nomunhu asina kukodzerana naye. Ndipo unohwa vamwe voti ane mushonga. Bodo mushonga kazhinji hwema hunobva pamberi kana wava nezemo. Kuti umwe arambe iye ambobvuma kubatwabatwa zvinonetsa.

Ini chinhu chakambondiitisa zemo zvokuti, kufamba nengoro nomurume tiri kumusha. Zvange zvisingaiti kuudza murume nokuti mungoro maiva nevamwe vanhu asi kubva musi uyu ndikangofunga ipapo ndohwa zemo.  Tiudzewo zvako zvinokuitisa zemo. Tichaona kuti umwe noumwe munhu, zemo rake rinoitika nokuda kweEXPERIENCE yake youpenyu.
_____________________________________________________________________________

Sunday, 28 August 2016

Zvinoitwa panhova yemwana

Ndati ndipe mhinduro panyaya iyi iri yega nokuti vakawanda vari kukanganiswa musoro nayo.

Mwana achizvagwa anozvagwa musoro wake usati wanatsa kuumbika. Izvi zvakaitigwa kuti musoro ukwane pakubuda muchibereko uye kuno kumukova. Hapana chakaipa kuti mwana ave nenhova. Vana vese mupasi rese vanozvagwa vane nhova. Havasi vana vemuZimbabwe chete.

Zvadaro Mabhonzo emusoro wemwana anozosangana hawo nenguva kusvika musoro wemwana Navharika. Panguva iyi mwana haakwanisi kutaura saka zvinonetsa kuziva chaanoda. Nhova inobatsira chose pakuziva zvimwe zvezviri kuchemedza mwana. Mwana rusvava anowanzochemera zvokudya uye anopiwa mukaka. Mukaka une mvura nezvokudya.

Kana mwana akaita DEHYDRATION, nhova inotamatamba zvinotoonekwa. Izvi zvinoreva kuti ukaona nhova yomwana ichitamba unofanira kukasira kumumwisa zamu kana kumupabhodhoro rine mvura amwe mvura.

Hapana mushonga unoitisa kuti nhova itambe, nyota chete ndicho chikonzero. Kune vamwe vanofunga kuti zvinoitiswa nemushonga. Bodo, kwete, kana nhova yotamba mwana anofanira kupiwa mukaka kana mvura. Chero ine zvimushonga zvako zvisina basa izvozvo, hwisisa kuti mwana ngaapiwe mukaka kana mvura.

Hwisisa kuti tine vanhu vanophuura SEVEN BILLION panyika. Vese vakazvagwa vane nhova asi vemuZimabwe chete ndivo vakapiwa mishonga kuita sokuti nhova chigwere. Ini mwana wangu wekutanga haana kumbopiwa mushonga. Wechipiri ava nemwedzi miviri handisi kumupa mushonga saka hwisisa ipapo.


Ndati ndinyore nyaya iyi nokuti kune nhema dzakawanda dziri kutaugwa pamusoro pevana vanozvagwa.

1 Hakuna muroyi wenhova.
2 Hakuna mushonga wenhova nokuti hachisi chigwere
3 Hakuna zvinozogwa panhova kuibatsira kuvhara. Mabhonzo emusoro anokura ovhara nenguva yawo.
4 Vana vese munyika dzese vanozvagwa vane nhova. Hazvisi zvekuZimbabwe chete, saka funga kuti sei vana ava vari vapenyu kusina mishonga.


Udzai vamwe !!!!!!Ari nani kurambira umwe murume kana mukadzi

Ndinohwa nyaya dzakawanda dzekunyunyuta pamusoro pekuti mukadzi kana murume wako wemumba anoita nguva yaanoramba kuvata newe. Takambotaura nenyaya iyi tichitarisa zvikonzero zvezvokurambana uye kuti zvinobatsira here, tikaona kuti ubenziwo hahwo hunongoitika mudzimba dzevanhu vaina njere nezvemusha nemafambire awo. Pano ndoda kuongorora kuti zvokurambirana izvi zviri nani kumukadzi here kana kumurume. Handidi kurebesa nyaya iyi nokuti ndoda kuti wese wese abate musoro wenyaya nokukasira. Inyaya inoputsa misha mizhinji nokukasira chose saka kuihwisisa chinhu chakanaka kune avo vanoda kuvaka misha yavo.

Tanga nokudzokorora kuti pakati (CENTRE) pekuroorana pane kuvatana. Hapana zvaunokwanisa kuita kuchinja CENTRE iyi. Hakuna mushonga wekuzvichinja. Ndiwo magadzirigwe akaita munhu saka tikangoroorana totoroorana tine fungwa dzokuvatana. Kuvatana kwakaipazve kuti kunofanira kuti kuitwa pakati pevanhu vaviri. Mese mofanira kuda kuvatana pauviri hwenyu. Zvozowanikwa kuti umwe wenyu anoita fungwa yokurambira umwe, achifunga kuti ari kukaurisa umwe, asi tinoona kuti hapana kukaurisa kwaari kuita. Ari kungoputsa musha wake zvishoma nezvishoma, zvinova zvinokaurisa mese.

Ngatitarise kusiyana kana kufanana kwekurama kwemurume nemukadzi mumba.

Murume: 
Murume munhu anofanira kuti kana ane utano hwakanaka anoroora ava nemakore makumi maviri nemashanu apedza University uye ava nechimwe chaanokwanisa kuita kana kuti atova nebasa. Kune varume vasinadzidzi kusvika kuUniversity havo asi mazuvano murume wese anozama kusvika kuUniversity.

Pazera iri murume anokwanisa kuvata nomukadzi kakawanda pavhiki. Kana muchangoroorana munokwanisa kuvatana kaviri kana katatu pazuva zvichiva nemabasa amunoshanda. Murume haaendi kumwedzi saka anokwanisa mwedzi wese mazuva ese zvichibva noutano hwake. Pavarume nevakadzi, murume ndiye anoshomesa kuvatana mumba nokuti akabuda urume, anofanira kumirira nguva inoita 4 hours kuti chombo chimire futi. Mukadzi haana izvozvo. Anokwanisa kuiswa zuva rese chero pamirira chombo. Kune varume vanoita tsika imwe inohi yakatangira kuJapan yokuti kana oda kusvika pokubudisa urume anomira kukoira obva arega kubudisa urume, zvichibva nokuti mukadzi aguta here.  Ipapo vakamira kuisana murume anozokwanisa kukasira kumirazve chombo. Asi chinhu chisingakwanisi kuitwa mazuva ese.

Tahwisisa apa zvinokasira kuonekwa kana murume asingadi kuvata nomukadzi wake mumba. Hakuna chinhu chingahi chinenjere chinokwanisa kukonzera murume wemuma kuramba kuvata nomukadzi wake kuzhe kwekuti mukadzi azikamwa kuti ahura.

Murume ndiye mukuru mumba zvinoreva kuti kana akatanga kurambira mukadzi wake, ari kupa mukadzi EXAMPLE yokutevedzera. Saka ngaasazoshamisika kana mukadzi oitawo izvozvo. Tinoonazve kuti kurambira mukadzi kunoshungurudza mukadzi zvokuti nguva yokuramba ikareba, anootanga kufunga kuti hapana rudo pamurume wake. Munhukadzi ane INSTINCT yokuda kuzvipa kuurume wake. Ukamurambidza izvozvo kwenguva anotanga kufunga kuzvipa kune umwe murume. Varume vemuma ndivo vanohurisa vakadzi vavo. Vakadzi vakasiyana nevarume pakuti vakadzi vanohura nechikonzero chabva pakutsvaka wekupa SERVICE. Varume vanohura nechikonzero chabva paruchiva. Munhukadzi anofanigwa kuva nemunhu wekuzvipa kwaari.

Saka iwe murume wemuma ukasahwisisa INSTINCT yemukadzi wako uchaona kuti musha wako unoputsika. Chero zvoita sei muma, ratidza kuti pane nyaya isingabatwi nedzimwe nyaya dzomuma. Inyaya yokuvatana nomukadzi wako. Hakuna chinhu chingaitika mumba chingakukonzera kutadza kumisa chombo zvokukwanisa kuvata nomukadzi wako.

Kana mukadzi wako akashaya wekupa SERVICE anoshungurudzika kusvika awana munhu wekupa SERVICE. chihure chevakadzi (kwete vese) asi vakawanda chinokonzegwa nevarume vavo vomumba, Pedzezvo murume akonzera mukadzi kuhura omurambira kuti ahura, imba yatoparara.

Mukadzi
Mukadzi wemumba anofanirawo kuziva kuti akatanga kurambira murume wake zvinokonzera kuti murume aderedze CONFIDENCE paruzivo gwekuti mukadzi wake aripo pamba nguva dzese. Varume vanoona kuvhura makumbo kwemukadzi sekubvuma kuti iye ndiye saimba. Uchaona mukadzi kuti zvinhu zvakawanda zvaanoita zvinotaridza SERVICE. Kubika, kusona, kuaina, kuwacha, kuisira murume mvura yokugeza, kumwisa murume zamu, kuvhura makumbo, etc. Uchaona kuti hakuna murume anopa SERVICE kumukadzi wake asina kutoita zvikuvhugwa fungwa kuti azvione, asi vakadzi vanongoerekana vava kuzviita.

Murume anokasira kujaira kupiwa zvese nomukadzi zvokuti musi waunozoti nhasi hapana zvinhu pasina chikonzero chaari kuona chakaita sougwere kana kumwedzi, zvinokanganisa fungwa dzomurume. Varume vanhu vakasiyana njere nevakadzi. Chinhu chinohi LOYALTY chinovanetsa. Murume akangoona SERVICE inobva kune umwe mukadzi, anoona sokuti zvotofanira kuti avate nomukadzi iyeye. Ndizvo muchiona varume vakawanda vachipedzisira vavata nemusikana webasa. Ingari yokuti  musikana uyu ari kubika, kusuka, kuwacha, kuaina, zvinova zvinofanira kuitwa namai vemba. Funga dzmurume dzoona sokuti musikana iEXTENSION yomukadzi saka anofanira kuiswa sezvinoita mukadzi.

Saka iwe ukarambira murume kazvinji anokasira kuudza umwe munhu. Varume zvokupumha mhosva kuvakadzi vavo vanozvifarira zvokuti. Saka ukangoita kamhosva kadikidiki mumba, unokasira kuhwisisa kuti murume wako anoona serino zimhosva rinoda LIFE SENTENCE. Mhosva yako ikangozikamwa pazhe apo, zvatoipa. Vamwe vakadzi vakangofungira kuti murume wako haasi kuwana wekuvata naye mazuvano, vanokasira kuda kumuvaraidza, chihure chototanga. Kana chatanga nyaya yako yatofa zvachose. Murume wako haachazoregi kuhura. Munhurume akatanga kuhura haaregi.

Saka todii?
Mumba dzidzai kupatsanisa nyaya dzefungwa nenyaya dzomuviri. Kutukana nokupokana inyaya dzefungwa dzisinei nokuisana kwenyu. Kuisana inyaya yomuviri iyo iri COMMMUNICATION SYSTEM yakatozara pairi ipapo. Mutauro wacho haudi zvimwe zvimitauro zvakaita sezvinobva parurimi izvi. Mese zivai kuti musha wenyu wakavakwa nezvidhinha zvokuisana. Kana utano hwuripo, uye mukadzi asiri kumwedzi, isanai chete chete zvisinei kuti fungwa dzenyu dziri kufungei pane dzimwe nyaya dzokutaurirana nokuwirirana mumba.

Musi wamunotanga kunyimana zvinhu mumba ndiwo musi wamunotanga kuputsa musha wenyu. Zvikangoitika kamwe chete mukasazvigadzirisa, hwisisai kuti zvichatanga kuitika nguva nenguva. Pese pazvinoitika zvidhinha zvinobviswa pamusha. Kana uriwe mumba watanga nyaya yokunyima umwe, uri munhu asingagoni kuvaka musha. uri muputsi. Waifanira kunge usina kuroorana nomunhu waunaye. Utsinya hwaunahwo hahwina kukodzera kuti uve nomusha kana mhuri. Uri muroyi wemasikati.

Tinoziva hedu kuti uchazama kuzvipa manyawi pazviito zvako uchipopota uchitiudza kuti hee uyu adai hee uyu adai, asi chokwadi chiripo ndechokuti hauhwisisi nyaya dzomumba mako. Munopedzisira mahurirana chete. Hakuna musha unovakika vanhu vachinyimana pamberi. Hazviiti.

Murume/mukadzi wako achatoti ahure chete uwe uchifunga kuti kuvata wakagumbatira pamberi pako kuri kumukaurisa. Iwe ndiwe uchakaura nokuti kana atanga kuhura uchati uku wapiwa chigwere uku worambwa futi. Wana zvokuita pakupokana kwenyu mumba asi kukwirana musarega chero zvodii. Chombo hachiregi kumuri chichiti nokuti murudzi akagumbuka. Chitubu hachiregi kuntorova chichiti nokuti muridzi akagumbuka. Chura chete murume akupinze chombo, wopedzera shungu pachikapa.

Chikonzero chimwe chete chinoitisa kuti ude kurambira umwe wako ndechechihure. Kana uchigwara kana kuti uri kumwedzi, iye ega anozviona kuti umwe wangu haana kukwana nhasi osada kuvata newe. Asizve takambotaura kuti unofanira kujaidza murume kukubudisira urume chero uri kumwedzi, kungosiyana kuti haakupinzi chombo muchitubu. Moshandisa mamwe maitire akaita sokumuti arhoje maoko ako akazogwa mafuta, kana kumukwiza chomo nemazamu, kana kuisa makumbo pamwe chete iye wokoira pakati wambozora mafuta muzvidya.

Kana murume akaneta ngaavate nomusana mukadzi orezva chombo kusvika chamira, mukadzi okwira murume oita basa murume asina zvaari kuita. Kana mukadzi akaneta ngaavate nedumbu osimudzira murume chiuno, murume oita basa ega movata henyu. Kurega umwe wako achizama kuvata ane zemo handizvo. Hazvifaniri kuitika mumba yevanhu vakaroorana.

Ndofunga nyaya dzokukomburena kuti mukadzi/murume ari kuramba dai dzaita shoma mudzimba dzedu. Hapana ari nani kurambira umwe.

Kana tichitaura chokwadi tinoona kuti kuroorana kwenyu kuri pazvinhu zvishomanana zvamunofanira kuchenjerera kuti zvigare zvichiitwa

1 Kudanana
2 Kuisana nguva nenguva kuti muratidzane kudanana kwenyu
3 Kugadzira vana kuti mhuri ikure
4 Kuriritira mhuri yenyu.

Hino kana umwe oti hee chino handidi, icho handidi, uchaona kuti zvimwe hazvichafambi zvakanaka. Kana munhu akaravidwa kuisana kuti achizonyimwa zvinogozha.

Udzai vamwe!!!!!!


Monday, 22 August 2016

Mibvunzo ne Mhinduro 6

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 5 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda

1 Kurera mwana wemurume. Mukomana wangu akamitisa umwe musikana asi haana kundiudza kusvika tachata. Zvino ava kuda kunotora mwana kuti ini ndirere. Zvinoita here kurera mwana weumwe mukadzi iye ari mupenyu.? Ini handina mwana naye.  Hazviiti zvachose. Kana achida kuona mwana wake anomuonera kwamai vemwana kusvika mwana ava nemakore 18. Hazvina kunaka kutora mwana kumubvisa pana mai vake kumupa kune umwe munhu kuti ave mai vake pasina chakaipa chaitwa namai vemwana.

Mwana anofanira kureriwa nevabereki vake mai nababa hazvinei kuti vari pamwe chete kana kuti vakaparadzana. Kana achiri mudiki anofanira kuva namai vake. Kana akura akazoda hake kuva nababa vake zvava kwaari.

Asi iwewo chihwisisa kuti murume wako ane mwana noumwe munhu. Kana munhu iyeye asinganyanyi kukunetsai, iwe gamuchira mwana paanouya kuzoona baba vake. Hwisisazve kuti uchagarofunganya pamusoro pemwana uyu zvokuti kana murume wako akaenda kundoona mwana, uchafunga kuti ari kuvata namai vemwana. Ifungwa chete.

Kana uchida murume wako gamuchira nyaya dzake mugare zvakanaka. 
2
Chii chinokonzera kuti pakusvirwa dzimwe nguva ndotunda dzimwe nguva ndotadza kutunda asi pasina chandinoona kuti murume asiyanisa. Ndenge ndichidawo kutunda asi dzimwe nguva ndinotadza. Chingava chii? 
Aaaah iwe, vanukadzi vanoita orgasm pakuvatana nguva dzese vashomanana. Vanoita pano neapo vanosvika kuma 35% yevakadzi mupasi rese. Vanoti vakaita nhasi vombokangamwa vozoitazve pava paya ndivo vakati wandei. Asi kune vanopfuura 30% vasingatombozivi kuti chinohi ORGASM chii.

Kuti kungoita pese pese kashoma. Variko have vanoti kungovhuriswa makumbo votopedzisira vaita asi vashoma. Kuti Orgasm inoitiswa nei mubvunzo unonetsa kudavira asi kungoti zvinobva mufunga mako uye kuti wakasununguka zvakadii nomurume wako, unoda kuiswa zvakadii, zemo rakawanda zvakadii, uye inguva ipi yemwedzi. Koitazve zvimwe zvatisingazivi. Zvese izvi zvinoshanda pamwe chete kukuitisa Orgasm pese paunovata nomurume wako.

Vakadzi vanojaira kuzviitisa Orgasm murume asipo, nokuzvikwizirira bhinzi, vanokasira kuita pakuiswa nomurume kana ari murume anononoka kudiridzira urume pakuvatana. Kotizve unokwanisa kuti uku murume ari kukukoira uku iwe uri kuzvikwizirira bhinzi, nguva imwe cheteyo. Zvinoita ukasire kuita.

Kune vakadzi vakawandisa vasingakwanisi kuitiswa nokupinzwa chombo chete pasina kutambiswa bhinzi, koita vakadzi vakawanda chose vanokasira kuita kana murume achisveta bhinzi.

Kana iwe uri pamusoro pemurue unokwanisa kunangisa chombo kuti chindogofa madziro ekuno kumusoro kuguvhu panova pane nzvimbo inohi G-SPOT inozvimbirira kana une zemo. Zvadaro unokwanisa kuita Orgasm nokuti kugofiwa ipapo kunonaka. Zviri nani kukwira murume pane kuti iye akukwire nokuda kwekukwanisa kunangisa chombo paunohwa kunaka.

Kupakicha makumo pamafudzi emurume muchiisana kunoita futi kuti chombo chinange pa G-SPOT apo saka unokwanisa kukasira kutunda. 
3 Kana mwana azvagwa ndinodzora sei dumbu kuti ndisaita sendinemimba?  Chokutanga ona kuti kuzasi kwakanana uye hakusi kuvhinza ropa. Kana waitwa masitichi, ona kuti kwapora usati watanga zvimwe. Zvadaro chitanga kudya zvakakodzera nokumwisa mwana.

Pazuva rimwe nerimwe, famba famba, sokuti KILOMETRE imwe chete pazuva kana zviri nyore ita mbiri.

Itazve ma SIT UP zuva nezuva.
Itazve mamwe ma EXERCISE akasiyana siyana.
Zvese dumbu nekuzasi zvinofanira kudzoka panzvimbo dzazvo pamavhiki matanhatu. Varapi vanoti musatanga kuvatana mwedzi nehafu zvisina kupera kubva musi wekuzvara, asi pamwe nguva iyi inopera usina kunatsopora saka mirira futi. Hwisisa kuti unokwanisa kuita mimba saka imboshandisai makondomu.

4 Ndibatsireiwo pakufunga. Murume wangu akauya kumba ndokutanga kuchema kusvika ndamuvunza kuti zvaita sei. Akandiudza kuti akavata na EX wake asi ari kukumbira regerero uye haachazviiti futi nokuti anondida.

Ndoitawo sei? Sei andiudza. Adii kungonyarara hake? 
Zvinoita sokuti murume wako akahura ndokuvhunduswa nazvo nokuti anokuda, ndokushaya kuti zvaitika sei. Kuzokuudza uku ange achida kuti zvibude mufungwa dzake kuita sokupakurirana dambudziko rake kuti rionekwe ritaugwe rigadziriswe.

Ndahwisisa kuti iwewo zvakuvhundusa asi hwisisa kuti ari kukuudza kuti uzive zvaari uye kuti uhwisise kuti anoziva kuti aita chinhu chakaipa. Zvinotaridza kuti anokwanisa kusazozviita futi, asi unofanira kumubatsira kuhwisisa kuti zvaitika sei kuti azive zvokuita kana CIRCUMSTANCE yacho yaitikazve.

Chokutanga fungisisa nezviitiko zvemuba menyu kuti unoda here kuregerera murume anoti akanganisa ouya kumba okuudza zvaaita usipo, okumbira regerero. hwisisa kuti aikwanisa kungonyarara iwe wosamboziva kuti ndizvo zvaaita. Isu tinokwanisa kukuudza kuti ita ichi kana icho asi iwe ndiwe unofanira kufunga wega zvokuita.

Inyaya huru yaitika chose asi funga zvokuita kuti isauraya upenyu hwako. Kuregerera munhu ahura kunonetsa uye funga kuti dai uriwe wangoerekana wahura, zvaiita here kuti uuye kumba uudze murume kuti zvaitika asi wange usingadi kuhura uye haudi kuzohura futi, aikwanisa here kukuregerera?

Nyaya ngaisvitswe kuvabereki vese vakubatsirei asi pauviri hwenyu kana wakwanisa kumuregerera taurai muhwisisane kuti zvaitiswa nei uye achazvidzivirira sei. 
5 Batsirai mnin'ina wenyu sisi. Ndinoita zemo masikati. Murume zvokuisana masikati haadi. Manheru ndizvo hazvo asi inguva yake, ini ndoda masikati.  Kana akati kamwe pavhiki masikati ndingafara nazvo. Pane zvimwe zvese tiri tese. Tongai tinzwe.  Zvinobva nokuti mune makore mangani okuerekwa. Kana murume ari pasi pemakore 45 zvinoreva kuti munhu anokwanisa kuvata newe kaviri pazuva. Saka munokwanisa kuti manheru movatana, masikati movatana futi, zvikuru paWEEKEND musingashandi kana musina vana.

Nyaya inonetsa zvokuvatana masikati ndiyoyo yevana. Zvinonetsa kuronga kuti vana vawane kokumbonotamba kuti muwane nguva yokutambawo. Asi iwewo ndoona sokuti uri kuisa murume pakaoma nokuti zvinonetsa kuti ave kumba masikati kana achishanda.

Kana asingashandi iwewo usingashandi zvinoreva kuti munokwanisa kuita sharaude. Kana achiramba unokwanisa kumukwezva nezvakawanda, sokuti unokwanisa kumuti asarudze chero chaada kuitigwa asi iwe uchamuitira masikati chete. Pane zvakawanda zvaunokwanisa kumuti awane zvaasingakwanisi kuramba nokuti zvinonakira varume vakawanda. 
6 Tava negore nehafu taroorana. Mukadzi wangu ndomuda chose asi kungoti kanyaya kadikidiki kekuti pabonde tinotanga tigodii tigodii kusvika tapedza asi hapana sound inobuda pamuromo wake. Kungoti ziii. Chiuno ndini chete. iye kungogamuchira akaoma mutezo. Pane zvandingaitawo here, kana kuti haasi kunakigwa nazvo?  Pane nyaya dzamunofanira kutaurirana kusvika mahwisisana panyaya dzenyu. Zvinokwanisika kuti :
1 Mukadzi wako haana kusununguka pabonde. Chinhu chinomunetsa kuhwa akasununguka zvokukwanisa kuchemeerera pamunoshanda basa. Kana zvirizvo iwe ndiwe unosunungura mukadzi wako. Pane zvaari kutya pauri saka tauriranai muhwisisane. Iwe tungamira pakutaurirana.

2 Mukadzi wako haanakigwi pakuisana kwenyu zvoreva kuti hamusi kuisana zvaanofarira kana kuti iye munhu asina hanya nokuisana nomurume wake. Kune vanhu (varume/vakadzi) vasingatohwisisi kuti chinonaka pakuisana chii.

3 Anokwanisa kunge achitofarira chose kuisana asi asingatozivi kuti pane zviwe zvaanofanira kunge achiita. Kazhinji kuchemerera kunongoitika kwega zvisiri zvokuti munhu anofunga kuti dai ndachemerera.

Tauriranai kusvika mahwisisana kuti nyaya chaiyo iri papi. asi tanga nokumusunungura pakutaura kuti pasava nezvaanotya kutaura pamberi pemurume wake. Vamwe venyu imi varume munoda zvokuti mukadzi akukudzei sezvaanoita baba vake, kureva kuti anozosvoda kuita zvimwe zviitwa pamberi pako. 
7 Ndine mudzimai wangu
wandinodisisa. She is 8 months pregnant. Pese pandinomubata kuti tiite bonde paye paanenge ave mugiya kunengo yake
kunobuda zvinhu zvichena zvinenge mukaka Inini chandirikuda kunyanya kuziva Ndechekuti zvirinormal here izvi
Kana munhukadzi ane mima, anokwanisa kubudisa ma DISCHARGE akasiyana nezvaanoita asina mimba. Hapana chakaipa uye Hapana chinokonesa kuti muvatane. Kuvatana une mimba kunokonzeresa kuti kuzvara kuite nyore zvichibva nokuti nyamima anoguta here pakuiswa nomurume. Torai nguva muchiisana uye murume ngaanatse kusiya urume mukati memukadzi. Urume hune ma CHEMICAL anobatsira pakuzvara.

Asi hwisisai kuti Orgasm yemukadzi inokwanisa kutanga kuzvara kwake mwana kana kuzvara kwava pedo.

Hapana chekutya. Isanai makasununguka asi kungoti mochenjerera kuti kana DISCHARGE ichipa hwema hwakaipa zvoreva kuti ane infection saka mokasira kundorapwa. Kana pasina hwema hwakaipa hapana chakaipa. Isanai henyu murudo. Moshandisawo maitire asinganetsi mukadzi, sokuti avate nedivi murume opinza nekumashure, kana kuti mukadzi ofongora. 
8
Ini nomukadzi vangu  tichangobva kuwana chikomborero chamwari chemwana. Nyaya  yaita ndeyekuti mukadzi wangu anoti mazamu ake  handichafanire kuabata nekuti mwana arikuyamwa nekuti  zvonoita kuti mwana arware.

Ndisingazive kuti ichokwadi here  kuti mwana anorwara. Zvimwe zvese kuita tinoita asi nyaya  iyo ndoyadzisikuziva.
Kana mwana achangozvagwa anenge asina RESISTANCE yezvigwere zvepanyika zvevanhu saka anokwanisa kubata zvigwere zvakati wandei. Zvikuru zvacho zvinobva kune vamwe vanhu zvikuru vemhuri. Anowana RESISTANCE yokutanga kubva kumukaka wamai wezamu, ndoosaka muchikurudzigwa kumwisa mwana zamu. Mukaka webhodhoro hauna zvakawanda zvine mukaka wezmu.

Mwana anomwiswa zamu kakawanda pazuva asi mcho kuda kamwe kana kaviri pazuva, saka zviri nani kuti vanhu vakawanda vasabata bata mazamu amai vemwana. Murume ngaamborega kubatabata mazamu emukadzi kusvika mwana ati kurei, asi kana murume akatanga ageza maoko nesipo, hapana chakaipa. Varume vakawanda havagezi nesipo vasati vauye kuzovata.

Saka mukadzi wako ahaasi kukuudza nhema asi kuti ari kungoti muwedzere utsanana pazvokudya zvemwana apa. Mwana anokwanisa kurwara neutachiona hwabva pamaoko ababa. Asizve anokwanisa kusarwara. Zvinongobva nokuti baba vange vachiitei vasati vabata mazamu. Vanhurume zvokukwenyakwenya vanozvida saka utachiona hunenge huripo pamaoko.

wedzera kugeza nesipo chete kuti zvifambe.

9 Pabonde nomurume ndinohwa kuda kuita weti asi ndikaenda kutoireti hapana chinobuda. Zvinoitika zvikuru kana ndiri pamusoro pemurume. Chingava chii?  Kune vakadzi vakati wandei vanodaro, iri ngari yokuti BLADDER inobata weti iri pedo pedo nemadziro echituu zvokuti inogofewa paunogofewa nechombo chomurume mukati mako. Kana uri pamusoro pemurume chomo chinonanga kumadziro akatarisana nokune BLADDER zvoreva kuti unonatsogofewa ikoko wohwa kuda kuweta cheto muBLADDER musina weti.

Kotozve madziro ekuno mberi kwakanangana nebhinzi ndiko kune nzvimbo inohi G-SPOT inoti ikagofewa inonaka kupfuura dzimwe dzese uye kugofewa kwayo kunokwanisa kuti munhu kadzi anakigwe kusvika pakubudisa mvura isiri weti. Saka pamwe unenge uchitosvitswa pedo nokubudisa mvura iyi. Imbozama kuwedzera kukoirana nomurume paunohwa wava kuda kuweta pacho uone kuti zvinogumirepi. Unokwanisa kunakigwa chose. 
10 Ndezvipi zvinonzi "utsanana pabonde" ?  Gezai mese musati mandovata. Mutemo wechivanhu unoti isira murume mvura yokugeza iwe ugezevo kuti mundosangana makagezerana. Zvinoitigwa kuti mukwanise kuita zvese zvamunoda kuita pasina anofungira umwe kuti ane svina.

Pakuisana fanogadzirira tawero rokuzoti mapedza wopukuta murume chombo wobva wazvipukutawo kana kungoisa tawero pakati pemakumbo kuti urume hunovhinza huvhinzire patawero. Kana murume wako ane utano hwakanaka anokupa urume hwakati wandei musi umwe noumwe. Humwe hwacho hunovhinza mapedza, zvichiitiswa nokudzoka kwechituu panovhomogwa chombo. Madziro acho anosangana osvina urume hushoma hwobuda. Uzhinji hunosaramo hwogara kwemazuva anosvika matatu huri upenyu zvokukwanisa kukuitisa mimba.

Kana wapedza kuvhinza bvisa tawero riya kuitira kuti murume akamira chomo iwe uvete akwanise kukuinzazve chombo pasina chakadzivirira. Unokwanisa kuiswa kusvika murume atundazve urume uri kuhope. Chinhu chokuti mukadzi wese ane murume anoita pamwe asingamuki, pamwe achiita seanorota izvo ari kutoiswa. Varumewo vanokwanisa kupinza mukadzi, kukoira mukadzi nokusvika pakutunda vasina kupepuka. Ingari yokuti majaira kuvata mese.

Mangwana unokwanisa kumuka wakapupira urume hwakaoma muzvidya. Hapana chakaipa. Kana murume achida kukukwirazve mangwanani iwawo vhura akwire. Mapedza pukuta muchibva matanga mabasa enyu. Utsanana kungogeza musati matanga chete. 
11
Ndakaroorwa August 2015. Ipapo murume ange asinganatsi kuda kuvata neni. Aingoti kamwe kana kaviri pavhiki. Ndakazama zvese ndikatadza kusvika ndanoudza tete vake muna December 2015. Takatongeswa natete. Kubva ipapo zvava kutondinetsa. Handirare. Zvenge zveshavi. Anoda kaviri kana katatu pazuva. Ndinoda chose kusvirwa asi zvawandisa. Pane zvandingamufidha here kuti ndiwane hope? Ane makore 25 in ndine 22.
Nyaya yako iyi ndeyokudadira vamwe vasingawani zvauri kuwana. Uri kungoBHOSITA hako nazvo. Shuwa here kuti ungatokomburena kuti murume wako ari kugonesa basa?

Hwisisa kuti muviri wemunhu unoita zemo zvichiva pakujaidzwa kwake kwake kuti anofanira kuita zeme kangani pavhiki. Ukajairakugaronzi ita zemo, muviri wako unosvika pakungoteverawo izvozvo. Vanoziva vanoti Kuisana kunozvara kuisana.

Murume wako aratidza kuti mutemo uyu unoshanda. Iwe kumufoya kwako nokuda kuiswa kwakonzera kuti iye awedzerewo kuda kuisa saka atokupfuura. Hino iwe woita sebenzi woda kuramira murume. Uchaona kuti pakapera makore manomwe muchipengesana saizvozvi, munotanga kuderedza pavhiki, saka dai ndirini iwe ndaitokurudzira murume kutsividza zvichaitika mati kurei.

Kana wakaneta, vata nedumbu, woisa piro pasi pechiuno. murume oita ega basa ari kumusana kwako. Iwe kungochemachema hako pasina zvinonetesa zvaunoita. Ukashinya chombo murume anokasira kupedza. Wozozviona womutswa mambovata. Chinonetsa ipapo chii?

unokwanisazve kutoiswa kupedza uri kuhope. Kungoudza murume kuti akapepuka akati twii, achida kuita chirango, ngaakutendeudze apinze aite zvaanoda. Iwewo ukavata une funwa yokuti uchaiswa usiku, unongoiswa wotozoziva mangwana kuti wakaiswa madeko.

Asi hwisisa kuti kuvhinza kweurume kana murume akusiira hwakawana kunokwanisa kukumutsa nokuti kunosekenyedza. Siya tawero pedo kuti ukapepuka madomhwe eurume achierera ukwanisa kupukuta. Asi Kana murume ambobudisa hwakawanda pakunovata haazowanzizve pakati peusiku. Kuti murume abude hwakawanda panononovata, paanotanga kukudiridzira, purudzira pakati pemagaro ake, kana kupuresa pakati pemabhora neburi rake rekumashure. Vamwe vanoti pinza chigumwe kuburi rake. Anobuda hwese hwaanahwo.  Movata hope chaidzo mese mozozviona mangwanani.

Hwisisa kuti kune varume vanovhunduswa nokupinzwa chigumwe kumashure saka tanga wajaidza murume kumubatabata ipapo pamunenge muchitamba une chombo mumaoko uchipota uchipurudzira mabhora ake uchipfuurira uchinopurudzira kuburi.

Usarambira murume kana kumuderedza zemo kana kumuudza kuti ari kuwanzisa. Wana maitire anoita zvisakunetesa chete. 
12 COKE yakabhoiliwa inobvisa sei nhumbu?  Coke yakabhoiliwa ukaidonhedza pama SUGAR CUBES ukaisiya pedo nepanotambira mapete, uchaona kuti mapete anofa oita mashoma mumba. Zvinokurudzigwa izvi nokuti mapete anosemesa. Handifungi kuti chero ukamva mabhodhoro gumi eCOKE iyi mimba inobva. Zviri nani kuti kana usingadi mima uye usingadi zvigwere, ushandise makondomu. Hatikurambidzi kurhojewa nokuti tatoona kuti kukurambidza kutambisa nguva asi kungoti shandisa makondhomu chete murume asakusiira urume mukati nokuti uchabata zvigwere zvese zvaanazvo ugoitazve mimba. Ndiko kupusa ikoko. 
13 Pane pandoda kubvunza pandombo sangana napo mumagwaro andowerenga. Zvanzi murume anogonawo kuita ma Pelvic exercise kusimbisa sex organ yake zvozobatsira  kuti anonokere mukadzi wake uye to become multi orgasm man. 1 handisikuziwa kuti tinoita sei PELVIC EXERCISE acho uye ichokwadi here oro kungotambisirana nguwa. Ndinoda chose kunonokera mukadzi wangu ndibatsireiwo nechokwadi. Ndinotenda nemhinduro dzenyu uye dzinofundisa
Zvinohi ma EXERCISE awa anobatsira varume pane zvakati wandei zvinoti:

1 Kuwedzera kugona basa pakuvata nomukadzi. Pane nyaya apa yokuti kana murume achikasirira mukadzi, zvinoitiswa nokusajaira kudziya kwemuviri wemukadzi uye kusajaira kukwizwiwa chombo. Chimwe chezvinobatsira ndechokuwana nguva yamunopinda mese moita nyaya henyu makapindana kudaro pasina anokoira umwe, kuti murume ajaire kudziya kwemukati memukadzi, zvisingamuitisi kuti adiridzire. Kana uchigaroita ma EXERCISE awa unokwanisa kufakanyisa chomo chiri mukati memukadzi asi zvichingoitiswa nemasuru yechiuno chete pasina kukoira. Zvinonake kumukadzi saka anorama achieredza kudziya kuya kuripo murume achijairawo.

Kozotizve mukadzi ngaajaire kubata nokupurudzira chombo chomurumekuti ajaire kukwizwa kwacho. Ndizvo paanotanga kukoirana nomukadzi haakasiri kudiridzira. Mukadzi kana achibata nokupurudzira chombo apote achimboshinya nemaoko achimbochikoira nemaoko. Kuzora mafuta evhasirina zvinonyorovesa gana remaoko nerechombo kuti zviite nani. Pakudaro taura nomurume nyaya dzisinei nokuisana kuti adzidze kubvisa fungwa pakutunda. Unokwanisazve kupota uchitsunyirira murume pamagaro kana musana kuti kugwadzirira kuya kutore fungwa kubva pane zviri kuitwa chombo kuti anonoke kuuda urume.

2 Kunonoka kutanga kuzviwetera pakuchembera

3 Kugona kubata ura kuti usazviitira svina

4 Kuti kana wonoweta uwete witi yese ugosanyorovesa UNDERWEAR.


Saka zvinobatsira varume zvokuti munofanira kuramba muchizviita. 

14 Ndakamboverenga pamaiti murume nemukadzi vataridzane pamberi pavo. Mukadzi wangu haadi kuti ndione pake. Asi kwaDoctor na Gynecologist anoenda achinobvisiswa bhurugwa vachiona. Ini murume wake anoramba. Ndodawo kuona kuti pakadii.   Handihwisisi nyaya yako iyi? Unoda here kuti mukadzi wako abvise bhurugwa kuti uongorore chete chete, kana kuti uri kuti hauna kumboongorora mamirire ezvinhu zvake?

Zvinoreva kuti pese pamakatanga kuva mese hamuvatani here kana kuti munongovatana murima semakozho. Kana muchivatana, ungatadzawo kuti mukadzi afongore iwe uri kumashure here. Kana akafongora ungatadza kuona kuti zvinhu zvimire sei here. Iye musoro mupiro maoko mberi, chiono chakasimudzwa chakatarisa murume, Makumbo rimwe uku rimwe uko, chitubu chakanyenama chichionekwa chese chakamirira kushandiswa. Ungatadza kungoongorora nokuzvirova dundundu kuti zvese zvauri kuona ndazvako here?

Ko kana wamupakicha makumo pamafudzi ako, ukaisa rimwe gumo rake pasi ungatadza kuona kuti pamberi pake pakadii here?

Ko paunomunon'ona pamberi nokumupurudzira bhinzi, haumbotarisiwo here kuti pakadii?

Chauri kuda kuti akutaridzepo chii chausina kumboona. Chiita vhiki mbiri uchingoti afongore mangwanani kwachena uchiona hako zvauri kuda kuona zvacho. Vanhu vakuru ngatisaita sepwere. Hakuna mukadzi wemumba anoti ambokubvisira bhurugwa ukurambidza kudongorera zvaanazvo. 
15 Ndinodanana nomukomana ane makore 23 ini ndine makore 19. Toda kuchata muna October 2016. Ndokumbirawo kuziva kuti kuvhurwa kunorwadza zvokusvika pakadii?

Zvinoita here kuvhurwa nemurume ane condom?

Ndichiri mhandara. 
Kana wakambobaiwa jekiseni pamagaro kana pafudzi, kuvhugwa kunoti gwadzei kupfuura ipapo zvishomana asi zvinoda kuinzana uye nguva yacho yakangoda kufanana. Unongoti kuhwa kubvaruka ipapo nokutohwa kuda kubatirira murume kuti anatse kupinda. Munhukadzi wese ane INSTINCT yokuda kupindwa nomurume. Inyaya isingagadziriki. Kugwadza kushomanana kana tichikombeya nekushuva kwauchaita kuti murume akupinze chombo. Unokwanisa kutochema misodzi chaiyo asi hauregi kubatirira mrume kuti asabvapo.

Usatombotya kuti zvinokwanisa kugwadza. Hapana zviripo. Ingoona kuti wanatsa kunyorova mukati, Zvadaro zama chose kurerusa muviri womurira murume apinze. Iyewo osaita zveganyabvu asi kuterera zvaunomuudza. Usapinzwa wakanyarara.  Zviri naka kupinzwa wakafongora kuti chiganda chinge chakatatamuka kuti chikasire kubvaruka asi kungoti ukafongora murume haaoni kumuso kwako saka munokwanisa kusahwisisana. Zviri nani kuti munge makatarisana uchiimuudza zvauri kuhwa. Kana ukati ambomira amire.

Kupinda ane kondhomu ndizvo zvakatonaka. Hapana zvinonetsa. 
16
Ini murume handichadi hangu. Haadi kugeza. Mazino haadi kugeza. Underwear haadi kuchinja. Chero ndikamuisira mvura yokugeza anonetsa kungosimuka kuenda kunogeza. Handichadi hanhu, anondinyadzisa pane vanhu. Ndinowacha nokuaina Sipo dziripo, toothpaste iripo, comp dziripo. Kutadza kungozvishandisa chete. Zvinobvepi? 
HYGIENE yevarume yakasiyana neyevakadzi. Varume vanonetsa zvokuti kana ukasatomanikidzira, murume anokwanisa kutopinda mumachira asina kugeza agoda kukisana newe pasina zvaanoona kuipa kwazvo. Chero ukaramba iyeyu, unokwanisazve kusangana noumwe akadaro.  Hwisisazve kuti varume vanoona mukadzi akarambana nomurume sehure saka uchamboita nguva uchingowana varume vanofunga kuti uei nyore kuvata newe. Inguva yokuti unoshungurudzwa kupfuura pauri pari zvino.

Zviri nani kuti utaurirane nomurume wako kusvika mahwisisana. Kana zvakunetsa tsvaka umwe munhu wekukubatsira akaita se shamwarikadzi, kana hama satete. wotsanangura  nyaya yako zvizere. Asi tanga nokuudza murue kuti unomuda chose chose uye unoda kuvata naye chose asi kungoti dai ageza musati manovata. Kana achida mogeza mese.

Ruzhinji havanetsi kutsanangurira. Zvingavanetsi kutanga kuita zvakanaka asi vanoita nenguva. Dai wamboshinga uye usaita zvokufoya kana kupopota. Asi kungogadzira mvura yokugeza nokuudza murume kuti ngaachinogeza uye kuti zvokukweshesa mazino zviripi.

Mudzimba dzese mune zvinonetsa vese varume nevakadzi. Ngatidzidze kugadzirisa kwete kutsamwirana kusvika pakuda kuramana. Vanhu vakambodanana vanokwanisa kudananazve asi zvinobva pakuwedzera kuhwisisana.  
17 Pane chakaipa here kugarwa nhaka nomurunyana akafirwawo nomukadzi wake? Tese tine vana. Iye anodawo kundigara nhaka?  Hapana chakaipa kuti vanhu vane nhamo dzakafanana vade kubatsirana panhamo dzavo. Chikuru ndechokuti vasawedzera nhamo dzacho. Kana mada kugarana nhaka, Endai ku Clinic mundotestwa kuti muri papi panyaya dzema STI. Moitwa inohi FULL SCREEN. Zvadaro moverengerana kuti muri papi. Kubva ipapo muchironga henyu muchiziva zvamuri.

Kutesitwa hakunei nokuti vamwe venyu vakashaika nei. Kutesitwa chinhu chinokupai CONFIDENCE yokuti pauviri hwenyu muri kutangira papi uye muri kuendepi.

18 Ndinobuda zvinhu zvichena pakusvirwa kubva pese pese. Ndava nemakore maviri nehafu. Vamwe ndonzwa vachitu panofanira kuuda mvura. Ndiudziwo.  Hazvina basa kuti chii chinobuda. Chikuru ndechokuti pane chinobuda uye kuti zvese zvinobuda zvinobudira kuti pakukwizana mukati usasvuuka. Vamwe vanobuda oiri yakaita se CREAM vamwe vachiuda oiri yakati korei sezvaunoita iwe.

Usatya nazvo. Ingoona kuti musati mapinzana mukati mako mava ne LUBRICATION yakakwana. Chimwezve chinhu ndechokuti kana usingagwadziwi pakuiswa, usava nehanya nokufunga kuti chii chiri kubudapo. Isa fungwa pakuisana nomurume ukurumidze kunakigwa pazviri. Kana watombobvisira murume bhurugwa pasina chakaipa chiri kuitika chirega kufunga twakawanda. 
19 Tiisireiwo mapikicha emhata hombe tione.  Handihwisis kuti uri kudei pano nokuti zvawanyora hazvina musiro.

Ukaverenga zviri apa uchaona kuti zvawanyora hazvina zvazvinoreva.

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/06/kuziva-mamirire-akaita-mukadzimurume.html

20 Ichokwadi here kuti kana murume akayamwa mazamu emukadzi wake regularly, Mukadzi anotanga kuita mukaka?  Ukatanga kumwiwa mazamu zuva nezuva toti katatu pazuva kana kupfuura, mazamu anotanga kugadzira ma HORMONES anogadzira mukaka zvokuti panozopera vhiki mbiri unenge wava kubuda mukaka.  Mvura inotanga kwapera nguva inopfuura vhiki zvishoma, zvichibva nezera rako.

Kana akagaromwa mazamu emukadzi wake kana mukadzi ane mimba, anokwanisa kutanga kubuda mvura isiri mukaka. Pakufamba kwemimba anozobuda mukaka.

 Kana asina mimba akagaromwiwa mazamu nomurume anotanga kubuda mvura isiri mukaka. Kana ukadanana nomukomana anofarira zvekumwa mazamu asi asingadi kuvata newe, unokwanisa kubuda mvura iyi pamazamu uri mhandara.

21 Mukomana wangu ndinomuda chose asi ndotya kuvata naye. Ndakaona chinhu chake by accident uye chikuru chose. Ndotya kuti hachizokwani.

Ndoda kubvunza kuti pakuvata naye anokwanisa here kupinza chese kana kuti ndikamuti hafu anopinza hafu chete. 
Pakuisana hazviiti kuti murume apinze chombo chese nokuda kwemamirire akaita miviri yedu. Asi mamwe maitire anoita kuti anatse kunyura. Sokuti ukavata nedivi murume okusimudza gumbo riri pamusoro oriripakicha pafudzi rake, iye okutanyanga gumo riri pasi, okupinza akadaro. Anonyura zvaunohwa iwe kuti pano ndapinzwa chombo zvechokwadi. Pamwe unototadza kunatsofema nokuti anonogoga kwaasingasigofi.

Kana usingadi kupinzwa zvakadzika isanai wakavata nomusana.

Chombo chese zvacho chinokwana mumukadzi chero upi zvake. Chikuru kutanga wanyorova chete chete.

Murume wako chombo cheke chinotosiyana masaizi acho nhasi namangwana, zvinobva nezemo raanaro kuti kumira kwcho kwakasimba sei. Usatya kuiswa kunonaka zvokuti iwe ndiwe unododemba demba naye kuti arambe achikukoira achiwedzera simba kuti uhwe pane moyo. Ukangoiswa musi wekutanga, zvese zvauri kutaura zvatopera. 
22 AAH ini hangu dai marega kundiudza nezvokuvata nomurume. Kana ndichida kunakirwa ndinozviatsira ndega nemaoko ungu. Kusuka ndiro nepoto zvinotonakidza kupfuura kuvata nomurume wangu. Ndinongozviita hangu kuti iye afare nazvo asi hapana changu ipapo. Ndakambofunga kuti nani kuita chikomba ndokuda kasvirwa no murume weshamwari yangu ndokuona kuti anotori worse. Akatunda ari mumaoko angu chete. Kana bhurugwa handina kuzombobvisa. Handina kuzoda zvezvikomba futi. Ko vamwe munozvifambisawo sei nevarume venyu?  8 years nemurume asi nyaya ndiyoyo yokungonditundira pasina changu pazviri. Vana tine vaviri. Dai ndisina maoko dai ndisingazivi kunaka kwepamberi.  Iyi inoda nguva uye kuihwisisa zvakanaka. Asi kungoti dai wambozama kutaura nomurume wako muhwisisane pane dambudziko nokuti uchapedza upenyu hwako hwese usina kumbonakigwawo nomurume wako. Hazvirevi kuti haanaki asi kutoti pauviri hwenyu hamusi kutaurirana zvakakwana panyaya iyi. 
23 Ndogeza nei kubvisa munyama?  Geza hako nesipo nemvura zvinoita vamwe. Munyama unobva pamafungire ako iwe nokuone kwaunoita vamwe vanhu. Hachisi chinhu chiri paganda rako chokuti unokwanisa kuchigeza chichibva. Kugeza kwakanaka chose asi hakubvisi munyama. Munyika dzese kune vanhu vanofunga kuti vane munyama asi ukaongorora unoona kuti maitire avo ndiwo anovashasa rudo.

Dzidza kuva munhu ane CONFIDENCE pazviito zvako. 
24 Ko varungu kadzi anodhonzwa here 
matinji? 
Nyaya yokuda kuchinja mamirire akaita matinji hainei kuti munhu murungu here kana kuti muCHAINA kana kuti munhu mutema. Pane zvakawanda zvinoitwa pamatinji munyika dzakasiyana siyana.  Kuno ku UK nokuAmerika kune vanhukadzi vasingadi matinji makuru, vanotoenda kunoachekerera kuti aite madiki kuOPERATION. Koitazve vamwe vanodhonza kuti akure. koitazve vamwe vasinei nezvaari.

Chinonakidza ndechokuti varume havana kana basa nazvo. Haumbohwi murume achitaura nezvematinji. 
25 Zvinoita here kubata pamuviri uri kumwedzi?  Zvinokwanisika asi kashomashoma

Munhukadzi ane zvikandiro zvemazai (overies) zviviri, chimwe kurudyi, chimwe kuruboshwe. Hazviwanzi kuita kuti zvese zvikandire zai mwedzi umwe chete, Zvinochinjana zvokuti mwedzi uno unoienda kumwedzi nezei rouku mwedzi unouya nerouko.

Asi zvinokwanisika kuti muviri wako ukashokiwa nechimwe chinhu unokwanisa kuenda kumwedzi kaviri pamwedzi umwe chete. Pakadaro unokwanisa kubata mimba nguva dikidiki wabva kumwedzi zvichibva kuzai rabva kumwe.

Hwisisazve kuti ukapiwa urume nomurume wako hunogara mazuva mana huri upenyu makati mako saka unokwanisa kuzobata mimba 4 day after waiswa.

Tiri pamubvunzo wako hwisisa kuti vakawanda havaisani zvokupinzana chombo mukadzi ari kumwedzi.
26 Ko sei vasikana vachichemachema panguva yokutanga kuvata nomukomana?  Kana ari mhandara anenge achitotya kupinzwa chombo saka anokwanisa kungoteta.

Kana akamboiswa anenge achinakigwa nokupinzwa chombo zvokuti kunyarara kunonetsa.

Mhomho yevanhukadzi munyika dzese vanochemerera pakuiswa nomurume. Panonyanyisa kunaka ndepekupinzwa. Unohwa kunaka chose chombo chichipinda. Zvadaro kunaka kozokwira nokukoirana kwenyu. Kunyarara kunonetsa nokuti zvinonaka.

Ndoosaka muchifanira kuisana kure nevamwe vanhu. 
27 Ndingaita sei kuti ndinakirwe nokuvata nomurume wangu?  Dzidzsa murume wako atore nguva yakareba achikukoira asati akutundira urume, zvinova zvinoita chombo chichimira kumira.

Iwewo zvidzidzise kunakigwa nokugofiwa muchitubu nechombo. Kuti uzvidzidzise, garozvikwizirira bhinzi yako uchiterera kuti makwizire anokunakira ndeapi. Paunozovata nomurume unoshandisa chiuno kururamisa chomo chomurume paunohwa kunyanyonaka muchikoirana. Unokwanisazve kuzvikwizirira chombo neruoko murume achikukoirawo.

Dzidza kuisa fungwa pakuiswa. Teverera chombo chichikupinda, wochiteverera nefungwa uchiterera kuti chiripi uye chiri kuitei mukati mako.

Dzidzazve kurerusa muviri ude kuiswa. Murume ndewako uye watomuvisira bhurugwa. Chirega muisane makasununguka. Rega muviri wako unakigwe. Kunakigwa kunobva mufungwa ne ATTITUDE yako pakuiswa. Shamwaridzana nechombo chomurume wako. Garochibatabata uchihwa chichikurira mumaoko ako. Kana chokupinda chifunga kuti chiri kuitei.
28 Mai Chibwe, I like how you think, but Dzimwe nyaya hadzigadziriki. Muchiri vana vadiki imimi. Ini murume wangu 60th Birthday rake rakaitika musi wa 27 July. Ini ndine makore 54, birthday January 7. Kumwedzi handichaendi. Zvakapera. Murume anoda zuva nezuva uye anoshusha pazviri. Munhu rudzii asingadi kukura?

Tongai tinzwe. 
Matondipawo HOPE yekuti murume wangu anenga akakwana pamakore 60. Ndafara chose. Nyaya yenyu inonetsa nokuti ndinonyoregwa mwadhi kubva kuvananhukadzi vechikuru vachitokomburena kuti varume vavo havadi basa.

Zvinoonekwa sokuti kana munhu apedza kumwedzi ndiyo nguva yokunakigwa nomurume pasina zvokumbomiswa nokumwedzi. Koonekwazve kuti vanhukadzi vanowanzigwa nevarume vavo vanoita nguva vachitaridzika vari vanhu vatsva.

Kuwanzovata nomurume kunodzivirira zvigwere zvakawanda. Kuvanhukadzi zvinobatsira kusimbisa masuru yechiuno inoita munhu asazviwetera pakukosora kana kuhotsira sezvinoita vamwe. Pane zvimwe zvakawanda.

Ini sokuona kwangu zviri nani kuda kuiswa pane kusada. Chiiko chinonetsa ipapo? Imi vakuru ndimi maidai muchitotikurudzirawo kuti tide kuvata nevarume vedu. Kana makaita makore ese awa chasiyana chiiko? 
29 Nhengo yemurume wangu haimiri zvinesimba. Chingava chii. Tava nenguva inophuura mwedzi minomwe ichidaro asi kare ainatsomira zvinesimba. Ane makore 34 ekuberekwa. 
Zvikonzero ndeizvi
  • ·         Kugaromwa doro  zvisina mukana
  • ·         Kushandisa mbanje kana imwe mishonga isina zvainozikamwa kuti inorapei
  • ·         Kunge murume akambokuvara pamberi
  • ·         Chigwere chinohi DEPRESSION, STRESS, ANXIETY kana kungoti kufunganya.
  • ·         Chigwere che BP
  • ·         Kunge akakoresa.
  • ·         Kushaya utano hwakanaka
Imbotarisai izvi, Kana pasina chiripo moenda kumurapi monotsanangura nyaya yenyu. Varume vakawanda vanoita nguva dzavanonetseka nokumira kwechombo asi zvinopera zvega. Wako anyaya kugarisa anazvo. Zvoda kugadziriswa.

Iwewo chimborega kumuisira puresha yokuda kuiswa asi kuti pazvangokwanisikawo moita henyu pasina zvokuti unomuratidza kuti ari kutadza basa. 
30 Mai Chibwe, murume wagu akangopedza, otobatwa nehope kana kuzofungawo kuti kune mukadzi anodawo kupedza haazvifungi. Pane zvandingaita here kuti afungewo kuti ndinoda kunakirwa?

Varume vese ndizvo zvavanoita here?
Inyaya inonetsa asi ukasaitaura achagara akadaro upenyu hwenyu hwese. Saka zviri nani kumkumbira nguva yokutaurirana. Kana maiwana womuudza kuti unoda chose chose kuiswa naye asi wange uchikumbirawo chinhu chidikidiki chokuti akunonokerewo kusvika waguta ozokupahake urume waguta kukoigwa. Womutsanangurira manakire azvinoita kana achiita kuti ahwisise kuti sei uchida kuti asakasira kupedza.

Wotsanangurazve kuti kana apedza dai mamboita kanguva muchikisana nokubatana kuti iwe uwane nguva yokumutenda pabasa. Muudze kuti unoda azobatwa nehope ari mmaoko ako kana sokuti achimwa zamu kana kuti makagumbatirana.

Muudzezve kuti pamwe unosara une zemo saka unoda kuti ashandise maoko kuripedza kana chombo chavata. Muratidze kuti anokwizirira sei bhinzi yako kuti ugutewo. womudzidzisa maitigwe azvo.

Usapopotera kana kugumbukira murume kana asingazivi zvokuita nomuviri wako. Mudzidzise. Iwewo pane zvawakatodzidza paari zvaunoziva kuti anoda. Unozviita nokuti unozviziva. Muzivisewo zvako zvinokunakira, kwete kungofunga kuti achaziva ega. 
31 Mukadzi wangu haanzwisisi kuti handina umwe mukadzi. ndiye chete. Kana ndichida kuvata nomukadzi, ndiye chete. Kana ndichida kuona mukadzi asina kupfeka uye nhengo dzemuviri wemunhukadzi, ndiye chete. Haazvinzwisisi zvese izvi. Anokwanisa kutorara hope chaidzo achisiya nhengo yangu yakamira. Zvagosiyanei nokuti handina mukadzi mumba. Pane zvokuita here kana kuti ndiri kuzvipedzera nguva. Ndikabvumidzwa katatu pavhiki kashoma.

Ndoita umwe mukadzi here
Pane chiri kukonzera kuti asafarira kuita zvaunoda kuti ange achiita. Uyezve kumanikidzwa hakunakidzi. Dai wadidza kukwezva mukadzi kusvika ada zvaunodawo kwete kushungurudzana kusvika pakufungirana zvokuhura.

Pana zvinhu zvaasina kugadzikana hana kuzviita pauviri hwenyu. Imhosva yokuti hamunatsi kutaurirana seshamwari mchihwisisana. Itira mukadzi wako zvinhu zvinotaridza rudo kusvika ava shamwari yako. Zvadaro potawo uchiti ukaona nhengo yemuviri wako yausingasioni, ratindza kuti chinhu chakanaka uye chinoshamisa, zvokuti iye ega ade kukuratidzazve uwedzere kuhwisisa mamirire azvo. Rumbidza zvawaona aite manyawi.

Kuva murume wemunhu hazvirevi kuti wava kungoita sharaude muridzi asingafari nazvo. Kwezva kusvika ega ouya kwauri. 
32 Kana murume akakanganisa chimwe chinhu mai vake kana vangu varipo, zvinoita hero kumupopotera sezvandinoita kana tiri tega mumba?  Aiwa hamutukane kana mune vanhu vakuru mumba. Chero musina, dzidza kusatuka murume pazvinhu zvisina maturo. Murume haasi mwana wako. Ndiye baba vevana saka ipa vana EXAMPLE yokukudza mubereki.

Kutukana hakuna zvakunobatsira. Dzidza kutaurirana nomurume. 
33 Ko bhinzi ingaonekwa pachena here kana pasina matinji?  Ko matinji acho anenga amboendepi? Hakina mukadzi asina matinji asi kungoti saizi ndidzo dzinosiyana.

Bhinzi kana isina kumiswa nezemo idikidiki zvokuti kazhinji haionekwi. Kana yazomira mukridzi aita zemo ndipo painoonekwa asi inokwanisazve kuva dikidiki kubva pa hafu ye centimeter kusvika pa centimeter nehafu. Vashoma vane mazibhinzi mahombe asi variko vanopfuura 5 cm.

Kana uchida kuona bhinzi udza muridzi wayo akubhenengurire matinji. Iri kuno kumusoro kwakaperera matinji tichienda kuguvhu. Kana yamira inooma zvinongoitawo chombo. Haishaikwi chero iri diki sei.  Jairana nebhinzi yomukadzi wako. 
34 Ndakaverenga nyaya yokusv**wa shure (anal sex) ndokuita curious pazviri. After some weeks ndakapinza chombo chomurume shure and it was nice. by the time he noticed ange atopinda and did not complain. I find it naughty and very nice. Since then Kana ndikamupinzako anoti zvinonaka. Tinoshandisa macondoms. Is there anything wron in enjoying anal sex? Murume wangu ane chombo chidiki asi anoti kumashure kunomunakira.  Kuti chinhu chigohi pane zvakaipa pachiri, inyaya ye fungwa chete. Kana fungwa dzenyu mese dzichiwirirana nezvamunoita muchinakigwa nazvo zvinoreva kuti muri kuita zvakanaka. Hakuna mnhu wekuzhe angakuudzai kuti muri kuita zvakaipa.

Chikuru kungohwisisa kuti kana ambokupinza shure, ngaasapinza mberi asina kunatsogeza nokuti maBACTERIA akasiyana zvokuti unokwanisa kuita chigwere. Nani kutanga kupinza mberi wozopinza shure kana kungoto pawatangira ipapo wopedzerapo kusvika imwe nuva.

Kana murume achizvifarira iwe uchizvifarirawo, 

Chii chinokonzera kusaenda kumwedzi kwemwedzi yakawanda usina nhumbu?
Pane zvakawanda zvinokwanisa kukonzera kuti munhukadzi asaenda kumwedzi.

1 Hana wakakoresa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
2 Kana wakaondesa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
3  Kana une STRESS unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
4 Kana uchiita zvema SPORTS unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
5 Kana uchimwa mapiritsi ekudzivirira mimba unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
6 Kana usisina mazai ekukandira toti wapfuura makore 35 ekuberekwa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi

7 Kana une chigwere che zvikandiro (OVARIES) 
36 Ko Kusv**a mukadzi wemunhu anoshanda kure asinauyi kumba kwenguva refu zvakaipa here kana mukadzi achitodawo kusv**wa, achigaroshuva bonde.

Ndosv**a ndichiziva kuti mukadzi wemunhu. Kana murume aripo handiendipo. Ini mukadzi handina. 
Kuhura chinhu chakaipa hacho hazvinei kuti munhu wauri kuhura naye anofarira kuhura newe. Kune varume vanofunga kuti zviri nani kuvata nomukadzi wemunhu pane kuvata nomusikana/mukadzi wako. Zvinofungigwa kuti mukadzi wemunhu anonaka nokuti chaari kungoda kwauri kuiswa chete chete kureva kuti haana chimwe chinanwa saka fungwa yake iri pakungoiswa zvinoita kuti anake.

Kotizve mukadzi wemunhu anofungigwa kuti haana zvigwere, asi kana achihura newe zvoreva kuti anohura nevamwewo vanhu.

Kuita zvinhu zvine DANGER kune EXCITEMENT inoita kuti kuvatana kuwedzere kunaka.

Chokwadi ndechokuti uchabata chigwere kana kuti uchabatwa uchihura, kana kuti mukdzi achaita mimba yako agoda kuibvisa nokuti anoda murume wake kukupfuura. 
37 Kufadza murume mumba kuita sei?  Bvunza murume zviitwa zvinomufadza ugozama kumuitira izvozvo. Uchaona kuti anogara nomufaro asi anotanga kujaira kuitigwa zvinomufadza agosvika pakukangamwa kuti zvinofadza.

Saka iwe usaita zvinomufadza zvese mazuva ese, Pota uchizviita nguva dzakasiyana siyana, uye pota uchimubvunza zvaanoda kuitigwa musi iwoyo kana kumuudza zvaunoda kumuitira musi iwoyo zvaunoziva kuti zvinomufadza.

Mumba zvingaitigwa murume zvinoti
Zvanoda kudya
Zvaanoda kupfeka
Zvaanoda kutaurirana
Zvaanoda pakuvatana

38 Chii chinokonzera kusaenda kumwedzi kwemwedzi yakawanda usina nhumbu?

Apa tiri kuti wange uchimboenda kumwedzi kureva kuti wapfuura makore 12 saka wakura zvokuenda kumwedzi.  asizve uri pasi pemakore 45
Pane zvakawanda zvinokwanisa kukonzera kuti munhukadzi asaenda kumwedzi.
1 Hana wakakoresa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
2 Kana wakaondesa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
3  Kana une STRESS unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
4 Kana uchiita zvema SPORTS unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
5 Kana uchimwa mapiritsi ekudzivirira mimba unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
6 Kana usisina mazai ekukandira toti wapfuura makore 35 ekuberekwa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi
7 Kana une chigwere che zvikandiro (OVARIES) unokwanisa kusaenda kumwedzi.
8 Kana wakabviswa chibereko (womb) hauchatoendi kumwedzi
9 Kana une ma FIBROIDS muchiereko unokwanisa kugarobuda ropa nguva dzese, kumwedzi kusingaperi kana kuti kusina pattern.


Saka kuti unatse kuziva kuti chikonzero chako chaicho ndechipi zvoda kuti utariswe kuona kuti hauna chimwe nechimwe chezviri pano nezvimwe zvandasiyawo. 
39 Unoita sei kuti utunde kana uriwega mukadzi pasina murume Kana uri wega, ita nguva yaunoda kuzvibvisa zemo, kureva kuti wana chinokupa zemo chakaita sokuverenga nyaya dzerudo dzine zvokuisana, Sokuti Novhero rakadaro. Unokwanisazve kufonerana nomurume wako kwaari ikoko momboita nyaya wohwa ihwi rakewomuudza zvorudo woterera zvaanokuudza zvaachakuita pamunosangana. Chifungawo zvaunoda kuuita. Unohwa zemo richingokwira rega.

Kana wava nezemo ramba une fungwa yokuiswa nomurume wako, wozvivharira mubedroom mako wobvisa zvipfekwa wozvitarisa muMIRROR uchifunga zvinodiwa nomurume wako. Zvitarise ufunge kuti dai murume aripo aiitei nazvo.

Unokwanisa kuzvipurudzira muviri fungwa iri pamurume. Funga maitire anochiita murume.

Vakadzi vakawanda havaitiswe ORGASM nokupinzwa chombo asi kungoti kupinzwa kunopa Sense ye OWNERSHIP yemurume uye kuva CLOSE kumurume zvinova zvinonaka. Asi kunaka kwakawanda kunobva pabhinzi. Uwe muridzi dzidza wega kuzvikwizirira bhinzi yako kusvika wahwisisa kuti makwizire anonaka zvakawedzera ndeapi.

Isa fungwa pakuiswa uku uchikwizirira bhinzi nenyama dzakapoteredza bhinzi. Kana uchida kupinza chinhu muchitubu pinza zvigumwe zviviri wozvikwiza mukati kwakananga kuguvhu kune nzvimbo yaunohwa kuoma. Ndiwo mudzi webhinzi unohi G-Spot. panonaka ipapo.

Ukazvikwiza ukatadza kuita Orgasm, imbomira ugodzokorora futi. Uchazoona kuti nenguva zvinoita.

Wozotizve paya murume kurudzira murume kutora nguva pabhinzi uye kuti ane chombo chake mukati mako iwe wozvikwiza futi bhinzi. Fungwa yako inozokuudza kuti bhinzi ndiwo muzinda wekunakigwa zvokuti uri wega hazvikunetsi.

Vakadzi vakawandisa vakadhonza matinji vanoziva kuti kuzvikwiza bhinzi kunonaka.  
40 Ko nhai Mai C, makoirire emurume anonaka ndeapi?  Kana une rudo nemukadzi wako uye uchitora nguva refu pakumukoira, haambowani nguva yokufunga kuti makoirire ako ndeapi.

Asi hazvo kukoigwa zvisina sipidhi pakutanga zvichiita ahwe kuti mvoooooo, mvooooooo, mvooooooo, kusvika anatsa kunyorova. Zvadaro wowedzera sipidhi uchiterera kuchemerera kwake uye zvaanokuudza uye kubatirira kwake, nokuti chiuno chake chiri kuitei pakugamuchira kupindhwa.

Makoirire handiwo ane basa guru. Rudo ndicho chinhu chikuru. Shamwaridzana nomukadzi wako kuti muhwisisane pakuitana.
41 Mukadzi anofanira kutunda kangani kana achisvirwa.  Vakawanda havatombotundi nokupinzwa chombo vanongotunda kana bhinzi yambotambwa nayo zvakakodzera kana kuti uku ari kuiswa uku bhinzi iri kukwizirigwa zvinonaka nomunhu anohwisisa kuti yemukadzi iyeyu inonzwii.

Zvokuti anofanira kutunda kangani zviri kwaari iye nomuviri wake nokufarira kwaanoita kuiswa nomurume wake uye kuti ane zemo rakawanda sei ipapo. Hazvina kuti umwe munhu omirapo achiverenga sevanhu vari kutamba bhora. Isanai makanunguka kwete kutsvaka zvemanhambha. 
42 Ndingaita sei kuti murume wangu anzwe kunaka kana tichirhojana?  Terera zvaanoda kuti uite. Kana asina kutaura pota uchiti kana moda kuita womubvunza kuti nhasi anodei womirira kuti ataure, woita zvaareva uchibvunza kuti zviri kunaka here. Kana mapedza ambozorora, bvunzazve kuti zvange zviri sei womurega achitaura uchiterera kwakarerekera nyaya. Murume ngaahwisise kuti unoda kuvata naye uye unomuda. Kuisina kunobva mufungwa kwete mumuviri. Fungwa ndiyo inoita munhu anakigwe newe.

Asizve jairawo kushandisa chiuno nomoyo wese pakuiswa. Taridza kufarira. uye kwezva murume kusvika akuisa. Ngaazive kuti unogara wakangoti chero paadira, uchaona iyewo oti chero pawadira. 
43 Ko chembere dzinoitawo bonde here?  Ko chauri kuti chembere munhu akura zvakadiiko. Tikatarisa kuvanhurume tinoona kuti munhu ave nemakore anopfuura 70 anoroora mukadzi achiri kuma 40 zvoreva kuti iye murume wacho anotoziva kuti mukadzi achiri kuda kuiswa. Pamwe unozoona vave nemwana kureva kuti vakatomboisana.

Varume vane makore ekuma 80 vanongodawo kvata nevakadzi vavo. Siyano ndeyekuti havachaiti zuva nezuva. Vanokwanisa kamwe pavhiki kana kuti paviki mbiri.

Vakadzi nyaya iri pakungoti achiri kunyorova zasi here kana afunga zvikuiswa. Kana achinyorova hapana chinomukonesa kuiswa. Pamazera avo zvinofanira kutowedzera kunaka nokuti mrume anokwanisa kuita nguva achingoita.

Vanhu vakuru vakawanda vanovatana uye vanotonakigwa nazvo chose. Zvinoitisa utano hwakanaka nokurapa zvimwe zvigwere, nokuderedza PAIN THRESHOLD 
44 Matoto ehangaiwa anoshanda chii Anoshanda chose pakukudza muriwo weCOVO. nemamwe marudzi emuriwo. Asi usamashandisa using kupfeka magirovhosi nokuti unokwanisa kuita chigwere che SALMONELA. 
45 Munhukadzi anoratidza sei kuti anoda bonde?  Hazvinei kuti uri mukadzi here kana kuti murume. Munhu wese anokwanisa kuita zviito zvinoratidza kuti anoda bonde asi usavata naye iye asina kunatsokuudza kuti ari kuda bonde nokuti anokwanisa kuzoti mapedza okupindukira oti wamubata chibharo. Kana ari mukadzi wako munohwisisana pazviito zvokuti unongoziva kuti ari kuda kuiswa. 
46 Muroora navamwene vangagarisane sei Kugarisana kwemuroora navamwene kunobva pakuti muroora munhu akaita sei. ndiye anofanira kuhwisisa kuti akapokana navamwene, murume wake anosapota vamwene. Varume vanosapota mukadzi kuna mai vavo vashomanana.

Ndosaka uchiti ukaverenga muBhaibheri rinoti murume ngaasiye vabereki anamatirane nomukadzi wake. Zvinoreva kuti muroora navamwene havafaniri kugara pamwe chete. Hazviiti kuti vakadzi vakuru vaviri vagare muimba imwe chete.

Asizve chero varo kudzimba dzavo, muroora ngaahwisise kuti ndiye anoterera vamwene kuti upenyu hwake hufamba zvakanaka. Murume wakewo ngaasagaroudza mukadzi kuipa kwamai vake nokuti muroora akazotevedzera izvozvo vanopokana. 
47 Chii chinoitwa kut mukadzi anzwe kuda bonde nemurume wake? Kuti chii chingaitwa zvinobva nokuti chiri kumbomukonesa kuda chii. Vakadzi vakawanda vanoda chose kuvata nevarume vavo asi kungoti pamwe murume wacho haana hanya nokunakigwa kwemukadzi, kusvika mukadzi angoona sokuti kutambisa nguva kuvata naye nokuti zemo hariperi pese pavanoita.

Kotizve mukadzi akaziva kuti murume ari kuhura akatanga kutya kuvata nomurume.

Kana kuti mukadzi ane basa mumba rakawandisa zvokuti anenge akaneta

Kuti mugadzirise nyaya tangai mahwisisa chikonzero, mobvisa chikonzero chacho mumbozama futi motsvakazve chimwe chikonzero, muchingodaro. Kana zvanetsa chose moenda ku COUNSELLING.
48 Nhumbu inobviswa nemwedzi mingani? Zvinobva nokuti uri munyika ipi? Kune nyika dzisingabvumidzi kubvisa mimba, Koita nyika dzinobvumidza asi dzichikuudza kutikana yapfuura nguva yokuti haichabvumidzwi. Koitazve dzimwe nyika dzinoti ita chero zvawada.

Kubvisa mimba chinhu chisina kururama uye chinokwanisa kukanganisa upenyu hwako pakuti unokwanisa kuzorarama uchingofunga mwana wawakatadza kuzvara.

Kana uchivisa tanga wawisisa kuti uri kuzviitirei uye kuti sei wakamboita mimba yacho. Mazuvano hakuna munhu anoita mimba asingaidi nokuti kwava nemapiritsi okuti ukapiwa urume, unokwanisa kumwa mapiritsi kuti mimba asabata. Anshanda kusvika pa 72 hours. Koitazve makondhomu ekuti usatombogara wapihwa urume.

Saka zvibvunze kuti sei wakaita mimba uye sei wava kuda kuibvisa. Uyezve uchaibvisa sei. Kuchipatara vanopinza muchini muchibereko vogaya chimwana chako votora VACUUM CLEANER vobvisa zvagaiwa zviya. nyaya yapera.  
49 Chibereko chinoita sei kana munhu ane pamuviri? Chokutanga, kana wabata pamuviri hauchaendi kumwedzi kusvika wazvara mwana. Murumo wechibereko midikidiki unovhagwa nemadzihwa akakora (inohi MUCUS PLUG) Mwana otanga hake kukura arimo. MUCUS PLUG iyi inodzivirira zvigwerekumwana.

Chibereko chinotanga kukuranokukura kwemwana. Usina mimba chibereko chinenge chakareba 7.6 cm chakakora 4.5 cm. Chinokura zvokuti mana wese anokwanamo.

Chinosumda dumbu zvokuti vanhu vanoona kuti munhu ane mimba uyu. 
50 Ndogeza sei pamberi kuti pasaita smell yakaipa, uye murume asakomburena? Nyaya iyi takaitaura apo pakahu Kugeza chitubu.
Enda undoverega ipapo

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/07/kugeza-chitubu.html